Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Peilbesluit Bloemers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Bloemers
CiteertitelPeilbesluit Bloemers
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water
Externe bijlagenToelichting op het GGOR/peilbesluit Bloemers & Citters inclusief beschrijving GGOR Bloemers & Citters (4.5 MB) bijlage I Voorbeeld HELP-tabel landbouw (24 KB) bijlage II Doelrealisatiefuncties natuurdoeltypen (324 KB) bijlage III Huidige waterkwaliteit Bloemers & Citters (1.5 MB) bijlage IV Doelen KRW, Natura2000-gebieden, HEN/SED-wateren en vismigratie (854 KB) bijlage VI Kaarten autonome ontwikkeling (7.6 MB) bijlage VII Nieuw-oud tabel en factsheets per peilgebied (500 KB) bijlage VIII Samenstelling klankbordgroepen (17 KB) Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 13-07-2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-6-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 13-07-2011 (week 28)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 78, 83
  2. Waterwet, art. 5.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2011nieuwe regeling

17-06-2011

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 13-07-2011 (week 28)

201113009

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Bloemers

 

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de gemeenten Nijmegen, Heumen, Wijchen, Beuningen en West Maas en Waal en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De te handhaven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilen

Code peilgebied

Voorgestelde peilen

 

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

MWO00a

6,20

6,20

MWO00d

6,20

6,20

MWO00e

n.v.t.

n.v.t.

MWO00f

n.v.t.

n.v.t.

MWO1+2

7,30

7,20

MWO10+12

5,75

5,45

MWO11a

5,50

5,30

MWO11b

5,30

5,60

MWO11c

5,50

5,30

MWO13a

5,00

5,00

MWO3

6,90

6,75

MWO4A

6,70

6,70

MWO4B

6,50

6,50

MWO5

5,95

5,75

MWO6a

6,60

6,60

MWO6b

6,60

6,30

MWO6c

6,90

6,75

MWO6d

6,60

6,60

MWO7A

5,80

5,45

MWO7B

5,65

5,55

MWO7C

5,45

5,45

MWO89

7,35

7,35

MWO89A

6,95

6,60

MWO89B

6,60

6,30

MWO89C

6,30

6,00

MWO89D

6,60

6,30

MWO89E

6,40

6,40

MWO8a

5,40

5,40

MWO9

5,20

5,10

OBE

6,30

6,30

Onderbemaling

5,20

5,20

Plas Uilenberg

6,60

6,30

BIJ20

6,30

6,30

BIJ21

5,75

5,75

Artikel 3. Toelichting

De bijgevoegde toelichting op het peilbesluit ‘Toelichting op het GGOR/peilbesluit Bloemers en Citters inclusief beschrijving GGOR Bloemers en Citters' van 27 juni 2011 (kenmerk TL192-1/kolm/108) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal plaatsvinden vanaf 15 oktober tot 1 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal plaatsvinden vanaf 15 maart tot 1 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Land van Maas en Waal Oost, vastgesteld op 11 december 1995 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van provincie Gelderland bij besluit van 6 mei 1996 met kenmerk MW 95.70003-6082008, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Bloemers.

Bijlagen  

Toelichting op het GGOR/peilbesluit Bloemers & Citters inclusief beschrijving GGOR Bloemers & Citters

bijlage I Voorbeeld HELP-tabel landbouw

bijlage II Doelrealisatiefuncties natuurdoeltypen

bijlage III Huidige waterkwaliteit Bloemers & Citters

bijlage IV Doelen KRW, Natura2000-gebieden, HEN/SED-wateren en vismigratie

bijlage VI Kaarten autonome ontwikkeling (7.6 MB)

bijlage VII Nieuw-oud tabel en factsheets per peilgebied

bijlage VIII Samenstelling klankbordgroepen

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 13-07-2011