Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Procedureregeling vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingProcedureregeling vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf waterschap Hollandse Delta
CiteertitelProcedureregeling vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf waterschap Hollandse Delta
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achtehalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 46, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2010nieuwe regeling

25-11-2010

Onbekend.

B1003795

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

 

 

Procedureregeling vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf

Artikel 1 Taak

 • 1.

  Er is een vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf waterschap Hollandse Delta.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de Verenigde Vergadering inzake de (her)benoeming van de dijkgraaf voor te bereiden.

 • 3.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de dijkgraaf.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden namens de coalitie en twee leden namens de oppositie van waterschap Hollandse Delta.

 • 2.

  De leden worden benoemd door de Verenigde Vergadering.

 • 3.

  De plaatsvervangend dijkgraaf is voorzitter van de commissie.

 • 4.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Bijstand

 • 1.

  De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris-dir

 • 2.

  De secretaris-directeur is geen lid van de commissie.

 • 3.

  De secretaris-directeur draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden dit noodzakelijk acht(en).

 • 2.

  Van iedere vergadering wordt door of vanwege de voorzitter tenminste vier dagen van tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

 • 5.

  Ieder lid heeft één stem.

Artikel 5 Geheimhouding  

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 37 van de Waterschapswet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 4.

  De geheimhouding wordt zowel door hen die bij de behandeling tegenwoordig waren, als door hen die op andere wijze van het behandelde of van de stukken kennis nemen, in acht genomen.

 • 5.

  Van de geheimhouding wordt op de stukken melding gemaakt.

 • 6.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan leden van de Verenigde Vergadering die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens ten tijde van de besloten vergadering van de Verenigde Vergadering waarin over de aanbeveling tot (her)benoeming een besluit wordt genomen.

 • 7.

  De krachtens het derde lid van dit artikel aan de leden van de Verenigde Vergadering opgelegde verplichting tot geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door de Verenigde Vergadering in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.

 • 8.

  De krachtens het derde lid van dit artikel aan de leden van de Verenigde Vergadering opgelegde verplichting tot geheimhouding wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd deze opheft, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de Verenigde Vergadering is voorgelegd, totdat de Verenigde Vergadering haar opheft. De Verenigde Vergadering kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.                          

Artikel 6 Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de Verenigde Vergadering. Dit verslag wordt voorzien van een concept-aanbeveling.

 • 2.

  Alvorens het verslag aan de Verenigde Vergadering te zenden, bespreekt de commissie het concept met de dijkgraaf.

 • 3.

  Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de dijkgraaf worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de Verenigde Vergadering vermeld.

 • 4.

  De commissie zendt het verslag aan de Verenigde Vergadering en de dijkgraaf.

 • 5.

  De dijkgraaf kan, voorafgaand aan de bespreking in de Verenigde Vergadering, zijn zienswijze over het verslag geven.

Artikel 7 Ontbinding commissie

 • 1.

  De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop bij Koninklijk Besluit de dijkgraaf is (her)benoemd.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie en de secretaris-directeur dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in het eerste lid alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar een krachtens de wet door de Verenigde Vergadering aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 3.

  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.          

Artikel 8 Slotbepaling 

 • In alle gevallen waarin deze procedureregeling niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na haar vaststelling en wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Artikel 10 Citeertitel

 • Dit besluit kan worden aangehaald als Procedureregeling vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf waterschap Hollandse Delta.