Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Zundert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Brabantse Delta
Officiële naam regelingLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Zundert
CiteertitelLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Zundert
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Kaarten zijn in te zien via brabantsedelta.nl/regels/legger

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.1 Waterwet
 2. artikel 78 Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201205-11-2015nieuwe regeling

10-01-2012

Onbekend

11IT016744

Tekst van de regeling

1 Inleiding

Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructiemoeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die de legger moeten bevatten. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten.

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken. Op basis van Verordening Water Noord-Brabant zijn de minst belangrijke delen van de oppervlaktewaterlichamen (bijv. greppels en oppervlaktewaterlichamen langs wegen die dienen voor de afwatering van die weg) vrijgesteld van opname in de legger. De Verordening Water bepaalt verder dat van de vrij meanderende wateren enkel de ligging wordt aangegeven, door middel van een zone waarbinnen de waterloop zich feitelijk kan bevinden. De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze Waterschapswetlegger worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingzones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven en grondwaterlichamen. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Waterwet en de Keur.

Afbakening van deze legger

Deze legger heeft alleen betrekking op oppervlaktewaterlichamen die gelegen zijn in het gebied dat deze legger omvat. Bij de legger van de oppervlaktewateren zijn de bijbehorende ondersteunende kunstwerken inbegrepen. Oppervlaktewaterlichamen elders in het beheergebied van het waterschap vallen onder een andere legger. Daarnaast geldt dat voor bergingsgebieden en waterkeringen met een opgelegde normering eveneens aparte leggers van kracht zijn. In deze legger komen alleen kaden voor die geen opgelegde normering kennen op grond van hogere wet- of regelgeving en geen onderdeel van een bergingsgebied zijn.

Om aan de grenzen van de legger de relatie met andere leggers te duiden, kunnen keringen, oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden ter informatie wel op de leggerkaarten zijn aangegeven. Daarbij is wel vermeld dat dit enkel ter informatie is. Regels met betrekking tot maten, afmetingen en onderhoudsplichten ten aanzien van deze objecten zijn dan ook niet opgenomen in deze legger.

2 Toepassingsbereik

Deze legger is van toepassing op de oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende ondersteunende kunstwerken in de gemeente Zundert. De ligging van het gebied is op de onderstaande overzichtskaart globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaarten en de bijhorende leggertabellen.

toepassingsbereik zundert

In deze gebieden waren eerder al leggers vastgesteld. Voor zover de gebieden uit deze legger samenvallen

met de oude leggers, komen de oude leggers te vervallen. Het gaat om de volgende leggers:

 • ·

  ‘Legger van oppervlaktewater voor De Stroomgebieden: watersysteem MH Aa of Weerijs’, Vergadering van Hoofdingelanden van waterschap Mark en Weerijs, 27 november 2003;

 • ·

  ‘Legger van oppervlaktewater voor De Stroomgebieden: watersysteem MG Bovenmark’, Vergadering van Hoofdingelanden van waterschap Mark en Weerijs, 27 maart 2003;

 • ·

  ‘Legger van oppervlaktewateren voor watersysteem MK “Overgangsgebied Zand-Klei”’, vastgesteld door het voorlopig algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta van 29 juli 2004.

Bij de totstandkoming van deze legger is naast de geldende wet- en regelgeving (met name de Waterwet en de Verordening Water Noord-Brabant) toepassing gegeven aan de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ (2005). Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het indelen van oppervlaktewaterlichamen in categorieën, vooral ten behoeve van het vaststellen van leggers. De oudere leggers van het waterschap zijn nog gebaseerd op het beleid van de waterschappen voor de fusie naar waterschap Brabantse Delta in 2004. De beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ voorziet in het gaan hanteren van gelijke uitgangspunten voor het hele waterschap, bij herziening van de legger. Opgemerkt moet worden dat (zie de toelichting van de Keur waterschap Brabantse Delta en de Beleidsregel ‘Toepassing Waterwet en Keur’) in de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ nog de oude aanduidingen voor de categorieën waterlopen gebruikt worden. Dit doet aan het principe van ordenen in categorieën echter niets af.

3 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek uit de volgende onderdelen:

 • ·

  De leggerkaarten: deze geeft de exacte ligging van de oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken en onderhoudsstroken weer.

 • ·

  Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over maatvoeringen, functies en materialen van de oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken. Daarnaast geeft deze tabel de afmetingen van onderhoudsstroken en onderhoudsverplichtingen aan, in samenhang met de in deze legger opgenomen voorschriften.

 • ·

  Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van onderhoudsstroken.

In dit hoofdstuk slechts kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden.

Indeling in categorieën oppervlaktewaterlichamen

Voor de weergave van oppervlaktewaterlichamen, wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen categorie A, categorie B en categorie C oppervlaktewaterlichamen. Omdat categorie A oppervlaktewaterlichamen van een groter belang zijn voor de waterhuishouding, zijn daar de maten en afmetingen in meer detail vastgelegd in de legger. In de onderstaande paragrafen wordt daarom steeds de splitsing gemaakt tussen categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen. Categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn niet van belang voor de publieke waterhuishouding en worden daarom niet in de legger opgenomen. Deze waterlopen kennen slechts één tot twee belanghebbenden. Enkele voorbeelden van categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn; sloten die enkel dienen voor de afwatering van een weg- of spoorweg, blusvijvers, een greppel voor de afwatering van één perceel, perceelscheidingen.

3.1 Oppervlaktewaterlichamen

3.1.1 Categorie A oppervlaktewaterlichamen

Algemene uitgangspunten

Met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn alleen die gegevens opgenomen, welke karakteristiek zijn voor het hydrologisch functioneren en de specifieke functie die een waterloop kan hebben. Dit betekent dat in de leggertabel de volgende waarden in elk geval zijn opgenomen:

 • ·

  Bodembreedte

 • ·

  Bodemdiepte

 • ·

  Taludhelling linkerzijde

 • ·

  Taludhelling rechterzijde

 • ·

  Hoogteligging van de bodem bovenstrooms

 • ·

  Hoogteligging van de bodem benedenstrooms

 • ·

  Lengte

De maten vormen zowel het dwars- als lengteprofiel van een oppervlaktewaterlichaam. Deze maten zijn gerelateerd aan knooppunten in het watersysteem. Dit is hieronder schematisch weergegeven.

knooppunten in het watersysteem

Voor iedere streng tussen knooppunten zijn de maten van het dwarsprofiel opgenomen, de hoogteligging en de lengte t.o.v. het bovenstroomse knooppunt. Knooppunten liggen daar waar waterlopen samenkomen of daar waar het profiel van een waterloop verandert, zoals bijv. bij een bodemval of een overgang naar een andere taludhelling. In het uitzonderlijke geval dat de waterloop heel lang is zonder een profielverandering, kan omwille van de nauwkeurigheid van de leggergegevens een etra knooppunt opgenomen zijn.

De kengetallen die samen het profiel vormen zijn zodanig dat daaruit kenmerkende eigenschappen afgelezen kunnen worden. Ofwel deze eigenschappen zijn direct af te lezen, ofwel deze zijn rekenkundig te herleiden (voor rekenformules, zie bijlage II). In deze legger worden alleen die gegevens opgenomen die direct relevant zijn voor de definiëring van het oppervlaktewaterlichaam. Gegevens die eenvoudig herleid kunnen worden uit de legger, worden daarom niet apart opgenomen in de leggertabel. Zo kan bijvoorbeeld het verhang van een waterloop eenvoudig herleid worden uit de hoogteliggingen boven- en benedenstroom en de lengte van een waterloop, welke vermeld zijn in de legger. Daarnaast zijn in de legger de bovenbreedte van een waterloop aan het maaiveld en het normale waterpeil niet opgenomen. Het waterpeil is ofwel te vinden in het peilbesluit (indien het peilbeheerst gebied betreft), ofwel te herleiden uit technische eigenschappen uit opgenomen kunstwerken (bijvoorbeeld het stuwpeil bij een retentievoorziening), ofwel is deze niet aanwezig omdat het een vrijafwaterend watersysteem betreft welke geen vast peil kent. De bovenbreedte van een watergang kan eenvoudig berekend worden met de formules uit bijlage II.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat de taludhellingen en andere maten gelijk blijven over de hele lengte van een waterloop vak en dus geen significante afwijken vertonen. Daar waar er wel significante afwijkingen zijn, zoals bij een meanderende waterloop, is dat specifiek in de leggertabel aangegeven.

Voorzieningen voor afwijkende taluds

De bovenstaande uitgangspunten gelden in elk geval voor gevallen waarin er sprake is van een standaardprofiel, waarbij de taluds aan beide zijden gelijke hellingen hebben. Daarvan is echter niet altijd sprake. Enerzijds zijn er oppervlaktewaterlichamen met twee verschillende taludhellingen, anderzijds oppervlaktewaterlichamen met aan één of beide zijden een zogenaamd ‘accoladeprofiel’. In die gevallen gelden bijzondere aanduidingen in de leggertabel.

Bepalen van linker- en rechterzijde van een waterloop

Als er in de leggertabel onderscheid gemaakt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde is het van belang dat helder is hoe objectief kan worden bepaald, welke zijde links en welke zijde rechts is. In de legger wordt daarom als uitgangspunt aangehouden dat geldt dat het profiel bekeken wordt met de stroomrichting mee. Met andere woorden, daar waar de legger spreekt over de linkerzijde, is dat de zijde aan de linkerkant van het oppervlaktewaterlichaam indien men kijkt met de stroom van het water mee. De stroomrichting is bij de grotere categorie A oppervlaktewaterlichamen met een pijltje op de leggerkaart aangegeven.

Accoladeprofielen

Een accoladeprofiel, ook wel een banket genoemd, is een profiel waarbij de oever van een oppervlaktewaterlichaam niet vanaf de bodem tot een het maaiveld doorloopt, maar de oever wordt onderbroken door een stuk vlakke (horizontale) oever. Het vlakke deel van de oever kan zich zowel onder als boven het waterpeil bevinden. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

accoladeprofiel

In het geval van een accoladeprofiel geldt de standaard opgenomen profielhelling alleen voor het stuk vanaf de bodem. Voor de accolade worden in de tabel de volgende etra maten opgenomen: hoogteligging van het accoladeprofiel t.o.v. de bodem, de breedte van de accolade en de taludhelling vanaf de accolade tot aan het maaiveld. Daarnaast wordt aangegeven of de accolade aan de linker- of rechterzijde ligt of aan beide zijden.

Specifieke uitgangspunten bij bijzondere typen oppervlaktewaterlichamen

Naast de gangbare soorten oppervlaktewaterlichamen (bijv. sloten en vaarten), bevat de legger ook bijzondere oppervlaktewaterlichamen waarvoor bijzondere specifieke uitgangspunten gelden. Voorbeelden van bijzondere waterlopen zijn bijv. meanderende waterlopen (geen vast profiel), retentievoorzieningen, vennen.

Meanderende oppervlaktewaterlichamen

Meanderende oppervlaktewaterlichamen zijn waterlopen zoals beken die geen vast profiel en geen vaste ligging hebben. In deze waterlopen hebben natuurlijke beekvormingsprocessen in meer of mindere mate vrij spel. In deze gevallen is er daarom geen sprake van een vast leggerprofiel of een vaste ligging. Op de leggerkaart zijn deze wateren aangegeven met een arcering, die het gebied aangeeft waarbinnen de waterloop zich bevindt of soms met een aparte brede lijn indien de meandering heel beperkt is. Van deze waterlopen is om hydraulische redenen wel een principeprofiel opgenomen, maar dit profiel stemt dus bij voorbaat niet overeen met de praktijk. Het principeprofiel dient in dat geval enkel om de hydraulische relatie te duiden met overige gedeelten van het watersysteem waar het meanderende oppervlaktewaterlichaam deel van uitmaakt.

Retentievoorzieningen

Retentievoorzieningen zijn bufferende voorzieningen om hemelwater, dat afstroomt van verhard oppervlak, op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Dit is nodig omdat er anders piekafvoeren optreden, die wateroverlast kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor retentievoorzieningen is dat deze een bepaalde bergende inhoud hebben, met andere woorden een beperkte tijd een waterschijf kunnen vasthouden, die daarna alsnog gedoseerd afgevoerd wordt. In de praktijk komen er wat de legger betreft 2 soorten retentievoorzieningen voor: retentie met een homogeen profiel en retentie zonder een homogeen profiel.

In het geval van een homogeen profiel is de retentievoorziening een duidelijk herkenbare bak met een profiel zoals een waterloop met een herkenbare knijpvoorziening (bijv. een retentiestuw). De inhoud (m3) van de retentie kan dan worden herleid uit de profielgegevens, de hoogte van de waterschijf (het herleiden uit de eigenschappen van de knijpvoorziening) en de lengte van de retentie (zie bijlage II voor berekeningsformules). In die gevallen wordt in de legger geen inhoud vermeld, maar alleen de aanduiding dat er sprake is van een oppervlaktewater met een retentiefunctie.

In het geval er geen sprake is van een homogeen profiel, bijvoorbeeld als de retentie is vormgegeven als een vijver, is er op basis van de ontwerpgegevens van de retentievoorziening wel opgenomen welke inhoud de waterschijf moet hebben (m3). Ook hier blijkt de hoogte van de te bufferen waterschijf uit de kengetallen van de knijpconstructie die in de legger zijn vermeld.

Vennen

Op grond van provinciaal beleid hebben sommige vennen in het beheergebied een bijzondere (natuur-) functie gekregen. Dit betekent dat deze oppervlaktewaterlichamen vanwege die bijzondere functie op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ de status ‘categorie A’ krijgen. Hydrologisch gezien zijn het echter (semi-)geïsoleerde wateren die geen minimaal vereist profiel kennen. In de legger worden daarom bij deze vennen geen profielen opgenomen, alleen de watervlakte wordt op kaart aangegeven.

3.1.2 Categorie B oppervlaktewaterlichamen

Voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze een minder groot belang voor de publieke waterhuishouding hebben. Voor deze waterlopen worden dan ook geen specifieke maten opgenomen, maar uitgegaan van een standaard minimumprofiel. Alleen daar waar een ander profiel noodzakelijk is (bijvoorbeeld ondieper dan standaard vanwege verdrogingsbestrijding), is dit specifiek aangegeven in de leggertabel.

Het standaard minimumprofiel voor categorie B oppervlaktewaterlichamen is:

 • ·

  Bodembreedte: 0,50 meter;

 • ·

  Diepte t.o.v. maaiveld: 0,80 meter;

 • ·

  Taludhellingen beide zijden: 1:1,5.

3.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen

Aan oppervlaktewaterlichamen kunnen op grond van provinciaal beleid of regelgeving bijzondere (veelal ecologische) functies toegekend zijn, zoals ecologische verbindingszone, vismigratieroute, enzovoorts. Op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ worden deze oppervlaktewaterlichamen als categorie A waterloop aangemerkt. Door de bijzondere functie kunnen etra eisen aan het oppervlaktewaterlichaam of gelet op de Keur bijzondere regels ten behoeve van het onderhoud gelden. Daarom wordt in de leggertabel middels een aanduiding aangegeven welke bijzondere functie een oppervlaktewaterlichaam categorie A heeft, indien er een functie is toegekend.

3.3 Ondersteunende kunstwerken

In oppervlaktewaterlichamen komen allerlei ondersteunende kunstwerken voor. Veel voorkomende voorbeelden zijn duikers, dammen met duikers, stuwen, maar ook minder vaak voorkomende ondersteunende kunstwerken zoals bodemvallen of sifons. Alle ondersteunende kunstwerken hebben gemeen dat deze de werking van het oppervlaktewaterlichaam waarvan zij deel uitmaken beïnvloeden. Bijvoorbeeld duikers maken de doorstroom van water door een dam mogelijk, of verbinden oppervlaktewaterlichamen, maar hebben tevens een zeker opstuwend effect. Het is dan ook noodzakelijk om met name in de categorie A waterlopen op kenmerkende maten van ondersteunende kunstwerken op te nemen. Bij categorie B waterlopen is dit gezien het minder grote belang van deze waterlopen, minder relevant.

