Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddenfonds

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende aanwijzing toezichthouders voor subsidieverstrekking Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddenfonds
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende aanwijzing toezichthouders voor subsidieverstrekking Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:59 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waddenfonds/CVDR459091/CVDR459091_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2018nieuwe regeling

26-04-2018

bgr-2018-682

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende aanwijzing toezichthouders voor subsidieverstrekking Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

 

gelet op:

  • >

    de artikelen 4:59 en 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • >

    artikel 4.3 van de Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017;

 

BESLUIT

 

het Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Aanwijzing

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen zijn belast de personen die werkzaam zijn bij de Beheerorganisatie Waddenfonds.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

 

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

H. Staghouwer, voorzitter

mw. M.E. Walter, plv. secretaris