Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid wordt betrokken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid wordt betrokken
CiteertitelInspraakverordening 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 150

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2007Onbekend

09-07-2007

Uit het Kastje 2007, 14 juli 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening 2008

De raad van de gemeente Vlieland,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2008

Gelet op artikel 150 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

Vast te stellen de

Inspraakverordening 2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De Verordening verstaat onder:

a. inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

b. inspraakprocedure: de wijze waaop de inspraak gestalte wordt gegeven;

c. beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen als bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3. Inspraakgerechtigden.

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden

Artikel 4. Inspraakprocedure.

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5. Eindverslag

Deze verordening wordt aangehaald als Inspraakverordening 2008. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008. De Inspraakverordening, vastgesteld 9 juli 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De inspraakverordening 1994, vastgesteld op 25 april 1994, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op de dag na die van de bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening 2007

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 9 juni 2008

de griffier, Mr. R.A. Lanting

de voorzitter, B.A.H. Galama