Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Legger zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLegger zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans
CiteertitelLegger zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Red: De leggerkaarten zijn in te zien op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta en zijn tevens raadpleegbaar op [www.brabantsedelta.nl .]

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.1
 2. Waterschapswet, art. 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2016nieuwe regeling

19-01-2016

Waterschapsblad 2016, 2247

12IT024453

Tekst van de regeling

Intitulé

Legger zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans

 

 

1 Inleiding
Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die van de legger deel uitmaken. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten.

 

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden ten aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken.

 

De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze ‘Waterschapswetlegger’ worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de keur

De Keur waterschap Brabantse Delta (keur) stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingzones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Keur.

Afbakening van deze legger

Waterkeringen zijn als volgt onderverdeeld in categorieën:

 • ·

  Primaire keringen (zie Waterwet):

  • -

   Primaire kering categorie a;

  • -

   Primaire kering categorie c.

 • ·

  Regionale keringen (zie provinciale verordening):

  • -

   Regionale keringen langs regionale rivieren;

  • -

   Compartimenteringskeringen;

  • -

   Boezemkaden.

 • ·

  Overige keringen (zie legger waterschap):

  • -

   Voorliggende keringen;

  • -

   Overloopkaden;

  • -

   Zomerkaden;

  • -

   Kaden.

 

De zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans valt onder de categorie Overige keringen, en is als type ‘Voorliggende kering’ aangeduid. De kunstwerken in de zomerkade worden beheerd door Waterschap Brabantse Delta. De ligging van de kunstwerken is opgenomen in de overzichtskaarten, opgenomen als bijlagen van dit leggerboek.

Doel van de legger

Met behulp van deze legger wordt het huidige profiel van de zomerkade vastgelegd. Het huidige profiel wordt in deze legger aangehouden omdat er geen normen voor overige keringen zijn opgesteld.

2 Toepassingsbereik

Deze legger is alleen van toepassing op de zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans. De ligging van de zomerkade is in figuur 1 globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaart (Bijlage II) en de bijhorende leggertabellen (Bijlage III).

 

Figuur 1. Overzichtskaart ligging zomerkade

 

Deze legger heeft betrekking op de aanwezige zomerkade. Deze zomerkade is op dit moment nog niet aangewezen als zijnde een waterkering, de procedure om de zomerkade tot waterkering aan te wijzen is wel reeds opgestart.

3 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek nog uit de volgende onderdelen:

 • ·

  Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over de hoogte, kruinbreedte en globale taludhelling van de waterkering en ondersteunende kunstwerken. De leggertabel is opgenomen in Bijlage III

 • ·

  Leggerkaarten: deze kaarten geven de ligging van de kering, inclusief eventuele ondersteunende kunstwerken, op een luchtfoto en gedetailleerde hoogtekaarten.

 • ·

  Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van de beschermingszones.

 

In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden. In de voorliggende legger wordt de bestaande situatie vastgelegd.

3.1 Ondersteunende kunstwerken

De ondersteunende kunstwerken die in deze legger zijn opgenomen zijn van belang voor het waterstaatkundig functioneren van de waterkering (de zomerkade). Het zijn objecten in, op of bij de waterkering die het waterkerende vermogen van de waterkering in stand houden. De kunstwerken zijn in beheer bij het waterschap en zijn opgenomen in de legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Moerdijk.

Voorbeelden zijn duikers en gemalen in of door de waterkering. De ondersteunende kunstwerken zijn op de leggerkaart aangegeven. De bijbehorende gegevens zijn terug te vinden in de leggertabel in Bijlage III.

3.2 Profiel waterkering

Het profiel van een waterkering is in dit geval een beschrijving van het aanwezige profiel. Deze beschrijving bestaat uit het vastleggen van de bestaande:

 • ·

  Hoogte [m NAP]

 • ·

  Kruinbreedte [m]

 • ·

  Talud [-]

 

Voor het bepalen van de bovenstaande afmetingen is de zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans ingedeeld in verschillende trajecten. Bij het bepalen van de trajectgrenzen is gelet op de lengte van het traject en de oriëntatie van de kering. De trajectgrenzen vallen allemaal samen met een kunstwerk gelegen in de zomerkade. Per traject zijn op basis van de beschikbare AHN2 data de gemiddelde hoogte, kruinbreedte en taludhellingen bepaald. Samen beschrijven deze de aanwezige kering.

3.3 Beschermingszones

De beschermingszone zoals bedoeld in de keur heeft tot doel het beschermen van de waterkering tegen ingrepen die de stabiliteit van de waterkering kunnen aantasten, zoals explosiegevaarlijke inrichtingen of ontgraven. Door de afslag van grond in de nabijheid van een waterkering, kan immers de ondergrond van de waterkering toch nog onstabiel worden.

 

Voor de beschermingszone wordt uitgegaan van een breedte van 2,5 m ten opzicht van de binnen- en buitenteen van de zomerkade. De beschermingszone is weergegeven in de leggerkaart.

 

Figuur 2. Grafische weergave beschermingszone

3.4 Profiel van vrije ruimte

Het profiel van vrije ruimte is een reservering voor toekomstige verbeteringen van waterkeringen. Het profiel van vrije ruimte dient ertoe ruimte naast en boven de kering vrij te houden van permanente obstakels die een toekomstige verbetering van de waterkering onmogelijk maken of anderszins belemmeren. Aangezien zomerkaden geen norm hebben is het niet nodig deze keringen op termijn te gaan verhogen en daarvoor een ruimtereservering in stand te houden. Voor zomerkaden geldt daarom dat er geen profiel van vrije ruimte wordt aangehouden.

 

Het doel van deze legger is het vastleggen van de bestaande situatie.

4 Voorschriften
Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • 1.

  Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.

 • 2.

  Voor de nakoming van de in de keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht waterkeringen
 • 1.

  Het gewoon onderhoud zoals bedoeld in de keur berust bij de eigenaren van de waterkering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2.

  Het buitengewoon onderhoud zoals bedoeld in de keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Ondersteunende kunstwerken
 • 1.

  De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de keur rust op de onderhoudsplichtige van oppervlaktewater waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2.

  De verplichting tot het in standhouden van afsluitmiddelen op ondersteunende kunstwerken rust op de onderhoudsplichtige zoals bepaald in de Keur tenzij in de leggertabel van deze legger ander is bepaald.

Artikel 4 Beschermingszones

De beschermingszone langs een voorliggende kering bedraagt aan beide zijden 2,50 meter vanuit de waterkeringszone, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Bijlage I: Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet reeds in de Waterwet, provinciale verordening of de keur zijn gedefinieerd).

 

inlaatwerk

kunstwerk dat dient om gecontroleerd water in een gebied in te laten

 

kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering ofwaterkerende hoogte

 

legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen

Bijlage II: Leggerkaart

[Red: De leggerkaarten zijn in te zien op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta en zijn tevens raadpleegbaar op www.brabantsedelta.nl .]

 

Bijlage III: Leggertabel

[Red: De leggertabellen zijn in te zien op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta en zijn tevens raadpleegbaar op www.brabantsedelta.nl via leggerkaarten.]