Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Vaststellen gewijzigde kaarten "vaarsloten" in verband met tweezijdige ontheffingsmogelijkheid voor emissieschermen in de fruitteelt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVaststellen gewijzigde kaarten "vaarsloten" in verband met tweezijdige ontheffingsmogelijkheid voor emissieschermen in de fruitteelt
CiteertitelVaarslotenbeleid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen
Externe bijlagenAlblasserwaard Alm en Biesbosch Bommelerwaard Land van Maas en Waal Lek en Linge Nederbetuwe Overbetuwe Rijk van Nijmegen Tielerwaard Vijfheerenlanden Overzicht vaarslotenbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Advertentie in diverse huis-aan-huis-bladen in het hele gebied van het waterschap in week 29, 2006, oa. in Kompas Sliedrecht, 20-07-2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2006nieuwe regeling

02-06-2006

Kompas Sliedrecht, 20-07-2006

2006-11307

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen gewijzigde kaarten "vaarsloten" in verband met tweezijdige ontheffingsmogelijkheid voor emissieschermen in de fruitteelt

Hoofdstuk 1 Samenvatting

De Keur voor waterkeringen en wateren van waterschap Rivierenland kent voor het plaatsen van objecten langs A-watergangen een tweezijdig verbod. Voor het plaatsen van emissieschermen wordt een uitzondering op dat verbod gemaakt. Binnen de beschermingszone van vier of vijf meter breed is daarvoor aan één zijde een ontheffing mogelijk indien het machinale onderhoud vanaf de overzijde extra is gegarandeerd, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een openbare weg of het vestigen van een zakelijk recht. De beleidsregel opent ook de mogelijkheid om zogenaamde vaarsloten aan te wijzen waar die voorwaarden niet gelden en waar dus tweezijdig emissieschermen zouden kunnen worden toegelaten.  Het onderhoud aan deze watergangen zal – ook voor de langere termijn - varend worden uitgevoerd. In principe is er aan die watergangen dus minder bezwaar om ook tweezijdig emissieschermen toe te laten. Het moet dan wel om een zogenoemde "aangewezen vaarsloot" gaan.

In uw vergadering van 13 november 2003 heeft uw college dan ook de in de beleidsregel genoemde kaarten met de zogenaamde "vaarsloten" vastgesteld.

Omdat varend onderhoud beduidend duurder en inefficiënter is dan onderhoud vanaf de oever, wordt ernaar gestreefd  het onderhoud zoveel mogelijk vanaf de kant uit te voeren. Gezien de technische ontwikkelingen en met het oog op een zo efficiënt mogelijk onderhoud én als gevolg van de integratie van de hoogheemraadschappen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Alm en Biesbosch, is het thans mogelijk en noodzakelijk deze kaarten te herzien.

Door de afdeling Onderhoud is nogmaals kritisch gekeken naar de noodzakelijkheid van het varend onderhoud van de diverse A-watergangen. Het aantal "aangewezen vaarsloten" is hiermee zo veel mogelijk beperkt

Op de bijgevoegde situatietekeningen zijn de watergangen aangegeven die volgens criteria van doelmatig onderhoud, ook op langere termijn varend zullen worden onderhouden. Aanvragen om ontheffing kunnen vervolgens mede aan deze kaarten worden getoetst.

U wordt voorgesteld deze kaarten vast te stellen en dat besluit algemeen bekend te maken.

Hoofdstuk 2 Inleiding

In de fruitteeltsector heeft men te maken met regels die het beteelbare grondoppervlak beperken. Zo was er altijd al de noodzaak om langs A-watergangen een keurzone (de beschermingszone) van 4 of 5 meter breed vrij te houden. Daarnaast zijn er andere regelingen op het gebied van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het beperken van emissies (spuitdrift) naar oppervlaktewater die een nog grotere, niet beteelbare zone kunnen betekenen. In een aantal gevallen kan het plaatsen van een zogenaamd emissiescherm vlak bij de watergang een voor de fruitteler voordelig effect hebben. Zo'n emissiescherm wordt dan bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de watergang, dus in de beschermings-zone geplaatst. Om aan deze wens zo veel mogelijk tegemoet te komen, is voor het plaatsen van emissieschermen langs A-watergangen die varend worden onderhouden een uitzondering gemaakt in het ontheffingenbeleid.

Hoofdstuk 3 Inhoud

De beleidsregels bieden de mogelijkheid om binnen de beschermingszone van A-watergangen (doorgaans 4 of 5 meter breed) aan één zijde een emissiescherm toe te laten, indien de machinale onderhoudsmogelijkheden aan de andere zijde extra gegarandeerd zijn. De simpele aanwezigheid van een beschermingszone aan de andere zijde is dan niet voldoende. De aanwezigheid van een openbaar eigendom, zoals een openbare weg maakt dan een ontheffing wel mogelijk.

