Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Gebiedsaanwijzingsbesluit verbod alcohol, glas en softdrugs op straat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzingsbesluit verbod alcohol, glas en softdrugs op straat
CiteertitelGebiedsaanwijzingsbesluit verbod alcohol, glas en softdrugs op straat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2009, art. 2.4.8, lid 1 en lid 3, art. 2.4.8.a en art. 2.11.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2007Nieuwe regeling

29-05-2007

Land van Weert, 06-06-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzingsbesluit verbod alcohol, glas en softdrugs op straat

Burgemeester en wethouders van Weert;

overwegende, dat de artikelen 2.4.8. eerste en derde lid, 2.4.8.a en 2.11.1 van deAlgemene plaatselijke verordening het gebruik van alcoholhoudende drank, soft drugs englazen en open glazen flessen verbieden in door burgemeester en wethoudersaangewezen gebieden, resp. het aanwijzen van gebieden, waar gebiedsontzeggingenkunnen worden opgelegd mogelijk maken;

dat hun college bij besluit van 1 maart 2005 de gebieden binnenstad, station enServiliusstraat nader heeft omschreven en aangeduid middels kaartjes, en heeftaangewezen als gebieden, waar gebiedsontzeggingen kunnen worden opgelegd en waareen verbod op het gebruik van alcoholhoudende drank en glaswerk op straat geldt;

dat het gebied binnenstad door burgemeester en wethouders bij hun besluit van 10 mei2005 is vergroot;

dat de gebieden stationsomgeving, Serviliusstraat en binnenstad bij besluit van 21februari 2007 zijn aangewezen als gebieden, waar het gebruik van soft drugs op de wegen het voor dat gebruik voorhanden hebben van soft drugs verboden is;

dat de behandeling van dit onderwerp in de vergadering van de raadscommissie AlgemeneZaken van 2 april 2007, overleg met de wijkraad Fatima, en vele meldingen betreffendeoverlast hebben geleid tot de conclusie, dat de problematiek, die aanleiding was tot hetaanwijzen van de gebieden station en binnenstad zich vaak ook uitstrekt tot de wijkFatima, de Louis Regoutstraat en de Stationsstraat;

dat het daarom aanbeveling verdient om Fatima en genoemde straten ook aan te wijzen;

b e s l u i t e n :

Artikel 1

als wegen en weggedeelten bedoeld in de artikelen 2.4.8, eerste en derde lid, 2.4.8.a. en 2.11.1 van de Algemene plaatselijke verordening aan te wijzen de gebieden Serviliusstraat en binnenstad/station/Fatima, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaartjes, zodat voor de openbare weg en voor publiek toegankelijke gebouwen in deze gebieden gebiedsontzeggingen kunnen worden opgelegd en een verbod geldt op de weg alcoholhoudende drank of glaswerk bij zich te hebben, soft drugs te gebruiken of ten behoeve van dit gebruik openlijk voorhanden te hebben;

Artikel 2

te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na die van de bekendmaking;

Artikel 3

dat bij de inwerkingtreding de besluiten van 1 maart en 10 mei 2005 en 21 februari 2007 voornoemd komen te vervallen;

Artikel 4

dat na 1 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit wordt bezien of dit bijstelling behoeft.

Weert, 29 mei 2007

Burgemeester en wethouders van Weert

De secretaris,

de burgemeester;