Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Besluit opleidingseisen sluiswachters waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit opleidingseisen sluiswachters waterschap Brabantse Delta
CiteertitelBesluit opleidingseisen sluiswachters waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 5.6 Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2016Nieuwe regeling

18-10-2016

Waterschapsblad

16IT031352

Tekst van de regeling

Intitulé

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het ambtelijk advies over Opleidingseisen sluiswachters van 18 oktober 2016 met nummer 16IT031408;

gelet op de artikelen 5.5 en 5.6 van het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren;

overwegende dat

personen die in dienst zijn van of ingeleend zijn door waterschap Brabantse Delta en de functie vervullen van sluiswachter, door het dagelijks bestuur worden aangewezen als bevoegde persoon tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen zoals bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet;

het noodzakelijk is dat sluiswachters die verkeersinformatie of verkeersaanwijzingen geven beschikken over de voor hun werkzaamheden vereiste kennis en benodigde competenties;

B E S L U I T :

Het volgende per direct vast te stellen:

Besluit opleidingseisen sluiswachters waterschap Brabantse Delta

 

Artikel 1 Opleidingseisen

Een persoon die in dienst treedt van of ingeleend wordt door waterschap Brabants Delta om de functie van sluiswachter te vervullen wordt alleen door het dagelijks bestuur aangewezen als bevoegd persoon tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen, als hij minimaal de volgende modules van de Nautische Leerlijnen met goed gevolg heeft doorlopen:

 • 1.

  01:01 Signaalfunctie binnenwater

 • 2.

  02:02 Rapporteren

 • 3.

  03:02 Brug- en sluisbediening

 • 4.

  03:04 Afstandsbediening

 • 5.

  07:03 Nautische kennis

en tevens in het bezit is van een erkend Marifooncertificaat .

Artikel 2 Vrijstelling

Vrijgesteld van de opleidingseisen genoemd in artikel 1 zijn:

 • a.

  sluiswachters die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit in dienst zijn van of ingeleend zijn door waterschap Brabantse Delta en in het bezit zijn van Nautop I of II;

 • b.

  sluiswachters die na inwerkingtreding van dit besluit in dienst treden van of ingeleend worden door waterschap Brabantse Delta en in het bezit zijn van Nautop I met module 02:02 rapporteren en module 03:04 afstandsbediening;

 • c.

  sluiswachters die na inwerkingtreding van dit besluit in dienst treden van of ingeleend worden door waterschap Brabantse Delta en in het bezit zijn van Nautop II met module 03:04 afstandsbediening.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opleidingseisen sluiswachters waterschap Brabantse Delta

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.