Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels betreffende bouwen Bouwverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels betreffende bouwen Bouwverordening
CiteertitelBouwverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 8 Wonw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-201004-03-2020nieuwe regeling

10-11-2010

De Schakel2010, 45

.
13-07-200718-11-2010nieuwe regeling

26-06-2007

De schakel, 2007, 2 (11-01-07)

Bouwverordening

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels betreffende bouwen Bouwverordening

BOUWVERORDENING13e serie van wijzigingen MBV 1992Afdeling PubliekszakenWaalre, oktober 2010Raadsbesluit d.d. 19 oktober 2010Publicatie in huis-aan-huisblad ‘De Schakel’ d.d. 10 november 2010Inwerkingtreding d.d. 18 november 2010

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:- asbest: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, letter a, van het Asbest-verwijderingsbesluit 2005;- Bevoegd gezag: bestuursorgaan, als bedoeld in de Woningwet, artikel 1, eerste lid, onderdeel e, dan wel, bij het ontbreken van een bestuursorgaan als bedoeld in dit artikellid, burgemeester en wethouders;- Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet;- bouwtoezicht: degene die ingevolge artikel 92, tweede lid, van de Woningwet in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast is met het bouw- en woningtoezicht;- bouwveiligheidsplan: het plan, waarin de aanvrager om een omgevingsvergunning voor het bouwen aangeeft op welke wijze deze de veiligheid van de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers, tijdens de bouw zal garanderen;- bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;- deskundig bedrijf als bedoeld in hoofdstuk 8: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 6, eerste lid, van het Asbest-verwijderingsbesluit 2005;- gebruiksoppervlakte: de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit;- hoogte van de weg: de hoogte van de weg zoals die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld;- NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;- NVN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven voornorm;- Omgevingsvergunning voor het bouwen: vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;- Omgevingsvergunning voor het slopen: vergunning voor een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;- straatpeil:a voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;b voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;- weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 • 2

  In deze verordening wordt mede verstaan onder:- bouwwerk: een gedeelte van een bouwwerk;- gebouw: een gedeelte van een gebouw.

Artikel 1.2 Termijnen

(Vervallen)

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

 • 1

  Voor de toepassing van deze verordening geldt als indeling van de gemeente:

  • a.

   het gebied binnen de bebouwde kom;

  • b.

   Het gebied buiten de bebouwde kom;

  • c.

   het gebied dat is uitgesloten van welstandstoezicht, als bedoeld in artikel 9.9, eerste lid.

 • 2

  Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig is aangegeven.

Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen

Paragraaf 1 Gegevens en bescheiden

Artikel 2.1.1 Aanvraag bouwvergunning

vervallen

Artikel 2.1.2 In de aanvraag op te nemen gegevens

vervallen

Artikel 2.1.3 Bij de aanvraag in te dienen bescheiden

vervallen

Artikel 2.1.4 Gegevens met betrekking tot het coördineren van vergunningaanvragen

vervallen

Artikel 2.1.5 Het onderzoek naar bodemverontreiniging

 • 1

  Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat uit:

  • a.

   de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740, uitgave 2009, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1;

  • b.

   vervallen;

  • c.

   Indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, uitgave 2003.

 • 2

  De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II. Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II.

 • 3

  Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht toe, indien voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruibare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

 • 4

  Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.5, onder d van de Regeling omgevingsrecht toestaan voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht, indien uit het in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009 niet rechtvaardigen.

 • 5

  Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw wordt begonnen.

Artikel 2.1.6 Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om bouwvergunning

vervallen

Artikel 2.1.7 Bouwregistratie

vervallen

Artikel 2.1.8 Bijzondere bepalingen omtrent de aanvraag om bouwvergunning

vervallen

Paragraaf 2 Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning

Artikel 2.2.1 Ontvangst van de aanvraag

vervallen

Artikel 2.2.2 Samenloop met vrijstelling ruimtelijke ordening

vervallen

Artikel 2.2.3 Bekendmaking van termijnen

vervallen

Artikel 2.2.4 In behandeling nemen en fasering bouwvergunningverlening

vervallen

Artikel 2.2.5 In behandeling nemen en bodemonderzoek

vervallen

Artikel 2.2.6 Kennisgeving van rechtswege verleende bouwvergunning

vervallen

Paragraaf 3 Welstandstoetsing

Artikel 2.3.1 Welstandscriteria

vervallen

Paragraaf 4 Het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond

Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voor zover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:a waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;b voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; enc 1. dat de grond raakt, of2. waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

Artikel 2.4.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht, kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen, in het geval zij op grond van het in de Regeling omgevingsrecht bedoelde onderzoeksrapport en/of andere bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodembescherming goedgekeurde saneringsplan bedoeld in artikel 39, eerste lid van die Wet van oordeel zijn, dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen

Artikel 2.5.1 Richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen

(vervallen)

Artikel 2.5.2 Anti-cumulatiebepaling

Terrein dat voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen in aanmerking moet worden genomen mag niet nog eens bij de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen voor een ander bouwwerk in aanmerking worden genomen.

Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen

 • 2

  Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeenteraad voor de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins voorschriften heeft vastgesteld:

  • a.

   een breedte hebben van ten minste 4,5 m, over een breedte van ten minste 3,25 m zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van ten minste 4,2 m;

  • b.

   zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

  • c.

   op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

 • 3

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken, voor zover dit bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

 • 4

  Nabij ieder bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto's aanwezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die auto's en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

 • 5

  Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

 • 6

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste en het vierde lid, indien de aard, de ligging en het gebruik van het bouwwerk zich daarvoor lenen.

 • 1

  Ìndien de toegang tot een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, meer dan 10 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's, brandweerauto's en het overige te verwachten verkeer.

Artikel 2.5.3a Brandweeringang

vervallen

Artikel 2.5.4 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten

 • 1

  Tussen de toegang van enerzijds:

  • a.

   een woning of een woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  • b.

   een gebouw met een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit; en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaanbare weg of begaanbaar pad aanwezig zijn.

 • 2

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt dat zij:

  • a.

   ten minste 1,10 m breed moeten zijn;

  • b.

   geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 m; en

  • c.

   ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 m, tenzij dit plaatsvindt door middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.39 en 2.40 van het Bouwbesluit.

Artikel 2.5.5 Ligging van de voorgevelrooilijn

De voorgevelrooilijn is:

 • a.

  langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

 • b.

  langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg; bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg.

Artikel 2.5.6 Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.7 is het verboden een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, te bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn.

Artikel 2.5.7 Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn is niet van toepassing op:a onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen bedoeld in artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;b andere onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, te weten:1 ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;2 stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen, mits zij de grens van de weg met niet meer dan 0,30 m overschrijden.

Artikel 2.5.8 Ontheffing voor overschrijdingen van de voorgevelrooilijn

 • 1

  In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:a ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger gelegen is dan het straatpeil;b bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 9, 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, die naar hun aard en bestemming op een voor de voorgevelrooilijn gelegen erf toelaatbaar zijn;c laadperrons, stoepen en stoeptreden, die de grens van de weg overschrijden;d erkers, serres en andere uitbouwen, alsmede balkons en galerijen, die de voorgevelrooilijn met niet meer dan 1,50 m overschrijden;e trappenhuizen buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, alsmede andere luifels, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, reclametoestellen en draagconstructies voor reclames dan bedoeld zijn in artikel 2.5.7;f overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee bouwwerken.g bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is met het oog op de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting bij het karakter van de bestaande omgeving.

 • 2

  Voor het bouwen boven een weg kan alleen afwijking worden toegestaan, indien niet lager gebouwd wordt dan:- 4,20 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 m breedte ter weerszijden van die rijweg;- 2,20 m boven de hoogte van een ander deel van de weg;en dan nog voor zover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt.

   

Artikel 2.5.9 Bouwen op de weg

In afwijking van het verbod tot het bouwen op de weg kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:a. gebouwen ten behoeve van een op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, sub a van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht; b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer alsmede straatmeubilair, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, sub b, c en d, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;c vrijstaande winkel- of reclamevitrines;d reclametoestellen en draagconstructies voor reclame; e andere bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die naar hun aard en bestemming op de weg toelaatbaar zijn.

Artikel 2.5.10 Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn.

 • 1

  Een naar de weg gekeerd gevelvlak van een gebouw moet in de voorgevelrooilijn zijn geplaatst.

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in:

  • a.

   de gevallen genoemd in artikel 2.5.7 en in die waarin de ontheffing genoemd in de artikelen 2.5.8 en 2.5.9 is verleend;

  • b.

   in de gevallen genoemd in artikel 2.5.13 en in die waarin de ontheffing genoemd in artikel 2.5.14 is verleend, voor zover het bouwwerk geheel achter de achtergevelrooilijn is geplaatst;

  • c.

   in de gevallen, bedoeld in het derde lid.

 • 3

  Indien van wegen die elkaar kruisen of van een weg die een knik maakt van 90 graden of minder, de tegenover elkaar liggende voorgevelrooilijnen zich in beide wegen of zich vóór en na de knik op onderlinge tussenafstanden van minder dan 3 meter bevinden, moet de bebouwing op de hoeken - over een hoogte op een dergelijke hoek van niet meer dan 4,2 meter boven straatpeil - worden afgerond of afgeschuind, met dien verstande dat de daardoor onbebouwd blijvende oppervlakte niet groter dan 2 m2 behoeft te zijn.