Kenmerkende eigenschappen voor ondersteunende kunstwerken zijn die maten en afmetingen die relevant zijn voor het functioneren van het kunstwerk. Welke kenmerken maten in de leggertabel wel of niet worden opgenomen per type ondersteunend kunstwerk, voert te ver in dit kader. Om hier toch een indicatie voor te geven is hieronder voor de voorbeelden ‘duikers’ en ‘stuwen’ toegelicht.

Duikers:

 • ·

  De omvang van de doorstroomopening van de duiker, want dit is bepalend voor de doorstroomcapaciteit (hetzij de binnendiameter bij een ronde duiker hetzij de breedte en hoogte aan de binnenkant bij een rechthoekige duiker).

 • ·

  De lengte van de duiker, want dit bepaald mede het opstuwend effect van de duiker.

 • ·

  De hoogteligging boven- en benedenstrooms, want de hoogte t.o.v. de bodem en het verhang bepalen mede de doorstroom van de duiker.

 • ·

  In het geval dat de duiker slecht in één richting water mag doorlaten is het relevant te weten of er een terugslagklep of iets dergelijks aanwezig moet zijn en aan welke kant van de duiker die zit.

Stuwen:

 • ·

  De hoogte van de stuw, want dat bepaald de mate van opstuwing dus het maimale peil achter de stuw.

 • ·

  De aanwezigheid van een gat in de stuw, bij retentiestuwen, waarbij de hoogte en maatgeving van dat gat van belang zijn. Dit is immers maatgevende waarden voor de hoeveel retentiecapaciteit achter de stuw.

 • ·

  Indien de stuw geen vaste stuw is maar in hoogte gevarieerd kan worden, is het van belang dit aan te geven met vermelding van de marges waarbinnen de hoogte gevarieerd kan worden.

3.4 Onderhoudsplicht

Voorheen was de onderhoudsplicht geregeld via de Keur in samenhang met de legger. De legger bevatte onderhoudsplichtigen voor leggerwaterlopen (=categorie A), de Keur een algemene regel voor de overige waterlopen. Conform de Waterschapswet legt de legger nu voor alle oppervlaktewaterlichamen vast wie de onderhoudsplichtigen zijn, dus ook voor andere oppervlaktewaterlichamen dan categorie A. Voor de verhouding met de Waterwetlegger wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

In de Waterschapswetlegger geldt dat voor categorie A waterlopen de onderhoudsplichtige in de leggertabel is opgenomen. Voor de categorie B waterlopen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de eigenaar of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam. Alleen daar waar een andere onderhoudsplicht geldt, is dit in de leggertabel apart aangegeven.

Oppervlaktewaterlichamen categorie C hebben geen belang voor de publieke waterhuishouding en zijn daarom niet in de legger opgenomen. Voor die oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht van het oppervlaktewater en de ondersteunende kunstwerken volledig bij de eigenaren berusten. Het belang van dat onderhoud heeft echter primair een privaatrechtelijke achtergrond (Burgerlijk Wetboek) dan een publiek rechtelijke vanwege het ontbreken van een publiek waterhuishoudkundig belang. Voorbeelden van oppervlaktewaterlichaam categorie C zijn bijvoorbeeld blusvijvers, bermsloten enkel ten behoeve van de afwatering van een weg of spoorweg, enzovoorts.

Wat de onderhoudsplichten feitelijk inhouden, staat in de Keur en de Waterwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het doorstroomprofiel (bijv. het schoonhouden van duikers zodat deze niet verstopt raken) en het bouwkundig onderhoud oftewel het in goede staat van onderhoud houden van het kunstwerk (bijv. een duiker die versleten is vervangen door een nieuwe).

3.5 Onderhoudsstroken

Voor het uitvoeren van machinaal onderhoud (zowel jaarlijks maaien als periodiek uitbaggeren tot leggerdiepte) dient voldoende ruimte naast het oppervlaktewaterlichaam vrij te zijn. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen werd tot de inwerkingtreding van de Waterwet de onderhoudsstrook via de Keur afgedwongen. De onderhoudsstrook was per definitie 4 meter + 1 meter etra ter bescherming aan beide zijden bij leggerwaterlopen (=categorie A oppervlaktewaterlichamen). Met de Waterwet worden de onderhoudsstroken nu in de legger gedefinieerd.

Alleen onderhoudsstroken langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

In deze legger geldt dat zoals voorheen alleen een onderhoudsstrook langs categorie A waterlopen aangehouden wordt. Voor categorie B worden geen onderhoudsstroken gedefinieerd. Vanwege het minder grote belang voor de waterhuishouding ligt het onderhoud daarvan van oudsher vrijwel nooit bij het waterschap maar bij de aanliggende eigenaren en is er dus geen voorziening voor machinaal onderhoud door het waterschap nodig. Daar waar het onderhoud wel van oudsher bij het waterschap ligt, geldt dat voorheen ook geen onderhoudsstroken vrijgehouden werden. De thans gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan de werkwijze die van oudsher gevoerd werd, voordat de Waterwet van kracht werd.

Standaard afmetingen onderhoudsstroken

Gelet op het bestaande regime van onderhoudsstroken en de regels zoals deze in de Keur zijn opgenomen geldt dat de standaardafmeting van een onderhoudsstrook 5 meter vanuit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam is, en dat er aan beide zijden een onderhoudsstrook ligt. Dit is afgestemd op machinaal onderhoud vanaf de kant, waarbij het principe geldt dat beide zijden gelijk belast worden. In de legger worden alleen afwijkingen van die standaardregel vermeld, bijvoorbeeld als de onderhoudsstrook aan één zijde of beide zijden kleiner is. Dit komt onder andere voor bij oppervlaktewaterlichamen die niet vanaf de kant, maar vanaf het water met maaiboten onderhouden worden. Dit komt ook voor in situaties die al jaren geleden zijn ontstaan en waarbij toen rechtmatig permanente obstakels zijn aangebracht (meestal gebouwen), nog voordat de huidige regels zijn ontstaan. In het voorbeeld waarbij onderhoud plaatsvindt met een maaiboot is een onderhoudsstrook van 1 meter vaak voldoende. In dat geval is die kleine onderhoudsstrook voornamelijk nog nodig voor baggerwerkzaamheden welke eens in de aantal jaren uitgevoerd moeten kunnen worden om de leggerdiepte te handhaven.

In de onderstaande figuren is dit standaardprincipe visueel uitgebeeld.

Principeprofiel basisprofiel:

principe basisprofiel

Principeprofiel accoladeprofiel:

principeprofiel accolade

A = 5 meter

Bijzondere regel bij verankerde damwanden/kademuren

Langs oppervlaktewaterlichamen van de categorie A komen ook damwanden en kademuren (bijv. voor scheepvaart) voor die in de grond verankerd zijn tegen wegzakken. In die gevallen geldt van oudsher een afwijkende maat voor de onderhoudsstrook, waarbij de verankering maatgevend is. De verankering moet immers vervangen of gerepareerd kunnen worden. De regel voor deze gevallen is, dat de onderhoudsstrook in deze gevallen strekt tot 1 meter achter de verankering van de damwand. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur:

principe verankerde damwand of kademuur

B = 1,00 meter

3.6 Beschermingszones

De Waterwet en de Keur bieden de mogelijkheid om naast onderhoudsstroken ook beschermingszones langs oppervlaktewaterlichamen aan te wijzen. Een beschermingszone biedt etra bescherming aan een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering tegen grote ontgravingen en eplosiegevaarlijke inrichtingen. In de praktijk is deze etra bescherming bij oppervlaktewaterlichamen categorie A hoogst zelden nodig. Bovendien voorziet de onderhoudsstrook al in een voldoende mate van bescherming, vanwege op grond van de Keur geldende beperkingen op onderhoudsstroken. In beginsel worden er daarom geen beschermingszones aangewezen. Alleen in specifieke situaties waar een etra bescherming nodig is omdat de onderhoudsstrook klein is en toch gezien de lokale situatie etra bescherming nodig is, kan een beschermingszone aangewezen worden in de legger. Deze beschermingszone is hooguit net zo breed als de onderhoudsstrook zou zijn (5 meter vanuit de insteek of 1 meter vanuit een verankering bij een kademuur). Daarmee komt de werkingssfeer van een beschermingszone overeen met de Keurregels van voor de inwerkingtreding van de Waterwet.

4 Voorschriften

Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • 1. Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.

 • 2. Voor de nakoming van de in de Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken

 • 1. De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk (bouwkundig onderhoud) zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Onderhoudsplicht oppervlaktewateren categorie A

De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie A zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 4 Onderhoudsplichten oppervlaktewateren categorie B

 • 1. De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie B zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaar van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsplicht van een eigenaar van gronden grenzend aan oppervlaktewaterlichaam strekt zich uit tot de halve breedte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 3. Een oppervlaktewaterlichaam categorie B heeft de volgende minimale standaardafmetingen, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald:

  • ·

   Bodembreedte: 0,50 meter;

  • ·

   Diepte ten opzichte van het maaiveld: 0,80 meter;

  • ·

   Taludhelling aan beide zijden: 1:1,5.

Artikel 5 Onderhoudsstroken

 • 1. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A zoals bedoeld in de Keur bedraagt aan beide zijden 5 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A welke voorzien is van een verankerde damwand of kademuur bedraagt aan de zijde met de kademuur tot 1 meter vanaf het achterste punt van de verankering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald. Indien aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam geen verankerde damwand of kademuur aanwezig is, geldt aan die zijde lid 1 onverkort.

Artikel 6 Beschermingszones

In de leggertabel van deze legger kunnen beschermingszones zijn aangewezen zoals bedoeld in de Keur.

Bijlage I: Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet in de Waterwet of de Keur zijn gedefinieerd).

bouwkundig onderhoud

het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk.

kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering of waterkerende hoogte.

Keur

Keur waterschap Brabantse Delta.

legger bergingsgebieden

legger specifiek voor bergingsgebieden.

legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen.

het waterschap:

het waterschap Brabantse Delta.

Bijlage II: Berekeningen aan profielen

In deze legger zijn waarden voor bijvoorbeeld bovenbreedten van oppervlaktewaterlichamen niet opgenomen, omdat deze uit de gegevens in de legger berekend kunnen worden. Ter informatie is hieronder uitgewerkt hoe die berekeningen gedaan kunnen worden.

Berekening bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam

Voor wat betreft de breedte van de waterloop aan het maaiveld geldt dat deze eenvoudig berekend kan worden uit de opgenomen leggergegevens. Indien de taludhelling aan beide zijden gelijk is:

berekening bovenbreedte

Berekening van retentie-inhoud

Om de inhoud van een retentie te berekenen is naast de lengte van de retentie ook het oppervlak van het dwarsprofiel van gebufferde waterschijf nodig. Deze oppervlakte is het verschil tussen de oppervlakte van de waterschijf met retentieschijf (A) en de oppervlakte van de waterschijf zonder retentieschijf (B). Dit is in de onderstaande figuur schematisch uitgebeeld.

