Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

mandatering seniors Belastingen Wijdemeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingmandatering seniors Belastingen Wijdemeren
Citeertitelmandatering seniors Belastingen Wijdemeren
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening: 30-3-2010

Bron bekendmaking: Weekmedia, 16-12-2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990, art. 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2010nieuwe regeling

30-03-2010

Weekmedia, 16-12-2009

AI 10/004

Tekst van de regeling

Intitulé

mandatering seniors Belastingen Wijdemeren

De ambtenaar belast met de invordering van waterschapsbelastingen van het

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

 

(AI 10/004)

 

overwegende

dat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Wijdemeren hebben besloten om uit het oogpunt van dienstverlening aan de burger zowel als uit het oogpunt van kostenbeheersing samen te werken op het gebied van kwijtschelding van belastingen;

 

dat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Wijdemeren hiertoe de “Overeenkomst inzake kwijtschelding tussen de gemeente Wijdemeren en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht”  hebben ondertekend  ( 9 en 23 maart 2010);

 

dat de medewerkers P.L.H. van Buuren en P.F.H. Martens  van de gemeente Wijdemeren,  hiertoe benoemd zullen worden tot onbezoldigd ambtenaar van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ;

 

dat het noodzakelijk is dat deze medewerkers van de gemeente Wijdemeren gemandateerd worden om namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zelfstandig uitspraak te doen op het gebied van kwijtschelding van waterschapsbelastingen binnen de gemeente Wijdemeren;

 

gelet op

 

 • 1.

  titel IV van de Waterschapswet;

 • 2.

  hoofdstuk 7 van de Waterwet;

 • 3.

  artikel 26 van de Invorderingswet 1990;

 • 4.

  de Verordening watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht;

 • 5.

  de Verordening zuiveringsheffing

 • 6.

  de Verordening verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht;  

  besluit

Inhoud

I

 • a.

  de medewerkers P.L.H. van Buuren en P.F.H. Martens  van de gemeente Wijdemeren, mandaat te verlenen om namens hem alle bevoegdheden ingevolge artikel 26 van de Invorderingswet 1990 uit te oefenen voor zover het de belastingschuld betreft van inwoners van de gemeente Wijdemeren voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald en indien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet;

 • b.

  dat onder a) genoemde bevoegd is binnen zijn bevoegdheden ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de gemeente Wijdemeren .

II

het tijdelijke mandaatbesluit d.d. 22 februari 2010, nummer 10/001, hierbij in te trekken.

III

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie.

Amsterdam, 30 maart 2010

De ambtenaar belast met de invordering

G.M. Hagenbeek.