Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Vlist

Wegsleepverordening gemeente Vlist 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Vlist
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Vlist 2003
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Vlist 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-200301-01-2017Nieuwe regeling

30-09-2003

De IJsselbode, 07-10-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Vlist 2003

Nr. 21

De raad van de gemeente Vlist;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vlist

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Vlist.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

  • a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • b. Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

  • c. Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

  • d. Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

  • e. Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

  • f. Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen, voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden.

  • 1. De plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen door het college.

  • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen.

  • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het bewaren van een voertuig wordt door het college bepaalt. Het bedrag bestaat uit een basistarief/voorrijkosten en een uitvoeringstarief.

  • 2. De kosten kunnen jaarlijks door het college worden geïndexeerd.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze treedt in werking zes weken na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlist gehouden op 30 september 2003.

De griffier, De voorzitter,

Mw. mr. K.T. Lambregtse D.W. de Cloe