berekening retentie-inhoud

Bijlage III: Leggertabellen

Bodemval
Legger Zundert
KaartbladCode bodemvalBodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Breedte (m)Drempelhoogte (mNAP)
11--17KBV012137,026,361,07,15
11--17KBV012148,027,271,08,12
12--13KBV0008710,6010,300,710,60
12--13KBV012219,389,001,39,36
12--15KBV012207,557,201,07,69
13--18KBV001294,564,321,04,56
15--18KBV001282,022,132,52,02
6--15KBV012229,478,761,59,59
7--16KBV012239,408,760,79,51
7--16KBV0122410,289,570,710,35
8--15KBV001348,818,300,78,81
8--16KBV000228,298,291,08,29
9--12KBV012179,829,300,59,98
9--13KBV0008910,5910,360,810,84
9--17KBV001326,906,901,06,90
Duiker
Legger Zundert
KaartbladCode duikerBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte of diameter (m)Breedte (m)Vorm duikerAfsluitbaarOnderhoudsplichtige bouwkundig*
 KDU166009,519,519,569,56110,50  rondNEERPN00Q 00391
 KDU166019,339,339,389,38100,50  rondNEERPN00Q 00389
 KDU166029,579,569,569,60201,00  rondNEEgemeente
 KDU166039,809,719,689,4191,00  rondNEEZDT02L 00257
 KDU166049,569,659,589,51101,25  rondNEEZDT02L 00259
6--12KDU1613711,2711,2611,3110,85110,50  rondNEEZDT02T 01331
6--12KDU3052612,3512,3412,3312,4960,30  rondNEEZDT02T 01314
6--13KDU2436211,5311,5111,4611,2470,90  rondNEEZDT02T 01247
6--14KDU1605911,1911,1610,9210,8190,831,01heulNEEZDT02T 00840
6--14KDU1606011,0910,6810,8010,76150,831,01heulNEEgemeente
6--14KDU1606211,1311,2511,1811,31120,50  rondNEEgemeente
6--14KDU1606311,0911,1111,1111,1770,50  rondNEEZDT02T 01453
6--14KDU1606411,1911,1511,0711,05120,50  rondNEEZDT02T 01453
6--14KDU2438410,3010,2910,3210,12100,80  rondNEEZDT02T 00831
6--14KDU3050511,3311,3311,3811,3840,50  rondNEEZDT02S 00946
6--15KDU1602711,1111,3311,1711,39140,60  rondNEEgemeente
6--15KDU1602810,9710,9411,0310,97160,60  rondNEEZDT02S 00903
6--15KDU1602910,8910,9210,8510,7440,80  rondNEEZDT02S 00903
6--15KDU1603010,9310,9410,9110,86130,69  rondNEEZDT02S 00966
6--15KDU1603110,4810,3610,4410,3890,88  rondNEEgemeente
6--15KDU160329,679,849,779,9471,00  rondNEEZDT02S 00931
6--15KDU160348,718,578,678,40111,00  rondNEEZDT02S 00658
6--15KDU160358,668,728,518,44130,831,01heulNEEgemeente
6--15KDU244439,749,669,849,70101,00  rondNEEgemeente
6--15KDU2444410,7410,7210,5210,4290,80  rondNEEZDT02S 01088
6--15KDU2444510,9910,9910,9910,90100,50  rondNEEgemeente
6--15KDU2444610,9110,8810,9810,97100,70  rondNEEZDT02S 00903
6--16KDU160389,339,319,259,2190,50  rondNEEZDT02S 00814
6--16KDU160399,169,189,059,02100,50  rondNEEZDT02S 00775
6--16KDU160409,169,068,868,82110,50  rondNEEZDT02S 00775
6--16KDU160438,778,778,718,6990,50  rondNEEZDT02S 00771
6--16KDU305109,059,059,109,10100,50  rondNEEZDT02S 00790
7--11KDU1613411,5111,5411,6311,66111,20  rondNEEgemeente
7--11KDU1613511,6311,6311,7311,5971,00  rondNEEZDT02U 00825
7--11KDU1652911,2211,2011,1010,97120,50  rondNEEgemeente
7--11KDU1653110,7510,7110,8010,4070,40  rondNEEZDT02U 00801
7--11KDU2436811,0110,9911,0911,0580,50  rondNEEZDT02U 00801
7--12KDU1613311,8911,8311,8311,93121,00  rondNEEgemeente
7--12KDU1653210,7710,7310,7110,5990,50  rondNEEZDT02U 00830
7--12KDU1653310,8110,7210,8610,7590,50  rondNEEZDT02U 00830
7--12KDU1653410,6510,6310,5010,5970,80  rondNEEZDT02U 00814
7--12KDU1653510,4410,4410,4810,5870,80  rondNEEZDT02U 00813
7--12KDU1653610,4310,4710,4210,5580,80  rondNEEZDT02U 00835
7--12KDU1653710,4810,4910,5010,4080,80  rondNEEZDT02U 00811
7--12KDU1653910,5110,4210,3710,27111,00  rondNEEgemeente
7--12KDU1654010,3110,3110,2110,2090,80  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
7--12KDU165419,9310,0810,0110,0181,00  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
7--12KDU1670211,3711,4111,2811,2880,69  rondNEEZDT02T 01300
7--12KDU1670311,3711,2511,3211,4191,00  rondNEEgemeente
7--12KDU1670410,8110,8511,0811,1771,00  rondNEEZDT02T 01117
7--12KDU1670510,9710,7510,8610,85101,00  rondNEEgemeente
7--12KDU2436111,4411,4111,4211,28100,40  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
7--12KDU2436310,7510,8010,8110,39190,90  rondNEEZDT02T 01246
7--12KDU2436411,4811,4811,5711,5390,50  rondNEEZDT02T 01289
7--12KDU3051610,2110,2110,2610,2670,50  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
7--12KDU308191,781,781,831,83130,50  rondNEEZDT02T 01289
7--13KDU1613811,5811,5211,5711,39140,50  rondNEEgemeente
7--13KDU1614211,5411,5711,5211,10110,50  rondNEEgemeente
7--13KDU1614310,8310,8610,7410,7770,60  rondNEEZDT02T 02095
7--13KDU2436910,7510,6010,8010,65150,50  rondNEEZDT02T 02096
7--13KDU2437011,5011,5311,4511,6170,50  rondNEEZDT02T 01222
7--13KDU243769,989,999,899,9970,40  rondNEEZDT02T 00804
7--13KDU2437710,8610,7810,8810,5550,60  rondNEEZDT02T 00803
7--13KDU2437811,0211,0910,9710,9480,50  rondNEEZDT02T 00807
7--13KDU2437911,2011,1411,1010,9450,50  rondNEEZDT02T 00819
7--13KDU3051311,4511,4511,5011,50120,50  rondNEEZDT02T 01210
7--13KDU3051411,4611,4611,5111,5190,50  rondNEEZDT02T 01225
7--13KDU3051511,4611,4611,5111,5190,50  rondNEEZDT02T 01225
7--14KDU1606110,2110,2210,009,9891,251,50heulNEEZDT02T 00817
7--14KDU1606510,6110,6810,6610,73140,50  rondNEEgemeente
7--14KDU1606710,4210,3810,4110,43140,40  rondNEEZDT02T 00717
7--14KDU160709,399,399,399,4080,931,21heulNEEZDT02T 00750
7--14KDU160738,878,918,958,6890,50  rondNEEwaterschap
7--14KDU160748,568,678,818,83101,001,80rechthoekigNEEZDT02T 00737
7--14KDU160758,638,528,568,19151,001,75rechthoekigNEEgemeente
7--14KDU160768,438,438,628,40101,001,75rechthoekigNEEZDT02T 00640
7--14KDU243719,439,509,429,3590,50  rondNEEgemeente
7--14KDU243729,709,709,579,6970,50  rondNEEZDT02T 00814
7--14KDU243739,849,729,689,66150,50  rondNEEZDT02T 00812
7--14KDU243749,789,919,869,8280,40  rondNEEZDT02T 00813
7--14KDU243759,729,909,829,73110,50  rondNEEZDT02T 00811
7--14KDU2438010,5410,6610,5410,1550,60  rondNEEZDT02T 00811
7--14KDU2438110,2810,2710,3010,2350,60  rondNEEZDT02T 00812
7--14KDU2438210,2810,1910,0610,0670,60  rondNEEZDT02T 00817
7--14KDU2438310,1610,1410,0210,0270,801,30ellipsNEEZDT02T 00717
7--14KDU243859,099,058,928,4971,001,60ellipsNEEZDT02T 02069
7--14KDU305119,999,979,899,80110,40  rondNEEZDT02T 00717
7--14KDU308169,339,239,379,2860,50  rondNEEwaterschap
7--14KDU308189,469,459,509,4880,50  rondNEEwaterschap
7--15KDU160368,448,538,338,3980,831,01heulNEEZDT02S 00657
7--15KDU160378,627,958,748,08101,001,25heulNEEZDT02S 00657
7--15KDU160529,689,719,689,5470,40  rondNEEZDT02S 00628
7--15KDU160539,289,179,219,1480,40  rondNEEZDT02S 00630
7--15KDU160548,888,848,908,8080,40  rondNEEZDT02S 00630
7--15KDU160558,678,668,558,4850,40  rondNEEZDT02S 00634
7--15KDU160568,378,358,298,05200,60  rondNEEgemeente
7--15KDU160577,947,957,827,73140,50  rondNEEZDT02S 01039
7--15KDU244478,028,018,067,8750,60  rondNEEZDT02S 00718
7--15KDU244488,007,788,067,84250,60  rondNEEZDT02S 00718
7--15KDU244528,168,198,138,0560,86  rondNEEZDT02S 01047
7--15KDU2445410,3610,2610,3310,30130,30  rondNEEZDT02S 00588
7--15KDU2445510,3610,2310,3010,1270,30  rondNEEZDT02S 00588
7--15KDU2445610,1310,1410,1510,0650,30  rondNEEZDT02S 00584
7--15KDU244579,759,819,809,8490,40  rondNEEZDT02S 00659
7--15KDU244588,418,408,468,3150,50  rondNEEZDT02S 00596
7--16KDU160448,618,618,678,6470,50  rondNEEZDT02S 00809
7--16KDU160478,868,848,698,4870,40  rondNEEZDT02S 00770
7--16KDU160498,668,648,548,3990,40  rondNEEZDT02S 00769
7--16KDU160508,518,548,508,1580,40  rondNEEZDT02S 00804
7--16KDU2444910,7510,7210,6410,56100,50  rondNEEZDT02S 00712
7--16KDU2445010,6910,7310,6110,6050,50  rondNEEZDT02S 00711
7--16KDU3050310,6510,6410,6310,72260,50  rondNEEgemeente
7--16KDU3050410,5010,5010,5510,5590,50  rondNEEZDT02S 00720
8--12KDU1654511,4311,5111,3511,16110,50  rondNEEgemeente
8--12KDU1670611,0611,0311,0010,7080,50  rondNEEZDT02U 00930
8--12KDU1670810,5510,5510,6410,5881,00  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
8--12KDU1670910,3310,3510,5310,5181,00  rondNEEZDT02U 00904
8--12KDU1671010,0910,1710,1710,2580,80  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
8--12KDU167129,749,799,779,44141,00  rondNEEgemeente
8--12KDU243579,809,849,899,86101,00  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
8--12KDU2435810,7210,7310,7310,7451,00  rondNEEZDT02U 01120
8--12KDU2435910,6110,5810,6610,6871,00  rondNEEZDT02U 01120
8--12KDU2436010,9110,9410,8510,88121,00  rondNEEZDT02U 01121
8--12KDU2436510,4610,5510,349,9350,50  rondNEEZDT02U 00872
8--12KDU243669,9210,019,929,9460,80  rondNEEZDT02U 00872
8--12KDU2436710,9010,9510,7710,7070,50  rondNEEZDT02U 00877
8--12KDU3052010,0710,0710,1710,1771,00  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
8--13KDU1614511,4311,3311,4911,39150,60  rondNEEgemeente
8--13KDU1614611,1211,1311,1611,06160,50  rondNEEZDT02T 01074
8--13KDU1614710,8210,8210,6310,5170,30  rondNEEZDT02T 01140
8--13KDU1614810,0210,049,9310,03110,50  rondNEEgemeente
8--13KDU1615011,1811,1111,2611,16120,50  rondNEEZDT02T 00946
8--13KDU1615111,3211,3511,3611,4490,50  rondNEEZDT02T 00891
8--13KDU1615211,2111,3411,2811,34260,69  rondNEEgemeente
8--13KDU1615311,1711,0911,2111,15380,60  rondNEEZDT02T 00215
8--13KDU1654411,6311,7711,6011,65120,50  rondNEEZDT02U 00645
8--13KDU2435611,8011,7111,8511,7780,60  rondNEEZDT02U 00677
8--13KDU2439111,0410,9711,1111,0560,80  rondNEEZDT02T 01139
8--13KDU2439211,0111,0110,9810,7880,50  rondNEEZDT02T 01140
8--13KDU243939,449,339,499,17390,50  rondNEEZDT02T 00908
8--13KDU3053111,6711,6711,7211,7250,50  rondNEEZDT02U 00645
8--13KDU3053211,6711,6711,7211,7270,50  rondNEEZDT02U 00646
8--14KDU160779,969,969,849,7870,50  rondNEEZDT02T 00479
8--14KDU160789,979,929,879,8480,40  rondNEEZDT02T 00480
8--14KDU160799,859,849,759,8050,40  rondNEEZDT02T 00480
8--14KDU160809,809,839,659,65120,40  rondNEEZDT02T 00484
8--14KDU160819,799,749,639,6480,40  rondNEEZDT02T 00484
8--14KDU160829,779,779,669,67100,40  rondNEEZDT02T 00492
8--14KDU1615411,4111,3811,3011,27100,50  rondNEEZDT02T 00216
8--14KDU1615511,4511,0611,2610,84520,50  rondNEEZDT02T 00216
8--14KDU1615610,5610,5810,5910,46120,50  rondNEEgemeente
8--14KDU161579,239,349,289,39140,50  rondNEEZDT02T 00247
8--14KDU161848,778,868,768,41122,003,00rechthoekigNEEgemeente
8--14KDU161857,727,738,047,64132,003,00rechthoekigNEEgemeente
8--14KDU3051210,0210,0610,0210,1880,50  rondNEEZDT02T 00531
8--14KDU3052110,4910,4910,5410,54130,50  rondNEEZDT02T 00244
8--14KDU305289,779,779,829,8220,50  rondNEEZDT02T 00481
8--14KDU305299,789,789,839,8340,50  rondNEEZDT02T 00495
8--15KDU160587,036,997,087,04100,50  rondNEEwaterschap
8--15KDU160839,689,749,739,79350,50  rondNEEgemeente
8--15KDU160849,549,569,579,44150,40  rondNEEgemeente
8--15KDU160858,878,918,788,37130,50  rondNEEZDT02T 00620
8--15KDU160868,078,058,057,71110,50  rondNEEZDT02T 00620
8--15KDU160877,387,417,557,37101,002,00rechthoekigNEEgemeente
8--15KDU160887,427,407,737,65101,002,00rechthoekigNEEZDT02T 00584
8--15KDU1608910,0110,0410,0610,13410,50  rondNEEZDT02T 00064
8--15KDU1609010,0310,069,949,96300,50  rondNEEZDT02T 00062
8--15KDU160919,939,889,929,95130,50  rondNEEZDT02T 00081
8--15KDU160929,969,819,839,64140,50  rondNEEgemeente
8--15KDU160939,119,269,119,1090,40  rondNEEZDT02T 00563
8--15KDU160948,248,218,257,97130,50  rondNEEgemeente
8--15KDU160958,168,218,218,2650,50  rondNEEZDT02T 00589
8--15KDU160967,897,907,947,9580,50  rondNEEZDT02T 00587
8--15KDU160977,397,367,187,27261,502,80rechthoekigNEEProvincie
8--15KDU160986,496,556,396,59141,002,00rechthoekigNEEZDT02S 00985
8--15KDU160996,456,536,676,42101,002,00rechthoekigNEEgemeente
8--15KDU161006,446,476,296,4281,002,00rechthoekigNEEZDT02S 00988
8--15KDU243306,256,056,326,12100,70  rondNEEwaterschap
8--15KDU243879,169,189,249,18120,50  rondNEEZDT02T 00599
8--15KDU243889,649,689,639,6180,40  rondNEEZDT02T 00524
8--15KDU243899,659,709,569,4080,40  rondNEEZDT02T 00537
8--15KDU243909,729,659,629,5490,40  rondNEEZDT02T 00537
8--15KDU244539,359,349,449,3350,50  rondNEEZDT02T 02115
8--16KDU149568,428,368,488,42880,60  rondNEEStaatsbosbeheer
8--16KDU149579,789,649,779,7170,50  rondNEEZDT02S 00388
8--16KDU149589,419,499,449,4280,50  rondNEEZDT02S 00389
8--16KDU243089,519,589,569,5670,50  rondNEEZDT02S 00389
8--16KDU243099,659,659,689,6470,30  rondNEEZDT02S 00388
8--16KDU243277,026,967,056,89100,70  rondNEEZDT02S 00480
8--16KDU243287,017,067,087,13120,70  rondNEEgemeente
8--16KDU243297,857,687,847,6260,30  rondNEEZDT02S 00544
8--16KDU305028,488,388,488,43180,40  rondNEEZDT02S 00544
8--16KDU305388,168,097,998,1080,50  rondNEEZDT02S 00544
8--16KDU305398,238,198,328,2490,40  rondNEEZDT02S 00544
8--17KDU149599,209,219,219,0660,50  rondNEEZDT02S 00401
8--17KDU149608,798,718,848,6060,50  rondNEEZDT02S 00401
8--17KDU149628,278,328,378,5191,00  rondNEEStaatsbosbeheer
8--17KDU149637,957,938,058,0351,00  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
8--17KDU149647,917,958,028,0081,00  rondNEEstaatsbosbeheer
8--17KDU149657,797,847,887,8570,80  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
8--17KDU149687,497,397,427,4381,00  rondNEEstaatsbosbeheer
8--17KDU149697,457,417,507,4991,00  rondNEEstaatsbosbeheer
8--17KDU149707,477,437,547,2881,00  rondNEEZDT02S 00294
8--17KDU243078,568,618,608,6391,001,25rechthoekigNEEgemeente
8--17KDU305237,477,477,527,5260,50  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
9--12KDU165469,549,609,539,1770,50  rondNEEZDT02U 00633
9--12KDU1655011,1711,3011,1311,19130,60  rondNEEgemeente
9--12KDU1655111,1411,1311,0311,20100,60  rondNEEZDT02U 00730
9--12KDU1655311,0011,1611,0711,18130,69  rondNEEgemeente
9--12KDU1655411,0010,8511,1010,93130,80  rondNEEZDT02U 00729
9--12KDU1655510,5510,5610,5210,26130,69  rondNEEZDT02U 00697
9--12KDU1655610,5310,4610,4710,4970,88  rondNEEZDT02U 00770
9--12KDU1655710,0010,019,939,89100,80  rondNEEgemeente
