Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2009
CiteertitelVerordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2009
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 56 Waterschapswet
 2. artikel 77 Waterschapwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2014nieuwe regeling

28-11-2013

Waterschapsblad

BBV13.0299

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE COMMISSIES UIT HET ALGEMEEN BESTUUR VAN AGV 2009

Besluit AB 09/54

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 15 september 2009 inzake de vaststelling van de Verordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2009;

 

Overwegende,

 

dat de thans geldende Verordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2001, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2001 (AB 01/012), nadien gewijzigd bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 13 januari 2005 (AB 05/001), voorziet in de instelling van twee vaste commissies voor advies en bijstand;

 

dat het algemeen bestuur - in plaats van twee vaste commissies - echter de voorkeur geeft aan de instelling van één vaste commissie voor advies en bijstand, met de mogelijkheid van een duolidmaatschap van die commissie;

 

dat daartoe een nieuwe verordening op de commissies is opgesteld;

 

gezien het advies van de commissie uit het algemeen bestuur;

 

gelet op de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en het Reglement van orde voor de vergaderingen van het AB van AGV;

 

BESLUIT:

 

1. vast te stellen de als bijlage bij dit besluit gevoegde ‘Verordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2009’;

 

2. dit besluit bekend te maken.

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

 

b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

 

c. dijkgraaf: de voorzitter van het algemeen bestuur;

 

d. fractie: de leden van het algemeen bestuur die door het stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, alsmede de leden van de geborgde zetels per groepering;

 

e. duo-lid: een lid van de Commissie voor advies en bijstand dat geen lid is van het algemeen bestuur en dat op voordracht van een fractie door het algemeen bestuur als zodanig wordt benoemd en ontslagen;

 

f. waterschap: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

 

Hoofdstuk II Instelling commissies

Artikel 2 Vaste commissie

Er is één Commissie voor advies en bijstand ten behoeve van het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Commissie ad hoc

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan voor de behandeling van een specifieke onderwerp een Commissie ad hoc instellen.

 • 2.

  Het bepaalde in deze verordening over de Commissie voor advies en bijstand is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op een Commissie ad hoc, voor zover hiervan bij de instelling van de betreffende commissie niet wordt afgeweken.

   

  Hoofdstuk III Commissie voor advies en bijstand

   

Artikel 4 Taak en werkterrein

 • 1.

  De commissie dient het dagelijks bestuur van advies over alle onderwerpen die aan het algemeen bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

 • 2.

  De commissie staat het dagelijks bestuur - desgevraagd of uit eigen beweging - bij in de uitoefening van zijn taak.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1.

  Alle leden van het algemeen bestuur hebben, gegroepeerd in de fracties waaruit het algemeen bestuur bestaat, zitting in de commissie.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden - steeds voorafgaand aan een vergadering van de commissie - een lid aan dat als voorzitter van een vergadering van de commissie optreedt.

 • 3.

  De dijkgraaf is bevoegd aan de vergaderingen van de commissies deel te nemen.

 • 4.

  De leden van het algemeen bestuur, die tevens lid zijn van het dagelijks bestuur en de dijkgraaf hebben in de vergaderingen van de commissies een raadgevende stem.

Artikel 6 Duo-lidmaatschap

 • 1.

  Elke fractie is bevoegd maximaal twee duo-leden aan het algemeen bestuur ter benoeming voor te dragen, die kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de commissie en daarin, namens de fractie die hen heeft benoemd, het woord kunnen voeren.

 • 2.

  Ten einde voor benoeming tot duo-lid in aanmerking te komen dient de persoon in kwestie:

  a. te voldoen aan de eisen die in het algemeen gesteld worden aan het lidmaatschap van het algemeen bestuur;

  b. bij voorkeur voor te komen op de lijst die door de belangengroepering waartoe de fractie behoort, is ingediend ten behoeve van de verkiezingen.

 • 3.

