Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Subsidieregeling zelforganisaties en minderhedenactiviteiten gemeente Wageningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling zelforganisaties en minderhedenactiviteiten gemeente Wageningen
CiteertitelSubsidieregeling zelforganisaties en minderhedenactiviteiten gemeente Wageningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nadere regel inzake zelforganisatie en minderhedenactiviteiten , is vanwege de inwerkingtreding van de nadere regel MO per 01012013 tijdelijk (gedurende de werking van voornoemde regeling MO dwz tot 01012017) buitenwerking gezet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Algemene subsidieverordening (Asv)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

19-09-2011

Stad Wageningen, 14-12-11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling zelforganisaties en minderhedenactiviteiten gemeente Wageningen

 

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen op het gebied van de subsidiëring van minderhedenactiviteiten en zelforganisaties gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet en artikel 1.5 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Wageningen;

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de: ‘Subsidieregeling zelforganisaties en minderhedenactiviteiten gemeente Wageningen’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Zelforganisaties: instellingen die op basis van een statuut, stichtingsakte of reglement in groepsverband activiteiten verrichten op het gebied van minderhedenbeleid, met het doel inwoners van Wageningen met een gemeenschappelijke culturele achtergrond te ondersteunen bij hun integratieproces en/of beleving van hun eigen cultuur.

 • b.

  Minderhedenactiviteiten: activiteiten op het gebied van minderhedenbeleid die voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

  • -

   gericht op ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen en/of;

  • -

   gericht op deelname aan andere activiteiten in de samenleving en/of;

  • -

   gericht op ontwikkeling/scholing van de eigen doelgroep met het doel participatie te bevorderen en/of;

  • -

   gericht op emancipatie van leden van de doelgroep en/of;

  • -

   gericht op kennisoverdracht van de eigen cultuur aan derden en/of;

  • -

   gericht op belangenbehartiging.

Artikel 2 Subsidiesoort

 • 1.

  De subsidie voor zelforganisaties wordt als jaarlijkse subsidie verleend en kan voor een subsidietijdvak van meerdere jaren worden verleend.

 • 2.

  De subsidie voor minderhedenactiviteiten wordt als eenmalige subsidie verleend.

Artikel 3 Aanvullende verplichtingen aan de te subsidiëren instellingen

De instellingen als bedoeld in artikel 1, lid a moeten, behalve aan de verplichtingen zoals gesteld in de Asv, ook voldoen aan de volgende eisen:

 • a.

  ten minste 2/3 deel van het aantal leden of deelnemers van de instelling dient in Wageningen woonachtig te zijn;

 • b.

  de instelling dient door middel van het heffen van contributie of een deelnemersbijdrage een, naar het oordeel van het college, substantiële bijdrage in de kosten van de minderhedenactiviteiten te leveren.

Artikel 4 Verdeling subsidies minderhedenactiviteiten

De subsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van de noodzakelijke uitgaven voor de activiteit, verhoogd met 10% ten behoeve van de kosten van de eigen organisatie. Deze verhoging mag maximaal € 100,- per activiteit bedragen.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Deze subsidieregeling is niet van toepassing op subsidieaanvragen die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn ingediend c.q. verleend.

Artikel 6 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als de ‘Subsidieregeling zelforganisaties en minderhedenactiviteiten gemeente Wageningen’.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking ………

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Wageningen.