9--12KDU2434811,1511,1411,2011,12100,50  rondNEEZDT02U 00738
9--12KDU2434911,4211,4211,4711,47100,50  rondNEEZDT02U 00741
9--12KDU2435011,6611,6811,6711,73100,50  rondNEEZDT02U 00775
9--12KDU2435111,7511,7311,7011,7360,40  rondNEEZDT02U 00775
9--12KDU2435211,7711,8011,8211,8580,40  rondNEEZDT02U 00737
9--12KDU2435312,6712,6612,5512,4960,50  rondNEEZDT02U 00743
9--12KDU2435411,1411,0010,9811,05120,50  rondNEEZDT02U 00697
9--12KDU2435510,1110,1110,1210,11140,60  rondNEEZDT02U 00697
9--12KDU3053310,2210,2210,2710,2780,50  rondNEEZDT02U 00697
9--13KDU161599,769,719,689,51150,50  rondNEEgemeente
9--13KDU1655811,1311,2611,1711,2880,50  rondNEEZDT02U 00591
9--13KDU1655911,1611,2011,2311,0470,50  rondNEEZDT02U 00583
9--13KDU1656010,7810,7010,7910,65100,40  rondNEEZDT02U 00582
9--13KDU167139,259,179,229,22141,251,50rechthoekigNEEgemeente
9--13KDU2439411,4611,4611,5111,4940,40  rondNEEZDT02U 00591
9--13KDU2439511,2111,0211,4010,97670,50  rondNEEZDT02T 00181
9--13KDU2439611,0210,6810,9710,63530,50  rondNEEZDT02T 00181
9--13KDU2439710,6810,3910,7310,07440,50  rondNEEZDT02T 00181
9--13KDU2439810,0210,1110,039,9270,50  rondNEEZDT02T 00205
9--13KDU243999,779,829,839,8370,50  rondNEEZDT02T 00205
9--13KDU244009,849,859,909,6370,50  rondNEEZDT02T 00205
9--13KDU244019,749,759,769,59220,50  rondNEEZDT02T 00180
9--13KDU305178,788,788,838,8370,50  rondNEEZDT02U 00525
9--14KDU161618,538,488,618,46120,50  rondNEEZDT02T 00147
9--14KDU161628,078,088,138,12110,60  rondNEEZDT02T 00149
9--14KDU161637,937,987,998,04100,60  rondNEEZDT02T 00168
9--14KDU161647,847,907,908,02100,60  rondNEEZDT02T 00151
9--14KDU161658,038,087,947,9970,60  rondNEEZDT02T 00154
9--14KDU161667,947,947,907,88110,60  rondNEEZDT02T 00154
9--14KDU161678,078,088,138,14100,60  rondNEEwaterschap
9--14KDU161867,437,447,737,74222,003,00rechthoekigNEEgemeente
9--14KDU244027,967,977,957,9970,50  rondNEEZDT02T 00154
9--14KDU244048,678,698,728,5880,40  rondNEEZDT02U 00405
9--14KDU244058,999,019,049,0680,40  rondNEEZDT02U 00382
9--14KDU244069,189,249,279,26100,50  rondNEEZDT02U 00377
9--14KDU244079,689,759,499,26100,40  rondNEEZDT02U 00377
9--14KDU244089,779,759,729,6480,40  rondNEEZDT02U 00377
9--14KDU244099,419,529,479,58140,60  rondNEEgemeente
9--14KDU244109,519,579,569,6240,50  rondNEEZDT02U 00572
9--14KDU305098,157,978,009,69100,30  rondNEEwaterschap
9--15KDU161019,5610,689,6110,73140,16  rondNEEZDT02T 01979
9--15KDU161029,939,989,9510,0680,50  rondNEEZDT02T 01980
9--15KDU161039,879,739,809,80520,50  rondNEEZDT02T 01976
9--15KDU161049,779,549,739,60910,60  rondNEEZDT02T 02038
9--15KDU161059,599,679,589,53200,50  rondNEEgemeente
9--15KDU161069,589,529,629,5780,50  rondNEEZDT02K 09221
9--15KDU161079,688,739,738,783380,50  rondNEEgemeente
9--15KDU161088,738,357,777,63990,80  rondNEEgemeente
9--15KDU161689,499,499,549,50790,50  rondNEEZDT02U 00326
9--15KDU161709,329,229,439,32140,60  rondNEEZDT02U 00324
9--15KDU161719,139,129,189,1780,50  rondNEEZDT02U 00325
9--15KDU161729,609,509,409,43100,50  rondNEEZDT02U 00326
9--15KDU2433110,2310,1910,1210,1160,50  rondNEEZDT02T 01973
9--16KDU000185,455,255,515,3190,60  rondNEEwaterschap
9--16KDU056404,384,304,644,78101,00  rondJAZDT02S 00080
9--16KDU161097,867,797,527,4480,80  rondNEEZDT02K 01542
9--16KDU161167,007,066,906,92390,50  rondNEEZDT02S 00057
9--16KDU161176,796,726,846,7780,50  rondNEEZDT02S 0058
9--16KDU243106,066,056,085,9670,50  rondNEEZDT02S 01092
9--16KDU243115,975,965,935,9030,50  rondNEEZDT02S 01092
9--16KDU243125,895,805,985,8150,791,20muilNEEwaterschap
9--16KDU243136,056,086,015,9780,50  rondNEEwaterschap
9--16KDU243145,936,015,986,0180,50  rondNEEwaterschap
9--16KDU243155,855,895,875,9450,50  rondNEEwaterschap
9--16KDU243217,307,177,256,9780,90  rondNEEZDT02S 00411
9--16KDU243226,576,626,676,7581,00  rondNEEZDT02S 00411
9--16KDU243236,756,696,756,7280,90  rondNEEZDT02S 00414
9--16KDU243246,666,576,756,6680,90  rondNEEwaterschap
9--17KDU149717,407,347,417,2891,00  rondNEEStaatsbosbeheer
9--17KDU149727,387,327,197,1381,00  rondNEEZDT02S 00286
9--17KDU149737,257,217,057,0981,00  rondNEEZDT02S 00285
9--17KDU149747,237,247,117,06101,00  rondNEEZDT02S 00285
9--17KDU149756,967,007,027,11261,20  rondNEEgemeente
9--17KDU305246,716,836,696,6871,00  rondNEEZDT02R 00051
10--12KDU1659310,2810,2810,3310,33140,50  rondNEEgemeente
10--12KDU1659410,2110,2110,2610,26180,50  rondNEERPN00Q 00393
10--12KDU1660510,7710,8610,7010,63110,50  rondNEEZDT02L 00282
10--12KDU1660610,6410,5910,5510,23190,50  rondNEEZDT02L 00282
10--12KDU1660710,1510,1810,0810,1680,50  rondNEEZDT02L 00282
10--12KDU1660810,0710,1010,1510,0480,50  rondNEEZDT02L 00283
10--12KDU1660911,7611,6810,4410,4390,50  rondNEEZDT02L 00283
10--12KDU1661011,3011,2110,1810,0290,50  rondNEEZDT02L 00267
10--12KDU166119,929,959,899,8970,50  rondNEEZDT02L 00287
10--13KDU167149,068,988,908,85201,001,80rechthoekigNEEgemeente
10--13KDU2441111,1011,1311,1011,1680,50  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
10--13KDU2441211,1211,1711,1511,2260,50  rondNEEZDT02U 00467
10--14KDU002097,807,737,857,7860,50  rondNEEZDT02U 00325
10--14KDU161959,719,749,589,77960,30  rondNEEZDT02U 00171
10--14KDU161969,539,429,589,47140,30  rondNEEZDT02U 00171
10--14KDU161979,439,479,489,5280,40  rondNEEZDT02U 00450
10--14KDU161989,219,209,069,1170,40  rondNEEZDT02U 00192
10--14KDU161998,999,058,938,8160,50  rondNEEZDT02U 00192
10--14KDU162008,788,798,868,8460,50  rondNEEZDT02U 00175
10--14KDU162018,758,808,798,83260,80  rondNEEprovincie
10--14KDU162028,938,928,818,61160,75  rondNEEprovincie
10--14KDU308159,709,709,759,7590,50  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
10--15KDU161776,336,336,386,3890,50  rondNEEwaterschap
10--15KDU162038,588,318,528,44130,69  rondNEEZDT02P 00874
10--15KDU244428,598,558,618,56411,20  rondNEEZDT02P 00875
10--16KDU161195,875,815,925,8690,50  rondNEEwaterschap
10--16KDU161217,156,717,196,771640,60  rondNEEgemeente
10--16KDU161226,926,946,836,50120,60  rondNEEZDT02R 00103
10--16KDU161246,186,166,246,22160,60  rondNEEZDT02S 00033
10--16KDU161267,007,007,447,0030,60  rondNEEgemeente
10--16KDU161296,506,446,506,461050,50  rondNEEgemeente
10--16KDU161316,066,056,156,10240,50  rondNEEZDT02R 00629
10--16KDU161325,235,135,134,47180,50  rondNEEwaterschap
10--16KDU161875,875,815,515,31122,003,40rechthoekigNEEgemeente
10--16KDU161885,715,666,055,81132,003,40rechthoekigNEEgemeente
10--16KDU243166,706,656,676,19230,60  rondNEEgemeente
10--16KDU243176,206,126,155,9170,30  rondNEEZDT02S 00032
10--16KDU243185,185,075,235,12120,30  rondNEEZDT02S 00032
10--16KDU308176,506,506,556,55140,50  rondNEEgemeente
10--16KDU308207,007,547,007,81140,60  rondNEEgemeente
10--17KDU152538,708,738,778,7790,60  rondNEEZDT02R 00273
10--17KDU161207,487,527,547,42100,60  rondNEEgemeente
10--17KDU242968,558,568,668,6250,60  rondNEEZDT02R 00298
10--17KDU242978,748,748,818,7430,60  rondNEEZDT02R 00294
10--17KDU242988,778,768,838,81120,50  rondNEEZDT02R 00214
10--18KDU152495,625,625,695,60110,50  rondNEEgemeente
10--18KDU152515,115,115,015,0190,50  rondNEEgemeente
10--18KDU242996,866,886,927,00100,60  rondNEEZDT02R 00532
10--18KDU243006,146,206,206,2690,60  rondNEEZDT02R 00537
10--18KDU243015,425,425,435,5060,60  rondNEEZDT02R 00522
10--18KDU243027,917,447,877,45110,60  rondNEEgemeente
11--12KDU1659510,0810,0810,1310,13100,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU165969,999,9910,0410,04100,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU165979,929,929,979,97100,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU165989,769,769,819,81100,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU165999,579,579,629,62120,50  rondNEERPN00Q 00392
11--12KDU166129,909,909,869,38160,60  rondNEEZDT02L 00259
11--12KDU166139,619,639,689,39161,00  rondNEERPN00R 00329
11--13KDU1661410,5610,5610,3510,45201,00  rondNEEgemeente
11--13KDU1661510,1910,1810,1410,3261,00  rondNEEZDT02U 00039
11--13KDU166169,729,749,689,6881,00  rondNEEZDT02U 00038
11--13KDU166179,669,649,789,7751,25  rondNEEZDT02U 00038
11--13KDU166189,489,419,239,21141,25  rondNEEZDT02U 00038
11--13KDU2441311,1711,1711,2411,2080,50  rondNEEZDT02U 00043
11--13KDU2441410,7310,7310,7810,7370,30  rondNEEZDT02U 00468
11--13KDU2441510,7910,8210,7310,7070,30  rondNEEZDT02U 00496
11--13KDU2441610,6710,6810,6810,55120,30  rondNEEZDT02U 00472
11--13KDU2441710,6910,5810,5510,4170,40  rondNEEZDT02U 00042
11--13KDU2441810,6210,6310,6310,66130,40  rondNEEZDT02U 00082
11--13KDU2441910,6710,6610,6610,6470,50  rondNEEZDT02U 00093
11--13KDU2442010,4810,4710,5310,47160,50  rondNEEZDT02U 00042
11--13KDU2442110,3910,4110,4710,4350,50  rondNEEZDT02U 00042
11--13KDU2442210,2110,2310,189,8380,50  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
11--13KDU244399,719,769,819,9251,00  rondJAZDT02U 00053
11--13KDU3052711,2611,3011,1611,2690,40  rondNEEZDT02L 00174
11--14KDU002338,168,018,268,1151,00  rondJAZDT02U 01117
11--14KDU002349,569,489,619,53160,40  rondNEEZDT02U 00076
11--14KDU1619310,0010,0010,009,68250,15  rondNEEProvincie
11--14KDU161949,819,869,669,7290,30  rondNEEZDT02U 00171
11--14KDU162797,767,797,747,8490,50  rondNEEZDT02U 00117
11--14KDU162807,677,787,727,8840,50  rondNEEZDT02P 00927
11--14KDU162817,707,777,757,75330,50  rondNEEProvincie
11--14KDU164587,957,928,007,97290,40  rondNEEProvincie
11--14KDU166228,088,037,857,93101,00  rondJAZDT02U 01117
11--14KDU167158,178,168,117,8691,001,75rechthoekigNEEgemeente
11--14KDU305227,727,727,777,77140,50  rondNEEZDT02U 00077
11--15KDU161738,928,948,978,9720,50  rondNEEZDT02P 00827
11--15KDU161748,958,948,978,99230,50  rondNEEZDT02P 00827
11--15KDU161759,008,968,959,0370,50  rondNEEZDT02P 00828
11--15KDU161768,828,758,808,80160,50  rondNEEgemeente
11--15KDU162048,078,077,918,0080,80  rondNEEZDT02P 00890
11--15KDU162058,278,258,027,93110,801,20rechthoekigNEEgemeente
11--15KDU162067,477,387,397,16100,80  rondNEEZDT02P 00778
11--15KDU162077,487,557,457,55100,88  rondNEEZDT02P 00765
11--15KDU162087,417,357,447,1390,88  rondNEEZDT02P 00770
11--15KDU162097,237,377,317,32150,88  rondNEEgemeente
11--15KDU244318,218,248,218,2650,50  rondNEEZDT02P 00070
11--15KDU244328,498,488,478,5170,40  rondNEEZDT02P 00060
11--15KDU244388,988,989,059,0380,50  rondNEEZDT02P 00827
11--16KDU161788,388,388,368,28130,50  rondNEEZDT02P 00549
11--16KDU161797,847,847,897,89280,40  rondNEEZDT02P 00473
11--16KDU161807,667,747,717,7990,50  rondNEEZDT02P 00473
11--16KDU161817,297,357,357,3350,50  rondNEEZDT02P 00473
11--16KDU161827,157,067,137,13170,50  rondNEEgemeente
11--16KDU161835,745,625,795,67110,50  rondNEEwaterschap
11--16KDU161894,714,694,064,63261,503,00rechthoekigNEEProvincie
11--16KDU162107,277,357,207,02130,88  rondNEEgemeente
11--16KDU162117,057,186,986,98101,00  rondNEEZDT02P 00461
11--16KDU162127,096,956,926,88120,88  rondNEEgemeente
11--16KDU305067,427,367,396,82110,50  rondNEEZDT02P 00423
11--16KDU305078,478,498,518,40130,50  rondNEEgemeente
11--16KDU305198,658,648,558,8390,50  rondNEEgemeente
11--17KDU152548,458,608,488,67760,70  rondNEEZDT02R 00287
11--17KDU152558,548,578,648,64100,50  rondNEEZDT02R 00260
11--17KDU152568,028,098,077,89150,69  rondNEERBG01F 01563
11--17KDU152575,915,896,005,8190,69  rondNEERBG01F 01405
11--17KDU161907,677,517,707,35110,30  rondNEEgemeente
11--17KDU161915,585,535,615,45110,50  rondNEEZDT02R 00668
11--17KDU161924,444,284,494,33170,50  rondNEEZDT02R 00180
11--17KDU242948,048,038,108,0350,650,90muilNEEZDT02R 00257
11--17KDU243056,586,616,556,50100,50  rondNEEZDT02R 00668
11--17KDU305188,568,558,478,3480,60  rondNEEZDT02R 00258
11--18KDU152525,035,044,904,7680,50  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
11--18KDU152585,715,665,565,5170,80  rondNEERBG01F 01398
11--18KDU152595,695,645,535,16110,80  rondNEERBG01F 01452
11--18KDU152605,315,385,435,46140,80  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
11--18KDU152614,914,924,854,8980,80  rondNEERBG01F 01559
11--18KDU152624,674,514,454,3290,80  rondNEERBG01F 01259
11--18KDU152634,654,614,134,1891,38  rondNEEPCH00R 00399
11--18KDU152644,044,034,144,20151,20  rondNEERBG01F 01429
11--18KDU152654,034,064,154,12111,20  rondNEEgemeente
11--18KDU152675,965,965,915,69140,50  rondNEEgemeente
12--13KDU0023210,5110,4810,5710,4850,40  rondNEEZDT02L 00317
12--13KDU1629811,3511,3711,0510,9570,40  rondNEEZDT02L 00174
12--13KDU1629910,9810,8911,0310,94100,50  rondNEEZDT02L 00174
12--13KDU1630010,6010,7010,6510,75100,40  rondNEERPN00R 00175
12--13KDU163019,599,569,539,57100,40  rondNEERPN00R 00114
12--13KDU163029,329,319,269,17200,50  rondNEERPN00R 00139
12--13KDU163039,279,309,219,1860,50  rondNEERPN00R 00139
12--13KDU163049,389,379,239,3380,60  rondNEEZDT02L 00153
12--13KDU163059,159,089,189,14150,60  rondNEEProvincie
12--13KDU163069,379,369,229,36270,50  rondNEEProvincie
12--13KDU163078,929,068,989,0460,60  rondNEEZDT02A 01523
12--13KDU163088,768,788,828,8360,60  rondNEEZDT02A 01524
12--13KDU163098,818,768,778,8670,50  rondNEEZDT02A 01574
12--13KDU1662010,7810,7810,8310,83240,16  rondNEEZDT02L 00317
12--13KDU166219,0810,689,1310,73110,25  rondNEEZDT02U 00076
12--13KDU244409,709,359,749,2870,40  rondNEEZDT02L 00174
12--13KDU2444110,7810,7310,8010,7640,30  rondNEEZDT02L 00162
12--13KDU3054010,9010,9010,9510,9590,50  rondNEEZDT02L 00162
12--14KDU162828,518,488,368,50100,69  rondNEEZDT02A 01425
12--14KDU164597,137,127,207,19110,69  rondNEEZDT02A 01123
12--15KDU164616,166,166,316,2131,502,00rechthoekigNEEgemeente
12--15KDU167166,646,716,686,59111,602,00rechthoekigJAgemeente
12--15KDU243345,765,726,145,88132,002,50rechthoekigNEEgemeente
12--15KDU243427,937,987,697,76120,70  rondNEEgemeente
12--15KDU243437,027,067,097,1360,70  rondNEEZDT02P 00306
12--15KDU243458,218,248,158,1680,40  rondNEEZDT02P 00276