 • 4

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid voor:

  • a.

   gebouwen behorende tot een complex van gebouwen;

  • b.

   gebouwen op handels- en industrieterreinen;

  • c.

   vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

  • d.

   bijgebouwen, anders dan de in artikel 2, onder 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht bedoelde gebouwen;

  • e.

   gebouwen ten dienste van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, en de daarbijbehorende woningen;

  • f.

   gedeelten van naar de weg gekeerde gevels;

  • g.

   gevallen, waarin de welstand bij het verlenen van de afwijking is gebaat.

Artikel 2.5.11 Ligging achtergevelrooilijn

 • 1

  De achtergevelrooilijn is evenwijdig aan de voorgevelrooilijn en bevindt zich:

  • a.

   in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen driehoekig, vierhoekig of regelmatig veelhoekig bouwblok op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan de helft van de straal van de ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter. Indien meer dan één ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen kan worden beschreven, geldt de grootste;

  • b.

   in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen bouwblok van een andere dan onder a genoemde vorm op zodanige afstand van de voorgevelrooilijn, bepaald op de wijze als onder a bepaald, na herleiding van de vorm van het bouwblok tot een of meer der onder a genoemde vormen, voor zover zij op zich zelf of gezamenlijk de vorm van het bouwblok het meest nabijkomen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  • c.

   in een slechts aan drie zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze drie zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  • d.

   in een slechts aan twee tegenover elkaar gelegen zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze twee zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  • e.

   in alle niet onder a tot en met d genoemde gevallen op een afstand die wordt bepaald met inachtneming van de beginselen, welke zijn neergelegd in a tot en met d van dit lid, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter.

 • 2

  Indien in een hoekbebouwing de elkaar snijdende achtergevelrooilijnen een scherpe hoek vormen moeten de achterzijden van die bebouwing - in het belang van de toetreding van daglicht - over een afstand van ten minste 5 meter ter weerszijden van bedoeld snijpunt ten minste 2 meter terugliggen ten opzichte van beide achtergevelrooilijnen.

 • 3

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid, voor zover de aard, de indeling en het gebruik van de gebouwen in de hoekbebouwing dit toelaten.

Artikel 2.5.12 Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.13 is het verboden bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, te bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Artikel 2.5.13 Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn is niet van toepassing op:a buiten de bebouwde kom gelegen kassen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen;b buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, indien de afstand tot de zijdelingse grens van het erf ten minste 20 meter bedraagt;c. onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als een aan- of uitbouw, voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist;d. onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist,die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen, als bedoeld in de artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;e. andere onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist,die bij het afzonderlijk realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, te weten:1. ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;2. terrassen, bordessen en bordestreden;f. antennes, anders dan bedoeld in artikel.2, onderdeel 15 en 17 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2.5.14 Ontheffing voor overschrijdingen van de achtergevelrooilijn

In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:a buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, waarvan de afstand tot de zijdelingse grens van het erf minder dan 20 meter bedraagt;b binnen de bebouwde kom gelegen kassen;c vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;d gebouwen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen en welk terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd;e gebouwen op binnenterreinen, mits hiervan de bereikbaarheid, als bedoeld in de artikelen 2.5.3 en 2.5.4, is verzekerd;f bijgebouwen, die niet vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;g gebouwen in een bouwstrook of bouwblok, geheel of overwegend handels- of industrieterrein omvattend;h bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist;i ondergrondse bouwwerken, zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw;j erkers en overige uitbouwen, anders dan de uitbouwen die vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;k trappenhuizen buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, balkons en veranda's, alsmede andere luifels, afdaken, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, terrassen en bordessen dan bedoeld zijn in artikel 2.5.13;l bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving.

Artikel 2.5.15 Erf bij woningen en woongebouwen

 • 1

  Bij een woning of woongebouw moet een erf aanwezig zijn dat ten minste een strook grond omvat die:a over de volle breedte van het gebouw aansluit aan de achtergevel, enb voor wat betreft het achter het gebouw gelegen deel dat is begrepen tussen het verlengde van de zijgevels, een diepte heeft van ten minste 5 meter.

 • 2

  De maat genoemd in het eerste lid, moet worden gemeten haaks op de achtergevelrooilijn en vanuit het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw. Daarbij moeten de onderdelen van dat gebouw, bedoeld in artikel 2.5.13, en de balkons en veranda's buiten beschouwing blijven.

 • 3

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in:a het eerste lid, wat de aanwezigheid van het erf betreft, indien de gelijkstraats gelegen bouwlaag niet tot bewoning bestemd is;b het eerste lid, indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:1 een gunstige, andere indeling van het erf is aanwezig;2 het gebouw zal zijn gelegen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen, mits dat terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd en tevens een erf van redelijke afmetingen tot stand wordt gebracht;3 bij het vergroten van een gebouw dat niet aan de bepalingen voor te bouwen woningen en woongebouwen van het Bouwbesluit voldoet, wordt de bestaande toestand verbeterd.

Artikel 2.5.16 Erf bij overige gebouwen

 • 1

  Achter een gebouw, waarvan geen deel tot woning, anders dan als dienstwoning is bestemd, moet een bij het gebouw behorend erf aanwezig zijn ter diepte van ten minste 2 meter achter het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw en over de volle breedte daarvan.

 • 2

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid:a indien ligging en bestemming van het gebouw hiervoor geen beletsel vormen;b indien, voor zover nodig, afwijking is toegestaan van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Artikel 2.5.17 Ruimte tussen bouwwerken

 • 1

  De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse grens van het erf zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende erf aanwezige bebouwing geen tussenruimten ontstaan die:

  • a.

   vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn;

  • b.

   niet toegankelijk zijn.

  Bebouwing van ondergeschikte aard op het erf of op het aangrenzende erf wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • Lid 2

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij te laten ruimte.

Artikel 2.5.18 Erf- en terreinafscheidingen

 • 1

  1 Erf- en terreinafscheidingen, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 12 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, zijn niet toegelaten.

 • 2

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid in het belang van het af te scheiden erf of terrein.

Artikel 2.5.19 Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen

 • 1

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen zich geen delen bevinden van andere bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, dan die welke deel uitmaken van de hoogspanningslijn. Bij het bepalen van deze afstand moet rekening worden gehouden met het uitzwaaien van de draden ten gevolge van de wind. Onder hoogspanningslijn wordt in dit artikel verstaan een lijn met een nominale elektrische spanning van 1000 volt of meer.

 • 2

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van een ondergrondse hoofdtransportleiding mogen geen bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, worden gebouwd.

 • 3

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van:a het bepaalde in het eerste lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien de elektrische spanning van de hoogspanningslijn daarvoor geen bezwaar oplevert;b het bepaalde in het tweede lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien daartegen met het oog op de veilige en ongestoorde ligging van de leiding geen bezwaar bestaat.

Artikel 2.5.20 Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn

 • 1

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, in het vlak door de voorgevelrooilijn 1 meter, vermeerderd met:

  • a.

   in de bebouwde kom éénmaal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg;

  • b.

   buiten de bebouwde kom 0,75 maal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg.

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op hoekbebouwing aan wegen, waarvan de afstand tussen de voorgevelrooilijnen onderling verschilt, in welk geval aan de zijde van de smalle weg tot de hoogte welke aan de brede weg is toegelaten, mag worden gebouwd over een lengte van de hoek af gelijk aan de afstand tussen de voorgevelrooilijn van de smalle weg, doch over geen grotere lengte dan 15 meter.

 • 3

  De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de desbetreffende voorgevelrooilijn in het midden van de breedte van het bouwwerk of de projectie daarvan op de voorgevelrooilijn.

 • 4

  Indien aan de overzijde van de weg een voorgevelrooilijn ontbreekt geldt ter bepaling van de grootste toegelaten hoogte, bedoeld in het eerste lid, de dichtstbij gelegen tegenoverliggende rooilijn.Indien de tegenoverliggende rooilijn plaatselijk is onderbroken geldt ter plaatse van die onderbreking de verst verwijderde van de beide ter weerszijden van de onderbreking voorkomende rooilijnen.

Artikel 2.5.21 Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn

 • 1

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk in het vlak door de achtergevelrooilijn 1 meter, vermeerderd met:

  • 1.

   in de bebouwde kom eenmaal de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok;

  • 2.

   buiten de bebouwde kom 0,75 maal de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de achtergevelrooilijn ter plaatse van het bouwwerk.Indien de te beschouwen achtergevelrooilijnen niet evenwijdig lopen, wordt voor elke 5 meter breedte van de achterzijde van het bouwwerk uitgegaan van de gemiddelde afstand tussen de achtergevelrooilijnen. Indien een tegenoverliggende achtergevelrooilijn ontbreekt, wordt gemeten tot de dichtstbijzijnde tegenover de achtergevelrooilijn gelegen voorgevelrooilijn.

 • 3

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de maximale hoogte van een bouwwerk in het vlak door de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan de maximale hoogte in de aangrenzende 5 meter van een aanliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok.

 • 4

  Indien het terrein achter de achtergevelrooilijn lager dan straatpeil ligt, moet de in het eerste lid bedoelde hoogte worden verminderd met een maat gelijk aan het verschil tussen het straatpeil en het peil van het onderhavige terrein ter plaatse van de achtertoegang bij voltooiing van de bouw.

