Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlissingen

Algemeen aanwijzingsbesluit 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlissingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijzingsbesluit 2005
CiteertitelAlgemeen aanwijzingsbesluit 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt het 'Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2002'. Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen 2009
 3. Afvalstoffenverordening gemeente Vlissingen 2005

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2017Aan artikel 1:8 worden de volgende gebieden toegevoegd: De Walstraat, de stations Vlissingen en Oost-Souburg, winkelcentrum Papegaaienburg, winkelcentrum Paauwenburg, terreinen van alle scholen

12-12-2017

Elektronische gemeenteblad gemeente Vlissingen 2017, nr. 224116.

Geen.
02-10-201712-12-2017Onbekend

09-07-2009

Gemeenteblad, 2009, I.01

Geen.
15-07-200901-07-200901-10-2017Onbekend

09-07-2009

Gemeenteblad, 2009, I.01

Geen.
25-05-200501-05-2005nieuwe regeling

03-05-2005

Gemeenteblad, 2005, I.01

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT 2005

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen 2009 (APV)

Artikel 1:1 Straatartiest

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:4 APV is het verboden ten behoeve van het publiek op treden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op het gebied waar:

 • a.

  de kermis als bedoeld in artikel 2:19 APV wordt gehouden;

 • b.

  de weekmarkt, de nachtmarkt of de karolingenmarkt wordt gehouden;

 • c.

  een evenement als bedoeld in artikel 2:16 APV wordt gehouden.

Artikel 1:2 Kermis

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:20 APV en artikel 2:21 APV worden de volgende tijden vastgesteld waarop de kermis voor het publiek is geopend:

 • 1.

  kermis te Vlissingen, beginnend op de tweede vrijdag in juli en eindigend op de tweede zondag daarna:

  • a.

   de inrichtingen mogen met uitzondering van de vrijdagen, zaterdagen en de zondagen en de avond waarop het vuurwerk plaats vindt geopend zijn vanaf 10.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   de inrichtingen mogen op de vrijdagen, de zaterdagen en op de dag dat het vuurwerk plaatsvindt geopend zijn van 10.00 uur tot 01.00 uur daaraanvolgend;

  • c.

   de inrichtingen mogen op de zondagen geopend zijn vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur.

 • 2.

  de kermis te Oost-Souburg wordt jaarlijks gehouden vanaf de vrijdag voor Pinksteren tot en met de derde Pinksterdag:

  • a.

   op zondag en maandag van 13.00 uur tot 24.00 uur

  • b.

   op vrijdag, zaterdag en dinsdag van 10.00 tot 24.00 uur.

Artikel 1:3 Aanplakborden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:45, vierde lid, APV worden de volgende locaties voor aanplakborden aangewezen, bestemd voor aan aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:

 • 1.

  16 locaties, zoals aangegeven op bijlage 1, voor het plaatsen van driehoekszuiltjes of aanplakborden voor het aanbrengen van bekendmakingen en meningsuitingen, die geen betrekking mogen hebben op handelsreclame of op bijeenkomsten waar men entree moet betalen.

 • 2.

  De bekendmakingen en meningsuitingen mogen alleen worden aangebracht met zodanige plakmiddelen dat zij na enkele weken gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Artikel 1:4 Hinderlijk drank- en softdrugsgebruik

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:51, eerste lid, APV worden de bebouwde kommen van de gemeente aangewezen - met uitzondering van de stranden - als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:51, derde lid, APV wijst het college de onderstaande gebieden aan waar het ter voorkoming van hinder en overlast verboden is op de weg softdrugs te gebruiken of voorhanden te hebben:

  • -

   Binnen een straal van 250 van het Oranjeplein te Oost-Souburg.

  • -

   Binnen een straal van 250 meter van het schoolplein van de OBS de Vlieger, gelegen in Westerzicht 64.

  • -

   Binnen een straal van 250 meter van het schoolplein van de OBS de Theo Thijssenschool, gelegen aan de Troelstraweg 47.

  • -

   Binnen een straal van 500 meter van het schoolplein van de Stedelijke Scholengemeenschap Scheldemond, gelegen aan het Weyevlietplein 7-13.

  • -

   Binnen een straal van 500 meter van het NS-station Oost-Souburg, gelegen aan de Spoorstraat te Oost-Souburg.

  • -

   de Paauwenburgweg, begrensd door:

  • -

   de Kempenaerstraat aan de zuidzijde;

  • -

   de Chopinlaan aan de noordzijde;

  • -

   de Alexander Gogelweg aan de oostzijde tot de Ruys de Beerenbrouckstraat;

  • -

   de Goeman Borgesiusstraat aan de westzijde.

 • 3.

  De duur van het in het tweede lid bedoelde verbod geldt voor het kalenderjaar 2008 of zoveel eerder als een Probleem Interventieteam, dat binnen deze gebieden actief is, wordt opgeheven.

Artikel 1:5 Fiets op de markt

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:54 APV is het verboden zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid tussen 10.00 en 24.00 uur.

Artikel 1:6 Renveldjes en poepen honden

 • 1.

  Het verbod als bedoeld in artikel 2:56, eerste lid, onder d, APV inzake loslopende honden, geldt niet voor renveldjes als aangegeven op bijlage 3.

 • 2.

  Het gebod als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, APV inzake verontreiniging door honden geldt niet op de renveldjes.

Artikel 1:7 Hinderlijke dieren

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:59 APV worden de bebouwde kommen aangewezen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid verboden is hinderlijke of schadelijke dieren te houden als bedoeld in het uitvoeringsbesluit (beleidsregel) van 27 januari 2009 .

Artikel 1:8 Plaatsen verboden voor vuurwerk

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:64 APV is het, in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden vuurwerk te bezigen, op de volgende aangewezen plaatsen:

 • 1.

  de – al dan niet met enige beperking – voor publiek toegankelijke parken, plantsoenen, speelweiden, bossen, duinen, stranden en natuurterreinen;

 • 2.

  het overkapte deel van de Lange Zelke, de Sint Jacobsstraat en de passage tussen de Aagje Dekenstraat en Walstraat;

 • 3.

  in tunnels die bestemd zijn voor het verkeer van voetgangers en (brom)fietsers;

 • 4.

  binnen een straal van 100 meter van het Ziekenhuis Walcheren.

 • 5.

  De Walstraat;

 • 6.

  De stations Vlissingen en Oost-Souburg;

 • 7.

  Winkelcentrum Papegaaienburg;

 • 8.

  Winkelcentrum Paauwenburg;

 • 9.

  Terreinen van alle scholen.

Artikel 1:9 Opslag voer- en vaartuigen, mest en afvalstoffen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:17, eerste lid, APV worden de volgende plaatsen aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer nader aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

(gereserveerd)

Artikel 1:10 Caravans

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, onder a, APV worden de bebouwde kommen van de gemeente Vlissingen aangewezen waar het verboden is een kampeerwagen, een caravan, een voertuig dat kennelijk bestemd is voor het vervoer van een voor de recreatie bestemde of geschikte boot, een magazijnwagen een aanhangwagen een keetwagen of een ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie achtereenvolgende dagen te parkeren.

Artikel 1:11 Parkeren grote voertuigen

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, APV is naar hun oordeel het parkeren van een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente op de wegen binnen de bebouwde kommen van Vlissingen, met uitzondering van de volgende wegen en weggedeelten, aangegeven op bijlage 14:

  • a.

   de Commandoweg (ged.);

  • b.

   het parkeerterrein tussen de Kenau Hasselaarstraat en de Spuikomweg;

  • c.

   het parkeerterrein nabij de Zwanenburgseweg;

  • d.

   het parkeerterrein aan de Govert Flincklaan;

  • e.

   het parkeerterrein op het Baskensburgplein;

  • f.

   de Hermesweg;

  • g.

   de Mercuriusweg;

  • h.

   de Gildeweg (ged.)

  • i.

   het Weyevlietplein;

  • j.

   de Oost-Souburgseweg (ged.);

  • k.

   het parkeerterrein aan de Burgemeester Stemerdinglaan ter hoogte van de sportvelden;

  • l.

   de Oosterhavenweg;

  • m.

   de Westerhavenweg.

