Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Reglement voor de Rekenkamercommissie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingReglement voor de Rekenkamercommissie 2014
CiteertitelReglement voor de Rekenkamercommissie 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur - waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement voor de Rekeningcommissie 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 77

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

11-12-2013

Waterschapsblad, 22-01-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de Rekenkamercommissie 2014

 

 

Paragraaf I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Instelling

Er is een commissie, genaamd Rekenkamercommissie, die onderzoek doet naar

de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het Dagelijks Bestuur gevoerde

beleid. De Rekenkamercommissie voert in het kader van haar onderzoeken geen controle van de jaarrekening uit.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De Rekenkamercommissie wordt telkens voor de duur van één zittingsperiode van het Algemeen Bestuur door het Algemeen Bestuur samengesteld.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie bestaat naast een externe, onafhankelijke voorzitter, uit vier leden. Deze vier leden zijn lid van het Algemeen Bestuur, doch mogen geen lid zijn van het Dagelijks Bestuur en geen lid zijn van de auditcommissie.

 • 3.

  Vanuit de ambtelijke organisatie zal de secretaris-directeur of een of meerdere door hem aan te wijzen ambtena(a)r(en) als ambtelijk adviseur(s) worden toegevoegd aan de Rekenkamercommissie.

 • 4.

  De Rekenkamercommissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  Een door de secretaris-directeur aan te wijzen ambtenaar treedt op als secretaris van de Rekenkamercommissie.

Paragraaf II. Taken commissie

Artikel 3 Taken commissie

 • 1.

  Het onderzoek richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie kiest onafhankelijk van het Bestuur (algemeen of dagelijks) de beleidsvelden of beleidsonderwerpen waarnaar zij onderzoeken uitvoert.

 • 3.

  Daarnaast kan de Rekenkamercommissie op verzoek van het Bestuur (Algemeen of Dagelijks) (beleids)onderzoek doen naar het gevoerde beleid ten aanzien van nader door het Bestuur aangegeven aangelegenheden of projecten. De Rekenkamercommissie kan echter niet worden opgedragen deze onderzoekverzoeken in uitvoering te nemen.

 • 4.

  De onderzoeken, adviezen & aanbevelingen vanuit de onderzoeksresultaten staan in het teken van leren en verbeteren.

 • 5.

  De Rekenkamercommissie voert de regie over het onderzoek, maakt daarbij gebruik van een referentiemodel en ziet toe op de ambtelijke uitvoering van het onderzoek.

Paragraaf III. Werkwijze commissie

Artikel 4 Oproepen, agenda en verslag

 • 1.

  De Rekenkamercommissie vergadert zo vaak als de voorzitter dit voor een goede taakuitoefening nodig oordeelt of als het door tenminste twee leden schriftelijk met opgave van redenen wordt gevraagd, doch minimaal één keer per jaar.

 • 2.

  De vergadering vindt geen doorgang indien blijkt dat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt, in overleg met de secretaris van de Rekenkamercommissie, de agenda van de vergadering.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de uitnodiging waarin naast de te behandelen agendapunten (met bijbehorende stukken) de plaats, datum en aanvangstijdtenminste vijf werkdagen voor de vergadering worden toegestuurd.

 • 5.

  Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt.

Artikel 5 Vergaderingen

De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid. Haar rapporten zijn openbaar. Overeenkomstig artikel 37 Waterschapswet kan de Rekenkamercommissie op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur de rapporten die aan het Bestuur worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

Artikel 6 Informatieverstrekking

 • 1.

  De voorzitter is bevoegd namens de Rekenkamercommissie één of meerdere leden van het Dagelijks Bestuur of ambtelijke organisatie uit te nodigen om inlichtingen te verstrekken tijdens de commissievergadering.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie kan in het kader van haar taakstelling leden van het Dagelijks Bestuur alsmede vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie schriftelijk verzoeken om aanvullende informatie.

 • 3.

  Na overleg met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur is het mogelijk dat door of namens de Rekenkamercommissie inlichtingen worden ingewonnen bij instanties of personen buiten het waterschap.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur stelt de Rekenkamercommissie de faciliteiten en de door de commissie benodigde (intentie: gevraagde) stukken ter beschikking die voor een goede taakuitoefening nodig zijn.

Artikel 7 Besluiten over adviezen/rapporten

 • 1.

  De Rekenkamercommissie neemt besluiten over de door haar uit te brengen adviezen/rapporten bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Art 37 lid 3 Waterschapwet schrijft voor dat de geheimhouding vervalt indien de oplegging niet door het Algemeen Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd.