12--15KDU243468,368,398,268,2680,40  rondNEEZDT02P 00278
12--15KDU243478,318,338,368,2560,40  rondNEEZDT02P 00278
12--15KDU244237,677,617,557,4370,60  rondNEEZDT02P 00018
12--15KDU244257,727,737,757,57280,50  rondNEEgemeente
12--15KDU244267,607,627,597,7690,80  rondNEEZDT02P 00056
12--15KDU244277,627,717,607,6970,50  rondNEEZDT02P 00065
12--15KDU244287,687,767,737,7760,50  rondNEEwaterschap
12--15KDU305347,157,157,207,2020,50  rondNEEZDT02P 00017
12--15KDU305357,657,657,777,77151,00  rondJAwaterschap
12--15KDU305367,667,657,767,7681,00  rondNEEwaterschap
12--16KDU162136,886,966,456,8390,831,01ellipsNEEgemeente
12--16KDU162146,616,756,476,68130,60  rondNEEgemeente
12--16KDU162156,786,786,696,6990,80  rondNEEZDT02P 00508
12--16KDU162176,116,165,875,84100,831,01ellipsNEEZDT02P 00514
12--16KDU162186,066,005,855,9280,801,00ellipsNEEZDT02P 00514
12--16KDU162195,985,955,825,5051,00  rondNEEZDT02P 00523
12--16KDU162205,915,895,525,62120,831,01ellipsNEEgemeente
12--16KDU162257,847,917,867,96160,69  rondNEEgemeente
12--16KDU162377,167,177,007,00131,00  rondNEEgemeente
12--16KDU162387,026,676,926,75621,001,00rechthoekigNEERBG01H 03155
12--16KDU162396,736,776,886,74101,00  rondNEERBG01H 03626
12--16KDU243196,766,786,726,5770,831,30ellipsNEEZDT02P 00143
12--16KDU243207,017,126,986,6681,00  rondNEERBG01H 02927
12--16KDU243398,048,058,028,0380,40  rondNEEZDT02P 00232
12--16KDU243417,627,707,697,77220,70  rondNEEZDT02P 00218
12--17KDU152737,587,567,637,55340,40  rondNEERBG01G 01311
12--17KDU152747,727,677,607,61100,50  rondNEERBG01G 00611
12--17KDU152757,657,667,607,58100,50  rondNEERBG01G 00611
12--17KDU162215,285,275,385,25291,002,00rechthoekigNEEProvincie
12--17KDU162224,144,083,953,7981,001,40ellipsNEERBG01H 03440
12--17KDU162234,084,074,064,03101,001,75rechthoekigNEEZDT02R 00129
12--17KDU162243,153,173,253,27111,00  rondNEEwaterschap
12--17KDU162406,606,656,566,57120,88  rondNEERBG01H 03626
12--17KDU162416,576,566,686,70121,00  rondNEERBG01H 02969
12--17KDU162426,416,436,506,36111,00  rondNEERBG01H 02969
12--17KDU162436,586,596,496,4481,00  rondNEERBG01H 03332
12--17KDU162446,426,506,506,47161,00  rondNEERBG01H 01969
12--17KDU162456,276,256,366,31261,00  rondNEEgemeente
12--17KDU162543,233,083,192,90131,00  rondNEERBG01H 02436
12--18KDU152664,044,044,103,9571,20  rondNEERBG01F 01549
12--18KDU152685,255,165,284,9060,40  rondNEERBG01F 01074
12--18KDU152694,834,824,354,5360,50  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
12--18KDU152704,614,634,524,52100,60  rondNEERBG01F 01704
12--18KDU152714,504,544,474,47130,50  rondNEERBG01F 01704
12--18KDU152724,184,193,853,95130,50  rondNEERBG01F 01345
12--18KDU152767,617,617,637,5870,60  rondNEERBG01G 01227
12--18KDU152777,587,597,417,4550,50  rondNEERBG01G 01227
12--18KDU152787,587,447,417,4760,60  rondNEERBG01G 01227
12--18KDU152797,607,477,497,48130,50  rondNEEgemeente
12--18KDU152816,596,706,676,7050,80  rondNEERBG01F 01309
12--18KDU152826,556,416,426,38210,69  rondNEERBG01F 01689
12--18KDU152836,355,626,425,69370,69  rondNEERBG01F 01689
12--18KDU152855,094,975,035,01130,60  rondNEERBG01F 00267
12--18KDU152864,764,714,764,7870,69  rondNEERBG01F 00300
12--18KDU152874,884,864,704,5870,60  rondNEERBG01F 00303
12--18KDU152884,384,364,434,3970,50  rondNEERBG01F 01293
12--18KDU152894,124,024,184,0870,60  rondNEERBG01F 01695
12--18KDU152903,863,903,803,5051,001,40rechthoekigNEERBG01F 01424
12--18KDU242884,384,444,364,3850,60  rondNEERBG01F 00264
12--18KDU242927,627,637,437,1190,60  rondNEERBG01F 01378
12--18KDU242935,395,455,455,51100,60  rondNEERBG01F 01691
13--13KDU163548,968,928,798,98310,80  rondNEEProvincie
13--13KDU163558,858,898,928,97160,80  rondNEEZDT02N 00042
13--13KDU163568,948,908,908,87170,80  rondNEEZDT02N 00042
13--13KDU163578,778,758,968,85111,00  rondNEEZDT02N 00042
13--14KDU163108,808,828,668,75110,80  rondNEEZDT02A 01566
13--14KDU163118,568,738,518,4890,80  rondNEEZDT02A 01473
13--14KDU163128,588,478,408,1261,00  rondNEEZDT02A 01074
13--14KDU163138,238,268,068,0191,00  rondNEEZDT02A 01074
13--14KDU163147,577,637,487,5470,80  rondNEEZDT02A 01594
13--14KDU163157,407,447,487,5270,80  rondNEEZDT02A 01594
13--14KDU163167,427,407,317,05161,00  rondNEEgemeente
13--14KDU163176,906,906,956,9570,50  rondNEEZDT02N 00070
13--14KDU163196,416,416,546,5391,00  rondNEEZDT02M 00114
13--15KDU162837,557,387,607,4320,30  rondNEERBG01A 00224
13--15KDU162856,566,486,616,53160,40  rondNEERBG01A 00221
13--15KDU163205,695,695,795,79131,00  rondNEEZDT02M 00114
13--15KDU163216,466,366,225,92121,00  rondNEEZDT02M 00114
13--15KDU163225,986,005,995,8981,00  rondNEEZDT02M 00115
13--15KDU167176,586,576,346,4441,502,00rechthoekigNEEZDT02P 00263
13--15KDU243268,858,827,737,8070,30  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
13--15KDU243337,947,647,737,74100,50  rondNEERBG01A 00660
13--15KDU305087,757,757,807,8070,30  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
13--15KDU305306,146,146,196,1950,50  rondNEERBG01A 00364
13--16KDU162277,617,587,557,3680,69  rondNEEZDT02P 01181
13--16KDU162287,507,587,587,3690,69  rondNEEgemeente
13--16KDU162297,317,287,247,0680,69  rondNEERBG01B 02638
13--16KDU162306,826,786,786,7680,50  rondNEERBG01B 00889
13--16KDU162316,916,966,726,82100,50  rondNEERBG01B 04556
13--16KDU162326,886,746,966,7970,50  rondNEERBG01B 00964
13--16KDU162336,906,816,996,8670,50  rondNEERBG01B 00964
13--16KDU162346,726,766,736,5870,50  rondNEERBG01B 00913
13--16KDU162356,487,266,537,31130,50  rondJAgemeente
13--16KDU162367,497,477,286,9270,69  rondNEERBG01B 00993
13--16KDU166237,737,727,707,6570,40  rondNEERBG01A 00638
13--16KDU166247,577,507,577,2690,40  rondNEERBG01A 00359
13--16KDU166257,457,457,347,43160,50  rondNEEgemeente
13--16KDU243327,487,507,497,4921,00  rondNEERBG01A 00521
13--16KDU243358,398,348,238,2160,40  rondNEEZDT02P 00231
13--16KDU243368,268,238,138,0860,40  rondNEEZDT02P 00248
13--16KDU243378,218,218,078,1060,40  rondNEEZDT02P 00232
13--16KDU243388,178,218,098,0660,40  rondNEEZDT02P 00232
13--16KDU243407,847,827,957,8960,70  rondNEEZDT02P 00234
13--17KDU162466,286,186,195,79321,00  rondNEEprovincie
13--17KDU162475,125,255,195,1590,80  rondNEERBG01H 01979
13--17KDU162485,275,105,285,09170,80  rondNEEgemeente
13--17KDU162495,235,225,185,01121,00  rondNEERBG01H 01606
13--17KDU162505,155,144,945,0590,80  rondNEERBG01H 03225
13--17KDU162514,975,004,824,8990,80  rondNEERBG01H 03225
13--17KDU162525,034,924,934,6681,00  rondNEERBG01H 03225
13--17KDU162534,474,564,334,3190,80  rondNEERBG01H 02436
13--17KDU162557,027,017,057,0680,40  rondNEERBG01B 02443
13--17KDU162567,127,177,157,0380,40  rondNEERBG01B 01617
13--17KDU162577,047,027,047,05310,40  rondNEERBG01B 01618
13--17KDU162586,886,916,936,96140,50  rondNEEgemeente
13--17KDU162597,016,916,966,97460,40  rondNEERBG01H 01268
13--17KDU162606,696,676,756,6390,40  rondNEERBG01H 02922
13--17KDU162616,756,666,776,4980,40  rondNEERBG01H 02558
13--17KDU162626,506,536,556,5870,50  rondNEERBG01H 03460
13--17KDU162636,566,556,646,47300,60  rondNEEprovincie
13--17KDU162646,156,046,205,97110,50  rondNEERBG01H 00386
13--17KDU162654,434,464,484,3490,50  rondNEERBG01H 03537
13--17KDU162663,403,323,453,37190,50  rondNEERBG01H 03538
13--17KDU305372,052,052,102,10200,50  rondNEERBG01G 01182
13--18KDU152913,693,723,653,62141,001,40rechthoekigNEEgemeente
13--18KDU152934,003,813,843,4770,30  rondNEERBG01E 01802
13--18KDU162686,046,326,096,37630,40  rondNEEgemeente
13--18KDU162695,945,795,995,84680,40  rondNEERBG01D 00942
13--18KDU164815,575,405,615,2460,40  rondNEERBG01E 02035
13--18KDU164824,314,014,213,8790,40  rondNEEStaatsbosbeheer
13--19KDU152943,333,363,403,461291,882,00rechthoekigNEEINFRASPEED
14--14KDU164046,906,906,956,9570,50  rondNEERPN00T 00669
14--15KDU163235,815,745,395,2740,60  rondNEEZDT02M 00052
14--15KDU163245,235,335,335,1141,00  rondNEEZDT02M 00052
14--15KDU164056,866,866,916,9180,50  rondNEERPN00T 00669
14--15KDU164066,806,806,856,8590,50  rondNEEgemeente
14--15KDU164076,656,646,426,4170,831,01muilNEERPN00T 01439
14--15KDU164086,616,586,326,36140,831,01muilNEEgemeente
14--15KDU167185,996,006,005,97111,252,50rechthoekigNEEgemeente
14--16KDU164347,197,227,247,27180,50  rondNEEgemeente
14--16KDU164356,756,846,756,68100,40  rondNEERBG01B 04439
14--16KDU164366,456,396,456,2170,40  rondNEERBG01B 03309
14--16KDU164376,006,075,935,9470,50  rondNEERBG01B 02188
14--16KDU164386,136,166,035,9770,50  rondNEERBG01B 04550
14--16KDU164396,016,075,965,81150,50  rondNEEgemeente
14--16KDU166277,407,417,337,2380,60  rondNEERBG01A 00519
14--16KDU166286,616,676,656,40200,50  rondNEERBG01A 00263
14--16KDU166296,226,306,315,9990,50  rondNEERBG01A 00263
14--16KDU166305,805,775,855,82100,50  rondJARBG01A 00263
14--16KDU167194,804,784,734,76141,252,50rechthoekigNEEgemeente
14--17KDU162784,634,374,684,42370,40  rondNEERBG01D 00930
14--17KDU164406,006,095,995,8880,50  rondNEERBG01B 03802
14--17KDU164415,875,905,845,7070,60  rondNEERBG01B 02448
14--17KDU164425,895,905,955,8590,60  rondNEEgemeente
14--17KDU164435,885,855,855,7990,69  rondNEERBG01B 04626
14--17KDU164445,805,785,765,89590,60  rondNEEgemeente
14--17KDU164465,475,565,545,63210,69  rondNEEgemeente
14--17KDU175246,326,276,376,32100,20  rondNEEgemeente
14--17KDU175255,955,985,525,66150,50  rondNEEgemeente
14--17KDU242765,935,865,605,63120,70  rondNEEgemeente
14--17KDU242775,915,945,915,67120,70  rondNEEgemeente
14--17KDU242786,076,075,675,67280,30  rondNEEgemeente
14--17KDU242904,654,594,664,5150,50  rondNEERBG01D 01044
14--17KDU242914,764,794,814,84240,40  rondNEERBG01D 01044
14--17KDU305255,395,395,445,44100,20  rondNEERBG01B 04183
14--18KDU162705,595,555,675,60110,40  rondNEERBG01D 00941
14--18KDU162715,535,555,585,5790,40  rondNEERBG01D 00940
14--18KDU162725,535,325,575,37380,40  rondNEERBG01D 00938
14--18KDU162735,325,255,375,30100,40  rondNEERBG01D 00937
14--18KDU162745,305,055,355,10980,40  rondNEERBG01D 01019
14--18KDU162755,085,065,125,11100,40  rondNEERBG01D 00934
14--18KDU162764,914,914,964,96240,40  rondNEEgemeente
14--18KDU164695,615,645,665,61310,40  rondNEERBG01D 01015
14--18KDU164705,705,625,655,64420,40  rondNEERBG01D 00767
14--18KDU164715,565,525,575,5380,40  rondNEERBG01D 00767
14--18KDU164725,585,565,565,5390,40  rondNEERBG01D 00768
14--18KDU164745,375,314,955,0980,40  rondNEERBG01D 00227
14--18KDU164754,524,554,574,60100,40  rondNEERBG01D 00231
14--18KDU164843,623,613,633,67160,60  rondNEEgemeente
14--18KDU164853,503,483,543,5370,50  rondNEERBG01E 02402
14--18KDU164863,583,573,523,56120,50  rondNEERBG01E 01822
14--18KDU242834,724,714,714,8040,50  rondNEERBG01D 00231
14--18KDU242845,385,315,325,2670,40  rondNEERBG01D 00769
14--18KDU242855,285,435,265,31200,50  rondNEERBG01D 00768
14--18KDU242865,655,755,655,6550,50  rondNEERBG01D 00766
14--19KDU164833,373,323,263,0080,50  rondNEERBG01E 01834
14--19KDU164873,553,553,633,6091,00  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
14--19KDU164883,553,563,513,5691,00  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
14--19KDU164893,363,333,463,51421,00  rondNEERBG01E 02603
14--19KDU164903,553,573,633,6091,00  rondNEERBG01E 02603
14--19KDU305013,253,253,303,30110,50  rondNEERBG01E 02639
15--16KDU164304,814,714,874,77130,60  rondNEERBG01B 02286
15--16KDU164314,484,634,434,4990,40  rondNEERBG01B 01841
15--16KDU164324,454,504,374,1880,40  rondNEERBG01B 02980
15--16KDU164334,364,404,323,98170,60  rondNEEBureau beheer landbouwgronden
15--16KDU164624,374,334,194,34121,252,50rechthoekigJAgemeente
15--16KDU164634,154,233,834,0081,502,50rechthoekigNEERBG01B 02295
15--16KDU164644,093,983,894,0681,502,50rechthoekigNEERBG01B 02302
15--17KDU164475,535,585,285,13360,69  rondNEERBG01C 00384
15--17KDU164485,585,505,385,2960,69  rondNEERBG01C 00383
15--17KDU164494,634,674,784,8190,88  rondNEERBG01C 01962
15--17KDU164504,564,514,654,6080,88  rondNEERBG01C 02326
15--17KDU164514,394,484,484,57110,88  rondNEERBG01C 02326
15--17KDU164524,774,614,854,69310,80  rondNEERBG01C 02223
15--17KDU164654,024,103,944,01202,254,20rechthoekigNEEprovincie
15--17KDU164663,373,723,573,5162,002,50rechthoekigNEERBG01 01667
15--17KDU166373,923,794,023,69131,00  rondNEERBG01C 02359
15--17KDU167204,884,884,794,82213,154,00rechthoekigNEEprovincie
15--17KDU242644,674,604,664,5460,90  rondNEERBG01C 01723
15--17KDU242685,485,475,415,29100,70  rondNEERBG01C 00348
15--17KDU242804,014,003,933,82120,40  rondNEERBG01C 01664
15--18KDU164533,173,163,113,0561,00  rondNEERBG01C 02285
15--18KDU164543,083,083,012,8661,00  rondNEERBG01C 02051
15--18KDU164553,023,022,922,8071,00  rondNEERBG01C 00684
15--18KDU164562,832,772,652,5571,00  rondNEERBG01C 00661
15--18KDU164572,452,382,372,2781,00  rondNEERBG01C 01696
15--18KDU164673,513,613,433,58341,252,50rechthoekigNEEprovincie
15--18KDU164682,262,333,122,32111,252,50rechthoekigNEERBG01C 01694
15--18KDU164763,733,883,783,86640,50  rondNEEgemeente
15--18KDU164773,753,753,733,6660,50  rondNEERBG01D 00651
15--18KDU164793,032,863,082,78110,50  rondNEERBG01D 00651
15--18KDU164802,291,902,341,95180,50  rondNEERBG01D 01022
15--18KDU242652,812,732,822,5650,40  rondNEERBG01C 01696
15--18KDU242661,621,621,671,56110,40  rondNEEstaatsbosbeheer
15--18KDU242671,781,701,831,7570,40  rondNEEstaatsbosbeheer
15--18KDU242823,673,703,743,69440,50  rondNEERBG01D 00651
15--19KDU164913,223,253,163,14121,00  rondNEEstaat
15--19KDU164972,842,842,892,8980,50  rondNEEPCH00K 01440
15--19KDU164982,792,792,842,84390,50  rondNEEgemeente
15--19KDU241533,113,113,163,1680,50  rondNEEPCH00R 00717
16--18KDU164991,811,811,861,8690,50  rondNEEPCH00K 01272
16--18KDU166382,432,422,592,5861,602,00rechthoekigNEERBG01C 01432
16--18KDU241571,991,992,042,0480,50  rondNEERBG01D 00961

