Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent Wabo en Wro Aanwijzings-, mandaat- en delegatiebesluit Wabo en Wro

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent Wabo en Wro Aanwijzings-, mandaat- en delegatiebesluit Wabo en Wro
CiteertitelAanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 6.12 van het Besluit omgevingsrecht
 3. artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2018artikel 1, 2a, 4

24-11-2011

gmb-2018-238447

125-10
29-10-201002-10-201009-11-2018nieuwe regeling

14-10-2010

gmb-2018-234604

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent Wabo en Wro Aanwijzings-, mandaat- en delegatiebesluit Wabo en Wro

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 28 oktober 2010 beschikbaar via 'Ons streekblad van 28 oktober 2010.]

 

De raad van de gemeente Waterland

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 augustus 2010;

 

gelet op de artikelen 2.27 en 6.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro.

Artikel 1  

Als categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen in de zin van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht niet vereist is, worden aangewezen:

 • a.

  de categorie gevallen betrekking hebbend op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit die het oprichten van een bouwwerk dan wel een uitbreiding van een bestaand bouwwerk betreft, voor zover deze activiteit een bebouwd oppervlak van 100 m² en een bouwhoogte van 10 meter niet te boven gaat, met uitzondering van die gevallen waarin het aantal woning toeneemt, en

 • b.

  de categorie gevallen betrekking hebbend op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit waarvoor de raad van de gemeente Waterland een stedenbouwkundig programma van eisen heeft vastgesteld.

 

Artikel 2  

De gemeenteraad delegeert zijn bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening aan het college van burgemeester en wethouders voor zover dit exploitatieplan ziet op activiteiten waarvoor op grond van artikel 1 een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.

Artikel 2a  

 • 1.

  De bevoegdheid, bedoeld in artikel 3.11, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om het bevoegd gezag te verzoeken toepassing te geven aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt gemandateerd aan de griffier van de gemeente Waterland.

 • 2.

  Toegestaan wordt dat met betrekking tot het in het eerste lid bedoelde mandaat ondermandaat wordt verleend.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 oktober 2010.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzings-, mandaat- en delegatiebesluit Wabo en Wro.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,

gehouden op 14 oktober 2010

De raad voornoemd,

de griffier,

drs. E.G.H. Dijk

de voorzitter,

mr. E.F. Jongmans