Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor gemeentelijke onderscheidingen Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor gemeentelijke onderscheidingen Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 1994
CiteertitelVerordening op de gemeentelijke onderscheidingen 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

ARAR

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-1994nieuwe regeling

25-01-1994

Onbekend.

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor gemeentelijke onderscheidingen Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 1994

Gemeente Waalre

Verordening op de gemeentelijke onderscheiding

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 1994, nr. 2:

gelet op het Algemeen Ambtenarenreglement;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening op de gemeentelijke onderscheidingen.

Afdeling I Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsbepaling.

In deze verordening wordt verstaan onder:bestuursorgaan : het college van burgemeester en wethouders.

Afdeling II Gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 1 Soort onderscheidingen.

De gemeente kent de volgende onderscheidingen:

 • 1.

  het Ereburgerschap van de gemeente

 • 2.

  het Ereteken van de gemeente

 • 3.

  het Gemeentelijk Blijk van Waardering.

Artikel 2 Het Ereburgerschap en het Ereteken van de gemeente.

 • 1.

  Het Ereburgerschap van de gemeente kan door het bestuursorgaan worden verleend aan die natuurlijke personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente of haar ingezetenen uitzonderlijk verdienstelijk hebben vermaakt.

 • 2.

  Het Ereteken van de gemeente, genaamd ‘De Bronzen Eikel’ wordt door het bestuursorgaan toegekend aan de onder 1. genoemde natuurlijke personen, gelijktijdig met het verlenen van het Ereburgerschap der gemeente en kon door het bestuursorgaan worden toegekend aan niet-natuurlijke personen, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente of haar ingezetenen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

  Het Ereteken bestaat uit een bronzen legpenning in de vorm van de geografische plattegrond der gemeente, waarop een voetstuk, aan de top voorzien van een eikel, gesteeld en dubbelgebladerd, met op het penningvlak de tekst: ‘Gemeente’ – de mogelijkheid de naam van de begiftigde te vermelden- en de datum van toekenning.

 • 4.

  Bij verlening van het Ereburgerschap wordt tevens uitgereikt een draagspeld met in miniatuur de gesteelde en dubbelgebladerde eikel op een achtergrond in de vorm van een strikje in de kleuren van de gemeentevlag.

 • 5.

  Bij de toekenning ontvangt de begiftigde een door het bestuursorgaan opgemaakte oorkonde, bevattende de naam en andere van belang zijnde gegevens, zomede de redengeving, welke tot de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het besluit tot toekenning.

 • 6.

  Bij toekenning van het Ereteken aan rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen en/of instellingen kan in nader overleg met de begiftigde een medaille, al dan niet gesierd met een strik in de kleuren van de gemeentevlag, worden uitgereikt bijv. ter bevestiging op het vaandel of de vlag der vereniging.

Artikel 3 Aantekening in register.

Van het verlenen van het Ereburgerschap der gemeente, van het toekennen van het Ereteken van de gemeente en van het Gemeentelijk Blijk van Waardering houdt het bestuursorgaan aantekening in een register, dat de naam Ereboek van de gemeente draagt, onder vermelding van de omstandigheden die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 4 Het Gemeentelijk Blijk van Waardering.

 • 1.

  Het Gemeentelijk Blijk van Waardering kan door het bestuursorgaan worden toegekend aan die personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, en niet-natuurlijke personen, die zich voor de gemeente of haar ingezetenen zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  Het Gemeentelijk Blijk van Waardering bestaat uit een bronzen legpenning, die de vorm heeft van de geografische plattegrond van de gemeente met in reliëf het gemeentewapen en voorzien van een inscriptie, vermeldende de naam van de gemeente, de naam van de begiftigde en andere van belang zijnde gegevens en de datum van aanbieding. Aan de andere zijde kan de reden van toekenning worden aangebracht.

 • 3.

  Bij de toekenning ontvangt de begiftigde een door het bestuursorgaan opgemaakte oorkonde, bevattende naam en andere van belang zijnde gegevens, zomede de redengeving, welke tot de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het besluit van toekenning.

 • 4.

  Bij de toekenning van het Gemeentelijk Blijk van Waardering aan natuurlijke personen wordt tevens uitgereikt een baton in de kleuren van de gemeentevlag.

Artikel 5 Uitreiking legpenning.

De uitreiking van de legpenning, met de daarbijbehorende oorkonde en eventueel draagspeld vindt plaats door of namens het hoofd van het gemeentebestuur.

Afdeling III Slotbepalingen

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als de ‘Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 1994’.

Artikel 7 Inwerkingtreding.

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de verordening op de gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij besluit d.d. 7 april 1978, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij besluit d.d. 26 mei 1981.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 januari 1994.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,de secretaris de voorzitter