Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Verkeersbesluit provinciale vaarwegen waterschap Brabantse Delta 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerkeersbesluit provinciale vaarwegen waterschap Brabantse Delta 2017
CiteertitelVerkeersbesluit provinciale vaarwegen waterschap Brabantse Delta 2017
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2017nieuwe regeling

27-10-2017

wsb-2017-10117

16IT028723

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit provinciale vaarwegen waterschap Brabantse Delta 2017

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta;

 

Vastleggen huidige bebording

gelet op:

 

Scheepvaartverkeerswet

 

artikel 5, lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet waarin staat dat beslissingen met betrekking tot het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken worden genomen door het bevoegd gezag. Dit gezag draagt zorg voor het aanbrengen of verwijderen van verkeerstekens;

 

artikel 6, lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet waarin staat dat een verkeersteken een gebod of verbod dan wel de opheffing van een gebod of verbod aangeeft, behoudens in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven bijzondere omstandigheden, niet wordt aangebracht of verwijderd dan nadat het desbetreffende besluit door de zorg van het bevoegd gezag is bekendgemaakt;

 

artikel 6, lid 2 van de Scheepvaartverkeerswet waarin staat dat een belanghebbende tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid beroep kan instellen bij de rechtbank;

 

Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

 

artikel 1, lid 1, sub b, onder 1° van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer waarin staat dat een verkeersbesluit is: een besluit tot het aanbrengen of verwijderen van een verkeersteken dat een gebod of verbod dan wel de opheffing van een gebod of verbod aangeeft;

 

artikel 2, onder a van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer waarin staat dat het bevoegd gezag slechts verkeerstekens aanbrengt die opgenomen zijn in de bijlagen 7 en 8 van het Binnenvaartpolitieregelement;

 

artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer waarin staat dat het bevoegd gezag bij de voorbereiding van een verkeersbesluit overleg voert met de bij dat besluit belanghebbende openbare lichamen en instellingen;

 

Bevoegdheid

 

artikel 3.2, lid 2 en lid 3 van de Verordening water Noord-Brabant waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta is belast met het nautisch beheer, volgens de bepalingen bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet, over de in lijst A van bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant genoemde vaarwegen;

 

artikel 17 van de Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta waarmee aan de secretaris-directeur, onverminderd de in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde uitsluitingen, mandaat, volmacht en machtiging wordt verleend tot het namens het dagelijks bestuur nemen van besluiten ter uitoefening van de aan het dagelijks bestuur toekomende bevoegdheden, met uitzondering van de in dat artikel genoemde uitzonderingen. Het nemen van een verkeersbesluit wordt niet uitgezonderd;

 

in overweging nemende dat:

 

het waterschap ter voorbereiding van dit besluit de aanwezige verkeerstekens en verkeersbesluiten voor de provinciale vaarwegen en havens geïnventariseerd en geëvalueerd heeft. Hieruit bleek dat niet voor alle verkeerstekens een verkeersbesluit is genomen. Met dit huidige verkeersbesluit wordt dat gebrek hersteld. Het besluit leidt niet tot het plaatsen van nieuwe borden;

 

 

met dit verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

 • het in standhouden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;

 • het formaliseren van de verkeerborden die zonder besluit zijn geplaatst;

 

met de gemeente Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Steenbergen, waarin de betreffenden verkeerstekens zijn gelegen overleg is gevoerd bij de voorbereiding van dit verkeersbesluit. Deze hebben ingestemd met het verkeersbesluit;

 

met de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer overleg gevoerd is bij de voorbereiding van dit verkeersbesluit. Deze heeft ingestemd met het verkeersbesluit;

 

op grond van zowel de betrokken wetgeving als de inspraakverordening van het waterschap de toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) niet is voorgeschreven voor een verkeersbesluit. Aangezien door het overleg met de gemeenten en de schippersvereniging belanghebbenden bij het besluit zijn gehoord is een zorgvuldige besluitvorming toch gewaarborgd;

 

het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap West-Brabant, een van de rechtsvoorgangers van waterschap Brabantse Delta, op 19 juli 1993 heeft besloten tot het aanbrengen van verkeerstekens (onderdeel I van dat besluit, tekening nummer R-KRT-1-63), het bekend maken van regels met dezelfde strekking als een verkeersteken (onderdeel II van dat besluit, overzicht en tekening nummer R-KRT-1-27) en dat dat besluit in werking trad op 1 januari 1994 (onderdeel III van dat besluit);

 

 

besluit:

 

 • I.