 • 2.

  Het in het eerste lid, aanhef, gestelde verbod, geldt niet van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 1:12 Overlast fiets of bromfiets

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:11, eerste lid, APV is het verboden fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid in het gebied begrensd door:

 • -

  de noordzijde door de Coosje Buskenstraat vanaf de hoek Spuistraat, Betje Wolffplein, Aagje Dekenstraat;

 • -

  de oostzijde door de Hellingbaan, Vrijgang, Vrouwestraat, Kleine Kerkstraat, Wilhelminastraat, Baljuwstraat;

 • -

  de westzijde door de Spuistraat, Bellamypark, Beursstraat, Beursplein, De Ruijterplein;

 • -

  de zuidzijde door de Koopmanshaven, Vissershaven, Zeilmarkt, Baljuwstraat, Oranjedijk;

met dien verstande dat genoemde straten en pleinen binnen het gebied vallen.

Artikel 1:13 Verbod op strand bevinden met voertuig enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:29 APV is bij besluit van 22 maart 2005 een vaste beleidsregel inzake voertuigen op het strand en parkeren op de waterkering vastgesteld en bekend gemaakt op 30 maart 2005.

Artikel 1:14 Surfen, kite-surfen en kiten

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:32 APV is het ter voorkoming van gevaar voor baders of zwemmers het verboden te varen, te surfen of zich door een vaartuig te laten voorttrekken, daaronder begrepen waterskiën en parasailing, in de feitelijk afgebakende zwemmersgebieden ter hoogte van het Badstrand en het Nollestrand, zoals deze gebieden zijn aangegeven op bijlage 15.

 • 2.

  Het is verboden boven het in het eerste lid bedoelde gebied te parapenten, hanggliden, kite-surfen of te kiten.

Artikel 1:15 Naaktrecreatie

(gereserveerd)

Artikel 1:16 Crossen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:36 APV is het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing op het Badstrand op de dag dat de jaarlijkse strandcross wordt gehouden.

Artikel 1:17 Natuurgebieden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:37 APV worden de volgende voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen aangewezen ten aanzien waarvan het rijden met een motorvoertuig, een bromfiets als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een paard aldaar overlast kan veroorzaken of schade berokkenen aan milieuwaarden:

 • a.

  het Nollebos;

 • b.

  het krekengebied bij Rammekens.

Artikel 1:18 Knalapparatuur

 • 1.

  Het gebruik van knalapparatuur binnen een afstand van 250 meter van de bebouwde kom en binnen een afstand van 50 meter van de openbare weg is verboden.

 • 2.

  Tussen 20.00 uur en 07.00 uur is het gebruik van knalapparatuur verboden.

 • 3.

  De knalapparatuur dient op zodanige wijze te worden opgesteld en gebruikt dat geluidsoverlast voor derden zoveel mogelijk wordt voorkomen. De aanwijzigen van de afdeling Veiigheid, Vergunningen en Handhaving dienen hierbij in acht te worden genomen.

 • 4.

  De onderlinge afstand tussen twee knalapparaten dient minimaal 250 meter te bedragen.

 • 5.

  De opgestelde en in werkingzijnde apparatuur dient van de woonbebouwing af gericht te zijn.

 • 6.
  • a.

   Het college kan van het gestelde in het eerste, tweede en vierde lid op grond van bijzondere omstandigheden vrijstelling verlenen.

  • b.

   Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 1:19 Bedelarij

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:61 APV worden de bebouwde kommen van de gemeente aangewezen als gebieden waar het verboden is te bedelen om geld of andere zaken.

HOOFDSTUK 2 AFVALSTOFFENVERORDENING (ASV)

Artikel 2:1 Aanwijzing inzameldienst

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, ASV wordt als inzameldienst die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen aangewezen de afdeling Milieu van de gemeente Vlissingen.

Artikel 2:2 Inzamelmiddelen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 9, tweede lid, ASV wordt als volgt aangewezen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt:

 • 1.

  Als inzamelmiddel voor de gebruiker(s) van een perceel wordt aangewezen:

  • a.

   voor de inzameling van GFT-afval een groene minicontainer met een inhoud van 140 liter. Voor woningen zonder tuin (gestapelde bouw) kan gebruik worden gemaakt van een GFT-emmer met een inhoud van 25 liter.