*bij onderhoudsplicht bouwkundig staat in veel gevallen de perceeleigenaar en is aangegeven met de kadastrale kenmerken : kadastrale gemeente, kadastrale sectie en perceelnummer, bijvoorbeeld : BLE01M 00482 : BLE01 = kadastraal kenmerk voor de gemeente M = kadastraal kenmerk voor de kadastrale sectie en 00482 betreft het perceelnummer

Brug
Legger Zundert
KaartbladCode BrugSoort brugDoorstroombreedte (m)Doorvaarbreedte (m)
6--12KBR00873vrije overspanningn.v.tn.v.t
6--12KBR00875vrije overspanningn.v.tn.v.t
6--12KBR00876vrije overspanningn.v.tn.v.t
6--12KBR00877vrije overspanningn.v.tn.v.t
6--12KBR00874vrije overspanningn.v.tn.v.t
6--12KBR00879vrije overspanningn.v.tn.v.t
6--12KBR00878vrije overspanningn.v.tn.v.t
6--15KBR00863onbekend21
7--11KBR00869vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--12KBR00880vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--13KBR00887vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--13KBR00883vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--13KBR00882vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--13KBR00884vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--13KBR00885vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--13KBR00881vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--13KBR00886vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--15KBR00949vrije overspanningn.v.tn.v.t
7--16KBR00864onbekend11
8--14KBR00888vrije overspanningn.v.tn.v.t
8--14KBR00889vrije overspanningn.v.tn.v.t
8--15KBR02146vrije overspanningn.v.tn.v.t
8--15KBR00950onbekend88
8--15KBR00866onbekend3,53
8--15KBR00951onbekend117
8--15KBR00867onbekend1,51
9--13KBR02144vrije overspanningn.v.tn.v.t
9--16KBR00952onbekend85
9--16KBR00953onbekend10,57
10--13KBR00929vrije overspanningn.v.tn.v.t
10--15KBR00890vrije overspanningn.v.tn.v.t
10--15KBR00891vrije overspanningn.v.tn.v.t
10--15KBR02145vrije overspanningn.v.tn.v.t
10--16KBR00954onbekend171,5
10--16KBR00894vrije overspanningn.v.tn.v.t
10--16KBR00893vrije overspanningn.v.tn.v.t
10--16KBR00895vrije overspanningn.v.tn.v.t
10--16KBR00955onbekend11,510
10--16KBR00892vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--14KBR00930vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--14KBR00912onbekend41
11--14KBR00932vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--14KBR00913onbekend55
11--14KBR00931vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--16KBR00896vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--17KBR00956vrije overspanningn.v.tn.v.t
12--14KBR00933vrije overspanningn.v.tn.v.t
12--15KBR00934vrije overspanningn.v.tn.v.t
12--15KBR02143Overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel44
12--17KBR00957vrije overspanningn.v.tn.v.t
12--17KBR00897onbekend32
13--15KBR00905vrije overspanningn.v.tn.v.t
13--15KBR02142vrije overspanningn.v.tn.v.t
13--15KBR00935vrije overspanningn.v.tn.v.t
13--15KBR00936onbekend4,52,5
13--15KBR00937vrije overspanningn.v.tn.v.t
13--18KBR00799onbekend22
13--18KBR00798vrije overspanningn.v.tn.v.t
14--15KBR00938onbekend22
14--16KBR00899onbekend1,51,5
14--17KBR00900onbekend22
14--17KBR00958vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--16KBR00939vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--16KBR00909vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--17KBR02140Overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel4,53,5
15--17KBR02141vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--18KBR00960onbekend955
15--18KBR00959vrije overspanningn.v.tn.v.t
16--17KBR00914vrije overspanningn.v.tn.v.t
Gemaal
Legger Zundert
KaartbladCode GemaalCapaciteit gemaal (m3/s)
8--16KGM003560,281
9--15KGM003270,05
11--12KGM003340,25
11--14KGM003200,117
12--13KGM003210,2
12--13KGM003170,01
12--15KGM003450,128
12--17KGM003630,0001
13--16KGM003230,01
Kade
Legger Zundert
KaartbladCode kadekruinbreedte kade (m)kruinhoogte kade (mNAP)Talud kade links 1 :Talud kade rechts 1 :
6--11DWK004994,0013,201,51,5
16--17DWK005014,006,001,51,5
13--15DWK005314,007,801,51,5
13--15DWK005254,008,001,51,5
16--18DWK005284,006,001,51,5
11--14DWK005244,008,801,51,5
14--16DWK005264,006,701,51,5
15--17DWK005274,006,201,51,5
15--17DWK005004,006,501,51,5
10--13DWK005294,0010,001,51,5
11--14DWK005304,009,001,51,5
14--16DWK005324,007,001,51,5
15--16DWK005334,006,501,51,5
Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting
Legger Zundert
KaartbladCode onderhoudsstrookBreedte (m)
14--15OPD014541
14--15OPD014551
Stuw
Legger Zundert
KaartbladCode stuwDoorlaatbreedte (m)Minimale kruinhoogte (mNAP)Soort regelbaarheidSoort stuw
6--12KST015644,5012,71vastonbekend
6--15KST021031,278,68handmatigschotbalkstuw
6--15KST019882,0010,06handmatigschotbalkstuw
7--12KST015622,5011,33automatischstuw met schuif
7--13KST014670,7711,52handmatigschotbalkstuw
7--13KST014700,8510,84handmatigschotbalkstuw
7--13KST015612,5010,35handmatigstuw met schuif
7--13KST020600,7711,57handmatigschotbalkstuw
7--13KST015730,7711,57handmatigschotbalkstuw
7--14KST014690,8510,53handmatigschotbalkstuw
7--14KST015692,7010,10handmatigstuw met schuif
7--14KST019843,008,99handmatigstuw met schuif
7--14KST014680,8510,36handmatigschotbalkstuw
7--15KST005582,508,13automatischstuw met schuif
7--15KST010160,858,00handmatigschotbalkstuw
7--16KST019920,658,59handmatigschotbalkstuw
8--12KST015010,4010,23vastoverlaat
8--12KST014870,5010,32handmatigschotbalkstuw
8--14KST015592,509,15handmatigstuw met schuif
8--14KST015602,909,58handmatigschotbalkstuw
8--15KST019870,758,79handmatigschotbalkstuw
8--15KST015682,607,77handmatigstuw met schuif
8--15KST005592,508,18automatischstuw met schuif
8--17KST016520,208,10vastonbekend
9--12KST014990,5013,08vastoverlaat
9--12KST014971,2011,06handmatigschotbalkstuw
9--12KST015000,6511,09handmatigschotbalkstuw
9--12KST014980,7012,15vastoverlaat
9--12KST014960,409,98vastoverlaat
9--13KST014950,509,56vastschotbalkstuw
9--14KST015582,867,99handmatigschotbalkstuw
10--13KST021010,7911,10handmatigschotbalkstuw
10--15KST015572,507,35handmatigstuw met schuif
10--15KST015651,046,61handmatigschotbalkstuw
10--15KST015661,047,66handmatigschotbalkstuw
10--16KST015670,138,50vastknijpstuw
11--12KST014940,779,86handmatigschotbalkstuw
11--13KST016671,309,69handmatigschotbalkstuw
11--14KST016640,659,58handmatigschotbalkstuw
11--14KST016651,4010,07automatischstuw met klep
11--14KST014931,258,06handmatigschotbalkstuw
11--15KST015541,207,19handmatigschotbalkstuw
11--16KST015531,206,93handmatigschotbalkstuw
11--16KST005602,504,00automatischstuw met schuif
11--16KST015562,506,18automatischstuw met schuif
11--17KST016450,807,16vastoverlaat
11--17KST015552,505,08automatischstuw met schuif
11--17KST016460,808,12vastoverlaat
11--18KST006181,134,90handmatigschotbalkstuw
12--13KST016660,7010,53vastschotbalkstuw
12--15KST014861,856,77handmatigschotbalkstuw
12--15KST022711,006,47handmatigschotbalkstuw
12--15KST020581,006,23handmatigschotbalkstuw
12--16KST015521,506,95handmatigstuw met schuif
12--16KST015511,506,18handmatigstuw met schuif
12--16KST015481,357,00handmatigschotbalkstuw
12--17KST015501,405,20handmatigstuw met schuif
12--17KST005612,502,82automatischstuw met schuif
12--17KST015491,502,85handmatigstuw met schuif
12--17KST015471,356,46handmatigschotbalkstuw
12--17KST015461,336,39handmatigschotbalkstuw
12--18KST016440,914,32handmatigschotbalkstuw
12--18KST006201,054,71handmatigschotbalkstuw
12--18KST006191,036,06handmatigschotbalkstuw
13--14KST015370,907,98handmatigschotbalkstuw
13--17KST015410,786,56handmatigschotbalkstuw
13--17KST015390,944,38handmatigschotbalkstuw
13--17KST015431,324,93handmatigschotbalkstuw
13--17KST020041,006,11vastonbekend
13--17KST015420,766,86handmatigschotbalkstuw
13--17KST015441,325,21handmatigstuw met schuif
13--17KST015451,006,49handmatigstuw met schuif
13--17KST015400,946,12handmatigstuw met schuif
14--15KST015360,805,84handmatigschotbalkstuw
14--15KST015161,905,61handmatigoverlaat
14--16KST014920,755,95handmatigschotbalkstuw
14--16KST015210,767,22handmatigschotbalkstuw
14--16KST015200,666,77handmatigschotbalkstuw
14--16KST015190,666,41handmatigschotbalkstuw
14--17KST020570,784,66handmatigschotbalkstuw
14--18KST015100,764,96handmatigschotbalkstuw
14--18KST020550,764,96handmatigschotbalkstuw
14--18KST020540,764,71handmatigschotbalkstuw
14--18KST015110,775,26handmatigschotbalkstuw
14--19KST015070,673,31handmatigschotbalkstuw
14--19KST020561,323,54handmatigschotbalkstuw
15--16KST015230,954,31handmatigschotbalkstuw
15--17KST015220,523,96handmatigschotbalkstuw
15--17KST002082,153,73automatischstuw met klep
15--17KST020531,234,68handmatigschotbalkstuw
15--18KST015090,773,25handmatigschotbalkstuw
15--18KST002092,183,47automatischstuw met schuif
15--18KST015080,762,22handmatigschotbalkstuw
15--18KST015181,003,81vastoverlaat
15--18KST002132,501,60automatischstuw met schuif
15--18KST015132,504,53automatischstuw met klep
15--19KST022161,003,80onbekendonbekend
Sifon*
Legger Zundert
KaartbladCode sifonBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte (m)Breedte (m)Vorm openingOnderhoudsplichtige bouwkundig
11--14KSY000437,367,497,427,53250,40  rondWaterschap
12--15KSY244246,236,536,286,13150,40  rondWaterschap
13--15KSY000445,115,115,165,16240,30  rondWaterschap
15--17KSY000454,073,993,904,01251,002,00rechthoekigWaterschap