Artikel 2.5.22 Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn

 • 1

  Indien op een kruising van wegen de achtergevels van de bebouwing, gelegen aan de ene weg, doorgebouwd zijn tot aan de voorgevelrooilijn van de andere weg en bovendien in die achtergevels ramen aanwezig zijn, dan bedraagt - onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 - de maximale hoogte van de zijgevel van het eerste bouwwerk aan laatstgenoemde weg nabij de hoek ten hoogste 1,5 maal de afstand van deze zijgevel tot de achtergevelrooilijn die bij de eerstgenoemde weg behoort. Deze afstand moet op dezelfde wijze worden bepaald als beschreven is in artikel 2.5.21, tweede lid, voor de bepaling van de afstand tussen twee achtergevelrooilijnen.

 • 2

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, mits de zijgevel niet hoger is dan de voorgevel.

Artikel 2.5.23 Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen

 • 1

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 mag een bouwvergunningsplichtig bouwwerk tussen de voor- en de achtergevelrooilijn niet hoger reiken dan tot de vlakken die de verticale vlakken door de voorgevelrooilijn en door de achtergevelrooilijn snijden op de - krachtens de artikelen 2.5.20 en 2.5.21 - maximale bouwhoogte en die met het horizontale vlak een hoek vormen van:

  • a.

   45 graden in de bebouwde kom;

  • b.

   37 graden buiten de bebouwde kom.

 • 2

  Indien een bouwwerk nabij een kruising van wegen een zijgevel heeft die gelegen is tegenover een achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok, mag dit bouwwerk bovendien niet hoger reiken dan tot het vlak dat het verticale vlak door die zijgevel snijdt ter hoogte van de - krachtens artikel 2.5.22 - maximale bouwhoogte en dat met het horizontale vlak een hoek vormt van 56 graden.

Artikel 2.5.24 Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken

 • 1

  De hoogte van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk mag niet meer bedragen dan 15 meter.

 • 2

  Indien het bouwwerk aan meer dan een weg grenst en deze wegen op verschillende hoogten liggen, geldt de hoogte ten opzichte van de laagst gelegen weg.

Artikel 2.5.25 Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen

 • 1

  De hoogte van een bouwwerk dat met een ingevolge artikel 2.5.3 of artikel 2.5.14 verleende ontheffing wordt opgericht op een niet aan een weg grenzend terrein, mag niet meer bedragen dan 2,70 meter met dien verstande dat - uitgaande van een goothoogte van genoemde maat - daarboven een zadeldak met hellingen van ten hoogste 45 graden toegelaten is.

 • 2

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, indien de aard en de ligging van de omringende bebouwing hiervoor geen beletsel vormen.

Artikel 2.5.26 Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken

 • 1

  De hoogte van een bouwwerk of van een gevel of van een ander buitenvlak van een bouwwerk moet worden gemeten ten opzichte van straatpeil.

 • 2

  De hoogte van gevels die geen horizontale beëindiging hebben, moet worden bepaald door de oppervlakte te delen door de breedte. Plaatselijke verhogingen, als bedoeld in artikel 2.5.27, onder d, en artikel 2.5.28, onder h, i, j en k, moeten - voor zover zij de maximale hoogte overschrijden - buiten beschouwing worden gelaten.

Artikel 2.5.27 Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte

Het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 is niet van toepassing op:

 • a.

  onderdelen van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • b.

  het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken anders dan het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • c.

  topgevels in het verticale vlak, gaande door de voorgevelrooilijn of de achtergevelrooilijn, mits zij niet breder zijn dan 6 meter en mits de geveloppervlakte, over de breedte van de topgevel gemeten, niet groter is dan het product van de breedte van de topgevel en de maximale bouwhoogte ter plaatse;

 • d.

  plaatselijke verhogingen met geen grotere breedte dan 0,60 meter.

Artikel 2.5.28 Ontheffing voor overschrijdingen van de toegelaten bouwhoogte

Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 ten behoeve van:

 • a.

  gebouwen voor openbaar nut, scholen, kerken, schouwburgen en andere gebouwen bestemd voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;

 • b.

  gebouwen bestemd voor woon-, kantoor- of winkeldoeleinden, indien de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat;

 • c.

  gebouwen bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf op een handels- en industrieterrein;

 • d.

  agrarische bedrijfsgebouwen;

 • e.

  het geheel of gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken, en indien:1. de bestaande belendende gebouwen de maximale bouwhoogte overschrijden en de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat;2. bij het overschrijden van bestaande uitwendige hoogteafmetingen andere hoogteafmetingen kleiner worden dan de bestaande;

 • f.

  bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, anders dan bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit bouwwerken;

 • g.

  topgevels, breder dan 6 meter en gevelverhogingen van soortgelijke aard;

 • h.

  plaatselijke verhogingen met een grotere breedte dan 0,60 meter;

 • i.

  dakvensters, mits buitenwerks gemeten de breedte niet meer dan 1,75 meter, de hoogte niet meer dan 1,5 meter, de onderlinge afstand niet minder dan 3 meter en de afstand tot de erfscheiding niet minder dan 1,5 meter bedraagt. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor gekoppelde dakvensters, die tot verschillende gebouwen behoren;

 • j.

  draagconstructies voor een reclame;

 • k.

  vrijstaande schoorstenen;a.bouwwerken op een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving.

Artikel 2.5.29 Ontheffing voor overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid

 • 1

  In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.5.8, 2.5.14 en 2.5.28 kan het college ontheffing verlenenvan de verboden tot bouwen met overschrijding van de voor- en van de achtergevelrooilijn, en van hetverbod tot bouwen met overschrijding van de maximale bouwhoogte.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan door het college worden verleend indien:

  • a.

   de desbetreffende bouwactiviteit voorkomt in artikel 20 Bro;

  • b.

   de desbetreffende bouwactiviteit valt onder het beleid van de provincie inzake artikel 19, lid 2 WRO;

  • c.

   het desbetreffende bouwplan in overeenstemming is met in voorbereiding zijnd toekomstig ruimtelijk beleid of artikel 19, lid 1 WRO toegepast kan worden.

 • 3

  Op de voorbereiding van het besluit omtrent een ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, is de inafdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing, met dienverstande dat:

  • a.

   de aanvraag gedurende 4 weken ter inzage ligt;

  • b.

   gedurende de termijn van terinzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijzen omtrent de aanvraag kan inbrengen;

  • c.

   indien er zienswijzen zijn ingebracht kan het college de beslissing over de aanvraag om reguliere bouwvergunning met ten hoogste 6 weken kunnen verdagen.

Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

 • 1

  Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve vanhet parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder hetgebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte magniet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moetworden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijnafgestemd op gangbare personenauto's.Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

  • a.

   indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5,00 m en ten hoogste3,25 m bij 6,00 m bedragen;

  • b.

   indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5,00 m bedragen

 • 3

  Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voorhet laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in ofonder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 • 4

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het derde lid:

  • a.

   indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

  • b.

   voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Paragraaf 6 Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen

Artikel 2.6.1 Beginsel inzake brandmeldinstallaties

 • 1

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de ontdekking en melding van brand, dateen brand zo snel mogelijk kan worden ontdekt en gemeld.

 • 2

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening voorschriftenzijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan doortoepassing van die voorschriften.

 • 3

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het tweede lid, indien de aard ende geringe omvang van de gebruiksfunctie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2.6.2 Aanwezigheid van brandmeldinstallaties

 • 1

  Een gebruiksfunctie:

  • a.

   waarvan de hoogste vloer van een verblijfruimte is gelegen op een in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven waarde boven het meetniveau als bedoeld in het Bouwbesluit;

  • b.

   waarvan de totale gebruiksoppervlakte meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven grenswaarde;

  • c.

   waarvan het aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven grenswaarde;

  • d.

   die is gelegen in een bouwwerk dat bestaat uit meer bouwlagen dan die in tabel 2.6.1 van bijlage 10 zijn aangegeven; is voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002.

 • 2

  In een gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie of een woongebouw waar vanaf de toegang van eenverblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, dient de ruimte waardoor dient te wordengevlucht alsmede de ruimten van waaruit de betreffende vluchtroute bij brand zou kunnen worden2 2 geblokkeerd, voorzien te zijn van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking, indien er sprake is vanéén of meer van de volgende situaties:

  • a.

   de loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte en een punt vanwaar in meerdere richtingen kan worden gevlucht, bedraagt meer dan 10 meter;

  • b.

   het totale oppervlak van het gedeelte van de ruimte waardoor slechts in één richting kan worden gevlucht alsmede de op dit gedeelte aangewezen verblijfsruimten is groter dan 200m²;

  • c.

   het aantal verblijfruimten dat is aangewezen op de betreffende ruimte bedraagt meer dan 2.

Artikel 2.6.3 Omvang van de bewaking door brandmeldinstallaties

 • 1

  De omvang van de bewaking van brandmeldinstallaties als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN2535/A1, uitgave 2002, is uitgevoerd als:

  • a.

   niet automatische bewaking; of

  • b.

   gedeeltelijke bewaking; of

  • c.

   volledige bewaking; zoals aangegeven in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening, of

  • d.

   ruimte bewaking voor gedeeltelijk samenvallende vluchtroutes en risicoruimten.

 • 2

  Een op grond van artikel 2.6.2, lid 1 a, b en c in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie meldtrechtstreeks door naar de alarmcentrale van de brandweer, voorzover dit voor een gebruiksfunctiestaat aangegeven in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening.

Artikel 2.6.4 Kwaliteit van brandmeldinstallaties

 • 1

  Een op grond van artikel 2.6.2 in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie voldoet aan hetgestelde in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002.

