Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening Erfgoedcommissie Waalre 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Erfgoedcommissie Waalre 2017
CiteertitelVerordening Erfgoedcommissie Waalre 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artiel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2017Nieuwe regeling

18-04-2017

Digitaal gemeenteblad, 24-4-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ERFGOEDCOMMISSIE WAALRE 2017

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017, nr. 2017-22;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening Erfgoedcommissie Waalre 2017.

 

Begripsbepalingen

 

 • a.

  commissie: Erfgoedcommissie Waalre;

 • b.

  het college van burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

 • c.

  cultureel erfgoed: cultureel erfgoed zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

Artikel 1 Instelling en Taak commissie

 • 1.

  Er is een Erfgoedcommissie Waalre.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of eigen beweging te adviseren over aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van de zorg om het cultureel erfgoed en tevens in ieder geval over de toepassing van de Monumentenwet, Erfgoedwet, Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en de Erfgoedverordening Waalre 2017.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal zes leden.

 • 2.

  De commissie dient over deskundigheid te beschikken op het gebied van cultuurhistorie, bouw-/architectuurhistorie, restauratie en landschap/stedenbouw.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een termijn van 4 jaar.

 • 2.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen door schriftelijk een verzoek daartoe in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Aftredende leden kunnen voor nog een zittingsperiode worden herbenoemd, tenzij het college van burgemeester en wethouders geen andere (geschikte) kandidaten voor het vervullen van de openvallende functie(s) kan vinden.

 • 4.

  Degene, die aftreedt of ontslag neemt, blijft zijn werkzaamheden in de commissie verrichten totdat in de opvolging is voorzien. Indien echter de benoeming langer uitblijft dan 8 weken, kan degene die aftreedt of ontslag neemt, via een mededeling aan de voorzitter met de werkzaamheden stoppen.

 • 5.

  Een lid dat, anders dan tengevolge van een periodieke aftreding ter vervulling van een opengevallen plaats wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

 • 6.

  Een lid kan bij een met reden omkleed besluit tussentijds worden ontslagen door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders benoemt uit de leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1.

  Het secretariaat wordt vervuld door een of meer ambtenaren, daartoe aangewezen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De secretaris heeft in de vergadering van de commissie een adviserende stem.

Artikel 6 Vergadering

 • 1.

  De monumentencommissie komt bijeen:

  • a.

   na schriftelijke oproep van de voorzitter

  • b.

   op verzoek van een van de leden

  • c.

   op verzoek van burgemeester en wethouders. In de gevallen, bedoeld onder b en c, belegt de voorzitter de vergadering binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van het verzoek. De leden worden ten minste drie dagen voor aanvang van de vergadering opgeroepen, zoveel mogelijk met vermelding van de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Op voorstel van een van de leden kan de commissie besluiten de vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Het voorstel van het lid dient met redenen omkleed te zijn.

 • 3.

  De commissie mag alleen adviseren als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is dit niet het geval dan blijven de punten van de agenda staan voor de eerstvolgende vergadering. In deze vergadering mogen ten aanzien van agendapunten besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd worden afgeweken van het in lid 3 gestelde.

 • 5.

  De commissie is bevoegd zich bij haar beraadslagingen door andere personen, op uitnodiging van de voorzitter, te doen bijstaan.

 • 6.

  De vergadering van de commissie wordt op een in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Artikel 7 Advisering

 • 1.

  De advisering vindt schriftelijk en met redenen omkleed plaats.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 3.

  Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

 • 4.

  Indien dit wordt verzocht, vindt in het advies vermelding van eventuele minderheidsstandpunten plaats.

 • 5.

  Indien een lid van de commissie belanghebbende is bij een voorstel waarover in de commissie wordt gestemd, onthoudt het lid zich ten aanzien van dit onderwerp van stemming.

 • 6.

  De commissie is bevoegd in zaken van beperkte omvang of van spoedeisende aard bevoegdheden aan de secretaris en/of een of meer van haar leden te delegeren. De delegatie wordt in het advies vermeld.

Artikel 8 Ondertekening

Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Notulen

 • 1.

  Van het in de vergadering van de commissie verhandelde worden notulen bijgehouden. De adviezen van de commissie worden in de notulen opgenomen.

 • 2.

  De notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de commissie voorgelegd.

Artikel 10 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als "Verordening Erfgoedcommissie Waalre 2017".

Artikel 11  

 • 1.

  De commissie wordt tevens aangemerkt als de ‘Begeleidingscommissie Loon’.

 • 2.

  Leden van de Monumentencommissie Waalre, die bij de inwerkingtreding van deze verordening als zodanig zijn aangewezen, worden geacht conform de bepaling van deze verordening te zijn aangewezen als lid van de Erfgoedcommissie Waalre.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Verordening Monumentencommissie".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Datum besluit |18 april 2017.

 

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

 

 

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer