Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Vechtstromen

Reglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Vechtstromen
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingReglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen
CiteertitelReglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het Reglement van orde voor de adviescommissies 2009.

De verordening treedt met terugwerkende kracht in op 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 56
 2. Waterschapswet, art. 77

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201801-03-201829-06-2019art. 7

07-03-2018

wsb-2018-2660

B2018/2171
11-11-201724-03-2018art. 6

18-10-2017

wsb-2017-10099

B2017/2000-b
14-05-201611-11-2017art. 6, lid 2

20-04-2016

Waterschapsblad, 3546

B2016/u1154
25-02-201401-01-201401-10-2014nieuwe regeling

15-01-2014

Waterschapsblad, 24-02-2014

WVS – 40b

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen

Kenmerk: WVS – 40b

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

 

gelet op artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het Reglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen

Artikel 1 Adviescommissies

Er zijn drie vaste adviescommissies, te weten:

 • -

  de adviescommissie Watersysteem;

 • -

  de adviescommissie Waterketen;

 • -

  de adviescommissie Besturen en Organiseren.

Artikel 2 Samenstelling adviescommissie Watersysteem

De adviescommissie Watersysteem is als volgt samengesteld:

 • -

  voorzitter: één van de portefeuillehouders uit het dagelijks bestuur;

 • -

  vice-voorzitter: één van de portefeuillehouders uit het dagelijks bestuur;

 • -

  per fractie maximaal twee afgevaardigden;

Artikel 3 Samenstelling adviescommissie Waterketen

De adviescommissie Waterketen is als volgt samengesteld:

 • -

  voorzitter: één van de portefeuillehouders uit het dagelijks bestuur;

 • -

  vice-voorzitter: één van de portefeuillehouders uit het dagelijks bestuur;

 • -

  per fractie maximaal twee afgevaardigden;

Artikel 4 Samenstelling adviescommissie Besturen en Organiseren

De adviescommissie Besturen en Organiseren is als volgt samengesteld:

 • -

  voorzitter: de voorzitter van het waterschap;

 • -

  vice-voorzitter: de vice-voorzitter van het waterschap;

 • -

  per fractie maximaal twee afgevaardigden;

Artikel 5
 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur in de adviescommissies hebben in de vergaderingen een adviserende stem.

 • 2.

  De leden van de adviescommissies worden voorgedragen door de fracties die in het algemeen bestuur zijn vertegenwoordigd.

 • 3.

  Voor het lidmaatschap van een adviescommissie kunnen worden voorgedragen:

  • a.

   leden van het algemeen bestuur.

  • b.

   door de fractie aangewezen fractievertegenwoordigers.

 • 4.

  Leden van het algemeen bestuur zijn lid van tenminste één adviescommissie.

 • 5.

  Per fractie mogen maximaal twee fractievertegenwoordigers als bedoeld in het derde lid, worden voorgedragen.Fractievertegenwoordigers zijn:

  • a.

   personen die op de kandidatenlijst hebben gestaan bij de laatste waterschapsverkiezingen;

  • b.

   aangewezen reservekandidaten vanuit de geborgde zetels.

 • 7.

  De leden van de adviescommissies worden door de voorzitter van het waterschap benoemd op voordracht van de desbetreffende fractie.

Artikel 6 Fractievertegenwoordigers

 • Alvorens de fractievertegenwoordigers, bedoeld in artikel 5, derde lid, hun werkzaamheden in de adviescommissie kunnen aanvangen, dienen zij de gedragscode integriteit te ondertekenen en in handen van de voorzitter de volgende eed (of verklaring en belofte) af te leggen:

   

  “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van deze adviescommissie te worden benoemd rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, aan iemand enige gift of gunst heb gedaan of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk van iemand enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de adviescommissie naar eer en geweten zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik).”

Artikel 7
 • 1.

  De fractievertegenwoordigers, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel b ontvangen van het waterschap voor deelname een vergoeding:

  • a.

   per bijgewoonde commissievergadering;

  • b.

   per bijgewoonde themabijeenkomst van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De vergoeding ligt gelijk aan de vergoeding die geldt voor commissieleden in een gemeente van klasse 4 (inwoneraantal 50.001 – 100.000).

Artikel 8 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De adviescommissie heeft tot taak:

  • a.

   het uitbrengen van adviezen aan het dagelijks bestuur over de voorstellen aan het algemeen bestuur, die door het dagelijks bestuur aan de adviescommissie worden voorgelegd;

  • b.

   het adviseren aan het dagelijks bestuur met betrekking tot de aangelegenheden waaromtrent het dagelijks bestuur dit verzoekt.

