Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeerbelasting Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeerbelasting Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit dat is vastgesteld op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 Parkeerbelastingverordening Waterland 2017
 2. artikel 8 Parkeerbelastingverordening Waterland 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2017nieuwe regeling

24-10-2017

Gemeenteblad 2017, 194012

bw17.00533

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

 

overwegende dat het wenselijk is om de plaats aan te wijzen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd;

 

gelet op artikel 2 en 8 van de Parkeerbelastingverordening Waterland 2017,

 

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 2017.

Artikel 1 Aanwijzing parkeerbelastingplaatsen

 • 1.

  Als plaatsen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Parkeerbelastingverordening Waterland 2017, mag worden geparkeerd, worden aangewezen de plaatsen zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

 • 2.

  Als plaatsen waarop mag worden geparkeerd met een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Parkeerbelastingverordening Waterland 2017, worden aangewezen de plaatsen zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 2017 en Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Waterland 2017.

Artikel 2 Tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven

 • 1.

  Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van betaald parkeerplaatsen in de zin van artikel 2, onderdeel a, van de Parkeerbelastingverordening Waterland 2017: maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 20.00 uur;

 • 2.

  Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van het verstrekken van een parkeervergunning en parkeerontheffing in de zin van artikel 2, onderdeel b, van de Parkeerbelastingverordening Waterland 2017: maandag tot en met zondag van 0.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 3 Wijze

 • 1.

  Door het inwerpen van muntgeld of het gebruik van elektronische betaalmiddelen op de wijze zoals aangegeven op, de daartoe aanwezige parkeerapparatuur of bebording. Bij parkeerautomaten, welke wanneer deze als bewijs voor betaling een kaartje genereren, dient dit kaartje of het aangegeven kaartgedeelte goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit geplaatst te worden, met dien verstande dat de zijde waarop de datum, aanvang en einde van de parkeertijd staan, zichtbaar moet zijn. Daarbij dient de maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerautomaat, in acht te worden genomen.

 • 2.

  Middels gebruikmaking van het internet of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Waterland een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan uitsluitend als dit op de bij de betaalde parkeerplaatsen aanwezige parkeerapparatuur en bebording wordt aangegeven. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode via de mobiele telefoon door te geven aan het bedrijf. Voor een rechtsgeldige betaling neemt de belastingplichtige de voorwaarden van het bedrijf in acht.

 • 3.

  Door gebruik te maken van een door de gemeente verleende vergunning of ontheffing voor het parkeren van een voertuig, zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, van de  Parkeerverordening Waterland 2017.

Artikel 4 Intrekken oude regeling

Het Aanwijzingsbesluit dat is vastgesteld op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 2017.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 24 oktober 2017.

Het college voornoemd,

mr. N. van Ginkel MPM

gemeentesecretaris/algemeen directeur

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

burgemeester

Bijlage 1 Bijlage behorende bij artikel 1, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelasting Waterland 2017