Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta
CiteertitelVerordening rechtspositie politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpEerste wijziging Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2019wijziging art. 2, art. 4 toegevoegd

11-09-2019

wsb-2019-10102

51043
28-03-201919-09-2019nieuwe regeling

27-02-2019

wsb-2019-3252

19IT002254

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta

1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rechtspositiebesluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 • b.

  Externe commissielid: commissielid als genoemd in artikel 4.1 onder i het Rechtspositiebesluit

 • c.

  Politieke ambtsdrager: lid van het algemeen bestuur, lid van het dagelijks bestuur en dijkgraaf

 

2. Vergoeding kosten scholing

 • a.

  Een politieke ambtsdrager of een extern commissielid dat in aanmerking wenst te komen voor een kostenvergoeding van scholing als bedoeld in artikel 4.3.3 van het Rechtspositiebesluit dient daartoe een gemotiveerde aanvraag bij de dijkgraaf in. De aanvraag wordt voorzien van inhoudelijke informatie waaruit blijkt dat het gaat om functiegerichte scholing. Ook wordt een kostenspecificatie bijgevoegd.

 • b.

  De dijkgraaf beoordeelt de aanvraag en voorziet de aanvrager van een schriftelijke reactie.

 • c.

  In afwijking van het bepaalde in lid a en b, dient de dijkgraaf een aanvraag in bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beoordeelt de aanvraag en voorziet de dijkgraaf van een schriftelijke reactie.

 

3. Vergoeding extern commissielid

 • a.

  Een extern lid van de commissie als bedoeld in

  • de Verordening Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta;

  • de Verordening behandelen bezwaren waterschap Brabantse Delta;

  • het Generiek sociaal statuut waterschap Brabantse Delta;

   ontvangt per bijgewoonde vergadering van die commissie

  • in de rol van voorzitter € 306,-;

  • als regulier lid van de commissie € 245,-.

 • b.

  De in lid a genoemde vergoedingen worden per 1 januari van elk jaar aangepast volgens de procentuele wijziging als genoemd in lid 2 van artikel 4.4.1 van het Rechtspositiebesluit.

 

4. Onderzoek door externe leden rekenkamercommissie

 

 • a.

  Indien externe leden van de rekenkamercommissie zelf onderzoek doen, ontvangen zij hiervoor een vergoeding die per uur 25% bedraagt van het presentiegeld per vergadering.

 • b.

  De kosten van deze onderzoeksuren worden vergoed op basis van de opgave van de leden gerelateerd aan het aantal uren dat door de rekenkamercommissie tevoren in het onderzoeksvoorstel van het betreffende onderzoek is vastgesteld.