 • 2

  Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie is ontworpen enaangelegd overeenkomstig een door of namens het college aanvaard programma van eisen als bedoeldin NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave

 • 3

  Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie, welke op grond vanartikel 2.6.3, lid 2 rechtstreeks is doorgemeld naar de alarmcentrale van de brandweer, is voorzien vaneen geldig certificaat als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voorCriminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag, dan wel een certificaat waarvan een door hetcollege erkende, ter zake kundige, onafhankelijke onderzoeksinstelling in een schriftelijke verklaringheeft aangetoond dat dit certificaat ten minste gelijkwaardig is aan een certificaat als bedoeld invorengenoemde Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

Artikel 2.6.5 Beginsel inzake ontruimingsalarminstallaties

 • 1

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor alarmering dat gebruikers bij brandbinnen redelijke tijd uit het bouwwerk kunnen vluchten.

 • 2

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.5 van bijlage 11 van deze verordening voorschriftenzijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan doortoepassing van die voorschriften.

 • 3

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het tweede lid, indien de aard ende geringe omvang van de gebruiksfunctie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2.6.6 Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties

 • 1

  Een gebruiksfunctie die op grond van artikel 2.6.2 is voorzien van een brandmeldinstallatie, is voorzienvan een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.

 • 2

  In een gebruiksfunctie, waarop het gestelde in artikel 2.6.2, tweede lid, van toepassing is, dienen debetreffende verblijfsruimten te zijn voorzien van een automatische ontruimingsalarminstallatie alsbedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.

Artikel 2.6.7 Kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties

 • 1

  Een op grond van artikel 2.6.6 in een bouwwerk aanwezige ontruimingsalarminstallatie voldoet aan hetgestelde in NEN 2575, uitgave 2004.

 • 2

  Een op grond van artikel 2.6.6 in een bouwwerk aanwezige ontruimingsalarminstallatie is ontworpen enaangelegd overeenkomstig een door of namens het college aanvaard programma van eisen, als bedoeldin NEN 2575, uitgave 2004.

Artikel 2.6.8 Beginsel inzake vluchtrouteaanduidingen

 • 1

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige aanduiding van vluchtroutes dat gebruikers op veilige wijzeuit het bouwwerk kunnen vluchten.

 • 2

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.8 van bijlage 12 van deze verordening voorschriftenzijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan doortoepassing van die voorschriften.

Artikel 2.6.9 Aanwezigheid van vluchtrouteaanduidingen

Een gebruiksfunctie, genoemd in tabel 2.6.8 van bijlage 12 van deze verordening, is voorzien vanvluchtrouteaanduidingen, als bedoelt in NEN 6088, uitgave 2002.

Artikel 2.6.10 Kwaliteit van vluchtrouteaanduidingen

 • 1

  Een op grond van artikel 2.6.9 in een bouwwerk aanwezige vluchtrouteaanduiding voldoet aan hetgestelde in NEN 6088, uitgave 2002.

 • 2

  Een vluchtrouteaanduiding is goed zichtbaar en voldoende herkenbaar aangebracht.

 • 3

  De in artikel 2.6.9 vermelde vluchtrouteaanduiding dient voor wat betreft de zichtbaarheidsaspecten tevoldoen aan artikel 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838, uitgave 1999.

 • 4

  Indien in een gebruiksfunctie of een deel van een gebruiksfunctie geen noodverlichting aanwezig is, is ingeval van netspanningsonderbreking het gestelde in lid 3 niet van toepassing.

Artikel 2.6.11 Gelijkwaardigheid

 • 1

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing eenbrandmeldinstallatie wordt toegepast, is artikel 2.6.4 van overeenkomstige toepassing.

 • 2

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing eenontruimingsalarminstallatie wordt toegepast, is artikel 2.6.7 van overeenkomstige toepassing.

 • 3

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als gelijkwaardige oplossingvluchtrouteaanduiding aanwezig is artikel 2.6.10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.6.12 Communicatiesysteem voor publieke hulpverleningsdiensten

Indien het naar het oordeel van het college voor het goed kunnen functioneren van publiekehulpverleningsdiensten bij een calamiteit in dat bouwwerk noodzakelijk is, moet een voor het publiektoegankelijk bouwwerk zijn voorzien van een installatie die mobiele radiocommunicatie tussen hulpverlenersbinnen en buiten dat bouwwerk mogelijk maakt.

Artikel 2.6.13 Beginsel inzake sprinklerinstallaties

Een te bouwen en/of bestaand bouwwerk hebben zodanige voorzieningen voor het bestrijden van brand, dateen brand zo snel mogelijk kan worden beheerst.

Artikel 2.6.14 Aanwezigheid van sprinklerinstallaties

Een gebruiksfunctie waarin bij voortduring in onzelfstandige woonruimten huisvesting wordt verleend aan meerdan vier, niet in gezinsverband samenwonende personen die elk een zelfstandig huishouden voeren en gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen is voorzien van een automatisch werkende sprinklerinstallatie.

Artikel 2.6.15 Kwaliteit van een sprinklerinstallatie

 • 1

  Een op grond van artikel 2.6.14 in een bouwwerk aanwezige sprinklerinstallatie voldoet aan hetgestelde in hoofdstuk 6 van de publicatie “brandbeveiligingsinstallaties” uitgegeven door het NederlandsInstituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, 1e druk, 4e oplage, juni 2003.

 • 2

  Een op grond van artikel 2.6.14 in een bouwwerk aanwezige sprinklerinstallatie is ontworpen enaangelegd overeenkomstig een door of namens het college aanvaard programma van eisen, als bedoeldin de publicatie “Brandbeveiligingsinstallaties, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Brandweeren Rampenbestrijding, 1e druk, 4e oplage, juni 2003

Artikel 2.6.16 Gelijkwaardigheid in relatie tot artikel 2.6.13 t/m 2.6.15

Bouwwerken waarin als gelijkwaardigheid van artikel 2.6.14 van deze verordening een gelijkwaardige oplossingwordt toegepast dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • a.

  Het object dient te worden voorzien van branddetectie conform de NEN 2555. De uitvoering van de branddetectie is voor verblijfsruimten de aanwezigheid van thermische melders 58 °C en in de verkeersruimten dient op iedere bouwlaag minimaal 1 rookmelder aanwezig te zijn.

 • b.

  Op iedere bouwlaag dient voor het bestrijden van een beginnende brand een draagbaar blustoestel van minimaal 6 kg aanwezig te zijn. Indien de gebruiksoppervlakte van het bouwwerk groter is dan 250 m² dienen minihaspels aanwezig te zijn, dusdanig geprojecteerd zodat brand in het gehele pand kan worden bestreden.

 • c.

  Indien de loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte en de toegang van een brandcompartiment waarin die ruimte is gelegen ten hoogste 15 meter bedraagt dan dienen de verblijfsruimten te voldoen aan een WBDBO van 30 minuten.

 • d.

  Indien de loopafstand meer dan 15 meter bedraagt dan is tevens een tweede vluchtweg noodzakelijk óf een van brand gevrijwaarde rookvrije vluchtroute die uitsluitend doorverkeersruimten voert.

Paragraaf 7 Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen

Artikel 2.7.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding

De in artikel 3.119 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voordrinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 m.

Artikel 2.7.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet

De in artikel 2.46 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen elektriciteitsvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare-distributienet voor elektriciteit:a indien het bouwwerk op ten hoogste 100 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat distributienet is gelegen ofb indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het elektriciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 m.

Artikel 2.7.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet

 • 1

  De in artikel 2.68 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen gasvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare-distributienet voor aardgas:a indien het bouwwerk op ten hoogste 40 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat distributienet is gelegen ofb indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het aardgasdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 m.Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid op woningen, waarin voor het kunnen koken een andere energiebron dan gas aanwezig is en voor verwarming geen individuele aansluiting van gastoevoer nodig is.

 • 2

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid:a voor woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;b voor woningen die niet bestemd zijn om te worden verhuurd;c voor woningen met een aansluiting op een gemeenschappelijke of publieke voorziening voor verwarming, als bedoeld in artikel 2.69 van het Bouwbesluit (warmtedistributienet).

Artikel 2.7.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering

 • 1

  De in artikel 3.31 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor deafvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de in artikel 3.41 van het Bouwbesluit bedoelde, aan of inbouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten zijn aangeslotenaan een openbaar riool.Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid:

  • a.

   in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  • b.

   voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd.

 • 2

  Op aanwijzing van het bouwtoezicht wordt bepaald:

  • a.

   op welke plaats, op welke hoogte en met welke binnenmiddellijn de voor het maken van deaansluiting noodzakelijke leiding of leidingen de gevel van het gebouw, dan wel de grens van het erf of terrein moet of moeten kruisen;

  • b.

   of er al dan niet voorzieningen in die aansluitleiding moeten worden tussengeschakeld ter voorkoming van het terugvloeien van afvalwater, faecaliën en hemelwater, ingeval de leiding te laag gelegen is om op natuurlijke wijze op het openbaar riool te lozen.

 • 3

  Op aanwijzing van het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer moet worden bepaald of er aldan niet voorzieningen in de bedoelde aansluitleiding moeten worden tussengeschakeld ter verzekeringvan de goede werking of de goede staat van het openbaar riool, dan wel ter voorkoming van hindervoor andere aangeslotenen aan het openbaar riool, ingeval de hoeveelheid of de aard van de af tevoeren stoffen daartoe aanleiding geeft.