  Indien de in het tweede lid van dit artikel sub b bedoelde lijst is uitgeput of het een fractie van één der geborgde zetels betreft, moet - in zoverre in afwijking van het gestelde in het tweede lid van dit artikel sub b - de persoon in kwestie worden voorgedragen met instemming van de belangengroepering waartoe de fractie behoort of met instemming van de organisatie die de vertegenwoordiger(s) van de betreffende categorie der geborgde zetels benoemt.

 • 4.

  Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen legt het duo-lid in handen van de dijkgraaf de in artikel 34 Waterschapswet omschreven eed (verklaring en belofte) af.

 • 5.

  Elke fractie is bevoegd aan de door de fractie benoemde duo-leden al dan niet een vergoeding toe te kennen. Het bedrag van een eventuele vergoeding komt ten laste van de fractievergoeding.

Artikel 7 Zittingsduur

 • 1.

  Het lidmaatschap van de leden van de commissie die lid zijn van het algemeen bestuur is onverbrekelijk verbonden met en begint en eindigt tegelijk met dat lidmaatschap.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een duo-lid begint op de dag na het besluit tot benoeming en eindigt van rechtswege op het tijdstip na verkiezingen dat het nieuwe algemeen bestuur aantreedt.

Artikel 8 Secretariaat en ambtelijke bijstand

 • 1.

  Het dagelijks bestuur regelt het secretariaat van de commissie.

 • 2.

  Eén of meer leden van de directie van Waternet woont of wonen de vergaderingen van de commissie bij. Zij kunnen zich doen vervangen of doen bijstaan door één of meer medewerkers van Waternet.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan medewerkers van Waternet uitnodigen ondersteuning te bieden bij het beantwoorden van bij de leden van het algemeen bestuur levende vragen.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De commissie vergadert in beginsel steeds voorafgaand aan de vergaderingen van het algemeen bestuur en voorts zo dikwijls het dagelijks bestuur of tenminste 10 leden uit het algemeen bestuur het nodig oordelen.

Artikel 10 Agenda

Het dagelijks bestuur stelt de agenda van de commissie vast en stelt de commissie alle stukken ter beschikking, die deze ter vervulling van haar taak nodig heeft.

Artikel 11 Vergaderoproeping

 • 1.

  Het secretariaat van de commissies draagt er zorg voor dat de oproeping voor een te houden vergadering tijdig – ten minste twee weken voorafgaand aan de datum van vergadering – uitsluitend langs elektronische weg aan de leden wordt toegezonden. De oproeping vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en de vergaderstukken.

 • 2.

  Onmiddellijk na de verzending van de oproeping wordt de agenda met de vergaderstukken op de website van het waterschap geplaatst. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid voor derden om over de onderwerpen die op de agenda zijn vermeld in te spreken

 • 3.

  De in het tweede lid van dit artikel bedoelde openbare kennisgeving wordt gecombineerd met de in artikel 11 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het AB van AGV bedoelde aankondiging van de vergadering van het algemeen bestuur.

   

 • 4.

  Onmiddellijk na de verzending van de oproeping wordt de agenda met de vergaderstukken op de website van het waterschap geplaatst. Daarbij wordt eveneens gewezen op de mogelijkheid voor derden om over de onderwerpen die op de agenda zijn vermeld in te spreken

   

Artikel 12 Quorum

Voor de vergaderingen van de commissie is geen quorum van toepassing.

Artikel 13 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De voorzitter of tenminste vijf leden van de commissie kunnen een verzoek aan de commissie voorleggen om met gesloten deuren te vergaderen. De beraadslaging van de commissie over een dergelijk verzoek vindt met gesloten deuren plaats.

 • 3.

  Het verslag van een besloten vergadering ligt voor de leden van het algemeen bestuur ter inzage.

Artikel 14 Werkwijze

 • 1.

