Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Besluit aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waalre/CVDR428721/CVDR428721_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2019Aanwijzingsbesluit

27-08-2019

gmb-2019-219818

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre

 

Overwegende:

Dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft respectievelijk hebben toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

Gelet op artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en het bij of krachtens deze wetten bepaalde; gelet op artikel 6:2 van de algemene plaatselijke verordening Waalre;

 

Besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1 Aanwijzing als toezichthouder

 • 1.

  De navolgende personen aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Huisvestingswet 2014, de Wet basisregistratie personen, de Erfgoedwet, alsmede de bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen door het gemeentebestuur van Waalre en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert

   

  - de heer J.H.G. Keeris

  - mevrouw H.M.M.A. Claassen

  - mevrouw P. Hermens

 • 2.

  Dit besluit bekend te maken door toezending van een afschrift aan bovengenoemde personen;

 • 3.

  De aanwijzing voor deze functionarissen onder punt 1 vervalt bij beëindiging van hun dienstverband bij de gemeente.

Artikel 2 Legitimatie

Aan bovengenoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing toezichthouders 27 augustus 2019”.

Artikel 4 inwerkingtreding

Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en treedt na vaststelling in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van college van burgemeester en wethouders op 27 augustus 2019.

 

Hoogachtend,

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer