Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert
CiteertitelInstructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 107a lid z en 107e lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-200328-11-2019Nieuwe regeling

11-12-2003

Land van Weert 24-12-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert

 

De raad van de gemeente Weert;

Gelet op de artikelen 107a, tweede lid, en 107e, eerste lid, van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2003 nr 28;

 

gezien het advies van de raadscommissie Algemene Zaken, Veiligheid, Volksgezondheid, Stadstoezicht, Handhaving openbare orde, Coördinatie wijk- en dorpsraden en specifiek financiële aangelegenheden d.d. 24 november 2003;

 

Besluit vast te stellen de volgende

instructie voor de griffier en regels terzake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert:

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de raad, de raadsfracties, de individuele leden van de raad en de leden van de raadscommissies.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de agendacommissie als bedoeld in artikel 3c van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen van de agendacommissie en ondersteunt de agendacommissie ook anderszins. De griffier ziet er op toe, dat de raadsleden en commissieleden-niet-raadsleden zo spoedig mogelijk de verslagen van de vergaderingen van de agendacommissie ontvangen.

Artikel 3 Bijstand voorzitters
 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor ondersteuning van de voorzitters van de raadscommissies bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissies
 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en zorgt voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies en ziet er op toe, dat een goede en tijdige verslaglegging van de vergadering plaatsvindt.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan de raads- en commissieleden.

Artikel 5 Ondersteuning presidium
 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen. De griffier ziet er op toe, dat de raadsleden en commissieleden-niet-raadsleden zo spoedig mogelijk de verslagen van de vergaderingen van het presidium ontvangen.

 • 2.

  Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij verordening.

Artikel 8 Overleg met secretaris en voorzitter raad en college

De griffier, de secretaris en de voorzitter voeren (periodiek) overleg.

Artikel 9 Organisatie griffie
 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  Er is een beleidsadviseur raadsgriffie, tevens plaatsvervangend griffier. De beleidsadviseur ondersteunt de griffier bij de uitoefening van zijn taken.

 • 3.

  Per raadscommissie wordt een commissiegriffier en een plaatsvervangend commissiegriffier door de griffier aangewezen.

 • 4.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

Artikel 10 Verhindering en vervanging

Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, wordt hij in de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden vervangen door de plaatsvervangend griffier.

Indien de griffier meer dan 35 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, pleegt hij terzake overleg met de raadsvoorzitter en doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

Artikel 11 Aansturing en verantwoording griffier
 • 1.

  De griffier wordt in zijn werkzaamheden rechtstreeks aangestuurd door het presidium.

 • 2.

  De griffier legt ten aanzien van de uitoefening van zijn functie verantwoording af aan de raad.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden
 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, beslist het presidium.

 • 2.

  Het presidium kan besluiten een geval, waarin deze regeling niet voorziet, voor te leggen aan de voorzitter van de raad danwel de raad.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Instructie voor de griffier en regels terzake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze instructie treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Weert in zijn vergadering van 11 december 2003.

De griffier, De burgemeester,

Toelichting op de instructie voor de griffier en de regels terzake van de organisatie van de griffie

Artikel 1

De hoofdverantwoordelijkheid van de griffier is de ondersteuning van de raad. Deze taak behoort niet meer tot de taken van de gemeentesecretaris. De ondersteuning bestaat uit het verstrekken van inhoudelijke adviezen en uit het procesmatig coördineren van de gehele vergadercyclus van de raad. De griffier is het aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning van de raad, de raadsfracties, de individuele raadsleden en de commissieleden-niet-raadsleden.

 

Artikel 2

De agenda’s van de raad en de raadscommissies worden vastgesteld door resp. de raad en de raadscommissies en worden voorbereid door de agendacommissie. Voor de agendacommissie als belangrijk instituut van de raad geldt hetzelfde als voor de raad in het algemeen. De agendacommissie bestaat uit de fractievoorzitters, de voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester of de plaatsvervangend raadsvoorzitter. Deze commissie wordt ondersteund door de griffier en zijn voornaamste taak is het bepalen van de procedure voor de behandeling van voorstellen en agendering van onderwerpen. De ondersteuning wordt door de griffier verleend. De agendacommissie wordt geregeld in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad.

Indien de raad een jaaragenda vaststelt dan ligt het in de rede dat de griffier ook daarbij ondersteuning biedt. Er zijn ook gemeenten waar men in plaats van jaaragenda spreekt over lange termijn agenda, raadsprogramma of een soortgelijke term.

 

Artikelen 3 en 4

De burgemeester wordt in zijn functie van voorzitter van de raad bijgestaan door de griffier. In zijn functie van voorzitter van het college en van zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente wordt hij net als voorheen bijgestaan door de secretaris. De griffier zit naast de burgemeester tijdens raadsvergaderingen, verzorgt het verslag en verricht de benodigde ondersteuning. De griffier zorgt ook voor ondersteuning voor de vergaderingen van de raadscommissies.

 

Artikel 5

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de burgemeester of de plaatsvervangend raadsvoorzitter. In het presidium kunnen naast procedurele aangelegenheden ook belangrijke inhoudelijke zaken de raad betreffende aan de orde komen. Ook dit instituut wordt door de griffier ondersteund en vindt zijn regeling in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad.

 

Artikel 6

Indien de raad een enquêtecommissie instelt zal deze natuurlijk behoefte hebben aan ambtelijke ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de griffie verschaft zal worden. De enquêtecommissie is immers een raadscommissie. Wellicht zal voor een dergelijke commissie tijdelijk extra personeel ingeschakeld/aangenomen moeten worden vanwege het intensieve en tijdelijke karakter van de werkzaamheden. Op grond van artikel 155a, achtste lid, van de Gemeentewet wordt een verordening opgesteld waarin nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot bedoelde enquêtes. Daarin worden ook regels gesteld over de ambtelijke bijstand dienaangaande.

 

Artikel 7

De griffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke ondersteuning voor de raadsleden. De regeling hiervoor is uitgewerkt in de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

 

Artikel 8

Dit betreft het zogenaamde ´driehoeksoverleg´. Doel hiervan is de werkzaamheden van raad en college goed op elkaar af te stemmen en weg te zetten in de ambtelijke organisatie.

 

Artikel 9

Gezien de parallel met de werkzaamheden van de griffier in de raadsvergaderingen is ervoor gekozen om de functie van commissiesecretaris te veranderen in commissiegriffier. De commissiegriffiers vallen onder het gezag van de griffier. Het heeft de voorkeur dat deze functionarissen niet binnen het reguliere ambtelijke apparaat werken. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die van de griffier in de raadsvergaderingen. In een dualistische stelsel horen deze werkzaamheden losgekoppeld te worden van de secretaris en zijn organisatie. T.b.v. ondersteuning van de raadscommissies en hun voorzitters worden commissiegriffiers aangewezen. In de gemeente Weert fungeren zowel de griffier als de plaatsvervangend griffier als commissiegriffier van enkele raadscommissies.

 

Artikel 10

In de gemeente Weert is ervoor gekozen een beleidsadviseur raadsgriffie te benoemen, die tevens plaatsvervangend griffier is. Indien de griffier is verhinderd zijn ambt te vervullen, is de plaatsvervangend griffier bevoegd als griffier op te treden, dat wil zeggen alle aan de griffier opgedragen taken en bevoegdheden uit te voeren/uit te oefenen.

 

Artikel 11

Dit artikel regelt de formele positie van de griffier. De griffier wordt op grond van de Gemeentewet benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad. Om praktische redenen vindt de aansturing plaats vanuit het presidium.

 

Artikelen 12, 13 en 14

Deze artikelen behoeven geen verdere toelichting.