Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Besluit volmacht ten behoeve van werkgeversbevoegdheden door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit volmacht ten behoeve van werkgeversbevoegdheden door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta
CiteertitelBesluit volmacht ten behoeve van werkgeversbevoegdheden door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-202001-01-2020nieuwe regeling

22-01-2020

wsb-2020-1797

90766

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit volmacht ten behoeve van werkgeversbevoegdheden door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta

De dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta;

Gelet op:

 • -

  artikel 95 van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het Besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2020, waarmee is ingestemd met het verlenen van volmacht en machtiging door de dijkgraaf;

 • -

  het Besluit ondermandatering werkgeversbevoegdheden door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta met kenmerk 84898;

B E S L U I T

Vast te stellen het Besluit verlenen volmacht en machtiging werkgeversbevoegdheden door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta

Artikel 1 volmacht

 • 1.

  De dijkgraaf verleent aan de functionarissen genoemd in het als bijlage bij dit besluit opgenomen Register werkgeversbevoegdheden (kenmerk 78854, versie 22 januari 2020) volmacht en machtiging om het waterschap te vertegenwoordigen als werkgever.

 • 2.

  De volmacht/machtiging wordt verleend voor de activiteit/(rechts)handeling die behoort bij de bevoegdheden zoals genoemd in het Register werkgeversbevoegdheden bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde volmacht en machtiging worden uitgeoefend binnen het kader van het ter zake vastgestelde beleid.

 • 4.

  Bij twijfel of een aangelegenheid onder de volmacht of machtiging valt is de gevolmachtigde/gemachtigde verplicht tot vooroverleg en terugkoppeling met de dijkgraaf.

Artikel 2 Beleidskader

Voor zover ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in dit besluit door het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur beleid is vastgesteld, wordt in het kader van de uitoefening van die bevoegdheden rekening gehouden met dat beleid.

Artikel 3 Reikwijdte volmacht

Elke volmacht of machtiging tot het verrichten van een activiteit/(rechts)handeling betreffende een werkgeversaangelegenheid omvat ook alle daarmee samenhangende voorbereidende of uitvoerende (rechts)handelingen.

Artikel 4 Financiële kaders

Indien de uitoefening van de volmacht of machtiging financiële consequenties heeft, dient bij de uitoefening van deze bevoegdheden te worden gehandeld binnen de kaders die daartoe door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn of worden vastgesteld.

Artikel 5 Verantwoording

 • 1.

  De gevolmachtigde/gemachtigde stelt de dijkgraaf in kennis van die (rechts)handelingen, waarvan hij/zij redelijkerwijs moet weten dat deze voor de dijkgraaf van belang zijn om voldoende over geïnformeerd te zijn.

 • 2.

  De gevolmachtigde/gemachtigde rapporteert aan de dijkgraaf omtrent het gebruik van de bevoegdheden die aan de gevolmachtigde zijn verleend, indien de dijkgraaf hierom verzoekt.

Artikel 6 Ondertekening volmacht

De ondertekening op basis van volmacht/machtiging vindt als volgt plaats:

 

Waterschap Brabantse Delta,

Namens de dijkgraaf,

 

 

 

Functie gevolmachtigde/gemachtigde

Naam gevolmachtigde/gemachtigde

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit volmacht ten behoeve van werkgeversbevoegdheden door de dijkgraaf waterschap Brabantse Delta”.

Breda, 22 januari 2020

Waterschap Brabantse Delta

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet