Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hunze en Aa's

Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hunze en Aa's
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s 2019
CiteertitelVerordening Elektronisch Bestuurlijk Verkeer waterschap Hunze en Aa's
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2019nieuwe regeling

27-02-2019

wsb-2019-2556

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s 2019

 

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa’s, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

 

Gezien het voorstel van 29 januari 2019 van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s:

 

Gelet op de artikelen 59 en 78 lid van de Waterschapswet en afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s 2019

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  authenticatiemiddel: een set van attributen op grond waarvan de identiteit van een gebruiker vastgesteld kan worden, zoals DigiD en eHerkenning;

 • 2.

  bestuursorgaan: een bestuursorgaan van het waterschap dat deelneemt aan het elektronisch verkeer, zijnde het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de dijkgraaf;

 • 3.

  bulkmail: een e-mailbericht dat naar een groot aantal geadresseerden wordt verstuurd;

 • 4.

  DigiD; de Digitale Identiteit voor burgers ter verificatie van identiteit en handtekening beheerd door Logius;

 • 5.

  eHerkenning: een gestandaardiseerd inlogsysteem waarmee ondernemers. consumenten en ambtenaren inloggen ter verificatie van identiteit en handtekening;

 • 6.

  elektronische post: berichten die op elektronische wijze tussen burgers en/of bedrijven en bestuursorganen van het waterschap worden uitgewisseld en waarvoor de elektronische weg is opengesteld op de website van Waterschap Hunze en Aa’s of een website verbonden aan de digitale overheid;

 • 7.

  elektronisch verkeer: het elektronisch berichtenverkeer tussen burgers en bestuursorganen van het waterschap;

 • 8.

  Digitale overheid: het overheidsprogramma “digitale overheid” dat tot doel heeft verbetering van de elektronische dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven;

 • 9.

  phisingmail: een e-mailbericht waarbij getracht wordt persoonsgegevens van internetgebruikers te achterhalen, waarin de afzender in het e-mailbericht en via een link in de e-mail naar een nagebouwde website zich voordoet als een bonafide bedrijf;

 • 10.

  spam: ongevraagde en ongewenste elektronische (bulk-)berichten, meestal met reclame als doel en soms (ook) gericht op misleiding en/of oplichting;

 • 11.

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de website van Waterschap Hunze en Aa’s of een website verbonden aan de digitale overheid is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

 

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  De regeling is van toepassing op het elektronisch verkeer.

 • 2.

  Tot de elektronische post, als bedoeld in artikel 1, sub f, behoren ook de verzend- en ontvangstinformatie en de documenten die op elektronische wijze aan de berichten zijn gekoppeld. Onder elektronische post wordt niet verstaan:

  • elektronische berichten die beschouwd kunnen worden als spam;

  • elektronische berichten die beschouwd kunnen worden als phisingmail;

  • elektronische berichten die een reclameboodschap bevatten;

  • elektronische berichten die een bulkmailing bevatten;

  • elektronische berichten die een virus bevatten;

  • elektronische berichten verzonden of ontvangen via social media, sms (short message service) of messenger apps;

  • faxberichten.

 

Artikel 3 Ontvangen van elektronische post

 • 1.

  Elektronische post kan uitsluitend naar een bestuursorgaan verzonden worden, indien deze weg voor een bepaald product of een bepaalde dienst is opengesteld via internet met een webformulier op de website van Waterschap Hunze en Aa’s of via een webformulier op een website die verbonden is aan de digitale overheid en waarvan het waterschap gebruik maakt, dan wel via een bij een product of dienst op één van de voornoemde websites specifiek aangegeven e-mailadres.

 • 2.

  De openstelling als bedoeld in lid 1 wordt bekendgemaakt in het Waterschapsblad.

 • 3.

  Op de website wordt vermeld welke nadere eisen het bestuursorgaan stelt aan het gebruik van de elektronische weg, zoals de toegestane bestandsformaten en de grootte van de bijlagen/bestanden.

 • 4.

  Elektronische post die niet aan de nadere eisen voldoet, neemt het bestuursorgaan niet in behandeling.

 • 5.

  Als het bestuursorgaan elektronische post op grond van het vorige lid niet in behandeling neemt, maakt het bestuursorgaan dit elektronisch aan de afzender kenbaar.

 • 6.

  Aan het schriftelijkheidsvereiste uit de Algemene wet bestuursrecht is bij elektronische post voldaan.

 

Artikel 4 Ontvangstbevestiging

Het bestuursorgaan verstuurt een elektronische ontvangstbevestiging voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier op de website van het waterschap Hunze en Aa’s, voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier op een website die is verbonden aan de digitale overheid en waarvan het waterschap gebruik maakt en voor elektronische berichten die binnenkomen via het algemene e-mailadres: waterschap@hunzeenaas.nl.

 

Artikel 5 Identiteit zender

Bij het verzenden van elektronische post voor een aanvraag van een bepaald product of een bepaalde dienst waarbij de identiteit van de afzender van belang is, vermeldt de afzender naast zijn naam en adres, woonplaats en zijn e-mailadres, de gegevens die aanvullend op basis van de website worden geëist.

De afzender heeft de verplichting correcte informatie omtrent zijn identiteit te verschaffen. Het bestuursorgaan mag daarop afgaan, behoudens aanwijzingen voor het tegendeel.

 

Artikel 6 Verzenden van elektronische post

 • 1.

  Uitgaande post kan het bestuursorgaan elektronisch verzenden als de burger nadrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze via de elektronische weg bereikbaar is. De enkele bekendheid van een e-mailadres is niet voldoende.

 • 2.

  Wanneer het bestuursorgaan een besluit elektronisch verzendt, zal het bestuursorgaan de bereikbaarheid van de burger verifiëren.

 • 3.

  Het openstellen van de digitale weg betekent niet dat het bestuursorgaan gehouden is om al zijn uitgaande post (ook) elektronisch te verzenden.

 

Artikel 7 Handtekening

 • 1.

  Indien de wet van de burger een handtekening eist, wordt een elektronische handtekening vereist die voldoet aan de eisen van de Wet elektronische handtekeningen.

 • 2.

  Voor het ondertekenen van elektronische post met een elektronische handtekening moet de burger of zijn gemachtigde gebruik maken van DigiD.

 • 3.

  Voor het ondertekenen met een elektronische handtekening namens een rechtspersoon dient gebruik te worden gemaakt van eHerkenning, zolang niet is voorzien in een ander (meer) geschikt authenticatiemiddel.

 • 4.

  Indien het bestuursorgaan elektronische post verzendt die ondertekend moet worden met een handtekening, moet het bestuursorgaan gebruik maken van een gekwalificeerde elektronische handtekening conform de Wet elektronische handtekeningen. Zolang een gekwalificeerde elektronische handtekening nog niet is geïmplementeerd bij waterschap Hunze en Aa’s, kan het bestuursorgaan volstaan met een gescande handtekening.

 

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het betreffende bestuursorgaan.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en titel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s op 27 februari 2019.

Harm Küpers Geert-Jan ten Brink

secretaris-drecteur dijkgraaf