Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Verordening fractievergoeding Waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening fractievergoeding Waterschap Brabantse Delta
CiteertitelVerordening fractievergoeding waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-202001-01-2020nieuwe regeling

29-01-2020

wsb-2020-1196

74302

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fractievergoeding Waterschap Brabantse Delta

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta;

Overwegende dat een fractievergoeding bijdraagt in de versterking van de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur;

Gelezen het voorstel van de Werkgroep Bestuurlijke Ontwikkeling van 4 december 2019;

Gelet op artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet:

Besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  fractie: fractie als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van het Reglement van Orde algemeen bestuur Brabantse Delta 2009.

 • b.

  fractieondersteuning: ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden van de fractie.

 • c.

  vergoeding: De krachtens deze verordening aan de fracties te verstrekken financiële bijdrage.

 • d.

  fractievoorzitter: lid van het algemeen bestuur waarvan door de dijkgraaf op grond van artikel 4.1 onderdeel j , Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. is vastgesteld dat dit lid fractievoorzitter is dan wel enig lid van een fractie is.

Artikel 2 Financiële vergoeding

 • 1.

  Fracties kunnen jaarlijks aanspraak maken op een financiële vergoeding, bedoeld in deze verordening

 • 2.

  De financiële vergoeding bestaat uit een bedrag van € 500.= per lid van de fractie.

 • 3.

  Het in het vorige lid bedoelde bedrag wordt jaarlijks op 1 januari verhoogd overeenkomstig het vastgestelde inflatiepercentage van de begroting van Waterschap Brabantse Delta.

Artikel 3 Gebruik van de vergoeding

 • 1.

  De vergoeding is bestemd als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur te versterken.

 • 2.

  De vergoeding mag uitsluitend gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   Personele ondersteuning van de fractie (secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, onderzoek, coaching, reiskostenvergoeding fractie-ondersteuners voor het bijwonen van fractievergaderingen of bijeenkomsten van het algemeen bestuur);

  • b.

   Inhuren van (externe of ambtelijke) adviseurs;

  • c.

   Opzetten en onderhouden van een website (inclusief social media en hosting-kosten t.b.v. fractiewebsite);

  • d.

   Organiseren bijeenkomsten (zaalhuur, consumpties, organisatie, publiciteit);

  • e.

   Fractie excursies, werkbezoeken;

  • f.

   Opleidingen gericht op het functioneren van de fractie als geheel;

  • g.

   Fractievergaderingen op locatie;

  • h.

   Fractie nieuwsbrief.

 • 3.

  De vergoeding mag niet worden gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en andere regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties, diensten of goederen geleverd ten behoeve van de fractie en op basis van gespecificeerde, reële declaraties;

  • c.

   giften, donaties en soortgelijke bijdragen;

  • d.

   uitgaven die bestreden dienen te worden uit de vergoedingen die de leden van het algemeen bestuur op grond van hun rechtspositieregelingen toekomen;

  • e.

   verkiezing of herverkiezing van leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 4 Verstrekken van de vergoeding

 • 1.

  De secretaris-directeur beheert het budget fractievergoeding en uitbetaling geschiedt op declaratiebasis.

 • 2.

  Fractievoorzitters kunnen de door hen gemaakte kosten maandelijks declareren. Kosten ouder dan drie maanden komen niet voor declaratie in aanmerking.

Artikel 5 Splitsing fracties

 • 1.

  Bij splitsing van een fractie wordt de vergoeding over het jaar waarin de splitsing plaatsvindt, verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken zetels en het resterende deel van het kalenderjaar na de splitsing.

 • 2.

  De verdeling van de bijdrage zoals die voortvloeit uit het eerste lid blijft gehandhaafd voor de jaren na het jaar van de fractiesplitsing, tot het aantreden van een nieuw algemeen bestuur.

 • 3.

  Indien een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling aantreedt.

 • 4.

  Wanneer een fractie ophoudt te bestaan gedurende de bestuursperiode, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgende op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.

Artikel 6 Rekening en verantwoording

 • 1.

  De fractievoorzitter legt de declaratie die uit het budget voor de fractievergoeding moet worden vergoed, voor aan de secretaris-directeur onder gelijktijdige overlegging van de benodigde bewijsstukken.

 • 2.

  De secretaris-directeur toetst of de ingediende declaratie voldaan kan worden uit het budget voor de fractievergoeding.

 • 3.

  De secretaris-directeur stelt jaarlijks een verslag op van de uitgekeerde en niet-uitgekeerde declaraties.

 • 4.

  De eindcontrole van het verslag vindt plaats door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur brengt advies uit aan het algemeen bestuur.

 • 5.

  Het algemeen bestuur stelt na ontvangt van het advies van het dagelijks bestuur het verslag vast.