  Op de agenda worden de punten geclusterd in de clusters Watersysteem, Waterketen en Financiën en bestuurlijke- en organisatorische aangelegenheden. Per cluster worden eerst de punten ter advisering en dan de punten ter bespreking geagendeerd. Ten slotte wordt aan het slot van de agenda een overzicht getoond van alle stukken en bijbehorende documenten die sinds de laatste commissievergadering ter kennisname zijn toegezonden.

 • 2.

  Op de agenda wordt direct na het agendapunt ‘Mededelingen’ een agendapunt ‘Aanmelding van toegezonden ter kennisname stukken ter bespreking’ opgevoerd. Bij dit agendapunt kan een fractie verzoeken een stuk te bespreken dat voorkomt op het overzicht van stukken die ter kennisname zijn gezonden. Dit stuk wordt dan als stuk ter bespreking geagendeerd voor de volgende commissie-vergadering bij het cluster waartoe het stuk behoort.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan aan het begin van de vergadering een voorstel doen voor een spreektijdregeling voor die vergadering. De commissie stelt desgewenst de spreektijdregeling vast.

 • 4.

  De commissie adviseert bij meerderheid van stemmen, waarbij de stemmen worden gewogen naar rato van het aantal leden dat een fractie in het algemeen bestuur telt.

Artikel 15 Besluitenlijst en videoverslag

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst met een overzicht van de door de commissie verstrekte adviezen en afspraken en toezeggingen.

 • 2.

  De vergaderingen worden op video opgenomen en uitgezonden op de website van het hoogheemraadschap.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de video-opnamen van de vergaderingen na afloop worden omgezet in een videoverslag dat op de website van het hoogheemraadschap wordt geplaatst.

Artikel 16 Mondelinge vragen

 • 1.

  Aan het begin van een vergadering van de commissie is er gelegenheid voor het stellen van mondelinge vragen, tenzij er bij de dijkgraaf geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan de commissie bepalen dat het vragenrondje op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter van de vergadering bepaalt op welk tijdstip het vragenrondje eindigt.

 • 2.

  Het lid van de commissie dat een vraag wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp tenminste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de dijkgraaf. De dijkgraaf kan weigeren een onderwerp tijdens het vragenrondje aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven of indien het onderwerp in de vergadering op diezelfde dag aan de orde komt.

 • 3.

  De voorzitter van de vergadering bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenrondje aan de orde worden gesteld.

 • 4.

  De voorzitter van de vergadering bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de leden van het dagelijks bestuur en voor de overige leden van het algemeen bestuur.

 • 5.

  Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan de dijkgraaf of de andere leden van het dagelijks bestuur te stellen en een toelichting daarop te geven.

 • 6.

  Na de beantwoording door het dagelijks bestuur of de dijkgraaf krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

 • 7.

  Vervolgens kan de voorzitter van de vergadering aan andere leden van het algemeen bestuur het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het dagelijks bestuur vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

Artikel 17 Spreekrecht derden

 • 1.

  Toehoorders bij een openbare vergadering kunnen vóór de aanvang van de vergadering verzoeken in de gelegenheid te worden gesteld om voorafgaand aan de behandeling van het betreffend agendapunt evenals (indien gewenst) voorafgaand aan de bespreking in tweede termijn, het woord te voeren over een onderwerp dat op de agenda is vermeld. Een dergelijk verzoek kan bij meerderheid van stemmen worden afgewezen.

 • 2.

  De voorzitter van de vergadering bepaalt – in geval meerdere personen het woord willen voeren – de volgorde van de sprekers, stelt de duur van de spreektijd vast tot maximaal vijf minuten per inspreker en regelt al hetgeen overigens nodig of gewenst is ten einde een en ander in goede orde te laten verlopen.

Artikel 18 Raadplegen deskundigen

De commissie is bevoegd externe deskundigen uit te nodigen een vergadering van de commissie bij te wonen. Deze personen kunnen haar met raad bijstaan. Indien aan het uitnodigen van externe deskundigen kosten zijn verbonden, is daarvoor vooraf machtiging vereist van het dagelijks bestuur.

