Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Vechtstromen

Verordening elektronische bekendmaking waterschap Vechtstromen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Vechtstromen
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking waterschap Vechtstromen
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking waterschap Vechtstromen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 78, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

(geen)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201401-01-2014nieuwe regeling

02-01-2014

Waterschapsblad, 24-02-2014

WVS - 24

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking waterschap Vechtstromen

Kenmerk: WVS - 24

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

 

gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d. 20 augustus 2013;

 

gelet op artikelen 56, 73 en 78 lid 1 van de Waterschapswet en de artikelen 2:14, lid 2, 3:12 lid 1 en 3:42 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Bekendmaking:

  • -

   de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden;

  • -

   de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht;

  • -

   de wettelijk verplichte kennisgeving van het ontwerp van besluiten;

  • -

   kennisgeving van meldingen;

  • -

   alsmede overig wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen;

  • -

   de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Elektronisch waterschapsblad: het waterschapsblad, bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

Artikel 2 Bekendmaking

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats in het elektronische waterschapsblad.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten om tevens een kennisgeving te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3 Terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van het ontwerp van een besluit en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp vindt plaats in het elektronisch waterschapsblad.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten om de stukken ook fysiek ter inzage te leggen op een plek die naar het oordeel van het dagelijks bestuur daarvoor in aanmerking komt.

 • 3.

  Voorzover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch waterschapsblad en vindt de terinzagelegging plaats op een plek die naar het oordeel van het dagelijks bestuur daarvoor in aanmerking komt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking waterschap Vechtstromen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 januari 2014 te Almelo.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, interim-watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris

ALGEMENE TOELICHTING

Op 1 juli 2009, 1 januari 2011 en 1 januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (hierna te noemen: Web) gefaseerd in werking getreden, waarbij de bekendmakingsartikelen in de Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) zijn gewijzigd. Waterschappen hebben de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, alsmede kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten, elektronisch bekend te maken. Per 1 januari 2014 betreft dit voor de algemeen verbindende voorschriften geen bevoegdheid meer maar een verplichting.

 

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch waterschapsblad moet voldoen.

 

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (nr. 201105354/1/A4; nr. 201102433/1/A4 en nr. 201101170/1/A4) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (artikel 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook artikel 2:14, lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt. Dat maakt de vaststelling van de onderhavige verordening noodzakelijk. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp-)besluiten van het waterschap.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1

Bij het bekendmaken van besluiten wordt een onderscheid gemaakt tussen besluiten die gericht zijn op één of meer belanghebbenden en overige besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht.

 • -

  Besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking.

 • -

  De overige besluiten worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving in een waterschapsblad of dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

   

Er zijn verschillende soorten bekendmakingen die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht.

 

a. Wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften

Het betreft hier de bekendmaking van de vaststelling en de terinzagelegging. Algemeen verbindende voorschriften zijn in beginsel de verordeningen van het waterschap, zoals de Keur maar ook de belastingverordeningen. Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

 

b. Wettelijk verplichte bekendmaking van besluit

en die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht

Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en die geen algemeen verbindend voorschrift zijn, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, tweede lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad.

 

c. Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten.

Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidings-procedure (afdeling 3.4 Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken, tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld. Deze verordening voorziet in het elektronisch bekendmaken van ontwerp-besluiten mogelijk te maken.

 

d. Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen

Een voorbeeld is de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur.

Is een besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en er zijn geen zienswijzen ingediend dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling worden gedaan (artikel 3:18, vierde lid Awb). Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb).

 

In deze verordening wordt geregeld dat deze kennisgevingen elektronisch worden gedaan tenzij bij wet een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven. De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door het waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb).

 

e. Kennisgeving van overige mededelingen

Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van het waterschap.

 

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad, zoals bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet, moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden.

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven,dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres.

Bij waterschap Vechtstromen vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

 

Artikel 2

De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Algemeen verbindende voorschriften worden op grond van artikel 73 van de Waterschapswet integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen.

 

De bekendmaking in het elektronische waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een beslissing van het stembureau als bedoeld in artikel 2.11 van het Waterschapsbesluit.

 

Het is niet uitgesloten dat het in bepaalde gevallen wenselijk wordt geacht om naast de bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad tevens een advertentie in een huis-aan-huisblad te plaatsen, dit om er zeker van te zijn dat de doelgroep op de hoogte kan zijn van de bekendmaking. In de advertentie moet dan worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad.

 

Artikel 3

Uit artikel 2:14 lid 2 Awb vloeit voort dat het ontwerpbesluit en de bij het ontwerpbesluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch ter inzage kunnen worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift.

Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat bij het waterschapsblad het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen dan wel te downloaden. In het geval van een definitief besluit wordt het ondertekende besluit op dezelfde wijze ter inzage gelegd.