* een sifon is een bijzonder soort duiker en wordt daarom apart opgegeven

Oppervlaktewaterlichamen Categorie A

Legger Zundert Afwijkendeonderhoudstrook*

KaartbladCode waterloopBodembreedte (m)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Taludhelling links (1:)Taludhelling rechts (1:)Bijzondere functieInhoud retentie (m3) Indien niet homogeenBodembreedte accoladeprofiel links (m)Bodembreedte accoladeprofiel rechts (m)Talludhelling accoladeprofiel links (1:)Talludhelling accoladeprofiel rechts (1:)Onderhoudsplichtige anders dan waterschapLinksrechts
5--15OVK006748,007,707,612,02,0                  
6--11OVK035522,4011,7011,541,51,0                  
6--12OVK005591,0711,4011,401,01,0                  
6--12OVK040423,0011,4511,401,51,5                  
6--12OVK040442,7011,4611,451,01,5                  
6--12OVK040434,0011,7011,461,52,0                  
6--12OVK040413,1011,4011,351,02,0                  
6--12OVK035672,0010,3010,302,02,0                  
6--12OVK040532,8011,2110,941,51,5                  
6--12OVK121704,5010,9410,491,01,0                  
6--12OVK040524,1010,9410,941,51,5                  
6--13OVK119650,5011,2010,941,51,5                  
6--14OVK035601,0011,2110,961,51,5                  
6--14OVK007171,0011,4411,271,01,0                  
6--14OVK035580,5511,4011,211,01,0                  
6--14OVK032561,4011,0610,161,51,5                  
6--14OVK032221,2011,4011,061,01,0                  
6--14OVK007161,0011,4411,271,01,0                  
6--15OVK014628,007,597,502,02,0                  
6--15OVK007111,009,709,491,51,5                  
6--15OVK007131,0010,6210,442,02,0                  
6--15OVK006811,0010,6210,622,02,0                  
6--15OVK007121,0010,9110,621,01,0                  
6--15OVK014658,007,507,502,02,0                  
6--15OVK007101,0010,4410,061,51,5                  
6--15OVK007141,108,638,002,02,0                  
6--15OVK006758,007,617,592,02,0                  
6--15OVK007151,0011,2710,911,51,5                  
6--15OVK014678,007,507,452,02,0                  
6--15OVK007091,059,278,631,51,5                  
6--15OVK121711,059,278,631,51,5                  
6--16OVK006760,609,219,111,01,0                  
6--16OVK006780,709,118,641,01,0                  
6--16OVK006850,609,219,211,01,0                  
7--11OVK035512,7711,5611,601,01,0                  
7--11OVK035480,8510,5410,541,01,0                  
7--11OVK035502,1812,1211,561,01,0                  
7--12OVK005604,5010,3010,301,01,0                  
7--12OVK040563,1010,3010,071,01,0                  
7--12OVK040201,1511,2010,801,51,0                  
7--12OVK005581,4711,5511,401,01,0                  
7--12OVK035900,8510,5410,271,01,0                  
7--12OVK035861,2210,2710,741,01,0                  
7--12OVK035532,2511,5412,121,00,5                  
7--12OVK035912,1310,2710,191,01,0                  
7--12OVK040211,1510,8011,131,51,0                  
7--12OVK035681,8311,5511,551,50,5                  
7--12OVK035921,0510,3910,101,01,0                  
7--12OVK035891,4810,7410,391,01,0                  
7--12OVK035931,5010,1010,271,01,0                  
7--12OVK040231,2011,1711,201,01,0                  
7--13OVK121811,4010,1610,161,51,5                  
7--13OVK035650,7011,5511,501,01,0                  
7--13OVK035660,5811,5011,201,01,0                  
7--13OVK040502,009,869,852,52,0                  
7--13OVK121791,4010,1610,161,51,5                  
7--13OVK040543,0010,059,881,51,5                  
7--13OVK040493,209,409,301,51,5                  
7--13OVK121801,4010,1610,161,51,5                  
7--13OVK040572,7010,0710,062,01,0                  
7--13OVK121830,7011,5511,501,01,0                  
7--13OVK035640,6511,2010,821,01,5                  
7--13OVK035622,209,369,361,01,0                  
7--13OVK040452,809,889,861,51,5                  
7--13OVK040484,109,109,102,01,5                  
7--13OVK040462,609,309,101,51,5                  
7--13OVK040552,8010,0610,051,51,5                  
7--14OVK035631,4010,1610,161,51,5                  
7--14OVK121821,4010,1610,161,51,5                  
7--14OVK005570,508,778,772,02,0                  
7--14OVK035590,7510,9210,501,01,5                  
7--14OVK032542,009,369,361,01,0                  
7--14OVK032521,9010,169,931,01,0                  
7--14OVK007053,408,698,610,50,5                  
7--14OVK032552,209,369,061,01,0                  
7--14OVK035611,0010,5010,201,51,5                  
7--14OVK121783,208,778,691,01,0                  
7--14OVK007062,708,158,021,01,0                  
7--14OVK032532,709,068,771,01,0                  
7--15OVK006690,709,759,001,01,0                  
7--15OVK014648,006,376,302,02,0                  
7--15OVK014688,006,436,432,02,0                  
7--15OVK121691,008,577,781,01,0                  
7--15OVK007180,808,327,041,51,5                  
7--15OVK121721,108,638,002,02,0                  
7--15OVK006771,008,577,781,01,0                  
7--15OVK007082,558,027,881,01,0                  
7--15OVK014598,006,256,182,02,0                  
7--15OVK014618,006,306,252,02,0                  
7--15OVK014668,006,436,412,02,0                  
7--15OVK014638,006,416,372,02,0                  
7--15OVK014698,007,457,452,02,0                  
7--15OVK006680,909,008,321,01,0                  
7--16OVK006801,108,598,571,01,5                  
7--16OVK006871,608,618,291,51,5            Watering De Beneden Mark    
7--16OVK006840,609,689,521,01,0                  
7--16OVK006861,608,708,631,51,5            Watering De Beneden Mark    
7--16OVK006830,609,939,931,01,0                  
7--16OVK006820,5310,8110,371,01,0                  
7--16OVK006791,108,648,591,01,5                  
8--12OVK040191,6511,1310,881,01,0                  
8--12OVK040181,419,919,961,01,0                  
8--12OVK038840,5011,399,901,01,0                  
8--12OVK035492,0010,2710,271,01,0                  
8--12OVK040221,4110,889,911,01,0                  
8--12OVK040161,789,429,601,01,0                  
8--12OVK035882,1310,2710,191,01,0                  
8--12OVK038830,6511,7211,391,01,0                  
8--12OVK035871,3710,799,961,01,0                  
8--12OVK040171,809,969,761,01,5                  
8--13OVK039271,1011,4711,351,01,0                  
8--13OVK038750,9011,8111,471,01,0                  
8--13OVK040473,509,108,901,51,5                  
8--13OVK035570,5610,6910,001,01,5                  
8--13OVK035560,7110,009,101,01,0                  
8--13OVK038870,6511,7211,721,01,0                  
8--13OVK039260,6011,3511,301,01,0                  
8--13OVK035550,9911,0010,691,01,0                  
8--13OVK039250,9011,3010,601,01,0                  
8--13OVK035540,6211,4011,001,01,0                  
8--14OVK040371,507,817,812,02,0                  
8--14OVK040383,108,708,671,51,5                  
8--14OVK040393,008,027,811,52,0                  
8--14OVK006701,1010,109,741,01,0                  
8--14OVK040402,708,778,701,51,5                  
8--14OVK039240,6010,609,341,01,0                  
8--15OVK018230,708,308,021,51,0                  
8--15OVK018220,5210,229,901,01,0                  
8--15OVK030078,004,614,612,02,0                  
8--15OVK015083,207,506,581,01,0                  
8--15OVK015063,406,576,561,01,0                  
8--15OVK015054,006,586,571,01,0                  
8--15OVK018200,504,614,612,02,0                  
8--15OVK014608,006,186,142,02,0                  
8--15OVK014588,006,146,102,02,0                  
8--15OVK006731,108,798,151,01,0                  
8--15OVK018210,809,908,811,01,0                  
8--15OVK030088,006,085,782,02,0                  
8--15OVK030068,004,614,502,02,0                  
8--15OVK006711,209,749,401,01,0                  
8--15OVK007073,207,887,501,01,0                  
8--15OVK015073,306,566,561,01,0                  
8--15OVK030098,006,106,082,02,0                  
8--15OVK006721,109,408,791,01,0                  
8--16OVK018580,509,808,801,01,0                  
8--16OVK006911,608,298,191,51,5            Watering De Beneden Mark    
8--16OVK015111,608,198,191,51,5                  
8--16OVK006881,608,298,291,51,5                  
8--16OVK015102,008,748,691,51,5            Watering De Beneden Mark    
8--17OVK018560,807,837,831,01,0                  
8--17OVK018570,807,907,831,01,0                  
8--17OVK018770,808,607,901,01,0                  
8--17OVK027612,007,837,501,51,5            Watering De Beneden Mark    
8--17OVK015090,708,698,601,01,0            Watering De Beneden Mark    
8--17OVK018790,907,907,901,01,0                  
8--17OVK018741,107,407,101,01,0                  
8--17OVK018780,907,807,401,01,0                  
9--11OVK039940,5812,1811,781,01,0                  
9--12OVK039880,9010,9310,931,51,5                  
9--12OVK038850,509,909,601,51,0                  
9--12OVK039920,8810,9310,361,51,5                  
9--12OVK039870,6510,8010,931,01,5                  
9--12OVK039910,9210,3610,091,51,5                  
9--12OVK039900,6311,1910,801,01,0                  
9--12OVK039861,2010,099,561,51,5                  
9--12OVK038950,5012,4611,941,01,0                  
9--12OVK040151,909,479,231,51,0                  
9--12OVK039930,5911,7811,181,01,0                  
9--12OVK039950,6511,1811,191,01,0                  
9--12OVK038861,0010,3610,091,51,5                  
9--12OVK038940,8511,2311,191,01,0                  
9--12OVK039891,909,479,231,51,0                  
9--12OVK040121,909,609,471,01,5                  
9--13OVK039410,659,338,911,52,0                  
9--13OVK039400,6011,209,331,01,0                  
9--13OVK040112,708,768,691,01,0                  
9--13OVK040142,179,239,191,01,0                  
9--13OVK038790,6010,739,591,01,0                  
9--13OVK038820,7511,7511,751,01,0                  
9--13OVK038760,689,588,471,01,0                  
9--13OVK038780,6010,7310,731,01,0                  
9--13OVK040132,429,198,761,01,0                  
9--13OVK039380,7411,7511,201,01,0                  
9--13OVK038800,609,599,581,01,0                  
9--13OVK039390,608,918,761,52,0                  
9--14OVK018250,559,157,791,01,0                  
9--14OVK041002,607,657,651,51,5                  
9--14OVK040972,607,707,651,51,5                  
9--14OVK040992,607,437,431,51,5                  
9--14OVK038770,838,478,121,01,0                  
9--14OVK040983,307,437,252,01,5                  
9--14OVK038811,507,437,431,51,5                  
9--15OVK018140,5010,239,901,01,0                  
9--15OVK018240,679,639,151,01,0                  
9--15OVK018190,529,909,681,01,0                  
9--15OVK018160,509,688,351,01,0                  
9--15OVK018150,629,779,511,51,0                  
9--16OVK018541,595,936,071,01,0                  
9--16OVK119758,004,364,352,02,0                  
9--16OVK018170,607,256,750,51,5                  
9--16OVK030038,004,504,472,02,0                  
9--16OVK030058,004,614,502,02,0                  
9--16OVK018590,504,614,612,02,0                  
9--16OVK005290,505,005,002,02,0                  
9--16OVK018180,608,358,350,50,5                  
9--16OVK005280,736,075,301,51,0                  
9--16OVK018530,506,865,811,01,0                  
9--16OVK030228,004,504,362,02,0                  
9--17OVK028172,206,975,881,51,5            Watering De Beneden Mark    
9--17OVK018522,207,237,050,01,5                  
9--17OVK027632,007,257,121,51,5            Watering De Beneden Mark    
9--17OVK027642,007,327,251,51,5            Watering De Beneden Mark    
9--17OVK028192,006,946,971,51,5                  
9--17OVK028202,006,936,941,51,5                  
9--17OVK028212,007,106,901,51,5            Watering De Beneden Mark    
9--17OVK028222,007,127,101,51,5                  
9--17OVK028182,006,906,931,51,5            Watering De Beneden Mark    
9--17OVK018751,007,106,901,01,0                  
9--17OVK018512,207,056,971,51,5                  
9--17OVK027622,007,507,321,51,5            Watering De Beneden Mark    
9--17OVK018761,006,906,901,01,0                  
10--12OVK039020,5010,609,981,51,0                  
10--12OVK039831,0010,349,381,01,5                  
10--12OVK039011,0011,179,911,51,5                  
10--12OVK039110,8012,7211,171,01,0                  
10--13OVK040092,078,267,851,01,0                  
10--13OVK039120,509,769,762,02,0                  
10--13OVK119740,509,769,762,02,0                  
10--13OVK040102,078,267,851,01,0                  
10--13OVK040682,618,398,261,51,0                  
10--14OVK032500,809,459,151,51,5                  
10--14OVK019811,208,958,281,51,0                  
10--14OVK019821,708,958,951,51,5                  
10--14OVK032214,007,257,201,52,0                  
10--14OVK032134,007,206,481,51,5                  
10--14OVK018620,508,958,951,01,0                  
10--14OVK039221,109,759,751,51,0                  
10--14OVK018611,709,159,001,01,5                  
10--14OVK018601,209,008,951,51,0                  
10--14OVK032491,109,759,451,51,0                  
10--15OVK018111,008,507,571,51,0                  
10--15OVK032145,106,105,921,51,5                  
10--15OVK019891,308,237,981,51,0                  
10--15OVK019881,008,288,231,01,0                  
10--15OVK032192,406,256,002,02,0                  
10--15OVK032202,606,006,002,01,5                  
10--15OVK018090,508,838,501,01,0                  
10--15OVK032184,806,106,101,01,5                  
10--15OVK032173,706,006,101,51,5                  
10--15OVK018100,897,036,781,51,0                  
10--15OVK018121,056,556,331,01,0                  
10--16OVK032163,805,925,902,01,0                  
10--16OVK032103,505,655,342,01,5                  
10--16OVK030218,004,154,122,02,0                  
10--16OVK018400,706,406,201,01,0                  
10--16OVK018390,806,966,401,51,5                  
10--16OVK030048,004,214,152,02,0                  
10--16OVK032153,705,905,802,01,5                  
10--16OVK030028,004,354,262,02,0                  
10--16OVK030238,004,264,212,02,0                  
10--16OVK030198,004,124,052,02,0                  
10--16OVK119660,507,005,181,51,5                  
10--16OVK018380,607,506,961,00,5                  
10--16OVK018550,504,214,212,02,0                  
10--16OVK030208,004,054,022,02,0                  
10--16OVK121850,507,005,181,51,5                  
10--16OVK032123,405,805,651,51,5                  
10--17OVK018490,508,758,600,50,5                  
10--17OVK018500,508,758,750,50,5                  
10--18OVK027603,505,885,671,51,5            Watering De Beneden Mark    
10--18OVK028100,707,605,601,51,5                  
10--18OVK028154,005,485,371,51,5                  
10--18OVK028163,505,675,481,51,5            Watering De Beneden Mark    
10--18OVK028144,005,374,971,51,5                  
10--18OVK028090,705,604,731,51,5                  
11--12OVK039442,609,559,651,01,0                  
11--12OVK039471,609,4910,481,01,0                  
11--12OVK121841,0011,179,911,51,5                  
