Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Besluit van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent elektronische bekendmaking en terinzagelegging Eerste wijzigingsbesluit verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging Waterschap De Dommel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent elektronische bekendmaking en terinzagelegging Eerste wijzigingsbesluit verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging Waterschap De Dommel 2013
CiteertitelEerste wijzigingsbesluit verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging Waterschap De Dommel 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van dit besluit is gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 56 Waterschapswet
 2. artikel 73 Waterschapswet
 3. artikel 78 lid 1 Waterschapswet
 4. artikel 3:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 2:14 lid 2 Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 3:42 lid 2 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2016artikel 2, 4, 5, toelichting

30-11-2016

Waterschapsblad,13 december 2016

.
01-01-201314-12-2016nieuwe regeling

12-12-2012

Elektronisch waterschapsblad nr. 85 d.d. 22 december 2012

I14209
01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

12-10-2011

Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad d.d. 15 december 2011

DMS171751

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent elektronische bekendmaking en terinzagelegging Eerste wijzigingsbesluit verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging Waterschap De Dommel 2013

 

 

Begripsomschrijving

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: een door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Wijze van bekendmaken

Artikel 2

 • 1.

  Iedere bekendmaking vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2.

  Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website van Waterschap De Dommel: www.officielebekendmakingen.nl

 • 3.

  Eerdere uitgaven van het elektronisch waterschapsblad blijven beschikbaar op de website van Waterschap De Dommel.

 • 4.

  De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, kan het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel besluiten om  een advertentie te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad

Terinzagelegging

Artikel 3

 • 1.

  De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) vindt elektronisch plaats op de website van Waterschap De Dommel.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen.

Inwerkingtreding

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

Citeertitel

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Eerste wijzigingsbesluit verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging Waterschap De Dommel 2013”.

Toelichting Verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging Waterschap De Dommel 2013

Algemeen

De Wet elektronische bekendmaking (Web) is op 1 juli 2009 in werking getreden. De Web regelt voor algemeen verbindende voorschriften (artikel 73 Waterschapswet1en andere besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht (artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht) 2de bevoegdheid tot elektronisch bekendmaken. Deze bevoegdheid zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip worden omgezet in een verplichting 3.

De Web heeft niet geleid tot een wijziging van artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Gelet op de Memorie van Toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer en jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 4is het alleen bij wettelijk voorschrift toegestaan om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken.

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 12 oktober 2011 besloten tot het elektronisch bekendmaken van besluiten waaronder begrepen ontwerpbesluiten. Dit besluit, Besluit elektronisch bekendmaken van besluiten, een wettelijk voorschrift, is op 1 januari 2012 in werking getreden.  Deze verordening geeft een meer gedetailleerde regeling en omvat tevens de wijze van terinzagelegging. Deze bevoegdheid is per 1 januari 2014 omgezet in een wettelijke verplichting.

Artikelgewijs

Artikel 1

 • 1.

  Er zijn verschillende soorten bekendmakingen (die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht):

  • a.

   Wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van een besluit.

  • Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, eerste lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad (lees voor het waterschap: een waterschapsblad). Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet. Deze verordening regelt het elektronisch bekendmaken van deze  bekendmakingen.

  • b.

   Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten.

  • Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld5. Deze verordening voorziet, net als het wettelijk voorschrift van het algemeen bestuur van 12 oktober 2011, in een wettelijke regeling om het elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken. Een kennisgeving kan ook op basis van bijzondere wetgeving worden opgelegd zoals de wettelijk verplichte bekendmaking van de ter inzagelegging van de begroting van het waterschap  (artikel 100 Waterschapswet). Verder kan op grond van de Inspraakverordening Waterschap De Dommel besloten worden tot het volgen van een bepaalde inspraakprocedure.

  • c.

   Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen.

  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur. Is een besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en er zijn geen zienswijzen ingediend dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling worden gedaan (artikel 3:18, vierde lid Awb).  Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb). In deze verordening wordt geregeld dat deze bekendmakingen elektronisch  worden gedaan.

  • De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat   belanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door het waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb). Dit kan op grond van artikel 2:14, eerste lid, Awb alleen via een elektronisch bericht (e-mailbericht) indien men heeft aangegeven langs die weg voldoende bereikbaar te zijn.

  • d.

   Kennisgeving van overige mededelingen

  • Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van het waterschap.

 • 2.

  Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (watergraaf, dagelijks bestuur of algemeen bestuur) inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

  Zie de toelichting op het eerste lid, onder b.

 • 4.

  In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Bij Waterschap De Dommel vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 2

 • 1.

  De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Voor algemeen verbindende voorschriften geldt dat deze integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen moeten worden. In artikel 73 Waterschapswet is niet geregeld dat volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud van het algemeen verbindend voorschrift. Dit in tegenstelling tot artikel 3:12 en 3:42 Awb. In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmaken voorgeschreven zijn zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij beslissingen van het stembureau.

 • 2.

  In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres. Het internetadres waar het waterschapsblad van Waterschap De Dommel op is te raadplegen is http://www.dommel.nl/ zoals vastgesteld in het besluit namens het dagelijks bestuur van 5 december 2011.

  Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 25 oktober 2016 besloten deel te nemen aan de gemeenschappelijke voorziening van overheidspublicaties (GVOP) en in verband daarmee het internetadres waarop het elektronisch waterschapsblad is te raadplegen te veranderen in

 • 3.

  In artikel 3, tweede lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat het dagelijks bestuur er voor zorgdraagt dat het waterschapsblad na uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

 • 4.

  De officiële, rechtsgeldige, bekendmaking is de elektronische bekendmaking.

 • 5.

  In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om naast de elektronische bekendmaking tevens een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. Dit bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat een bepaalde doelgroep op de hoogte is van een bekendmaking. De advertentie is dan slechts een service aan het publiek. In de advertentie dient te worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad. Gelet op de precedentwerking dient hiermee voorzichtig te worden omgegaan. Het verdient aanbeveling om eerst in beleid vast te leggen in welke gevallen het wenselijk is om separaat een advertentie in de krant te plaatsen.

Artikel 3

Het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) kunnen uitsluitend elektronisch ter inzage worden gelegd  indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. 6 Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift.  Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat bij het waterschapsblad het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen c.q. te downloaden.

In het geval van een definitief besluit wordt het ondertekende besluit ter inzage gelegd.


1

[Toelichting: Tweede Kamer, 2006-2007, 31 084, nr. 3 (MvT Wet elektronische bekendmaking), pagina 10 ]

2

[Toelichting: Tweede Kamer, 2006-2007, 31 084, nr. 3 (MvT Wet elektronische bekendmaking), pagina 12 ]

3

[Toelichting: Staatsblad 331: elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften is met ingang van 1 januari 2014 verplicht]

4

[Toelichting: Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 15 augustus 2012: 201101170/1/A4, 201105354/1/A4, 201102433/1/A4 ]

5

[Toelichting: Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 15 augustus 2012: 201101170/1/A4, 201105354/1/A4, 201102433/1/A4 ]

6

[Toelichting: Tweede kamer, 2001-2002, 28 483, nr. 3 (MvT Wet elektronisch bestuurlijk verkeer), pagina 24]