Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Volharding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Volharding
CiteertitelPeilbesluit De Volharding
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpPeilbesluit De Volharding
Externe bijlagenPeilbesluit De Volharding goedkeuring GS Peilbesluit De Volharding rapport Peilbesluit De Volharding vaststelling VV Bodemkaart De Volharding Grondgebruik De Volharding Hoogtekaart De Volharding Te droog te nat (huidige situatie) De Volharding Te droog te nat (nieuwe situatie) De Volharding Waterstaatkundige kaart De Volharding Peilbesluit De Volharding goedkeuring GS

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

De inwerkingtreding van de regeling is bij benadering vastgesteld.

Deze regeling vervangt de eerder vastgestelde peilbesluiten voor het bemalingsgebied De Volharding.

Alle bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit (peil)besluit.

Vermelding noodzakelijk vanwege digitalisering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 Wet op de Waterhuishouding
 2. artikel 78 Waterschapswet
 3. artikel 32 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
 4. lnspraakverordening van het Waterschap De Groote Waard
 5. Reglement van het Waterschap De Groote Waard
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2003herziene regeling

13-03-2003

wsb-2020-6213

I0609310

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Volharding

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

 

overwegende:

 

dat, gelet op de op 15 februari 1990 door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilen in een deel van bemalingsgebied van gemaal De Volharding;

 

dat in relatie tot de in het bemalingsgebied gewenste waterbeheersing - mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het bodemgebruik en de overige bij de waterbeheersing betrokken belangen - noodzakelijk is de peilen van de waterstanden te herzien c.q. opnieuw vast te stellen.

 

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbesluit overleg is geweest met de ingelanden en andere bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betrokken overheden (provincie Zuid-Holland, gemeentes's-Gravendeel, Strijen en Binnenmaas en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden);

 

dat het ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de inspraakverordening van het waterschap De Groote Waard aangewezen locatie voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 

gelet op het bepaalde in:

 

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

de lnspraakverordening van het Waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het Waterschap De Groote Waard;

 

besluit:

 • 1.

  het eerder door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilenvan de waterstanden in het bemalingsgebied in te trekken en

 • 2.

  de peilen van de waterstanden in het bemalingsgebied van het gemaal "De Volharding'' opnieuw als volgt vast te stellen:

 • één en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte waterstaatkundige kaart is aangegeven.

 

Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur van waterschap De Groote Waard bekendgemaakt door het doen van een mededeling in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws- en advertentiebladen.

 

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, op 13 maart 2003.

 

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

de secretaris, J. Berkenbosch

de dijkgraaf, K.J. Provoost

Bijlage

Onderstaande bijlagen staan in de linker balk bij externe bijlagen. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit (peil)besluit.

 

 • -

  Peilbesluit De Volharding goedkeuring GS

 • -

  Peilbesluit De Volharding rapport

 • -

  Peilbesluit De Volharding vaststellling VV

 • -

  Bodemkaart De Volharding

 • -

  Grondgebruik De Volharding

 • -

  Hoogtekaart De Volharding

 • -

  Te droog te nat (huidige situatie) De Volharding

 • -

  Te droog te nat (nieuwe situatie) De Volharding

 • -

  Waterstaatkundige kaart De Volharding