  Onderdeel I van het besluit van 19 juli 1993, tot het aanbrengen van verkeerstekens, te laten vervallen.

 • II.

  De hieronder genoemde verkeerstekens, conform Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, op de genoemde locaties te bekrachtigen.

 

AHeensche Haven

 • 1.

  Ter hoogte van km 0,69 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_d: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 

BMark en Dintel

 • 1.

  Ter hoogte van km 0,01 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 2.

  Ter hoogte van km 3,6 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_b: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6” met een F.2a-bord links- en rechtswijzend;

 • 3.

  Ter hoogte van km 4,29 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 4.

  Ter hoogte van km 4,32 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 5.

  Ter hoogte van km 4,33 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 6.

  Ter hoogte van km 17,34 aan de rechteroever, het verkeersteken B.5: Verplichting voor het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden, met als opschrift ‘ HIER MELDEN RECR. VRT. DIRECT NA MLDNG DEZE MELDPL. VERLATEN’;

 • 7.

  Ter hoogte van km 17,34 aan de rechteroever, het verkeersteken B.8: Verplichting bijzonder op te letten;

 • 8.

  Ter hoogte van km 17,39 aan de rechteroever, het verkeersteken C.2_b: Beperkte doorvaarthoogte met als opschrift “7,50”;

 • 9.

  Ter hoogte van km 17,43 aan de linkeroever, het verkeersteken A.1: In, uit, of doorvaart verboden met als opschrift ‘Langer dan 56 m’;

 • 10.

  Ter hoogte van km 17,43 aan de linkeroever, het verkeersteken C.2_b: Beperkte doorvaarthoogte met als opschrift “7,50”;

 • 11.

  Ter hoogte van km 17,45 aan de linkeroever, het verkeersteken B.8: Verplichting bijzonder op te letten met als opschrift ‘opvaren tot rood-witte paal op remming werk i.v.m. detectie’;

 • 12.

  Ter hoogte van km 17,45 aan de linkeroever, het verkeersteken B.2a: Verplichting zich naar de bakboordzijde van het vaarwater te begeven met als opschrift ‘langer dan 56m voorrang via noordelijke opening’;

 • 13.

  Ter hoogte van km 17,45 aan de linkeroever, het verkeersteken B.5: Verplichting voor het bord stil te houden;

 • 14.

  Ter hoogte van km 23,95 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_b: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6” met een F.2a-bord links- en rechtswijzend;

 • 15.

  Ter hoogte van km 28,96 aan de linkeroever, het verkeersteken A.1: In, uit, of doorvaart verboden;

 • 16.

  Ter hoogte van km 29,83 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 17.

  Ter hoogte van km 31,64 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_c: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “8”;

 • 18.

  Ter hoogte van km 34,47 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_f: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “3”;

 • 19.

  Ter hoogte van km 34,59 aan de rechteroever, het verkeersteken B.11b: Verplicht gebruik maken van marifoon (kanaal 20);

 • 20.

  Ter hoogte van km 34,59 aan de rechteroever, het verkeersteken B.8: Verplichting bijzonder op te letten met als opschrift ‘op afstand bediende brug’;

 • 21.

  Ter hoogte van km 35,08 aan de linkeroever, het verkeersteken B.11b: Verplicht gebruik maken van marifoon (kanaal 20);

 • 22.

  Ter hoogte van km 35,14 aan de rechteroever, het verkeersteken A.9: Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken;

 • 23.

  Ter hoogte van km 35,2 aan de linkeroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 24.

  Ter hoogte van km 35,27 aan de linkeroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 25.

  Ter hoogte van km 35,28 aan de linkeroever, het verkeersteken B.8: Verplichting bijzonder op te letten;

 • 26.

  Ter hoogte van km 36,08 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 27.

  Ter hoogte van km 36,17 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 28.

  Ter hoogte van km 36,18 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 29.

  Ter hoogte van km 36,18 aan de linkeroever, het verkeersteken A.7: verboden af te meren;

 • 30.

  Ter hoogte van km 36,22 aan de rechteroever, het verkeersteken A.9: Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken;

 • 31.

  Ter hoogte van km 36,24 aan de linkeroever, het verkeersteken A.7 Verboden af te meren;

 • 32.

  Ter hoogte van km 36,26 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7 Verboden af te meren;

 • 33.

  Ter hoogte van km 36,35 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_c Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals aangegeven met als opschrift “8”;

 • 34.

  Ter hoogte van km 36,35 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_c: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “8”;

 

CMark-Vlietkanaal

 • 1.

  Ter hoogte van km 1,78 aan de rechteroever, het verkeersteken C.5a: Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever met als opschrift “20”;

 • 2.

  Ter hoogte van km 1,8 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 3.

  Ter hoogte van km 3,3 aan de rechteroever, het verkeersteken C.5b: Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever met als opschrift “20”;

 • 4.

  Ter hoogte van km 6,46 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_b: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6” met een F.2a-bord links- en rechtswijzend;

 • 5.

  Ter hoogte van km 10,17 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 

DRoode Vaart of Zevenbergsche Haven

 • 1.

  Ter hoogte van km 4,92 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 2.

  Ter hoogte van km 4,92 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 

ERoode vaart zuid

 • 1.

  Ter hoogte van km 1,98 aan de linkeroever, het verkeersteken A.1: In, uit, of doorvaart verboden;

 

FRoosendaalsche- en Steenbergsche Vliet

 • 1.

  Ter hoogte van km 0,73 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_d: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 2.

  Ter hoogte van km 0,73 aan de rechteroever, het verkeersteken C.1g: Beperkte waterdiepte met als opschrift “1,40”;

 • 3.

  Ter hoogte van km 0,73 aan de rechteroever, het verkeersteken C.2_a: Beperkte doorvaarthoogte met als opschrift “3,00”;

 • 4.

  Ter hoogte van km 4,49 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5g: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord rechtswijzend

 • 5.

  Ter hoogte van km 4,51 aan de rechteroever, het verkeersteken A.1: In, uit, of doorvaart verboden;

 • 6.

  Ter hoogte van km 4,74 aan de rechteroever, het verkeersteken A.5: Verboden ligplaats te nemen;

 • 7.

  Ter hoogte van km 4,76 aan de rechteroever, het verkeersteken A.5: Verboden ligplaats te nemen;

 • 8.

  Ter hoogte van km 4,78 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5h: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord linkswijzend;

 • 9.

  Ter hoogte van km 4,89 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5c: Verboden ligplaats te nemen;

 • 10.

  Ter hoogte van km 4,89 aan de linkeroever, het verkeersteken C.2_a: Beperkte doorvaarthoogte met als opschrift ‘3.00’;

 • 11.

  Ter hoogte van km 4,89 aan de linkeroever, het verkeersteken C.1g: Beperkte waterdiepte met als opschrift “1,40”;

 • 12.

  Ter hoogte van km 4,9 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_d: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”,

 • 13.

  Ter hoogte van km 4,92 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 14.

  Ter hoogte van km 4,94 aan de rechteroever, het verkeersteken A.5h: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord linkswijzend;

 • 15.

  Ter hoogte van km 5,12 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5e: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord linkswijzend;

 • 16.

  Ter hoogte van km 5,15 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 17.

  Ter hoogte van km 5,15 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5g: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord rechtswijzend;

 • 18.

  Ter hoogte van km 5,38 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5h: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord linkswijzend;

 • 19.

  Ter hoogte van km 5,41 aan de rechteroever, het verkeersteken A.5g: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord rechtswijzend;

 • 20.

  Ter hoogte van km 7,75 aan de linkeroever, het verkeersteken C.2a: Beperkte doorvaarthoogte met als opschrift “3,00”;

 • 21.

  Ter hoogte van km 7,81 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5g: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord rechtswijzend;

 • 22.

  Ter hoogte van km 8,07 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5h: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord linkswijzend;

 • 23.

  Ter hoogte van km 9,37 aan de rechteroever, het verkeersteken A.5: Verboden ligplaats te nemen;

 • 24.

  Ter hoogte van km 10,4 aan de linkeroever, het verkeersteken C.2_a: Beperkte doorvaarthoogte met als opschrift “3,00”;

 • 25.

  Ter hoogte van km 10,41 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_b: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6” met een F.2a-bord links- en rechtswijzend;

 • 26.

  Ter hoogte van km 12,81 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_b: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6” met een F.2abord links- en rechtswijzend;

 • 27.

  Ter hoogte van km 13,51 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 28.

  Ter hoogte van km 14,44 aan de rechteroever, het verkeersteken A.9: Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken;

 • 29.

  Ter hoogte van km 14,84 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5d: Verboden ligplaats te nemen;

 • 30.

  Ter hoogte van km 14,85 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 31.

  Ter hoogte van km 14,95 aan de rechteroever, het verkeersteken B.5: Verplichting voor het bord stil te houden;

 • 32.

  Ter hoogte van km 14,95 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 33.

  Ter hoogte van km 14,95 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5: Verboden ligplaats te nemen;

 • 34.

  Ter hoogte van km 14,96 aan de linkeroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 35.

  Ter hoogte van km 14,97 aan de linkeroever, het verkeersteken A.9: Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken;

 • 36.

  Ter hoogte van km 14,99 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5i: Verboden ligplaats te nemen met een F.2a-bord linkswijzend;

 • 37.

  Ter hoogte van km 15,04 aan de rechteroever, het verkeersteken A.5: Verboden ligplaats te nemen;

 • 38.

  Ter hoogte van km 15,05 aan de linkeroever, het verkeersteken A.5: Verboden ligplaats te nemen;

 • 39.

  Ter hoogte van km 15,06 aan de rechteroever, het verkeersteken A.5: Verboden ligplaats te nemen;

 • 40.

  Ter hoogte van km 15,09 aan de linkeroever, het verkeersteken A.6: Verboden te ankeren, kabels en kettingen te slepen;

 • 41.

  Ter hoogte van km 15,12 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 • 42.

  Ter hoogte van km 15,12 aan de rechteroever, het verkeersteken B.6_a: Verplichting de vaarsnelheid te beperken met als opschrift “6”;

 

G Steenbergsche haven

 • 1.

  Ter hoogte van km 0,22 aan de linkeroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 2.

  Ter hoogte van km 1,33 aan de rechteroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 3.

  Ter hoogte van km 1,33 aan de rechteroever, het verkeersteken A.6: Verboden te ankeren, kabels

 • 4.

  en kettingen te slepen;

 • 5.

  Ter hoogte van km 1,37 aan de linkeroever, het verkeersteken A.6: Verboden te ankeren, kabels

 • 6.

  en kettingen te slepen;

 • 7.

  Ter hoogte van km 1,37 aan de linkeroever, het verkeersteken A.7: Verboden af te meren;

 • 8.

  Ter hoogte van km 2,55 aan de linkeroever, het verkeersteken B.6_e: Verplichting de vaarsnelheid

 • 9.

  te beperken, zoals aangegeven met als opschrift ‘4’.

 

 • III.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Verkeersbesluit provinciale vaarwegen waterschap Brabantse Delta 2017’.

 • IV.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep instellen tegen dit besluit bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Meer hierover leest u op onze website.

Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website.

 

Breda, 27 oktober 2017,

Namens het dagelijks bestuur,

Secretaris-directeur

ir. H.T.C. van Stokkom