 • 4

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, indien afvoer op een anderewijze zonder verontreiniging van water, bodem of lucht mogelijk is:

  • a.

   voor bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 m van een openbaar riool zijn gelegen;

  • b.

   voor agrarische bedrijven.

Artikel 2.7.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering

 • 1

  Indien de in artikel 3.31 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningenvoor de afvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de in artikel 3.41 van het Bouwbesluit bedoelde,aan of in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer van hemelwater niet aan eenopenbaar riool worden aangesloten, gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   leidingen voor faecaliën, afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moeten lozen op een rottingput met overstort;

  • b.

   leidingen voor faecaliën, afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten lozen op een beerput zonder overstort, een gierput of een rottingput met overstort;

  • c.

   leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder faecaliën, alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

  • d.

   leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder faecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

 • 2

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder a en b, indien afvoer op andere wijze zonder verontreiniging van water, bodem en lucht mogelijk is.

Artikel 2.7.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen

 • 1

  Ondergrondse doorvoeringen van leidingen door uitwendige scheidingsconstructies van bouwwerkenmoeten zoveel mogelijk haaks plaatsvinden. De doorvoeringen moeten waterdicht zijn aangewerkt.

 • 2

  De aansluiting van de in het eerste lid bedoelde leidingen aan leidingen van de buitenriolering moetzodanig zijn dat de dichtheid van de aansluiting gehandhaafd blijft bij enige zetting van het bouwwerk ofde buitenriolering.

 • 3

  In leidingen, gelegen tussen de gevel van een gebouw en de aansluiting aan een openbaar riool, mogengeen beerputten of rottingputten voorkomen.

 • 4

  Leidingen van de buitenriolering op erven en terreinen mogen geen vernauwingen in de stroomrichtingbevatten en moeten een vloeiend beloop hebben, alsmede een voldoende lucht- en waterdichtheid eneen voldoende binnenwerkse middellijn.Aan beide laatstgenoemde eisen wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het bepaalde inNEN 3215, uitgave 2007.

 • 5

  Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, moet een leiding voor de afvoer van afvalwater, faecaliënen hemelwater ter plaatse waar zij de grens van de weg kruist, een binnenwerkse middellijn hebben vanten minste 125 mm.

 • 6

  Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van leidingen van de buitenriolering operven en terreinen moeten doeltreffend zijn.Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het bepaalde in de NEN-normendie zijn opgenomen in bijlage 7.

Artikel 2.7.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen

De in de artikelen 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 en 2.7.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs de kortste lijnwaarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het deel van het bouwwerk dat zich hetdichtst bij een leiding van het distributienet bevindt. Hierbij moeten bouwwerken die zich tezamen op één erfof terrein bevinden, als één bouwwerk worden beschouwd.

Hoofdstuk 3 De melding

vervallen

Hoofdstuk 4 Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk

Artikel 4.1 Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden

(vervallen)

Artikel 4.2 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aanhet bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

 • a.

  de omgevingsvergunning voor het bouwen;

 • b.

  andere toestemmingen;

 • c.

  het bouwveiligheidsplan;

 • d.

  een besluit ingevolge artikel 13, 13a en 14, tweede lid sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Artikel 4.3 Wijzigingen in gegevens bouwregistratie

vervallen

Artikel 4.4 Het uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag - onverminderd het in devoorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:

 • a.

  het straatpeil is aangegeven;

 • b.

  de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Artikel 4.5 Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

 • 1

  Het bouwtoezicht dient - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor omgevingsvergunning voor het bouwen is verleenden onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen - ten minste twee dagenvoor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te wordengesteld:

  • a.

   de aanvang der werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;

  • b.

   de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;

  • c.

   de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

 • 2

  Het bouwtoezicht dient ten minste een dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

 • 3

  De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Artikel 4.6 Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen enonderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van dezeverordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Artikel 4.7 Bemalen van bouwputten

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve vanbouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat eenverlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerkenkunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein

 • 1

  Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veiligewijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de wegen de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, openerven en terreinen en hun gebruikers.

 • 2

  Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordtgewerkt - rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen:

  • a.

   de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;

  • b.

   machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld;

 • 3

  Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van éénof meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voedingniet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

 • 4

  Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andereveiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Artikel 4.9 Afscheiding van het bouwterrein

 • 1

  Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden wordenverricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf ofterrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zomin mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbarevoorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

 • 3

  Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van hetaangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, wordenbewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

Artikel 4.10 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

 • 1

  Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, watkwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat vanonderhoud verkeren.

 • 2

  Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken,indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

 • 3

  Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgevingveroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

 • 4

  Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:

  • a.

   uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of

  • b.

   de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of

  • c.

   het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

 • 5

  Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voor zover het betreftnadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemdemilieuwet van toepassing is.

Artikel 4.11 Bouwafval

 • 1

  Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

  • a.

   de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);

  • b.

   steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

  • c.

   glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

  • d.

   overig afval.

 • 2

  Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lidonder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

 • 3

  Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan deinhoud van één container van 10 m3, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht ditbouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Artikel 4.12 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

 • 1

  Van het gereedkomen

  • a.

   van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil

  • b.

   van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.

 • 2

  Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet zondertoestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na hettijdstip van kennisgeving.

 • 3

  Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van hetbouwwerk, waarvoor in de aan de bouwvergunning verbonden voorwaarden een plicht totkennisgeving van voltooiing is bepaald.

 • 4

  Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning voor het bouwen, betrekkingheeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.

 • 5

  De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijkgeschieden.

Artikel 4.13 Melden van werken bij lage temperaturen

 • 1

  Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordtuitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werkin kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

  • a.

   het niet verwerken van bevroren materialen;

  • b.

   het verkrijgen van een goede binding en verharding;

  • c.

   de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijkplaatsvinden.

Artikel 4.14 Verbod tot ingebruikneming

Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.

Hoofdstuk 5 Staat van open erven en terreinen, brandveiligheidinstallaties, aansluiting op de nutsvoorzieningen en weren van schadelijk en hinderlijk gedierte

Paragraaf 1 Staat van open erven en terreinen

Artikel 5.1.1 Staat van onderhoud van open erven en terreinen

 • 1

  Open erven en terreinen moeten zich in een, in verband met hun bestemming, voldoende staat vanonderhoud bevinden.

 • 2

  Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch nadeel voor degezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen, ten gevolge van:

  • a.

   drassigheid;

  • b.

   stank;

  • c.

   verontreiniging;

  • d.

   aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk gedierte;

  • e.

   aanwezigheid van begroeiing.

Artikel 5.1.2 Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen

 • 1

  Indien de toegang van een gebouw meer dan 10 meter is verwijderd van een openbare weg, moet eenverbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voorverhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's, brandweerauto's en het overige te verwachten verkeer, tenzijde aard, de ligging en het gebruik van het gebouw zulks niet vereisen.

 • 2

  Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeenteraad voor dedesbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins voorschriften heeftvastgesteld:

  • a.

   een breedte hebben van tenminste 4,5 m, over een breedte van tenminste 3,25 m zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van tenminste 4,2 meter;

  • b.

   zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

  • c.

   op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

 • 3

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in artikel 2, onder b,van het Besluit bouwwerken, voor zover dit niet voor bewoning is bestemd, maar wel tot eenhoofdgebouw behoort, dat op hetzelfde terrein is gelegen.

 • 4

  Nabij ieder gebouw moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto's aanwezig zijn, dat eendoeltreffende verbinding tussen die auto's en de bluswatervoorziening kan worden gelegd, tenzij deaard, de ligging en het gebruik van het gebouw zulks niet vereisen.

 • 5

  Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen vooreen doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

Artikel 5.1.3 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten

 • 1

  Tussen de toegang van enerzijds:

  • a.

   een woning of woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  • b.

   een gebouw met een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaanbare weg of begaanbaar padaanwezig zijn.

 • 2

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt dat zij:

  • a.

   ten minste 1,10 m breed moeten zijn; en

  • b.

   geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 m; en

  • c.

   ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 m, tenzij dit plaatsvindt door middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in artikelen 2.39 en 2.40 van het Bouwbesluit.

Paragraaf 2 Staat van brandveiligheidinstallaties

Artikel 5.2.1 Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen

Voor bestaande bouwwerken zijn de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.2.2 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in gebouwen niet zijnde woningen, woongebouwen, logiesverblijven, logiesgebouwen of kantoorgebouwen

(vervallen)

Artikel 5.2.3 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in woongebouwen van bijzondere aard

(vervallen)

Artikel 5.2.4 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in logiesverblijven en logiesgebouwen

(vervallen)

Artikel 5.2.5 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in kantoorgebouwen

(vervallen)

Paragraaf 3 Aansluiting op de nutsvoorzieningen

Artikel 5.3.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding

De in de artikelen 3.123 en 3.124 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige voorzieningenvoor drinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 m.

Artikel 5.3.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet

De in artikel 2.52 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige elektriciteitsvoorziening moet zijnaangesloten aan het openbare distributienet voor elektriciteit:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 100 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het elektriciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 m.

Artikel 5.3.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet

 • 1

  De in artikel 2.72 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige gasvoorziening moet zijnaangesloten aan het openbare distributienet voor aardgas:

  • a.

   indien het bouwwerk op ten hoogste 40 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van datdistributienet is gelegen; of

  • b.

   indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het aardgasdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 m.

 • 2

  Niet van toepassing is voorgaande eis op:

  • a.

   woningen voor bejaarden;

  • b.

   woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

  • c.

   woningen die niet worden verhuurd;

  • d.

   woningen met een aansluiting op het stadsverwarmingnet.