  • b.

   Voor de inzameling van huishoudelijk restafval een grijze minicontainer met een inhoud van 140 of 240 liter.

  • c.

   In afwijking van het bepaalde onder a en b moeten inwoners van de binnenstad (zie bijlage 4) voor het aanbieden van GFT-afval en restafval gebruikmaken van een grijze huisvuilzak, voorzien van een KOMO-keur.

  • d.

   In afwijking van het bepaalde onder b en c moeten inwoners buiten het op bijlage 4 bedoelde gebied waar het gebruik van een grijze minicontainer niet mogelijk is, voor het aanbieden van restafval gebruikmaken van een grijze huisvuilzak voorzien van het KOMO-keur. Deze zakken moeten bij het aanbieden zijn voorzien van een door de gemeente Vlissingen verstrekte jaarsticker (zie bijlage 5)

 • 2.

  Als inzamelmiddel voor de gebruikers van een aantal percelen wordt aangewezen:

  • a.

   Een ondergrondse inzamelvoorziening van huisvuil voor de bewoners van de percelen genoemde in bijlage 6.

  • b.

   Een bovengrondse verzamelcontainer voor de bewoners van de percelen genoemd in bijlage 7.

 • 3.

  Als inzamelmiddel voor gebruikers van alle percelen wordt de lokale milieustraat aangewezen.

 • 4.

  Uit oogpunt van doelmatig beheer kan ten behoeve van de uitwerking van pilots, worden afgeweken van het bepaalde in lid 1 en 2.

Artikel 2:3 Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14, tweede lid, ASV wordt de volgende instantie aangewezen, aan wie de in het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • 1.

  Groente-, fruit en tuinafval moet worden aangeboden aan de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1.

 • 2.

  Oud papier en karton moeten worden aangeboden aan de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1 of instanties waaraan een inzamelvergunning voor papier en karton is verleend (zie bijlage 8).

 • 3.

  Verpakkingsglas moet worden aangeboden in glascontainers die de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1 geplaatst (zie bijlage 9).

 • 4.

  Textiel moet worden aangeboden aan een inzamelinstantie die is goedgekeurd door het Centraal Bureau Fondsverwerving en die een vergunning heeft als bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, APV.

 • 5.

  Klein gevaarlijk afval (KGA) moet worden aangeboden aan een inzamelinstantie die daartoe opdracht heeft gekregen van de gemeente.

 • 6.

  Wit- en bruingoed moet worden aangeboden aan de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1

 • 7.

  Asbest moet worden aangeboden aan daartoe een gespecialiseerd en gecertificeerd inzamelbedrijf.

 • 8.

  Grof tuinafval moet worden aangeboden aan de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1.

 • 9.

  Huishoudelijk restafval moet worden aangeboden aan de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1.

 • 10.

  Grof huishoudelijk restafval moet worden aangeboden aan de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1.

 • 11.

  Bouw- en sloopafval moet worden aangeboden aan een vergunninghoudende inzamelinstantie.

 • 12.

  Klein en groot metaal moet worden aangeboden aan de inzameldienst, bedoeld in artikel 2:1.

Alle onder 1 tot en met 12 genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen eveneens worden aangeboden bij de lokale milieustraat.

Artikel 2:4 Plaatsen en wijzen aanbieden huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 15, derde lid, ASV worden de volgende regels gesteld omtrent de plaatsen en wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden:

  • a.

   Het aanbieden van minicontainers:

   1. Moet geschieden zo dicht mogelijk bij de weg, niet hinderlijk voor het verkeer of overige weggebruikers, met de handgrepen naar de richting van de weg en met gesloten deksel.

   2. Naast of op de minicontainers mag geen extra afval worden geplaatst.

   3. Minicontainers behorende bij de percelen genoemd in bijlage 10 moeten worden aangeboden op de daar aangegeven verzamelplaats.

  • b.

   Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in huisvuilzakken:

   1. Moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de weg, niet hinderlijk voor het verkeer of bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de weg.

