Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Drank- en Horecaverordening Vlagtwedde 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Vlagtwedde 2014
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Vlagtwedde 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014nieuwe regeling

19-12-2013

-

TAC

Tekst van de regeling

Intitulé

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE VLAGTWEDDE 2014

 

 

§ 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: Drank- en Horecawet;

b. terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een

inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar

sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar

bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of

spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

c. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

d. bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering

van:

 • - leidinggevenden in de zin van de wet;

 • - personen die dienst doen in de inrichting;

 • - personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens;

 • dringende redenen noodzakelijk is;

e. paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert zonder winstoogmerk of c.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze

verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

§ 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a. ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b. in het belang van de openbare orde, of

 • c. ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet in een horeca lokaliteit of op het betreffende terras alcoholhoudende drank te verstrekken tegen een prijsactie.

§ 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 4 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank uitsluitend vanaf twee uur voor aanvang tot uiterlijk twee uur na beëindiging van de activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 5 Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, wanneer dit leidt tot oneerlijke concurrentie.

 • 2. Paracommerciële rechtspersonen geven aan derden geen gelegenheid om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, wanneer dit leidt tot oneerlijke concurrentie.

 • 3. Voor paracommerciële inrichtingen is he tniet toegestaan om te adverteren voor activiteiten, zoals weergegeven in artikel 5, lid en 2.

§ 4 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 6 Prijsacties detailhandel

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 7 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a. ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b. in het belang van de openbare orde, of

 • c. ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

§ 5 TIJDELIJKE VERSTREKKINGSVERBODEN

Artikel 8 Tijdelijk verstrekkingsverbod in een deel van de gemeente

 • 1. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar in bepaalde uren het verboden is om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken.

 • 2. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar in bepaalde uren het verboden is om in de openbare ruimte van de gemeente Vlagtwedde alcoholhoudende dranken voorhanden te hebben.

Artikel 9 Tijdelijk verstrekkingsverbod gedurende bepaalde uren

 • 1. De burgemeester kan tijdsruimten aanwijzen waarin het verboden is om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken.

 • 2. De burgemeester kan tijdsruimten aanwijzen waar in het verboden is om in de openbare ruimte van de gemeente Vlagtwedde alcoholhoudende dranken voorhanden te hebben.

§ 6 ONTHEFFINGEN

Artikel 10 Facultatieve ontheffingen

 • 1. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffingen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 11 Intrekkingsgronden ontheffing

De in artikel 11 bedoelde ontheffingen kunnen worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of

 • b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het

 • verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt

 • gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist,

 • of

 • c. zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de

 • ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of

 • d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden

 • nagekomen, of

 • e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan

 • wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • f. indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

§ 7 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor

 • paracommerciële inrichtingen:

 • a. de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld;

 • b. de ontheffingen die tot dat tijdstip door het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

 • c. de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

 • 2. Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn

 • gesteld aan vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.

 • 3. Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet, behalve de in het eerste lid, onder c bedoelde ontheffingen, blijven 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Drank- en Horecaverordening Vlagtwedde 1994 ‘ vastgesteld bij raadsbesluit van 11 april 1994 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en Horecaverordening Vlagtwedde 2014’.