Een ander, algemeen uitgangspunt, van de huidige beleidsregel is, dat géén ontheffingen voor objecten in beschermingszones worden verleend, als de bovenbreedte van de watergang méér dan 6 meter bedraagt. Die breedte maakt machinaal onderhoud vanaf één zijde namelijk niet mogelijk, dus dienen beide zijden obstakelvrij te blijven. Bij die brede watergangen worden ontheffingen voor obstakels, dus ook emissieschermen, consequent geweigerd. In de dit jaar vast te stellen nieuwe beleidsregels zal die breedte weliswaar kunnen worden aangepast aan de grotere reikwijdte van het moderne materieel 7 m., maar blijft beperkt tot het praktisch haalbare.

Nu is er een aantal brede watergangen dat varend wordt onderhouden. Daar zou een obstakel in de beschermingszone het doelmatig onderhoud dus in mindere mate hinderen, omdat voor het reguliere onderhoud geen machines vanaf de oever hoeven te werken. In het algemeen gaat de beleidsregel er evenwel van uit dat ook in die gevallen de beschermingszones obstakelvrij moeten worden gehouden.

Op dat principe maakt de beleidsregel echter bij het voor emissieschermen geformuleerde beleid een uitzondering. Daar wordt namelijk gesteld dat de eis om de "overzijde" gegarandeerd vrij te houden, niet geldt voor "aangewezen vaarsloten". Op basis van dit beleid zijn er dan ook voor diverse emissieschermen tweezijdig ontheffingen verleend.

Met de toetsing van aanvragen om keurontheffing wordt te allen tijde beoogd om de primaire taken van het waterschap veilig te stellen en in het verlengde daarvan doelmatig onderhoud en de instand-houding van het watersysteem goed mogelijk te houden. Met de toepassing van dit beleid komen die belangen niet in het geding. In te verlenen ontheffingen zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het verwijderen van het emissiescherm bij verandering van grondgebruik en met betrekking tot het zonodig inkorten van het emissiescherm ten behoeve van het uitvoeren van groot onderhoud. Tevens dient men tussen het emissiescherm en de eerste rij fruitbomen een machinaal toegankelijke strook van 4 meter breed, obstakelvrij te houden.

Nu heeft op grond van criteria van doelmatig onderhoud een herijking van de bestaande “vaarsloten-kaarten” plaatsgevonden. Omdat varend onderhoud beduidend duurder en inefficiënter is dan onder-houd vanaf de oever, wordt ernaar gestreefd  het onderhoud zoveel mogelijk vanaf de kant uit te voe-ren. Gezien de technische ontwikkelingen, met het oog op een zo efficiënt mogelijk onderhoud én als gevolg van de integratie van de hoogheemraadschappen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Alm en Biesbosch, is het thans mogelijk en noodzakelijk deze kaarten te actualiseren.

Hoofdstuk 4 Financiële consequenties

-

Hoofdstuk 5 Advies van Ondernemingsraad/GO

-

Hoofdstuk 6 Wijze van communiceren

-

Hoofdstuk 7 Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie

-

Hoofdstuk 8 Advies/voorstel om te besluiten

Geadviseerd wordt om de gewijzigde set kaarten met  “aangewezen vaarsloten” vast te stellen en dit algemeen bekend te maken.

Besluit

Agendapunt: 5 

Registratienr.: 2006-11307

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van het directieteam;

overwegende dat:

het college van dijkgraaf en heemraden in zijn vergadering van 13 november 2003 de als zodanig op de bij het besluit gehorende tekeningen aangeduide "vaarsloten" als bedoeld in de beleidsregel voor objecten in en langs A-watergangen heeft vastgesteld;

het met het oog op een zo efficiënt mogelijk onderhoud noodzakelijk is deze kaarten te herzien;

gelet op de desbetreffende bepalingen van het delegatiebesluit van Waterschap Rivierenland, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 20 mei 2005;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement van Waterschap Rivierenland;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Keur voor waterkeringen en wateren van waterschap Rivierenland en de beleidsregels voor objecten langs A-watergangen;

besluit:

de watergangen die zijn aangegeven op bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekeningen vast te stellen als "vaarsloten" als bedoeld in de beleidsregel voor objecten in en langs A-watergangen.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 2 juni 2006

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

de waarnemend secretaris-directeur, J.J.M. Knoops  MPM.       

de waarnemend dijkgraaf, H. Kuiper.

Uitleg bijlagen (diverse kaarten vaarslotenbeleid)

1. Overzichtkaart (indeling rayons)

2. Diverse kaarten per rayon:

 • Alblasserwaard

 • Alm en Biesbosch 

 • Vijfheerenlanden 

 • Bommelerwaard 

 • Lek en Linge 

 • Tielerwaard 

 • Bommerlerwaard 

 • Nederbetuwe 

 • Land van Maas en Waal 

 • Overbetuwe 

 • Rijk van Nijmegen