Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Verordening basisregistratie personen Vlieland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen Vlieland 2014
CiteertitelVerordening basisregistratie personen Vlieland 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet BPR
 2. 1.0:v:BWBR0005416&artikel=147; 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201406-01-2014Onbekend

15-09-2014

Uit het Kastje 38-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Vlieland

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 augustus 2014

Gelet op de

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • ·

  Artikelen 147 en 156 van de Gemeentewet;

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening basisregistratie personen Vlieland 2014

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Vlieland, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Vlieland;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Vlieland en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Vlieland was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Vlieland gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudings gemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 15 september 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014;

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Vlieland 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 september 2014.

De griffier, De voorzitter,