   2. De huisvuilzakken dienen goed gesloten en niet kapot te zijn.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 15, vijfde lid, ASV worden de volgende regels gesteld met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangebonden:

  • a.

   Een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 12 kilogram.

  • b.

   Een minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

 • 3.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 15, zesde lid, ASV worden de volgende regels gesteld omtrent het gebruik en het reinigen van het inzamelmiddel: gebruikers dienen de minicontainers te gebruiken en te reinigen of laten reinigen op een wijze zoals het een goed huisvader betaamt.

Artikel 2:5 Aanbieden huishoudelijk afvalstoffen groep percelen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 16, derde lid, ASV worden de volgende regels gesteld ten aanzien van de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden:

 • a.

  Ondergrondse huisvuilcontainers:

  • 1.

   volgens het aan de gebruiker verstrekte informatieblad (bijlage 11).

  • 2.

   Bij deze voorziening mag geen afval worden geplaatst, ook niet als deze buiten bedrijf is.

 • b.

  De verzamelcontainer:

  • 1.

   Naast of op de verzamelcontainer mag geen afval worden geplaatst.

  • 2.

   Na het deponeren van afvalstoffen moet de verzamelcontainer weer goed worden gesloten.

Artikel 2:6 Aanbieden huishoudelijk afvalstoffen op wijkniveau

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 17, derde lid, ASV worden de volgende regels gesteld omtrent de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau: (gereserveerd)

Artikel 2:7 Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen milieustraat

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 18, derde lid, ASV worden de volgende regels gesteld omtrent de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij de milieustraat op lokaal of regionaal niveau, te weten het reglement milieustraat (bijlage 12).

Artikel 2:8 Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 19, eerste lid, ASV moeten de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden zonder inzamelmiddel:

  • a.

   grof huishoudelijk afval;

  • b.

   grof tuinafval;

  • c.

   wit- en bruingoed en

  • d.

   klein en groot metaal.

 • 2.

  Bij het aanbieden als bedoeld in het eerste lid gelden de volgende regels:

  • a.

   grof huishoudelijk afval moet worden gebundeld tot handzame pakketten van maximaal 120 cm lengte en / of breedte. Deze bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilogram.

  • b.

   Grof tuinafval moet worden gebundeld tot handzame pakketten van maximaal 120 cm lengte en / of breedte. Deze bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilogram.

 • 3.

  Aanbieding kan plaatsvinden na telefonische afspraak met de inzameldienst als bedoeld in artikel 2:1 of zonder telefonische afspraak bij de lokale milieustraat. Bedoelde afvalstoffen dienen op de dag van inzameling zo dicht mogelijk bij de weg en niet hinderlijk voor het verkeer en / of overige weggebruikers te worden aangeboden.

Artikel 2:9 Dagen en tijden aanbieden huishoudelijke afvalstoffen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 20, eerste lid, ASV kunnen huishoudelijke afvalstoffen op de volgende dagen en tijden worden aangeboden:

 • 1.

  Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en groente-, fruit- en tuinafval dient te geschieden aan de inzameldienst als bedoeld in artikel 2:1 op de in bijlage 13 aangegeven dagen, waarbij het getal 1 staat voor maandag, 2 voor dinsdag, 3 voor woensdag, 4 voor donderdag en 5 voor vrijdag. Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in het buitengebied geschiedt op dinsdag.

 • 2.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen is toegestaan op de onder 1 bedoelde inzameldag vanaf 06.00 uur en uiterlijk om 07.30 uur.

 • 3.

  Het inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk om 20.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg te zijn verwijderd.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 kunnen wij in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere dag aanwijzen. Deze afwijking zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt.

 • 5.

  Uit oogpunt van doelmatig beheer kan ten behoeve van de uitwerking van pilots, worden afgeweken van het bepaalde in lid 1.

Artikel 2:10 Aanwijzen categorieën afvalstoffen zonder vergunning

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 24 ASV worden de volgende andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aangewezen waarvoor geldt dat het verboden is ze zonder vergunning in te zamelen: kantoor-, winkel- en dienstenafval (Kwd-afval).