Artikel 19 Orde van de vergadering

De voorzitter van de vergadering kan de vergadering schorsen of verdagen, indien hij dit met het oog op de handhaving van de orde wenselijk acht. Hij is bevoegd hen die op enigerlei wijze de orde verstoren te doen vertrekken.

 

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 20 Uitleg verordening

Bij twijfel over de uitleg van deze verordening en in gevallen waarin deze niet voorziet beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde datum vervalt de Verordening inzake de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2001, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2001 (AB 01/012), nadien gewijzigd bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 13 januari 2005 (AB 05/001).

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2009.

Amsterdam, 8 oktober 2009

J. de Bondt

dijkgraaf

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur

Toelichting op de Verordening op de commissies uit het algemeen bestuur van AGV 2009  

I Algemeen

 

Inleiding

Het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bepaalt in artikel 4, eerste lid, dat het algemeen bestuur bij verordening één of meer vaste commissies voor advies en bijzondere of tijdelijke commissies kan instellen. In het tweede en derde lid van artikel 4 wordt geregeld dat bij het besluit tot instelling van een commissie diens samenstelling, taak en werkwijze worden geregeld en dat een reglement van orde voor de vergaderingen van de commissies wordt vastgesteld. Deze verordening strekt daartoe.

 

Opzet van de verordening

Bij het opstellen van de verordening is rekening gehouden met de besluitvorming over de commissiestructuur in het overleg van de fractievoorzitters en in het algemeen bestuur.

Dit betreft onder meer de volgende aspecten:

- er is één vaste commissie waarvan alle leden van het algemeen bestuur lid zijn;

- de mogelijkheid van duo-leden;

- het functioneel clusteren van de agendapunten.

 

 

II Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich

 

Artikel 2

Dit artikel regelt de instelling van één algemene commissie voor advies en bijstand.

 

Artikel 3

Dit artikel opent de mogelijkheid voor bepaalde specifieke onderwerpen een commissie ad hoc in te stellen. Op een dergelijke commissie zijn de bepalingen van deze verordening in beginsel ook van toepassing. Ten tijde van de vaststelling van deze verordening kent AGV twee van dergelijke commissies: de Rekenkamercommissie en de Auditcommissie.

 

Artikel 4

Dit artikel regelt de taak en het werkterrein van de algemene commissie.

 

Artikel 5

Dit artikel regelt de samenstelling van de algemene commissies

Lid 1 regelt dat alle leden van het algemeen bestuur in fractieverband lid zijn van de commissie.

Lid 2 regelt het technisch en roulerend voorzitterschap van een commissie door een lid van het dagelijks bestuur.

Lid 3 regelt de bevoegdheid van de dijkgraaf om deel te nemen aan de vergaderingen van de commissies. Dit is nodig omdat hij niet behoort tot de in lid 1 genoemde 30 leden van het algemeen bestuur.

Lid 4 regelt dat de leden van het algemeen bestuur die tevens lid zijn van het dagelijks bestuur, evenals de dijkgraaf, in de vergaderingen van de commissies een raadgevende stem hebben. Dat wil zeggen dat zij wel mogen deelnemen aan de beraadslagingen, maar niet aan het uiteindelijke advies. Het advies wordt immers uitgebracht aan het dagelijks bestuur, zodat zij anders aan zichzelf zouden adviseren. Het begrip 'raadgevende stem' is afkomstig uit de artikel 94 Waterschapswet dat handelt over de bevoegdheid van de voorzitter. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat deze in de vergaderingen van het algemeen bestuur een raadgevende stem heeft.

 

Artikel 6

Dit artikel regelt de mogelijkheid van het duo-lidmaatschap.

Lid 1 regelt dat elke fractie bevoegd is maximaal twee duo-leden te benoemen. Uiteraard kunnen deze alleen aan de vergaderingen deelnemen als een fractielid verhinderd is de vergadering bij te wonen c.q. er voor kiest dat niet te doen.