Artikel 5.3.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering

 • 1

  De in artikel 3.36 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige voorzieningen voor deafvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de eventueel in of aan bouwwerken aanwezigevoorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.6 opeen doeltreffende wijze zijn aangesloten aan een openbaar riool.

 • 2

  Niet van toepassing is het gestelde in het eerste lid:

  • a.

   in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  • b.

   op bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 m van een openbaar riool zijn gelegen;

  • c.

   voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd;

  • d.

   op agrarische bedrijven waarin de fecaliën voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en een daartoe voldoende ruime gier- of beerput aanwezig is.

Artikel 5.3.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering

Indien het gestelde in artikel 5.3.4, tweede lid, van toepassing is, gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  voor de opvang van fecaliën, afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moet een doeltreffende rottingput met een doeltreffende aansluitleiding naar die toiletten aanwezig zijn, tenzij de fecaliën voor agrarische bedrijfsdoeleinden worden gebruikt;

 • b.

  voor de opvang van fecaliën, afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten een doeltreffende beerput zonder overstort, een doeltreffende gierput of een doeltreffende rottingput met overstort aanwezig zijn, alsmede een doeltreffende aansluitleiding tussen die toiletten en de genoemde put, tenzij op andere zodanige wijze wordt geloosd dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

 • c.

  leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder fecaliën, alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

 • d.

  leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder faecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

Artikel 5.3.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen

Artikel 2.7.6 en de bijbehorende bijlage 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.3.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net

De in de artikelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs de kortste lijnwaarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het deel van het bouwwerk dat zich hetdichtst bij een leiding van het distributienet bevindt. Hierbij moeten bouwwerken die zich tezamen op één erfof terrein bevinden, als één bouwwerk worden beschouwd.

Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid

Artikel 5.4.1 Preventie

Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het bouwwerk zich in zindelijkestaat bevindt.

Hoofdstuk 6 Brandveilig gebruik

vervallen

Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen

Paragraaf 1 Overbevolking

Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen

Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt bewoond door meer dan één persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte.

Artikel 7.1.2 Overbevolking van woonwagens

Het is verboden een woonwagen, respectievelijk een woonkeet te bewonen met of toe te staan dat een woonwagen, respectievelijk een woonkeet wordt bewoond door meer dan één persoon per 6 m2 gebruiksoppervlakte.

Paragraaf 2 Staken van het gebruik

Artikel 7.2.1 Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid

Het is verboden een bouwwerk, een standplaats, een open erf of terrein te gebruiken of te doen gebruiken,indien door of namens het college is meegedeeld, dat zulks gevaarlijk is in verband met:

 • a.

  bouwvalligheid van het bouwwerk;

 • b.

  bouwvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk.

Artikel 7.2.2 Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne

Indien tengevolge van het niet functioneren - hieronder begrepen het afgesloten zijn - van de ingevolge hetBouwbesluit verplicht aanwezige voorzieningen tot het kunnen afvoeren van fecaliën, het kunnen beschikkenover drinkwater, het kunnen beschikken over gedistribueerd gas en het kunnen beschikken overgedistribueerde elektriciteit een onvoldoende veiligheid of een onvoldoende hygiëne aanwezig is, kan hetbevoegd gezag gelasten het gebruik van het bouwwerk te staken.

Artikel 7.2.3 Staken van het gebruik van een woonwagen

vervallen

Paragraaf 3 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Artikel 7.3.1 Verbod tot het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen in afwijking

Vervallen.

Artikel 7.3.2 Hinder

Het is verboden in, op of aan een bouwwerk, of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, of werktuigen te gebruiken, waardoor:a op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;b overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;c op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein;d instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.Niet van toepassing is het vorenstaande indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde wet van toepassing is.

Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid

Artikel 7.4.1 Preventie

 • 1

  Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het bouwwerk zich in zindelijke staat bevindt.

 • 2

  Voorraden en afval dienen op zodanige wijze en plaats te worden bewaard dat schadelijk of hinderlijk gedierte hierdoor niet wordt aangetrokken.

Paragraaf 5 Watergebruik

Artikel 7.5.1 Verboden gebruik van water

Het is verboden drink- en werkwater, waarvan door het bevoegd gezag schriftelijk is medegedeeld dat het ondeugdelijk wordt geacht, te gebruiken.

Paragraaf 6 Installaties

Artikel 7.6.1 Gebruiksgereed houden van installaties

Installaties in of nabij een gebouw, waarvan het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening de aanwezigheid verplicht stelt, moeten in een goede staat verkeren, zodat daarvan een onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

Hoofdstuk 8 Slopen

Paragraaf 1 Omgevingsvergunning voor het slopen

Artikel 8.1.1 Omgevingsvergunning voor het slopen

 • 1

  Het is verboden bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te slopen zonder ofin afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde vergunning is niet vereist indien naar redelijke schatting de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen dan 10 m3, tenzij het slopen mede betreft het verwijderen van asbest. Voorts is geen vergunning vereist voor het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. Het bevoegd gezag kan aan hun besluit voorwaarden verbinden als bedoeld in het derde lid.

 • 3

  Het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voor het slopen slechts voorschriften over:a de veiligheid tijdens het slopen;b de bescherming van nabijgelegen bouwwerken;c het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, ten minste inhoudende een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval;d het voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als bedoeld in artikel 8.1.2, tweede lid, letter c, voor zover deze gegevens niet reeds zijn overgelegd.

 • 4

  De voorschriften over het sloopafval als bedoeld in het derde lid, onder letter c, kunnen eisen bevatten omtrent het selectief slopen, de fracties waarin wordt gescheiden, de tijdelijke opslag op het sloopterrein en het in fracties gescheiden verpakken van het sloopafval op het sloopterrein. Het bevoegd gezag verbindt aan de omgevingsvergunning voor het slopen met betrekking tot asbest voorschriften over het afzonderlijk gereed maken daarvan voor de afvoer van het sloopterrein en over de termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden.

 • 5

  De vergunningplicht als bedoeld in het eerste lid geldt niet indien in een tijdelijke omgevingsvergunning voor het bouwen voor een seizoengebonden bouwwerk voorschriften zijn gesteld over het slopen van het tijdelijke bouwwerk.

Artikel 8.1.2 Aanvraag sloopvergunning

vervallen

Artikel 8.1.3 In behandeling nemen

vervallen

Artikel 8.1.4 Termijnbeslissing

vervallen

Artikel 8.1.5 Samenloop van slopen en bouwen

vervallen

Artikel 8.1.6 Weigeren omgevingsvergunning voor het slopen

Een omgevingsvergunning voor het slopen moet worden geweigerd indien:a de veiligheid tijdens het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;b de bescherming van nabijgelegen bouwwerken in verband met het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voor¬schriften niet op een voldoende peil kan worden gewaar¬borgd;c een vergunning met betrekking tot de archeologische monumenten ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend;d een vergunning ingevolge een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, die krachtens overgangsrecht van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening de werking heeft behouden, is vereist en deze niet is verleend;

Artikel 8.1.7 Intrekking omgevingsvergunning voor het slopen

 • 1

  Een omgevingsvergunning voor het slopen kan worden ingetrokken indien: a de vergunning is verleend tengevolge van onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;b binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het slopen geen begin met de werkzaamheden is gemaakt;c tussen het begin en het einde van de sloopwerkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

Paragraaf 2 Uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning

Artikel 8.2.1 Sloopmelding

 • 1

  In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is geen omgevingsvergunning voor het slopen vereist voor het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel slopen van:a. geschroefde , asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal 35 m² per kadastraal perceel bedraagt;b. asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels maximaal 35 m² per kadastraal perceel bedraagt;mits het voornemen tot dit slopen is gemeld bij burgemeester en wethouders en door burgemeester en wethouders binnen acht dagen na de dag waarop dit is gemeld is medegedeeld dat geen omgevingsvergunning voor het slopen is vereist.

 • 2

  Het voornemen tot slopen als bedoeld in het eerste lid moet worden gemeld met gebruikmaking van een door of namens burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3

  De melding en de daarbij behorende bescheiden moeten in 3-voud worden ingediend.

 • 4

  De melding en de daarbij behorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn gesteld.

 • 5

  In de melding moeten zijn opgenomen de plaats, het adres, de aard en het gebruik van het bouwwerk.

 • 6

  Degene, die de melding heeft gedaan, krijgt door of namens burgemeester en wethouders een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

 • 7

  Indien burgemeester en wethouders de in het eerste lid bedoelde mededeling niet binnen de aldaar gestelde termijn hebben gedaan, is de mededeling van rechtswege gedaan.

 • 8

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een mededeling als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden met betrekking tot de verwijdering, opslag en afvoer van asbest.

 • 9

  De houder van een mededeling als bedoeld in het eerste of het tweede lid is verplicht de voorschriften, bedoeld in het achtste lid alsmede de voorschriften die bij of krachtens de artikelen 7 en 8 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zijn gesteld, in acht te nemen

 • 10

  Het bewerken van het asbest ter plaatse waar dit asbest door sloop vrijkomt is niet toegestaan.

 • 11

  Bij het niet voldoen aan de bij of krachtens de in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel gestelde eisen, stellen burgemeester en wethouders degene die de melding heeft gedaan in de gelegenheid om binnen één week de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen.

Artikel 8.2.2 Overige uitzonderingen op het vereiste van een omgevingsvergunning voor het slopen

In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is voorts geen omgevingsvergunning voor het slopen vereist, indien het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, uitsluitend bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk verwijderen van:a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;b. verwijderen van beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;c. rem- en frictiematerialen;d. pakkingen uit verbrandingsmotoren;e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt.

