Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Verodening op de auditcommissie gemeente Vlieland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerodening op de auditcommissie gemeente Vlieland
CiteertitelVerordening op de Auditcommissie gemeente Vlieland 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. artikel 213 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2020nieuwe regeling

05-10-2020

gmb-2020-263293

Tekst van de regeling

Intitulé

Verodening op de auditcommissie gemeente Vlieland

 

Art. 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Auditcommissie: de door de raad ingestelde auditcommissie.

 • 2.

  Voorzitter: de door de commissie uit zijn midden benoemde voorzitter.

 • 3.

  Secretaris: de griffier wordt aangewezen als secretaris van de Auditcommissie.

 • 4.

  Lid: elk door de raad benoemd lid van de auditcommissie.

Art. 2 De auditcommissie

De auditcommissie is een commissie voor overleg ter voorbereiding op en advies aan de raad over de gemeentelijke planning en control cyclus. Tot de taken van de auditcommissie behoren:

 • 1.

  De onderzoeken van het college, de rekenkamercommissie en de accountant coördineren en afstemmen;

 • 2.

  Het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant naar de raad over de opzet en de uitvoering van de accountantscontrole;

 • 3.

  Het adviseren van de raad over onderwerpen die naast de reguliere controle in het bijzonder zouden kunnen worden getoetst in het kader van de accountantscontrole en andere aspecten van rechtmatigheid;

 • 4.

  Het adviseren van de raad over het controleprotocol, controleverordening en financiële verordening (college doet de voorstellen);

 • 5.

  Het toetsen of controles voldoen aan de opdracht door de raad;

 • 6.

  Het formuleren van een advies aan de wijze van behandeling van de (interim) rapportages van de accountant;

 • 7.

  Het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

 • 8.

  Het voorbereiden van de selectie van de accountant voor afloop van het contract met de accountant;

 • 9.

  Het organiseren van expert-meeting over de relevante onderwerpen met betrekking tot de controletaak van de raad.

Art. 3 De voorzitter

 • 1.

  De Auditcommissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

De voorzitter is belast met:

 • 1.

  Het leiden van het werk en de vergaderingen van de auditcommissie. De voorzitter neemt deel aan de vergadering en heeft stemrecht.

 • 2.

  Het aansturen van de secretaris van de auditcommissie.

 • 3.

  Het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming van de auditcommissie.

 • 4.

  Het woordvoerderschap van de auditcommissie.

 • 5.

  De voorzitter kan één of meer van zijn taken mandateren aan de secretaris en één van de leden.

Art. 4 De secretaris

 • 1.

  De griffier (of een door de griffier aangewezen medewerker) voert het secretariaat van de auditcommissie.

 • 2.

  Adviseert de auditcommissie over zaken die het werk van de commissie betreffen.

 • 3.

  Adviseert de auditcommissie over de verdere ontwikkeling in taken en werkwijze van de auditcommissie.

Art. 5 De leden

 • 1.

  De raad benoemt, aan het begin van elke raadsperiode voor de duur van die raadsperiode, drie raadsleden op voordracht van de fracties.

 • 2.

  De benoemde raadsleden moeten een redelijke afspiegeling van de raad vormen; ten minste één raadslid moet komen uit een niet in het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigde partij.

 • 3.

  Bij tussentijdse vervanging wordt een lid dat namens een fractie zitting heeft vervangen door een lid van dezelfde fractie of een nog niet vertegenwoordigde fractie.

Art. 6 Plaatsvervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  Leden kunnen zich bij afwezigheid laten vervangen door een fractiegenoot.

 • 3.

   

Art. 7 Wijze van vergaderen

 • 1.

  a. Frequentie

 • 2.

  De auditcommissie vergadert tenminste drie keer per jaar: o.a. in januari over de managementletter die de accountant in december aan het college stuurt, in mei/juni over de jaarrekening van het afgelopen jaar en in oktober over de begroting van het aankomende jaar.

 • 3.

  b. Oproep

 • 4.

  De secretaris van de auditcommissie zorgt dat alle leden uiterlijk 10 dagen voor een vergadering een oproep vergezeld van een agenda ontvangen.

 • 5.

  c. Agenda

 • 6.

  De secretaris stelt, in overleg met de voorzitter, de agenda voor elke vergadering op.

 • 7.

  d. Quorum

 • 8.

  Om besluiten te kunnen nemen dient tweederde van de auditcommissie aanwezig te zijn in de vergadering.

 • 9.

  e. Stemmen

 • 10.

  Besluiten worden zo mogelijk unaniem genomen, maar tenminste bij meerderheid van stemmen.

 • 11

  f. Presentielijst

 • 12

  De secretaris is verantwoordelijk voor het administreren van de aan- en afwezigheid van voorzitter en leden van de auditcommissie.

 • 13

  g. Openbaarheid

 • 14

  De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar. Raadsleden mogen als toehoorder aanwezig zijn. Alle raadsleden krijgen het verslag van de vergaderingen van de auditcommissie.

Art. 8 Adviseurs

 • 1.

  De auditcommissie wordt ondersteund door adviseurs zoals de accountant, de portefeuillehouder Financiën, de ambtenaar belast met de Planning en Control cyclus en de gemeentesecretaris.

 • 2.

  De auditcommissie kan advies van derden inroepen.

Art. 9 Verslaglegging

 • 1.

  Van iedere bijeenkomst van de auditcommissie wordt een verslag op hoofdlijnen opgesteld.

 • 2.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 3.

  Het verslag wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlieland in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2020

de griffier M. Brinksma - Brandenburg

de voorzitter C. Schokker - Strampel