Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Regeling tot het delegeren van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingRegeling tot het delegeren van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur
CiteertitelDelegatieregeling waterschap Aa en Maas 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Delegatieregeling waterschap Aa en Maas, vastgesteld op 5 januari 2004 en sindsdien gewijzigd, met dien verstande dat besluiten genomen op grond van deze regeling worden geacht te zijn genomen op grond van de Delegatieregeling 2010.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 24-2-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabants Dagblad, 16-07-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet,
 2. Algemene wet bestuursrecht,
 3. Waterwet,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201316-11-201301-01-2020art. 2

15-11-2013

Waterschapsblad 23-12-2013 nr. 367

onbekend
16-07-201124-02-201123-12-2013artikel 2

24-02-2011

Brabants Dagblad, 16-07-2011

Vergadering Algemeen Bestuur 24 februari 2011
03-05-201022-12-200901-01-2020nieuwe regeling

09-04-2010

Brabants Dagblad, 03-05-2010

Vergadering Algemeen Bestuur 9 april 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tot het delegeren van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 februari 2010;

gelet op de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling tot het delegeren van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.

 

Delegatieregeling waterschap Aa en Maas 2010

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent;

 • b.

  delegaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid heeft overgedragen;

 • c.

  gedelegeerde: degene aan wie de bevoegdheid is overgedragen;

 • d.

  projectplan: een plan dat is vereist voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk als ook voor de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam, zoals bedoeld in artikel 5.4 e.v. van de Waterwet.

Artikel 2  

Het algemeen bestuur delegeert de volgende bevoegdheden aan het dagelijks bestuur:

 • a.

  het vaststellen van de leggers;

 • b.

  het aangaan van rekening-courant overeenkomsten;

 • c.

  het herbeleggen van tijdelijk beschikbaar kasgeld;

 • d.

  het vaststellen van het Beheersbegroting;

 • e.

  het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen waaronder het aan-, verkopen en ruilen van onroerende zaken en het vestigen van beperkte rechten ten gunste en laste van waterschapseigendommen;

 • f.

  het voeren van verweer in alle gevallen waarin beroep of hoger beroep is ingesteld tegen besluiten van het algemeen bestuur;

 • g.

  de uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen;

 • h.

  de dagelijkse zorg voor alle werken of andere zaken die bij het waterschap in eigendom, beheer of onderhoud zijn;

 • i.

  de verzekering van het waterschap tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen schaden en verliezen;

 • j.

  het verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van werken of andere zaken, bedoeld onder i;

 • k.

  het voeren van rechtsgedingen, het maken van bezwaar, het instellen van beroep, het vragen van voorlopige voorzieningen en het aanspannen van een kort geding, alsmede het aangaan van dadingen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het berusten in rechtsvorderingen, een en ander onder de verplichting deze handelingen aan het algemeen bestuur te melden;

 • l.

  de vaststelling van de bestekken en van de voorwaarden van aanbesteding van het voor het waterschap uit te voeren werken en te verrichten leveringen en de voorwaarden van verkopingen, voor zover het algemeen bestuur zich die vaststelling niet heeft voorbehouden;

 • m.

  het houden van alle aanbestedingen van werken, diensten en leveringen en verkopingen, tenzij het algemeen bestuur anders heeft beslist;

 • n.

  het doen van bekendmakingen als bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet;

 • o.

  het benoemen, schorsen of ontslaan van het personeel van het waterschap, voor zover die bevoegdheid niet aan het algemeen bestuur is opgedragen in hoofdstuk VIII van de Waterschapswet;

 • p.

  het vaststellen van projectplannen voor projecten waarvoor het algemeen bestuur een visie of GGOR heeft vastgesteld, mits voor deze visie een openbare voorbereidingsprocedure is doorlopen;

 • q.

  het vaststellen van projectplannen die voldoen aan de randvoorwaarden van het rapport Ecologische streefbeelden voor ecologische verbindingszones (2005);

 • r.

  het vaststellen van projectplannen voor projecten waar maximaal 5 eigenaren/gebruikers bij betrokken zijn en met wie vooraf overeenstemming is bereikt.

 • s.

  het wijzigen van een door het algemeen bestuur vastgesteld projectplan in niet betekenende mate;

  dat wil zeggen in die gevallen waarin geen sprake is van wezenlijk waterhuishoudkundige gevolgen dan wel wezenlijke nadelige financiële gevolgen, onder gehoudenheid van toezending van het besluit aan de delegaatgever ter informatie;

 • t.

  het vaststellen van projectplannen die voorvloeien uit reguliere onderhoudswerkzaamheden of renovatie van waterschapsobjecten die geen wezenlijke waterhuishoudkundige gevolgen hebben.

 • u.

  het vaststellen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschappen (SAW) die het gevolg zijn van overleg tussen de Unie van Waterschappen en de centrales van overheidspersoneel.

Artikel 3  

De gedelegeerde legt aan de delegaatgever verantwoording af over het gebruik van de overgedragen bevoegdheden. Hiervoor wordt in de bestuursrapportages ruimte gereserveerd.

Artikel 4  

 • a.

  Dit besluit wordt aangehaald als Delegatieregeling waterschap Aa en Maas 2010.

 • b.

  Deze regeling treedt in werking na bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 22 december 2009.

 • c.

  Op de dag van inwerkingtreding van deze regeling vervalt de Delegatieregeling waterschap Aa en Maas vastgesteld op 5 januari 2004 en sindsdien gewijzigd met dien verstande dat besluiten genomen op grond van deze regeling worden geacht te zijn genomen op grond van de Delegatieregeling 2010.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 april 2010.

Het algemeen bestuur,

de secretaris, de dijkgraaf,

drs. P. Sennema drs. L.H.J. Verheijen