Paragraaf 3 Verplichtingen tijdens het slopen

Artikel 8.3.1 Veiligheid op sloopterrein

Het bepaalde in de artikelen 4.8 tot en met 4.10 is van overeenkomstige toepassing op het slopen en hetsloopterrein.

Artikel 8.3.2 Op het sloopterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het sloopterrein moet de omgevingsvergunning voor het slopen of een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging vaneen last onder dwangsom tot het slopen aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage wordengegeven.

Artikel 8.3.3 Plichten van de houder van de sloopvergunning

 • 1

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest,opdragen aan een deskundig bedrijf.

 • 2

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet een afschrift van de vergunning ter hand stellen aan hetdeskundig (gecertificeerd) bedrijf dat het slopen krachtens aanneming van werk zal uitvoeren.

 • 3

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stelt ten minste één week voorafgaande aan de aanvang van hetslopen, het college schriftelijk op de hoogte van de data en tijdstippen waarop het slopen, voorzoverdat betrekking heeft op asbest, zal plaatsvinden.

 • 4

  De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stuurt binnen twee weken na de uitvoering van de werkzaamhedenhet college een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste lid vanhet Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Artikel 8.3.4 Plichten van degene die sloopt

 • 1

  Indien wordt gesloopt zonder dat een omgevingsvergunning voor het slopen is verleend voor het slopen van asbest entijdens het slopen asbest wordt ontdekt, is degene die sloopt verplicht hiervan terstond melding tedoen aan het bouw- en woningtoezicht.

 • 2

  Aan het bouwtoezicht dienen ten minste vijf dagen van tevoren de aanvang van desloopwerkzaamheden te worden gemeld en uiterlijk op de dag van de beëindiging van desloopwerkzaamheden het einde van die werkzaamheden. Indien het bouwtoezicht dit verlangt, moetengenoemde meldingen schriftelijk geschieden.

Artikel 8.3.5 Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest

 • 1

  Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar moet eerst het in een bouwwerk aanwezige asbest wordenverwijderd, voordat het bouwwerk wordt gesloopt.

 • 2

  Bij de verwijdering van het asbest moeten de beste bestaande technieken worden toegepast omverontreiniging van het milieu met asbest te voorkomen.

Artikel 8.3.6 Plichten ten aanzien van de sloop van tuinbouwkassen

Vervallen.

Paragraaf 4 Vrij slopen

Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen

 • 1

  Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1.1, nocheen melding krachtens artikel 8.2.1 is vereist, dient ten minste te worden gescheiden in de navolgendefracties:

  • a.

   de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);

  • b.

   steenachtig sloopafval, zonder inbegrip van gips;

  • c.

   bitumineuze en teerhoudende dakbedekking;

  • d.

   met PAKS verontreinigde materialen;

  • e.

   asfalt;

  • f.

   dakgrind;

  • g.

   overig afval.

 • 2

  Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder g, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lidonder a tot en met f, moeten op het sloopterrein gescheiden worden gehouden.

Hoofdstuk 9 Welstand

Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie

Voor de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie, zoals bepaald in artikel 8, lid 6 van de Woningwet wordt verwezen naar de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota.

Artikel 9.2 Samenstelling van de welstandscommissie

vervallen

Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur

vervallen

Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording

vervallen

Artikel 9.5 Termijn van advisering

vervallen

Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondeling toelichting

Vervallen

Artikel 9.7 Afdoening bij mandaat

vervallen

Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht

vervallen

Hoofdstuk 10 Overige administratieve bepalingen

Artikel 10.1 De aanvraag om woonvergunning

vervallen

Artikel 10.2 De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimde onbewoonbaar

Vervallen.

Artikel 10.3 Overdragen vergunningen

vervallen

Artikel 10.4 Overdragen mededeling

Vervallen.

Artikel 10.5 Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagens alsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen

Vervallen.

Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften

Het bevoegd gezag is bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen,voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voorschriften waarnaar in deze verordening - of in de bij dezeverordening behorende bijlagen - wordt verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm,voornorm, praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeftgepubliceerd.

Hoofdstuk 11 Handhaving

vervallen

Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1 Strafbare feiten

Vervallen.

Artikel 12.2 Overgangsbepaling bodemonderzoek

Indien ten behoeve van de bouw van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk in enig ander verband dan deaanvraag om bouwvergunning indicatief bodemonderzoek is verricht, geldt dit indicatieve bodemonderzoek alshet in artikel 1.2.5 van de bijlage behorende bij het Besluit indieningsvereisten bedoelde verkennendebodemonderzoek, tenzij het college van mening is, dat het indicatieve bodemonderzoek niet meer als eenrecent onderzoek kan worden gezien.

Artikel 12.3 Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen

Het bepaalde in de artikelen 5.1.2 en 5.1.3 inzake de bereikbaarheid van gebouwen is niet van toepassing opeen gebouw, dat gebouwd is of wordt op basis van een bouwvergunning als bedoeld in artikel 47, eerste lid, vande Woningwet van 12 juli 1962, tenzij bij een latere vergunning op grond van artikel 40 van de Woningweteisen aan de bereikbaarheid van dat gebouw zijn gesteld.

Artikel 12.4 Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning

Vervallen.

Artikel 12.6 Slotbepaling

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is afgekondigd.

 • 2

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de bouwverordening vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 juni 2007en alle daarin aangebrachte wijzigingen;

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Bouwverordening gemeente Waalre 2010'

Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning 1  

Vervallen.

Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning 2  

Vervallen.

Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de niet-gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties 3  

Vervallen.

Opslag en brandgevaarlijke stoffen 4  

Vervallen.

Opslag brandgevaarlijke stoffen 5  

Vervallen.

Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen 6  

Bijlage als bedoeld in artikel 2.7.6De NEN-normen, bedoeld in artikel 2.7.6, zesde lid, zijn de volgende:a. NEN 7002, uitgave 1968, 'Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad d.d.december 1979);b. NEN 7003, uitgave 1968, 'Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad d.d. december1979);c. NEN 7013, uitgave 1980, 'Expansiestukken van PVC en ABS voor binnen- en buitenrioleringen';d. NEN-EN 1401-1, uitgave 1998, 'Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering -Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1. Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem' (Engelstalig;met correctieblad NEN-EN 1401- 1/C1, uitgave 1998, Nederlandstalig);e. NEN-EN 295-1, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen voorriolering onder vrij verval, met inbegrip van de aanvullingsbladen A1, uitgegeven 1996, A2, uitgegeven1997, en A3, uitgegeven 1999 - Deel 1. Eisen (Engelstalig)';f. NEN-EN 295-2, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen voorriolering onder vrij verval, met inbegrip van aanvullingsblad A1, uitgegeven 1999 - Deel 2.Kwaliteitscontrole en monstername (Engelstalig);g. NEN-EN 295-3, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen voorriolering onder vrij verval - Deel 3. Beproevingsmethoden (Engelstalig).

Checklist voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest 7  

Vervallen.

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Termijnen (vervallen)Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

 

HOOFDSTUK 2 De aanvraag bouwvergunning Paragraaf 1 Gegevens en bescheiden Artikel 2.1.1 Aanvraag bouwvergunning Artikel 2.1.2 In de aanvraag op te nemen gegevens Artikel 2.1.3 Bij de aanvraag in te dienen bescheiden Artikel 2.1.4 Gegevens met betreking tot het coördineren van vergunningaanvragen Artikel 2.1.5 Het onderzoek naar bodemverontreiniging Artikel 2.1.6 Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om bouwvergunning Artikel 2.1.7 Bouwregistratie Artikel 2.1.8 Bijzondere bepalingen omtrent de aanvraag om bouwvergunning woonwagens en standplaatsen Paragraaf 2 Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning Artikel 2.2.1 Ontvangst van de aanvraag Artikel 2.2.2 Samenloop met vrijstelling ruimtelijke ordening Artikel 2.2.3 Bekendmaking van termijnen Artikel 2.2.4 In behandeling nemen en fasering bouwvergunningverlening Artikel 2.2.5 In behandeling nemen en bodemonderzoek Artikel 2.2.6 Kennisgeving van rechtswege verleende bouwvergunning Paragraaf 3 Welstandstoetsing Artikel 2.3.1 Welstandscriteria Paragraaf 4 Het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem Artikel 2.4.2 Voorwaarden bouwvergunning Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen Artikel 2.5.1 Richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen Artikel 2.5.2 Anti-cumulatiebepaling Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen 11 Artikel 2.5.3A Brandweeringang 12 Artikel 2.5.4 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten 12 Artikel 2.5.5 Ligging van de voorgevelrooilijn 12 Artikel 2.5.6 Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn 12 Artikel 2.5.7 Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn 12 Artikel 2.5.8 Ontheffing voor overschrijdingen van de voorgevelrooilijn 12 Artikel 2.5.9 Bouwen op de weg 13 Artikel 2.5.10 Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn Afschuining van straathoeken 13 Artikel 2.5.11 Ligging achtergevelrooilijn 15 Artikel 2.5.12 Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn 15 Artikel 2.5.13 Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn 15 Artikel 2.5.14 Ontheffing voor overschrijdingen van de achtergevelrooilijn 16 Artikel 2.5.15 Erf bij woningen en woongebouwen 16 Artikel 2.5.16 Erf bij overige gebouwen 17 Artikel 2.5.17 Ruimte tussen bouwwerken 17 Artikel 2.5.18 Erf- en terreinafscheidingen 17 Artikel 2.5.19 Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen 17 Artikel 2.5.20 Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn 18 Artikel 2.5.21 Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn 18 Artikel 2.5.22 Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn 18 Artikel 2.5.23 Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen 19 Artikel 2.5.24 Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken 19 Artikel 2.5.25 Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen 19 Artikel 2.5.26 Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken 19 Artikel 2.5.27 Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte 19 Artikel 2.5.28 Ontheffing voor overschrijdingen van de toegelaten bouwhoogte 20 Artikel 2.5.29 Ontheffing voor overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid 20 Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 30 Paragraaf 6 Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen Artikel 2.6.1Beginsel inzake brandmeldinstallaties 21 Artikel 2.6.2 Aanwezigheid van brandmeldinstallaties 21 Artikel 2.6.3 Omvang van de bewaking door brandmeldinstallaties 22 Artikel 2.6.4 Kwaliteit van brandmeldinstallaties 22 Artikel 2.6.5 Beginsel inzake ontruimingsalarminstallaties 22 Artikel 2.6.6 Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties 22 Artikel 2.6.7 Kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties 23 Artikel 2.6.8 Beginsel inzake vluchtrouteaanduidingen 23 Artikel 2.6.9 Aanwezigheid van vluchtrouteaanduidingen 23 Artikel 2.6.10 Kwaliteit van vluchtrouteaanduidingen 23 Artikel 2.6.11 Gelijkwaardigheid 23 Artikel 2.6.12 Communicatiesysteem voor publieke hulpverleningsdiensten 23 Artikel 2.6.13 Beginsel inzake sprinklerinstallaties 23 Artikel 2.6.14 Aanwezigheid van sprinklerinstallaties 23 Artikel 2.6.15 Kwaliteit van een sprinklerinstallatie 24 Paragraaf 7 Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen Artikel 2.7.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding 24 Artikel 2.7.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet 24 Artikel 2.7.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet 24 Artikel 2.7.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering 25 Artikel 2.7.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering 25 Artikel 2.7.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen 26 Artikel 2.7.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen 26