Lid 2 regelt de eisen waaraan een dergelijk lid moet voldoen.

Het gestelde sub a legt zekerheidshalve vast, hoewel dit feitelijk vanzelf spreekt, dat de algemene eisen die gelden voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur ook van toepassing zijn op het duo-lid gelden. Dit betreft bijv. de incompatibiliteiten en de eis dat het duo-lid een overzicht van zijn hoofd en nevenfuncties openbaar maakt.

Verder geldt dat er een duidelijke relatie moet bestaan tussen het duo-lid en de fractie die voordraagt voor benoeming. Daartoe strekt het gestelde sub b.

Lid 3 biedt een oplossing voor het geval de in het tweede lid sub b gestelde voorwaarde op problemen stuit.

Lid 4 regelt de aflegging van eed of belofte en verklaring.

Lid 5 regelt de vergoedingen - te weten presentiegeld en vergoeding van reiskosten - waarop het duo-lid recht heeft en die door de fractie uit het fractiebudget moet worden betaald.

 

Artikel 7

Lid 1 regelt de zittingsduur van het lidmaatschap van de algemene commissies voor degenen die lid zijn van het algemeen bestuur.

Lid 2 regelt de zittingsduur voor de duo-leden.

 

Artikel 8

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 11

Dit artikel regelt de wijze waarop de leden van de commissies worden opgeroepen voor de vergaderingen.

Het bepaalde in het tweede lid inzake de bekendmaking van de agenda en de voornaamste agendapunten is uiteraard van belang ten einde het in artikel 16 geregelde spreekrecht voor derden inhoud te geven.

IN het derde lid wordt geregeld dat uit oogpunt van efficiency en kostenbesparing de bekendmaking van de commissievergadering wordt gecombineerd met die van de daarop volgende vergadering van het algemeen bestuur.

 

Artikel 12

Dit artikel regelt dat voor de vergaderingen van de algemene commissie geen quorum geldt.

 

Artikel 13

Dit artikel regelt de openbaarheid van de vergaderingen van de commissie en spreekt voor zich.

 

Artikel 14

Lid 1 regelt de clustering van de agendapunten.

Lid 2 is gebruikelijk en spreekt voor zich.

Lid 3 regelt de mogelijkheid van het vaststellen van een spreektijdregeling.

Lid 4 regelt dat er in geval van een stemming sprake is van gewogen stemmen. Dit ligt voor de hand nu leden van het algemeen bestuur niet meer op persoonlijke titel zitting hebben maar in fractieverband.

Lid 5 en lid 6 spreken voor zich.

 

Artikel 15

Dit artikel regelt het opstellen van een besluitenlijst en de videoverslaglegging. De tekst is gelijkluidend aan de overeenkomstige bepaling in het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

 

Artikel 16

Dit artikel regelt de mogelijkheid van het stellen van mondelinge vragen aan het begin van een vergadering. Het artikel spreekt overigens voor zich.

 

Artikel 17.

Dit artikel regelt het spreekrecht voor derden. Indien een derde dat wenst, dient dat voorafgaand aan de vergadering verzocht te worden. De inspraak kan plaatsvinden voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt en mogelijk ook bij de behandeling daarvan in tweede termijn. Dit is conform de regeling zoals die door het algemeen bestuur in januari 2005 is vastgesteld.

 

Artikel 18

Dit artikel regelt het inschakelen van externe deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden, dient het dagelijks bestuur daarvoor vooraf toestemming te verlenen.

 

Artikel 19

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 20

Dit artikel regelt dat de voorzitter van een commissie, bij twijfel over de uitleg van de tekst van deze verordening of bij onvoorziene gevallen, een beslissing neemt.

 

Artikel 21

Dit artikel bevat een aantal gebruikelijke slotbepalingen.