Artikel 7 Terugvordering

Indien na uitbetaling blijkt dat deze niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden, kan het dagelijks bestuur besluiten een uitbetaling geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Het dagelijks bestuur doet daarvan mededeling aan het algemeen bestuur.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of voor verschillende uitleg vatbaar is beslist het algemeen bestuur na hierover advies te hebben ingewonnen bij het dagelijks bestuur.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020

 • 2.

  Deze verordening wordt na twee jaar geëvalueerd.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fractievergoeding Waterschap Brabantse Delta.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 29 januari 2020.

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman

Toelichting op de Verordening fractievergoeding Waterschap Brabantse Delta

 

Algemene toelichting

Sinds 2009 worden de leden van de waterschapsbesturen gekozen volgens het lijstenstelsel. Daarbij heeft ook het fenomeen fracties bij de waterschappen zijn intrede gedaan. Evenals bij raadsfracties in gemeenten ontstond daardoor behoeft aan personele en financiële ondersteuning. Anders dan de Gemeente- en Provinciewet regelt de Waterschapswet echter niets over fractieondersteuning. Het algemeen bestuur heeft daarom de mogelijkheid om bij verordening regels hierover te stellen.

In navolging van een groot aantal andere waterschappen wordt ook bij Waterschap Brabantse Delta de fractievergoeding in deze verordening verankerd, zodat wordt voldaan aan deze wettelijke verplichting.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Met het begrip fractie worden alle groeperingen aangeduid die in het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn, zowel de gekozen vertegenwoordigers van de ingezetenen als de benoemde vertegenwoordigers van de overige groeperingen. Ook groeperingen die bestaan uit één persoon worden als fractie aangeduid.

 

Artikel 2 Financiële vergoeding

Fracties kunnen jaarlijks een vergoeding van het waterschap ter ondersteuning van hun activiteiten ontvangen. De fractievergoeding bestaat uit een vast bedrag per fractielid. Dit garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen.

Wanneer een fractie besluit een steunfractielid een vergoeding, zoals bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding, te verlenen kan deze desgewenst ten laste worden gebracht van de jaarlijkse fractiebijdrage zoals in deze verordening is geregeld.

 

Artikel 3 Gebruik van de vergoeding

De fracties worden grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractievergoeding. Het aantal doelen waaraan de fractievergoeding kan worden besteed is wel is waar limitatief opgesomd maar toch ruim genoeg om te voorzien in een aantal gevallen. Denk hierbij aan reiskostenvergoeding voor fractie-ondersteuners voor het bijwonen van fractievergaderingen of AB-bijeenkomsten.

Er is ook een aantal doelen genoemd waarvoor de vergoeding niet gebruikt mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de vergoeding verkiezingscampagnes worden gefinancierd. Ook is het niet toegestaan dat de bezoldiging en andere vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, zoals die voortvloeit uit de voor hen geldende rechtspositieregelingen, worden aangevuld uit de fractiebijdragen.

 

Artikel 4 Verstrekken van de vergoeding

De fractievoorzitters kunnen de door hen gemaakte kosten maandelijks declareren bij de secretaris-directeur die het fractiebudget beheert. Bij de declaratie worden de benodigde bewijstukken zoals facturen, treinkaartjes enz. overgelegd. Binnen drie maanden moeten de gemaakte kosten worden gedeclareerd.

 

Artikel 5 Splitsing fracties

Bij splitsing van een fractie zal de financiële vergoeding direct moeten worden verrekend. Als dat niet zou gebeuren zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te grote vergoeding beschikken en zou het andere deel juist helemaal geen vergoeding krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten ingaan.

Ook is geregeld dat de bijdrageberekening zoals die na fractiesplitsing is ontstaan gehandhaafd blijft voor de resterende jaren van de dan lopende zittingsperiode. De betrokken fracties krijgen dus niet elk het gehele vaste bedrag dat een fractie ontvangt. Daarmee wordt voorkomen dat het volledige budget voor de vaste vergoedingen binnen een zittingsperiode stijgt door het ontstaan van nieuwe, afgesplitste fracties.

 

Artikel 6 Rekening en verantwoording

De secretaris-directeur toetst of de gedeclareerde kosten voor uitbetaling in aanmerking komen. Hij stelt jaarlijks een verslag waarin zijn vermeld de uitgekeerde en niet-uitgekeerde declaraties. De eindcontrole berust bij het dagelijks bestuur die hierover vervolgens het algemeen bestuur adviseert. Het is vervolgens het algemeen bestuur die het verslag vaststelt en aldus instemt met de uitgekeerde en niet-uitgekeerde declaraties.

 

Artikel 7 Terugvordering

Indien achteraf op enigerlei moment blijkt dat een uitgekeerde declaratie ten onrechte is uitgekeerd, kan het dagelijks bestuur besluiten al verstrekte bedragen, terug te vorderen.

 

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Het kan zijn dat zich gevallen of omstandigheden voordoen waarin de verordening niet voorziet of voor verschillende uitleg vatbaar is. In dat geval beslist het algemeen bestuur over de toepassing of de uitleg na hierover te zijn geadviseerd door het dagelijks bestuur.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.