Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent kansspelautomaten en speelautomatenhallen Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent kansspelautomaten en speelautomatenhallen Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen
CiteertitelVerordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de kansspelen, art. 30-32
 2. Speelautomatenbesluit 2000
 3. Gemeentewet, art. 149
 4. Gemeentewet, art. 154
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2018artikel 1, 2, 3, 5, 6, 14

30-05-2018

gmb-2018-130094

DJ-36211
05-01-201221-06-2018Nieuwe regeling

14-12-2011

Trompetter/Land van Weert, 28-12-2011

RAD-000533

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent kansspelautomaten en speelautomatenhallen Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen

De gemeenteraad van Weert;

 

overwegende, dat het in verband met de regelgeving ten aanzien van behendigheidsautomaten en de herziening van het beleid ten aanzien van kansspelautomaten noodzakelijk is om de “Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen gemeente Weert 2009” in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen;

 

gezien het voorstel hiertoe van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober en 29 november 2011 en het advies van de raadscommissie Algemene Zaken d.d. 28 november 2011:

 

gelet op het bepaalde in titel Va van de Wet op de kansspelen, in het Speelautomaten-besluit, alsmede in de artikelen 149 en 154 van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

 • 1.

  Te bepalen, dat de “Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen gemeente Weert 2009”vervalt op de datum van inwerkingtreding van de onder 2. genoemde verordening.

 • 2.

  Vast te stellen de “Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen

Afdeling I

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  Speelautomatenbesluit: KB van 23 mei 2000, Stb. 224, houdende regels ter uitvoering van titel Va van de wet, zoals gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415;

 • c.

  Speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  Behendigheidsautomaat: een automaat waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

 • e.

  Kansspelautomaat: een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  Speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, lid 1, aanhef, onder b van de wet;

 • g.

  Aanwezigheidsvergunning: de in artikel 30b van de wet bedoelde vergunning;

 • h.

  Inrichting: inrichtingen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder a en b van de wet;

 • i.

  Laagdrempelige inrichting: een inrichting in de zin van artikel 30c, eerste lid van de wet, die het publiek niet in de eerste plaats pleegt te bezoeken voor het nuttigen van alcoholhoudende drank, maar voor andere doeleinden als bijvoorbeeld het kopen en nuttigen van etenswaren, recreatie en sport;

 • j.

  Hoogdrempelige inrichting: een inrichting in de zin van artikel 30 onder d van de wet, waar het café- c.q. restaurantbezoek op zichzelf staat en geen onderdeel is van andere (laagdrempelige) activiteiten;

 • k.

  Exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die een speelautomatenhal exploiteert;

 • l.

  Beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal;

 • m.

  Weg: weg conform de Wegenverkeerswet ’94, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

Afdeling II Speelautomatenhallen

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De vergunning, hiervoor genoemd in lid 1, geldt voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3 Vergunningaanvraag

De exploitant dient de vergunning aan te vragen, onder overlegging van:

 

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspelautomaten worden opgesteld;

 • b.

  een huur- of koopovereenkomst van het pand waaruit blijkt dat hij voor het beoogde doel gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • c.

  een geldig legitimatiebewijs van:

  • -

   de exploitant. Indien dit een rechtspersoon is van degene(n) die de onderneming krachtens de statuten vertegenwoordigt(en);

  • -

   de beheerder(s).

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  De burgemeester beslist binnen 12 weken na de datum waarop hij de aanvraag metbijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 12 weken worden verdaagd.

 • 2.

  De oude vergunning blijft van kracht totdat onherroepelijk is beslist op eenaanvraag die voldoet aan de artikel 3 gestelde eisen.

Artikel 5 Vergunning

 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de exploitant en is niet overdraagbaar. De vergunning is tevens perceelsgebonden.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder(s) vermeld;

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • b.

   het aantal en type kansspelautomaten dat mag worden opgesteld;

  • c.

   de exploitatie van de hal;

  • d.

   de inrichting van de hal;

  • e.

   de openingstijden van de hal;

  • f.

   het nemen van maatregelen door de vergunninghouder om gokverslaving bij kansspelers tegen te gaan en/of te beperken.

 • 4.

  De vergunningaanvraag wordt in elk geval beoordeeld op:

  • a.

   openbare ordemotieven;

  • b.

   infrastructuur;

  • c.

   vloeroppervlakte van de speelautomatenhal;

  • d.

   brandveiligheid.

  • e.

   het verslavingspreventiebeleid van de aanvrager.

 • 5.

  De binnen deze gemeente gevestigde speelautomatenhallen mogen geopend zijn van maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 02.00 uur.

 • 6.

  De burgemeester is bevoegd om voor maximaal 1 jaar ontheffing te verlenen

  het bepaalde in het vorige lid.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan de bepalingen bij of krachtens de Wet op de kansspelen;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • d.

   de exploitant of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het eerste lid, onder c.

Artikel 7 Wijziging van beheerder(s)

Wijzigingen in de personen van in de vergunning vermelde beheerders dienen door de exploitant, onder overlegging van het in artikel 3, onder c, genoemde legitimatiebewijs binnen 4 weken nadat een dergelijke wijziging heeft plaatsgevonden, te worden doorgegeven.

Artikel 8 Intrekkingsgronden

De burgemeester kan de vergunning o.m. intrekken indien:

 • a.

  blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

 • b.

  de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e;

 • c.

  gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

 • d.

  de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan 26 weken wordt onderbroken;

 • e.

  de exploitant verklaart de exploitatie te hebben beëindigd

Afdeling III Kansspelautomaten in de horeca

Artikel 9 Aanwezigheidsvergunning

De burgemeester kan een aanwezigheidsvergunning verlenen voor het plaatsen van maximaal 2 kansspelautomaten in hoogdrempelige inrichtingen.

Artikel 10 Voorschriften aanwezigheidsvergunning

 • 1.

  De aanwezigheidsvergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de exploitant van de inrichting en is niet overdraagbaar;

 • 2.

  In de aanwezigheidsvergunning wordt de naam van de exploitant van de inrichting, alsmede het adres van de inrichting waar de kansspelautoma(a)t(en) is (zijn) geplaatst vermeld;

 • 3.

  De aanwezigheidsvergunning wordt steeds voor een periode van maximaal 4 jaar verleend;

 • 4.

  In de aanwezigheidsvergunning wordt opgenomen dat op of aan de kansspelautomaat een waarschuwing moet zijn aangebracht tegen gokverslaving en overige risico’s van overmatig gokken. De plaats en vorm van deze waarschuwing dient te voldoen aan de door de burgemeester te stellen eisen.

Afdeling IV Straf- en slotbepalingen

Artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dit artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 13 weken of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 12 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij deze verordening bepaalde zijn belast bij besluit van het college aan te wijzen personen, ieder voor zover het feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 13 Betreden van plaatsen

Indien de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, is artikel 5:15 Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot het betreden van plaatsen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen".

Artikel 15 Overgangsbepaling

De bij de inwerkingtreding van deze verordening verleende vergunningen krachtens de artikelen 2 en 9 van de “Verordening speelautomaten en speelautomatenhallen gemeente Weert 2009” worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening en behouden hun geldigheid tot zij worden ingetrokken.

Aldus besloten door de raad der gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 14 december 2011.

De griffier,

de voorzitter,