Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8, lid 1
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 1
 3. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201406-01-2014nieuwe regeling

12-02-2014

Elektronisch gemeenteblad, 10-07-2014

RAD-000932

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014

R A A D S B E S L U I T

De raad van de gemeente Weert;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014;

Gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

Gezien het advies van de commissie Algemene Zaken;

besluit

vast te stellen de:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personengemeente Weert 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wetbasisregistratie personen;

 • b.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of eeningeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • c.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • d.

  overheidsorgaan:

  • een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • e.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid van de Wet basisregistratie personen over één persoon in de basisregistratie.

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmakingen werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2014.

de griffier, de voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wet GBA) ingetrokken; daardoor is bovendien de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 vervallen. De mogelijkheid die de Wet GBA kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wet BRP overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wet BRP, zie artikel 3 van deze verordening).

   

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening.

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling vastgesteld door het college. Het college verstrekt de gegevens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wet BRP).

 

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • ·

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet BRP); of

 • ·

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wet BRP).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid van de Wet BRP.

Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wet BRP in werking trad en de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode vanaf 6 januari 2014 tot de datum van inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hierin voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wet GBA plaatsvond).