Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Ondermandaatbesluit kwijtschelding waterschapsbelastin­gen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit kwijtschelding waterschapsbelastin­gen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
CiteertitelOndermandaatbesluit kwijtschelding waterschapsbelastin­gen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening: 4-12-2009

Bron bekendmaking: Weekmedia, 16-12-2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 123

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2009nieuwe regeling

04-12-2009

Weekmedia, 16-12-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit kwijtschelding waterschapsbelastin­gen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

DE TEAMLEIDER VAN HET TEAM INNING EN INVORDERING VAN DE AFDELING BELASTINGEN, SECTOR KLANT, MARKT EN RELATIES VAN DE STICHTING WATERNET

 

overwegende

 

dat de ambtenaar belast met de invordering van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht hem, voor het laatst bij besluit van 30 september 2009, AI 09/01, artikel 3, mandaat heeft verleend ten aanzien van alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet met betrek­king tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de invordering geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelas­tingen en de Invor­de­rings­wet 1990 genoemde ontvanger;

 

dat hij, volgens artikel 5, lid 1 van eerdergenoemd mandaatbesluit, bevoegd is om ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de stichting Waternet, voor­zo­ver dat in over­eenstem­ming is met hun taak en werkwij­ze en dat ondermandaat volgens lid 6 van het mandaatbesluit schriftelijk verleend wordt,

 

dat alle werkzaamheden inzake de kwijtschelding van waterschapsbelastingen van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht worden uitgevoerd door het team Fiscaal-Juridisch van de afdeling Belastingen, sector Klant, Markt en Relaties van de stichting Waternet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Ondermandaatbesluit kwijtschelding waterschapsbelastin­gen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

 

Inhoud

Hoofdstuk I  Algemeen

Artikel 1       Begripsomschrijving

Onder ambtenaar belast met de invordering wordt verstaan de door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht aangewezen ambte­naar van het waterschap als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet.

Artikel 2

Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot ondermandaat is van overeenkom­stige toepassing met betrekking tot machtiging tot vertegenwoordiging en het verrichten van feitelijke handelingen.

Hoofdstuk II  Ondermandaat

Artikel 3       Ondermandaat

Aan de teamleider en medewerkers van het team Fiscaal-Juridisch van de afdeling Belastingen van de sector Klant, Markt en Relaties van de stichting Waternet wordt ondermandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die de ambtenaar belast met de invordering toekomen in het kader van de kwijtschelding van waterschapsbelastingen krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 juncto

artikel 123 lid 3 onderdeel c en artikel 144 van de Waterschapswet.

Artikel 4       Tekenbevoegdheid

Krachtens ondermandaat genomen besluiten worden door de ondergemanda­teerde ondertekend, doch uitdruk­kelijk namens de ambtenaar belast met de invordering.

Hoofdstuk III  Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als Ondermandaatbesluit kwijtschelding waterschapsbelastin­gen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Amsterdam,  4 december 2009

De teamleider van het team Inning en Invordering,

A.A. Overmeer.