Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Mandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingMandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering
CiteertitelMandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door de ambtenaar belast met de heffing en invordering, Hoofd Fiscale Zaken

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-12-2007

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabants Dagblad, 18-06-2008 (Gebiedsdekkend)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-200801-12-2007nieuwe regeling

01-12-2007

Brabants Dagblad, 18-06-2008 (Gebiedsdekkend)

Besluit van ambtenaar belast met de heffing en invordering, het Hoofd Fiscale Zaken, 01-12-2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering

 

 

Mandaatbesluit

Het hoofd afdeling Fiscale Zaken van waterschap Aa en Maas;

bij besluit van 7 januari 2004 door het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas aangewezen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van waterschapsbelastingen ingevolge artikel 123, derde lid, onder b en c Waterschapswet;

B E S L U I T :

mandaat te verlenen aan

1.het hoofd afdeling Handhaving voor het ondertekenen van brieven, rapporten, adviezen, analyseresultaten en/of overige bescheiden met vaktechnische inhoud die geen fiscale correcties impliceren of beleidsmatige en/of bestuurlijke betekenis hebben ten behoeve van het vaststellen van de waterkwaliteit in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo),

2.de coördinatoren Verontreinigingheffing, Omslagen en Invordering, ieder voor hun eigen vakgebied, voor het ondertekenen ingeval van afwezigheid;

3.het directielid Strategie en beleid voor het ondertekenen van alle correspondentie waarvan de bevoegdheid tot ondertekening bij het Hoofd Fiscale zaken berust, ingeval van afwezigheid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2007.

’s-Hertogenbosch, 1 december 2007

De ambtenaar belast met de heffing en invordering

Het Hoofd Fiscale zaken,

mr. J.E.H. van der Voordt