Paragraaf IV Rapportage en Advies

Artikel 8 Rapportage over beleidsonderzoeken

 • 1.

  De Rekenkamercommissie legt de bevindingen van een gehouden onderzoek neer in een conceptrapport.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie zendt het conceptrapport met daarin de onderzoeksbevindingen naar het dagelijks bestuur met het verzoek om binnen maximaal 4 weken na toezending daarvan de Rekenkamercommissie schriftelijk te informeren omtrent eventuele feitelijke onjuistheden die daarin naar het oordeel van het dagelijks bestuur zijn opgenomen.

 • 3.

  Na ontvangst van de reactie van het Dagelijks Bestuur, dan wel na het verstrijken van de termijn van maximaal 4 weken, legt de Rekenkamercommissie het – al dan niet gewijzigd – conceptrapport met onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen voor aan het Dagelijks Bestuur en stelt het Dagelijks Bestuur in de gelegenheid om, binnen 4 weken na toezending daarvan, een reactie te geven op dat integrale concept-rapport van de Rekenkamercommissie.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt haar reactie op het integrale conceptrapport binnen genoemde 4 weken termijn naar de Rekenkamercommissie.

 • 5.

  Na ontvangst van de reactie van het Dagelijks Bestuur, dan wel na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde 4 weken termijn stelt de Rekenkamercommissie een nawoord op en biedt het definitieve rapport met de ontvangen reactie van het Dagelijks Bestuur op het integrale conceptrapport en het nawoord aan, aan het algemeen bestuur, onder gelijktijdige toezending daarvan aan het dagelijks bestuur.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur agendeert het ontvangen rapport van de Rekenkamercommissie op de gebruikelijke wijze voor behandeling in het algemeen bestuur.

Artikel 9 Toelichting tijdens vergadering

 • 1.

  De (plaatsvervangend) voorzitter van de Rekenkamercommissie wordt in de gelegenheid gesteld om de rapportage van de Rekenkamercommissie inclusief aanbevelingen toe te lichten aan het Algemeen Bestuur. Tevens kan de commissie desgevraagd toelichting tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur geven.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie kan in voorkomend geval een ander lid uit haar midden aanwijzen om het voorstel toe te lichten.

Paragraaf V Slotbepaling en overgangsbepaling.

Artikel 10 Uitleg Reglement

Bij twijfel over de betekenis of de toepassing van deze verordening en in gevallen

waarin niet in deze verordening is voorzien, beslist de voorzitter van de

Rekenkamercommissie.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking.

 • 2.

  Dit Reglement kan worden aangehaald als “Reglement voor de Rekenkamercommissie 2014”.

 • 3.

  Na vaststelling van het Reglement voor de Rekenkamercommissie 2014 wordt het Reglement voor de Rekeningcommissie 2011 ingetrokken.

 

Toelichting behorende bij het Reglement voor de Rekenkamercommissie 2013

Artikel 2 Samenstelling

lid 2

Profielschets externe voorzitter van de Rekenkamercommissie

Inleiding

Functie-informatie

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij:

 • ·

  samen met de andere leden sturing geeft aan het onderzoeksprogramma en de onderzoeken;

 • ·

  de kwaliteit van de onderzoeken bewaakt;

 • ·

  de communicatie met het bestuur en directie onderhoudt.

De vergadertijdstippen worden in nader overleg door de commissie vastgesteld.

Functie-eisen

Voor de functie van voorzitter, respectievelijk leden, van de Rekenkamercommissie

worden de volgende functie-eisen gesteld:

 • ·

  affiniteit met het begeleiden van en het doen van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid bij (grote) organisatie(s) in de non-profitsector;

 • ·

  een analytische blik en in staat zijn tot een objectieve oordeelsvorming;

 • ·

  affiniteit en ervaring met het opereren in een bestuurlijke omgeving;

 • ·

  aanwijsbare beschikking over een onafhankelijke attitude en positie;

Voor de functie van voorzitter wordt daarnaast gevraagd om:

 • ·

  een academisch werk- en denkniveau;

 • ·

  ervaring met het begeleiden van en het doen van onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid bij (grote) organisatie(s) in de non-profitsector;

 • ·

  bindend vermogen om de commissie als eenheid te laten optreden;

 • ·

  goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

Artikel 3 Taken commissieBudget

Voor de uitvoering van haar taak beschikt de Rekenkamercommissie over een budget van € 25.000 Dit budget is bestemd voor het betalen van de vergoeding van de voorzitter, eventueel inhuur van externe expertise, lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies – de NVRR en overige kosten welke worden gemaakt voor de uitoefening van haar taak.