Artikel 2:11 Inzamelen andere categorieën afvalstoffen

Ter uitvoering van artikel 22 ASV worden de volgende andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aangewezen die door de inzameldienst worden ingezameld: kantoor-, winkel- en dienstenafval kan worden aangeboden aan de inzameldienst als bedoeld in artikel 2:1.

Artikel 2:12 Dagen en tijden aanbieden andere categorieën afvalstoffen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 23, derde lid, ASV worden de volgende regels gesteld omtrent de dagen tijden, wijzen en plaatsen waarop de in artikel 22 ASV bedoelde afvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden:

 • 1.

  Bedrijfsvuilzakken: a. Kwd-afval kan worden aangeboden op dinsdag.

  • b.

   Het aanbieden moet geschieden tussen 06.00 en 09.30 uur.

  • c.

   Kwd-afval moet worden aangeboden in witte, door de gemeente Vlissingen verstrekte bedrijfsvuilzakken.

  • d.

   De bedrijfsvuilzakken dienen goed gesloten te worden en mogen niet zwaarder zijn dan 12 kilogram.

  • e.

   De bedrijfsvuilzakken moeten worden aangeboden zo dicht mogelijk langs de weg en mogen het verkeer niet hinderen.

 • 2.

  Containers:

  • a.

   Kwd-afval, geborgen in bovengrondse containers, kan worden aangeboden aan de inzameldienst van maandag tot en met vrijdag.

  • b.

   Op de inzameldag mag de container niet worden aangeboden voor 06.00 uur en moet zo snel mogelijk na lediging, doch uiterlijk om 11.00 uur, van de weg zijn verwijderd.

  • c.

   Kwd-afval mag niet op of naast de container worden geplaatst.

  • d.

   De containers moeten op de inzameldag zo dicht mogelijk langs de weg worden aangeboden en mogen het verkeer niet hinderen.

 • 3.

  Ondergrondse containers:

  • a.

   Het Kwd-afval kan worden aangeboden van maandag tot en met zondag.

  • b.

   Het Kwd-afval kan worden aangeboden in hoeveelheden die niet groter zijn dan de inhoud van de vulemmer.

  • c.

   Er mag geen afval naast, bij of op de afvalzuil worden geplaatst, ook niet als deze buiten bedrijf is.

  • d.

   Het Kwd-afval kan worden aangeboden bij de afvalzuil waarvoor de systeemkaart is geprogrammeerd.

Artikel 2:13 Ongeadresseerde handelsreclame

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14, vierde lid, ASV is het verboden ongeadresseerde handelsreclame te bezorgen of te doen bezorgen bij een bewoner of een gebruiker van een gebouw, een woonboot of een woonwagen indien deze door middel van een sticker als uitgegeven door de Stuurgroep Reclame inzake de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de handelsreclame niet te willen ontvangen.

Artikel 3:1 Citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen aanwijzingsbesluit 2005’ en treedt in werking op 1 mei 2005.

 • 2.

  Gelijktijdig vervalt het Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2002.

 

Vlissingen, 3 mei 2005

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A.L. Pronk A. van Dok- van Weele

De burgemeester voornoemd,

A.van Dok- van Weele

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT 2005

Bijlage

Artikel

Onderwerp

1

1:3, eerste lid

aanplakborden

2

reserve

 

3

1:6

renveldjes en poepen honden

4

2:2, eerste lid, onder c

inzamelmiddelen binnenstad

5

2:2, eerste lid, onder d

inzamelmiddelen, jaarsticker

6

2:2, tweede lid, onder a

ondergrondse inzamelvoorziening

7

2:2 tweede lid, onder b

bovengrondse inzamelvoorziening

8

2:3, tweede lid

inzamelvergunning papier en karton

9

2:3, derde lid

aanbieden verpakkingsglas

10

2:4, eerste lid, sub a onder 3

verzamelplaats aanbieden minicontainers

11

2:5, aanhef en a onder 1

informatieblad ondergrondse huisvuilcontainers

12

2:7

reglement milieustraat

13

2:9

dagen waarop huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden aangeboden aan de inzameldienst

14

1:11

parkeren grote voertuigen

15

1:14

surfen, parapenten en hanggliden