Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vught

Nadere regels voor de algemene begraafplaats in de gemeente Vught

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVught
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de algemene begraafplaats in de gemeente Vught
CiteertitelNadere regels voor de Algemene begraafplaats
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbeleidregel
Externe bijlageArtikelsgewijze toelichting op de Nadere regels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening algemene begraafplaats

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2013Nieuwe regeling

17-12-2009

Klaverblad, 21 augustus 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de algemene begraafplaats in de gemeente Vught

Het college van burgemeester en wethouders van Vught;

gelet op de “Beheersverordening algemene begraafplaats” van de gemeente Vught, d.d. 17 december 2009;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

“NADERE REGELS voor de algemene begraafplaats in de gemeente Vught”.

Tijden van openstelling

 

Artikel 1 Openstelling, tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

 • 2.

  De tijd van begraven en het bezorgen van as is

  • a.

   op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Grafoppervlak

 

Artikel 2 Afmetingen grafoppervlak

 • 1.

  De afmetingen van het grafoppervlak bedragen van:

  • a.

   een volwassenengraf 2.00 m x 1.00 m;

  • b.

   een kindergraf 1.60 m x 1.00 m;

  • c.

   een urnengraf (urnenkelder) 0.80 m x 0.80 m;

 • 2.

  De afmetingen van een particuliere gedenkplaats bedragen 2.00 m x 1.00 m;

 • 3.

  De afmetingen van een particuliere verstrooiingsplaats bedragen:

  2.00 m x 1.00 m.

Artikel 3 Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  In een particulier graf, met twee begraaflagen, kunnen:

  • a.

   maximaal twee lijken worden begraven;

  • b.

   en daarna maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

 • 2.

  In een particulier kindergraf, met één begraaflaag, kan:

  • a.

   maximaal één lijk worden begraven van een kind tot 12 jaar;

  • b.

   en daarna maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

 • 3.

  In het in lid 1 bedoelde geval is een tweede begraving alleen toegestaan indien en voor zover de rechthebbende bij de eerste begraving in het betreffende graf de keus heeft gemaakt om verdiept te begraven.

 • 4.

  In een particulier urnengraf kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

 • 5.

  In een particuliere urnennis kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet als de afmeting van de nis het toelaat.

 • 6.

  Een particuliere verstrooiingsplaats is beschikbaar voor maximaal drie asverstrooiingen.

 • 7.

  In een algemeen graf worden maximaal twee lijken begraven.

Artikel 4 Aanvraag vergunning gedenkteken

 • 1.

  Toestemming voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient van tevoren door of namens de rechthebbende bij het college te worden aangevraagd, onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening op schaal 1:10 en in tweevoud. In de aanvraag wordt het betreffende grafnummer vermeld.

 • 2.

  Op de ontwerptekening dient tenminste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;

 • 3.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 4.

  Alle gedenktekens en grafbanden moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd waarbij een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd;

 • 5.

  Opschriften of logo’s van leveranciers of steenhouwers mogen enkel aan

  de achterzijde van het gedenkteken worden aangebracht;

 • 6.

  Het college geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken mag plaatsen. De toestemming wordt geweigerd indien de afmetingen van het gedenkteken de toegestane afmetingen overschrijden en/of de onderdelen niet vast aan het gedenkteken zijn verbonden of wanneer op een andere wijze van de voorschriften wordt afgeweken.

Artikel 5 Afmetingen van gedenktekens

 • 1.

  Staande gedenktekens op particuliere graven hebben een hoogte, breedte en dikte die niet meer bedragen dan respectievelijk 1.20 m (boven maaiveld), 0.90 m en 0.10 m.

 • 2.

  Liggende gedenktekens op particuliere graven hebben een lengte, breedte en dikte die niet meer bedragen dan respectievelijk 1.90 m, 0.90 m, 0.10 m en mogen niet hoger zijn dan 0.35 m boven maaiveld.

 • 3.

  Gedenktekens op kindergraven hebben een lengte, breedte en hoogte die niet meer bedragen dan respectievelijk 1.20 m (boven maaiveld), 0.60 m en 1.00 m.

 • 4.

  Gedenktekens op urnengraven hebben een lengte, breedte en hoogte die niet meer bedragen dan respectievelijk 0.50 m, 0.50 m en 0.70 m.

Artikel 6 Voorschriften bij urnennissen en bij gedenkplaten

De afmetingen van een afsluitplaat voor een urnennis in een urnenmuur worden steeds ter plaatse door de steenhouwerij opgenomen en hebben een dikte van minimaal 12 mm, maximaal 35 mm.

Uitvoering geven aan werkzaamheden

 

Artikel 7 Tijdstip van plaatsing

 • 1.

  Het exacte tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden tijdens openingstijden en mits geen begrafenis of asbezorging plaatsvindt.

 • 3.

  De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de

  beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.

Artikel 8 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnennis moeten, voor zover nodig, voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf, grafbedekkingen door of namens de rechthebbende worden verwijderd of herplaatst.

Artikel 9 Aanbrengen van voorwerpen

 • 1.

  Op een particulier graf, een particuliere gedenkplaats, een particulier kindergraf, een particuliere urnenkelder en een algemeen graf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan evenals het aanbrengen van één of meerdere kantafzettingen.

 • 3.

  Het is niet toegestaan voorwerpen voor, naast of achter het grafoppervlak te plaatsen of op te bergen.

Grafbedekkingen

 

Artikel 10 Afmetingen beplanting zoals in verordening genoemd

 • 1.

  De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden voorzien van grafbeplanting. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 2 is beschreven, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn dan de toegestane hoogte voor het gedenkteken mogen daarom niet uit boomvormers bestaan.

 • 2.

  Beplanting die buiten bovengenoemde ruimte geplant wordt of overhangt, kan

  van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

 • 3.

  Indien en voor zover op een graf geen grafbedekking aanwezig of toegestaan is, dient de rechthebbende of gebruiker te gedogen dat daarop van gemeentewege een groenvoorziening kan worden aangebracht en onderhouden.

Artikel 11 Verwijdering grafbedekking

Indien en voor zover de gemeente overgaat tot het verwijderen van zonder toestemming of in afwijking van de voorschriften aangebrachte grafbedekkingen of losse voorwerpen, zal deze gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende worden gehouden. Na verloop van deze termijn zullen de verwijderde zaken aan de gemeente vervallen zonder dat tot enige aanspraak op vergoeding, in welke vorm of onder welke naam dan ook over hoeft te worden gegaan.

Artikel 12 Afval en beschadigingen

 • 1.

  Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen door of namens rechthebbenden dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

 • 2.

  Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden door of namens rechthebbenden op of aan de grafbedekkingen moeten binnen een termijn van 12 weken worden hersteld.

Slotbepalingen

 

Artikel 13 Beslissingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

Artikel 14 Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels voor de

  Algemene begraafplaats” van de gemeente Vught 2009.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande nadere regels van de begraafplaats met dien verstande dat alle voorgaande nadere regels van kracht

  blijven op de verleende grafrechten die daaraan onderhevig waren.

Vught, 17 december 2009.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris,

mr. R.B.P.M. Brekelmans

De burgemeester,

R.J. van Mortel

Bijlage Artikelsgewijze toelichting op de Nadere regels

Artikelsgewijze toelichting op de Nadere regels