 

HOOFDSTUK 3 De melding 27 Artikel 3.1 De wijze van melden 27 Artikel 3.2 Welstandscriteria 27

 

HOOFDSTUK 4 Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk 28 Artikel 4.1 Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden 28 Artikel 4.2 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden 28 Artikel 4.3 Wijzigingen in gegevens bouwregistratie 28 Artikel 4.4 Het uitzetten van de bouw 28 Artikel 4.5 Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 28 Artikel 4.6 Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen28 Artikel 4.7 Bemalen van bouwputten 29 Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein 29 Artikel 4.9 Afscheiding van het bouwterrein 29 Artikel 4.10 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder 29 Artikel 4.11 Bouwafval 30 Artikel 4.12 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 30 Artikel 4.13 Melden van werken bij lage temperaturen 30 Artikel 4.14 Verbod tot ingebruikneming 30

 

HOOFDSTUK 5 Staat van open erven en terreinen, brandveiligheidinstallaties, aansluiting op denutsvoorzieningen en weren van schadelijk en hinderlijk gedierte 31 Paragraaf 1 Staat van open erven en terreinen 31 Artikel 5.1.1 Staat van onderhoud van open erven en terreinen 31 Artikel 5.1.2 Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen 31 Artikel 5.1.3 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten 31 Paragraaf 2 Staat van brandveiligheidsinstallaties 32 Artikel 5.2.1 Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen 32 Artikel 5.2.2 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in gebouwen niet zijnde woningen, woongebouwen, logiesverblijven, logiesgebouwen of kantoorgebouwen 32 Artikel 5.2.3 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in woongebouwen van bijzondere aard 32 Artikel 5.2.4 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in logiesverblijven en logiesgebouwen 32 Artikel 5.2.5 Aanwezigheid van brandveiligheidinstallaties in kantoorgebouwen 32 Paragraaf 3 Aansluiting op de nutsvoorzieningen 32 Artikel 5.3.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding 32 Artikel 5.3.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet 32 Artikel 5.3.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet 32 Artikel 5.3.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering 33 Artikel 5.3.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering 33 Artikel 5.3.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen 33 Artikel 5.3.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare netvan de nutsvoorzieningen 33 Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid 34 Artikel 5.4.1 Preventie 34

 

HOOFDSTUK 6 Brandveilig gebruik 35 Paragraaf 1 Gebruiksvergunning 35 Artikel 6.1.1 Vergunning gebruik bouwwerk 35 Artikel 6.1.2 Aanvraag gebruiksvergunning 35 Artikel 6.1.3 In behandeling nemen 36 Artikel 6.1.4 Termijn van beslissing 36 Artikel 6.1.5 Weigeren gebruiksvergunning 36 Artikel 6.1.6 Intrekken gebruiksvergunning 36 Artikel 6.1.7 Verplicht aanwezige bescheiden 36 Paragraaf 2 Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar 37 Artikel 6.2.1 Gebruikseisen voor bouwwerken 37 Artikel 6.2.2 Verbod stoffen aanwezig te hebben 37 Artikel 6.2.3 Opslag en verwerking stoffen 37 Paragraaf 3 Het bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen bij brand 37 Artikel 6.3.1 Gebruiksgereed houden bluswaterwinplaatsen 37 Artikel 6.3.2 Gebruik middelen en voorzieningen 37 Paragraaf 4 Hinder in verband met de brandveiligheid 37 Artikel 6.4.1 Hinder in verband met de brandveiligheid 37

 

HOOFDSTUK 7 Overige gebruiksbepalingen 39 Paragraaf 1 Overbevolking 39 Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen 39 Artikel 7.1.2 Overbevolking van woonwagens en woonketen 39 Paragraaf 2 Staken van het gebruik 39 Artikel 7.2.1 Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid 39 Artikel 7.2.2 Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne 39 Artikel 7.2.3 Staken van het gebruik van een woonwagen 39 Paragraaf 3 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 39 Artikel 7.3.1 39 Artikel 7.3.2 Hinder 39 Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid 40 Artikel 7.4.1 Preventie 40 Paragraaf 5 Watergebruik 40 Artikel 7.5.1 Verboden gebruik van water 40 Paragraaf 6 Installaties 40 Artikel 7.6.1 Gebruiksgereed houden van installaties 40

 

HOOFDSTUK 8 Slopen 41 Paragraaf 1 Sloopvergunning 41 Artikel 8.1.1 Sloopvergunning 41 Artikel 8.1.2 Aanvraag sloopvergunning 41 Artikel 8.1.3 In behandeling nemen 43 Artikel 8.1.4 Termijn van beslissing 43 Artikel 8.1.5 Samenloop van slopen en bouwen 43 Artikel 8.1.6 Weigeren sloopvergunning 43 Artikel 8.1.7 Intrekking sloopvergunning 44 Paragraaf 2 Uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning 44 Artikel 8.2.1 Sloopmelding 44 Artikel 8.2.2 Overige uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning 45 Paragraaf 3 Verplichtingen tijdens het slopen 45 Artikel 8.3.1 Veiligheid op sloopterrein 45 Artikel 8.3.2 Op het sloopterrein verplicht aanwezige bescheiden 45 Artikel 8.3.3 Plichten van de houder van de sloopvergunning 45 Artikel 8.3.4 Plichten van degene die sloopt 45 Artikel 8.3.5 Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest 46 Artikel 8.3.6 Plichten ten aanzien van de sloop van tuinbouwkassen 46 Paragraaf 4 Vrij slopen 46 Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen 46

 

HOOFDSTUK 9 Welstand 47 Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie 47 Artikel 9.2 Samenstelling van de welstandscommissie 47 Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur 47 Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording 47 Artikel 9.5 Termijn van advisering 47 Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondeling toelichting 48 Artikel 9.7 Afdoening bij mandaat 48 Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht 48 Artikel 9.9 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken of standplaatsen 48

 

HOOFDSTUK 10 Overige administratieve bepalingen 49 Artikel 10.1 De aanvraag om woonvergunning 49 Artikel 10.2 De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimde onbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen 49 Artikel 10.3 Overdragen vergunningen 49 Artikel 10.4 Overdragen mededeling 49 Artikel 10.5 Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagens alsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen 49 Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften 49

 

HOOFDSTUK 11 Handhaving 50 Artikel 11.1 Stilleggen van de bouw 50 Artikel 11.2 Overtreding van het verbod tot ingebruikneming 50 Artikel 11.3 Stilleggen van het slopen 50 Artikel 11.4 Onderzoek naar een gebrek 50

 

HOOFDSTUK 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen 51 Artikel 12.1 Strafbare feiten 51 Artikel 12.2 Overgangsbepaling bodemonderzoek 51 Artikel 12.3 Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen 51 Artikel 12.4 Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning 51 Artikel 12.5 Overgangsbepaling sloopmelding 51 Artikel 12.6 Slotbepaling 51

 

Bijlagen 52 Bijlage 2 Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning 53 Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken 54 Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de niet-gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties 65 Bijlage 5 Toegestane hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen 72 Bijlage 6 Opslag brandgevaarlijke stoffen 74 Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen 75 Bijlage 8 Checklist voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest 76 Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie 77 Bijlage 10 Tabel 2.6.1 behorend bij artikel 2.6.1 (brandmeldinstallaties)81 Bijlage 11 Tabel 2.6.5 behorende bij artikel 2.6.5 (ontruimingsalarminstallaties) 84 Bijlage 12 Tabel 2.6.8 behorende bij artikel 2.6.8 (vluchtrouteaanduiding) 85