 • 2.

  Een adviescommissie kan het dagelijks bestuur ongevraagd adviseren over zaken die tot haar werkzaamheden behoren.

 • 3.

  Het advies wordt schriftelijk verstrekt en voor zover het betrekking heeft op een ontwerpvoorstel aan het algemeen bestuur tegelijk met het desbetreffende voorstel aan het algemeen bestuur aangeboden.

 • 4.

  Een adviescommissie kan derden horen.

Artikel 9 Ambtelijke bijstand

 • 1.

  Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar aan, die als secretaris van de adviescommissie fungeert.

 • 2.

  Tevens wijst het dagelijks bestuur een ambtenaar aan, die als notulist van de adviescommissie fungeert.

 • 3.

  De notulist maakt van de vergadering een kort verslag, dat na overleg met de voorzitter van de adviescommissie aan de leden wordt toegezonden.

Artikel 10 Vergaderingen

De adviescommissies komen in elk geval circa drie weken voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur bijeen, ter bespreking van de voorstellen die voor die vergadering staan geagendeerd.

Artikel 11
 • 1.

  De vergaderingen van de adviescommissies worden in principe in het openbaar gehouden.

 • 2.

  Een besloten vergadering is mogelijk wanneer tenminste twee van de aanwezige leden daarom verzoeken of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 3.

  De adviescommissie beslist vervolgens of in besloten vergadering zal worden beraadslaagd.

 • 4.

  De adviescommissie kan omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken welke haar door een of meer leden van het algemeen bestuur worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt door de aanwezigen en door degenen, die op ander wijze van het behandelde en van de stukken kennisnemen, in acht genomen totdat de adviescommissie haar opheft.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur kan voorschrijven dat de behandeling van stukken welke door hen aan de adviescommissie worden voorgelegd, in besloten vergadering zal plaatsvinden en voor de inhoud van deze stukken en de behandeling daarvan geheimhouding opleggen.

Artikel 12
 • 1.

  De adviescommissie mag niet beraadslagen of besluiten indien niet meer dan de helft van het aantal fracties aanwezig is.

 • 2.

  Een lid van de adviescommissie kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van dezelfde fractie.

 • 3.

  Buiten de vergadering kan een besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle leden. De adviescommissie vermeldt bij het uitgebrachte advies, dat dit is vastgesteld op de in dit lid bedoelde wijze.

 • 4.

  Per fractie kan slechts één vertegenwoordiger per agendapunt het woord voeren, tenzij de voorzitter anders besluit.

Artikel 13 Spreekrecht en orde van de vergadering

 • 1.

  De voorzitter van een adviescommissie stelt toehoorders bij een openbare vergadering van een adviescommissie op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verzoek dient voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk bij de voorzitter te worden ingediend, zo mogelijk onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren. De voorzitter doet bij de aanvang van de vergadering mededeling van de ingediende verzoeken.

 • 3.

  De voorzitter geeft degene, die daartoe een verzoek heeft ingediend de gelegenheid het woord te voeren over niet op de agenda staande, maar wel op het terrein van de adviescommissie liggende punten, direct na de opening van de vergadering.

 • 4.

  De voorzitter geeft degene, die daartoe een verzoek heeft ingediend de gelegenheid het woord te voeren over een agendapunt, dat aan de orde is nadat de leden en de voorzitter daarover in eerste termijn het woord hebben gevoerd.

 • 5.

  Voor de toehoorder die de gelegenheid ontvangt het woord te voeren, geldt een spreektijd van ten hoogste vijf minuten per agendapunt.

 • 6.

  De voorzitter kan de totale spreektijd beperken tot ten hoogste vijftien minuten per agendapunt.

 • 7.

  Op voorstel van de voorzitter kan de adviescommissie afwijking van het bepaalde in het vijfde en zesde lid toestaan.

Artikel 14

De voorzitter kan de vergadering schorsen of verdagen, indien hij dit met het oog op de handhaving van de orde wenselijk acht. Hij is bevoegd hen, die op enigerlei wijze de orde verstoren, te doen vertrekken.

Artikel 15 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur dat als zodanig aftreedt, houdt tevens op lid te zijn van een adviescommissie.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, treden alle leden van de adviescommissie tegelijk af aan het einde van de zittingsperiode van het algemeen bestuur.

Artikel 16

Bij twijfel over de uitleg van dit reglement, zomede in de gevallen waarin dit niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 17 Intrekking

Het Reglement van orde voor de adviescommissies 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 18 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 19 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2014 te Almelo.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, interim-watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris