Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Zuidelijk Amsterdam Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingMandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Zuidelijk Amsterdam Noord
CiteertitelMandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Zuidelijk Amsterdam Noord
Vastgesteld doorinvorderingsambtenaar
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 123
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
  3. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  4. Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2013nieuwe regeling

20-03-2013

Echo editie Noord en Het Parool, 27-03-2013

AI 13/01

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Zuidelijk Amsterdam Noord

De ambtenaar belast met de invordering van waterschapsbelastingen van het

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

(AI 13/01)

overwegende

dat het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij gezamenlijk besluit van 5 en 16 december 2003 onder I hebben besloten dat met betrekking tot de waterschapsbelasting ter zake van het wegenbeheer in Amsterdam-Noord tussen het IJ en de Waterlandse Zeedijk het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van waterschapsbelastingen in de plaats treedt van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

dat het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij gezamenlijk besluit van 5 en 16 december 2003 onder III hebben besloten dat met betrekking tot de waterschapsbelasting ter zake van het wegenbeheer in Amsterdam-Noord tussen het IJ en de Waterlandse Zeedijk de door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op grond van artikel 123 lid 3 onder c van de Waterschapswet aangewezen ambtenaar belast met de invordering voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de waterschapsbelastingen wordt aangewezen als de ambtenaar als bedoeld in artikel 123 lid 3 onder c van de Waterschapswet;

dat het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit van

19 december 2006, DB 06/855, heeft besloten aan te wijzen als ambtenaar belast met de invordering als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet het hoofd van de afdeling Belastingen van de sector Klant, Markt en Relaties van de stichting Waternet;

dat het gewenst is met betrekking tot de waterschapsbelasting ter zake van het wegenbeheer in Amsterdam-Noord tussen het IJ en de Waterlandse Zeedijk de bevoegdheden als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet te mandateren aan het clusterhoofd Heffing & Invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

dat deze functie wordt bekleed door de heer R.E. van Dongen en hij instemt met het mandaat;

gelet op

artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990;

 

B E S L U I T :

 

de heer R.E. van Dongen, Clusterhoofd Heffing & Invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met betrekking tot de waterschapsbelasting ter zake van het wegenbeheer in Amsterdam-Noord tussen het IJ en de Waterlandse Zeedijk mandaat te verlenen ten aanzien van alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet met betrekking tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de invordering geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 genoemde ontvanger, voor zover bij wettelijk voorschrift of bij dit besluit niet anders is bepaald en indien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet;

de gemandateerde de bevoegdheid te geven schriftelijk ondermandaat te verlenen aan medewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze;

dat de krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten door de gemandateerde dan wel de ondergemandateerde kunnen worden ondertekend, doch uitdrukkelijk namens de ambtenaar belast met de invordering van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

dat dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Zuidelijk Amsterdam Noord;

dat het besluit daags na publicatie in werking treedt.

Amsterdam, 20 maart 2013

De ambtenaar belast met de invordering van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,

I.M. de Boer – de Wolf.