11--12OVK039483,509,659,491,51,0                  
11--13OVK039160,5010,449,140,50,5                  
11--13OVK039502,009,769,551,51,5                  
11--13OVK039421,0010,489,861,01,0                  
11--13OVK039070,7011,6110,601,01,0                  
11--13OVK039522,009,769,551,51,5                  
11--13OVK039530,909,869,761,51,5                  
11--14OVK040082,407,977,711,51,0                  
11--14OVK040691,987,857,971,51,0                  
11--14OVK039201,007,807,560,51,0                  
11--14OVK039512,108,678,571,01,5                  
11--14OVK040702,007,557,051,01,0                  
11--14OVK039141,0010,689,581,01,0                  
11--14OVK032460,507,957,920,00,0                  
11--14OVK032450,807,967,541,51,5                  
11--14OVK040362,287,717,551,51,0                  
11--14OVK039211,007,507,540,51,0                  
11--14OVK039171,009,589,581,01,0                  
11--14OVK039190,807,777,801,01,0                  
11--14OVK039541,108,288,051,51,5                  
11--14OVK039492,008,578,281,52,0                  
11--14OVK032440,887,547,231,51,5                  
11--14OVK039230,908,057,761,00,5                  
11--15OVK005250,508,477,591,51,5                  
11--15OVK019852,007,627,621,01,0                  
11--15OVK019841,707,627,551,01,0                  
11--15OVK019861,507,377,251,01,5                  
11--15OVK019831,507,557,541,01,0                  
11--15OVK018630,609,138,831,01,0                  
11--15OVK019871,607,547,371,51,0                  
11--15OVK018130,509,029,151,01,0                  
11--15OVK019901,507,987,621,01,0                  
11--16OVK018820,507,207,141,01,0                  
11--16OVK032113,505,104,952,01,5                  
11--16OVK032083,304,704,301,01,5                  
11--16OVK018800,507,145,901,01,0                  
11--16OVK018840,505,905,701,01,0                  
11--16OVK019801,707,257,051,01,0                  
11--16OVK030578,253,253,012,02,0                  
11--16OVK018850,708,647,051,51,5                  
11--16OVK018830,507,937,811,51,5                  
11--16OVK019791,807,006,911,01,0                  
11--16OVK019782,007,057,001,01,0                  
11--16OVK018860,708,908,641,51,5                  
11--16OVK032073,504,954,801,52,0                  
11--16OVK018810,757,817,201,01,0                  
11--17OVK018430,707,107,051,51,5                  
11--17OVK0305810,003,012,942,02,0                  
11--17OVK018440,508,048,061,01,0                  
11--17OVK0305910,002,942,942,02,0                  
11--17OVK018420,706,225,641,51,5                  
11--17OVK018480,608,608,041,00,5                  
11--17OVK018450,708,068,001,51,5                  
11--17OVK032094,903,603,601,01,0                  
11--17OVK018370,577,234,301,01,0                  
11--18OVK018410,704,904,661,51,5                  
11--18OVK028061,504,184,141,51,5                  
11--18OVK020251,205,964,901,01,0                  
11--18OVK028041,354,484,431,51,5                  
11--18OVK018470,705,645,481,51,5                  
11--18OVK028071,504,144,101,51,5                  
11--18OVK028051,504,264,181,51,5                  
11--18OVK018460,705,484,901,51,5                  
11--18OVK028081,354,434,411,51,5                  
12--13OVK039151,0010,7610,561,02,0                  
12--13OVK040280,609,509,261,01,0                  
12--13OVK048730,809,309,501,01,5                  
12--13OVK040290,709,408,961,51,5                  
12--13OVK039750,6011,0510,761,51,0                  
12--13OVK040310,809,269,402,01,5                  
12--13OVK040320,509,609,301,51,5                  
12--13OVK039180,709,409,140,51,0                  
12--13OVK040300,908,968,851,01,0                  
12--13OVK039130,5011,0610,761,51,5                  
12--13OVK040340,6010,569,601,01,0                  
12--13OVK039060,5010,309,601,51,5                  
12--14OVK019472,257,047,562,01,5                  
12--14OVK031302,437,057,201,01,0                  
12--14OVK019161,307,947,421,51,0                  
12--14OVK031861,907,206,881,01,0                  
12--14OVK019170,708,307,941,01,0                  
12--14OVK019530,907,237,041,51,0                  
12--14OVK032481,708,308,301,01,0                  
12--15OVK019461,006,716,651,01,0                  
12--15OVK121870,507,597,501,51,5                  
12--15OVK119731,906,886,671,01,0                  
12--15OVK119770,507,597,501,51,5                  
12--15OVK121680,406,136,281,51,5                  
12--15OVK019441,006,476,201,01,0                  
12--15OVK031902,506,666,681,01,5                  
12--15OVK031572,506,676,661,01,0                  
12--15OVK020031,576,206,051,51,5                  
12--15OVK019451,006,656,471,01,0                  
12--15OVK019670,508,407,861,51,5                  
12--16OVK019321,007,907,581,51,5                  
12--16OVK020361,906,916,821,01,0                  
12--16OVK019772,006,826,721,51,0                  
12--16OVK019680,508,237,861,51,5                  
12--16OVK019341,217,227,071,51,0                  
12--16OVK019240,857,076,771,51,0                  
12--16OVK019180,807,967,901,51,5                  
12--16OVK020332,005,455,321,01,0                  
12--16OVK020301,806,155,921,01,0                  
12--16OVK020342,005,805,801,01,0                  
12--16OVK020372,406,726,351,01,0                  
12--17OVK019250,806,776,501,51,0                  
12--17OVK019291,306,346,301,51,5                  
12--17OVK0305510,002,102,092,02,0                  
12--17OVK0304610,632,071,982,02,0                  
12--17OVK019260,806,506,381,51,0                  
12--17OVK0305410,502,092,082,02,0                  
12--17OVK019211,203,073,071,51,5                  
12--17OVK020312,304,564,091,01,0                  
12--17OVK020351,905,325,300,52,0                  
12--17OVK019310,806,386,381,51,0                  
12--17OVK020321,403,053,051,01,5                  
12--17OVK018660,907,607,501,01,0                  
12--17OVK0305610,002,942,902,02,0                  
12--17OVK0305310,502,082,072,02,0                  
12--17OVK019271,406,386,341,51,0                  
12--17OVK0305111,001,981,902,02,0                  
12--17OVK018691,007,797,600,50,5                  
12--17OVK018681,007,797,600,50,5                  
12--17OVK0305210,002,902,872,02,0                  
12--18OVK028031,504,104,001,51,5                  
12--18OVK028021,504,003,931,51,5                  
12--18OVK020240,704,904,181,01,0                  
12--18OVK018640,905,624,991,01,0                  
12--18OVK019140,904,204,031,01,0                  
12--18OVK027982,103,933,781,51,5                  
12--18OVK018650,706,425,620,00,0                  
12--18OVK019130,904,994,861,01,0                  
12--18OVK018671,107,506,020,50,5                  
12--18OVK019150,904,864,201,01,0                  
13--13OVK040030,609,048,981,51,5                  
13--13OVK040051,008,988,781,51,5                  
13--13OVK040061,308,728,961,01,0                  
13--14OVK040271,108,017,631,01,0                  
13--14OVK040261,107,437,301,01,0                  
13--14OVK031341,107,306,381,01,5                  
13--14OVK031351,006,386,321,51,0                  
13--14OVK040240,808,857,931,51,0                  
13--14OVK040251,207,938,011,01,0                  
13--15OVK031332,006,326,117,53,5                  
13--15OVK020091,576,055,841,51,5                  
13--15OVK019943,005,305,201,52,0                  
13--15OVK020042,506,025,511,51,5                  
13--15OVK020072,505,545,521,51,5                  
13--15OVK019691,307,006,670,51,5                  
13--15OVK020062,455,845,541,01,0                  
13--15OVK019701,406,675,661,01,5                  
13--15OVK005262,516,685,991,01,0                  
13--15OVK019743,305,375,301,51,5                  
13--15OVK019760,507,807,801,51,5                  
13--15OVK019721,605,615,581,01,0                  
13--15OVK031872,405,995,841,01,0                  
13--15OVK020052,005,465,301,51,5                  
13--15OVK031322,655,515,461,02,0                  
13--15OVK019711,605,585,541,01,0                  
13--15OVK019730,707,437,001,00,5                  
13--15OVK020083,005,955,951,01,5                  
13--15OVK031312,006,115,517,53,5                  
13--15OVK005270,505,665,611,51,5                  
13--16OVK019330,757,587,221,51,5                  
13--16OVK018930,607,226,861,51,5                  
13--16OVK018731,746,586,531,01,0                  
13--16OVK018710,606,537,421,51,5                  
13--16OVK019570,807,396,051,01,0                  
13--16OVK019600,507,867,391,51,0                  
13--16OVK018720,877,336,581,51,5                  
13--17OVK019230,805,335,201,51,5                  
13--17OVK018940,806,866,561,51,5                  
13--17OVK019220,805,205,001,51,5                  
13--17OVK018890,504,373,710,51,0                  
13--17OVK019280,905,425,331,51,5                  
13--17OVK018910,806,566,561,51,5                  
13--17OVK019190,904,704,501,51,5                  
13--17OVK018920,606,566,501,51,0                  
13--17OVK018951,106,866,861,01,5                  
13--17OVK019301,555,805,801,01,5                  
13--17OVK018961,306,866,861,51,0                  
13--17OVK019200,805,004,701,51,5                  
13--17OVK1197211,001,901,872,02,0                  
13--17OVK018709,302,102,102,04,0                  
13--17OVK018900,706,104,371,51,5                  
13--17OVK0304711,001,871,752,02,0                  
13--18OVK018970,506,294,931,51,0                  
13--18OVK028002,103,673,571,51,5                  
13--18OVK021352,204,323,303,51,5                  
13--18OVK021340,505,634,561,51,5                  
13--18OVK020940,505,604,501,01,0                  
13--18OVK027992,103,783,671,51,5                  
13--19OVK028012,003,483,480,00,0                  
13--19OVK119632,103,573,481,51,5                  
14--14OVK031590,707,196,852,01,5                  
14--15OVK019971,605,195,171,51,5                OPD01454
14--15OVK019752,105,395,111,01,0                  
14--15OVK119673,005,305,201,51,5                  
14--15OVK031650,706,855,961,51,5                  
14--15OVK031891,935,535,171,51,0              OPD01454  
14--15OVK031660,805,965,781,51,5                  
14--15OVK019982,204,884,792,02,5                OPD01454, OPD01455
14--15OVK121863,005,305,201,51,5                  
14--15OVK020021,605,205,191,51,5                  
14--15OVK031881,815,845,531,51,0              OPD01454  
14--16OVK019400,806,416,391,51,5                  
14--16OVK019410,806,746,411,51,5                  
14--16OVK031292,105,174,931,01,0                  
14--16OVK019392,305,835,821,51,0                  
14--16OVK019580,606,055,171,01,0                  
14--16OVK019420,807,146,741,51,5                  
14--16OVK019590,605,855,821,01,0                  
14--16OVK019381,316,395,831,01,0                  
14--17OVK019021,005,445,441,01,0                  
14--17OVK018980,574,934,401,51,0                  
14--17OVK019372,305,825,821,51,0                  
14--17OVK0304811,001,751,672,02,0                  
14--17OVK019362,275,445,701,51,0                  
14--17OVK121740,574,934,401,51,0                  
14--17OVK019031,005,445,441,01,0                  
14--17OVK019011,005,445,441,01,0                  
14--17OVK018882,275,445,701,51,0                  
14--17OVK019352,205,825,441,01,0                  
14--17OVK019431,135,705,281,51,5                  
14--18OVK021570,805,444,441,51,5                  
14--18OVK119642,001,670,821,51,5                  
14--18OVK121880,805,444,441,51,5                  
14--18OVK021821,303,303,301,01,5                  
14--18OVK121770,805,444,441,51,5                  
14--18OVK021540,615,865,441,51,5                  
14--18OVK021550,805,444,441,51,5                  
14--18OVK1197111,001,671,642,02,0                  
14--18OVK021560,734,443,981,01,5                  
14--18OVK021840,903,303,301,51,0                  
14--19OVK021831,303,303,291,01,5                  
15--16OVK019513,504,604,441,52,0                  
15--16OVK019524,054,213,831,51,5                  
15--16OVK019504,454,404,212,01,5                  
15--16OVK019494,204,394,402,01,5                  
15--16OVK031262,204,824,791,01,0                  
15--16OVK031282,614,794,791,01,0                  
15--16OVK020291,305,304,441,01,5                  
15--16OVK019002,204,504,301,01,0                  
15--16OVK031272,104,934,821,01,0                  
15--16OVK019483,954,444,391,51,5                  
15--16OVK018991,504,964,501,01,0                  
15--16OVK121752,204,504,301,01,0                  
15--17OVK025451,003,723,700,00,0                  
15--17OVK027811,403,453,551,02,0                  
15--17OVK121731,205,284,501,01,5                  
15--17OVK019053,103,863,801,51,0                  
15--17OVK018871,205,284,501,01,5                  
15--17OVK119683,003,804,121,51,5                  
15--17OVK031672,804,794,301,01,0                  
15--17OVK031742,304,304,201,01,5                  
15--17OVK019935,204,003,864,51,5                  
15--17OVK019063,003,803,801,51,5                  
15--17OVK019044,064,123,711,51,5                  
15--17OVK019120,953,793,331,01,0                  
15--17OVK026320,404,083,840,00,0                  
15--17OVK019924,104,024,001,51,5                  
15--17OVK019915,603,863,863,07,0                  
15--18OVK021530,803,783,561,01,0                  
15--18OVK021520,853,983,781,01,5                  
15--18OVK021511,102,341,951,51,5                  
15--18OVK0304911,000,810,672,02,0                  
15--18OVK025442,000,690,692,52,5                  
15--18OVK121762,503,353,421,51,5                  
15--18OVK1197012,000,640,622,02,0                  
15--18OVK0305011,000,820,812,02,0                  
15--18OVK1196912,000,660,642,02,0                  
15--18OVK025434,000,490,492,02,0                  
15--18OVK021501,103,002,001,51,5                  
15--18OVK019101,252,602,381,01,0                  
15--18OVK019071,902,382,021,51,5                  
15--18OVK0304512,000,670,662,02,0                  
15--18OVK0308612,000,560,552,02,0                  
15--18OVK021780,832,811,851,01,0                  
15--18OVK019110,772,712,601,01,0                  
15--18OVK019092,503,353,421,51,5                  
15--18OVK019081,902,130,671,51,5                  
15--18OVK0304412,000,620,562,02,0                  
15--18OVK0304112,000,550,462,02,0                  
15--19OVK021811,053,293,151,51,5                  
15--19OVK119761,303,293,291,01,5                  
15--19OVK021791,003,142,811,51,5                  
16--17OVK027781,803,192,891,51,0                  
16--17OVK031712,304,203,941,01,5                  
16--17OVK027822,603,553,501,01,5                  
16--17OVK0278315,503,503,508,03,0                  
16--17OVK027792,103,503,191,01,0                  
16--18OVK031732,303,943,921,01,0                  

"* Zie tabel: Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting"