Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen
CiteertitelVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen Werkendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201028-01-2010Nieuwe regeling

09-02-2010

Altena Nieuws, 18-02-2010

WE/17859

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

 

Gemeentelijke Verordening ‘Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen’

 

De raad van de gemeente Werkendam,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2009,

 

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen,

 

gezien het advies van de commissie Inwoners van 26 januari 2010,

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) .

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 

 Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

 

 

Artikel 3 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • 1.

  Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • 2.

  Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

 

Artikel 4 Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 • 1.

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt     verstrekt voor drie jaar.

 • 2.

  De algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.

 

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1.

  De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periode van drie jaar,

 • 2.

  De aanvraag geschiedt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar,

 • 3.

  De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

 

 

Artikel 6 De beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

 • 2.

  De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening).

 

 

Artikel 7. Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2.

  De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

 • 3.

  De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

 

 

Artikel 8 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 • 3.

  Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

 

 

Artikel 9 Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

 • *

  90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de driejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend

 • *

  10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

 

Artikel 10 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 11 Vorming van reserves

 • 1.

  De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2.

  Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2010.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als ‘Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen Werkendam’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van Werkendam van 9 februari 2010.

 

 

De griffier,                                                                De voorzitter,

 

Mr. I. Bakker                                                       mw. Drs. C.G.J. Breuer

 

 

Toelichting op de Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

 

Algemene TOelichting

Op 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) in werking getreden. Uitgangspunt van de wettelijke regeling is de verplichting voor gemeenten om toegang te verlenen aan burgers tot een antidiscriminatievoorziening (ADV). Volgens artikel 1 van deze wet, dient deze ADV bijstand te verlenen bij klachten over discriminatie en deze klachten te registreren. De Memorie van Toelichting op de WGA benadrukt ook het belang van preventief beleid. De wet voorziet in een besluit Algemene Maatregel van Bestuur. De Wet en het Besluit zijn als bijlage toegevoegd bij deze toelichting (bijlage 2b en 2c). Tevens noemt de wet een eventuele Ministeriële Regeling. Deze is nog niet gepubliceerd.

In de WGA is in artikel 2 lid 2 opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en de uitvoering van haar taak. Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze verordening zich voornamelijk richten op het belang van samenwerking met andere gemeenten en stroomlijning van de subsidieprocedure.

 

Artikelsgewijze toelichtingArtikel 1

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2

Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zozeer de kern van deze regelgeving uitmaken, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening. Lid 3 benadrukt criteria die direct voor de burger van belang zijn.

 

Artikel 3

Discriminatie is niet aan (gemeente)grenzen gebonden. Regionale samenwerking met naburige of vergelijkbare gemeenten is bevorderlijk voor goed inzicht in trends en ontwikkelingen, en voor goed antidiscriminatiebeleid. Een deel van de regionale samenwerking is geregeld via de aanwijzing discriminatie van het college van procureurs-generaal van het OM, die voorschrijft dat in iedere politieregio een regionaal discriminatieoverleg (RDO) ingesteld wordt tussen politie, OM, antidiscriminatiebureau en lokale overheid (meestal wordt deze taak op zich genomen door de korpsbeheerdergemeente). Dit artikel legt twee concrete andere zaken vast: regionale inzameling van gegevens, die vergelijkingen mogelijk maakt, en periodieke bijeenkomsten met meerdere gemeenten, die bespreking van die cijfervergelijkingen en aanverwante zaken mogelijk maakt.

 

Artikel 4 t/m 11

Uitvoering van een vaste, meerjarige, wettelijke taak zou volgens de meeste gemeentelijke subsidieverordeningen ieder jaar opnieuw geregeld moeten worden. Dat geeft aanzienlijk meer rompslomp dan nodig is. Daarom wordt hier bepaald dat de subsidieverordening niet geldt voor de taken in kwestie, en in plaats daarvan een subsidieprocedure opgenomen die de beheerstaken zo eenvoudig mogelijk maakt. Er is gekozen voor een periode van drie jaar, aangezien de WGA na drie jaar wordt geëvalueerd.

 

Artikel 12

De WGA vereist vaststelling van de verordening binnen 6 maanden na het inwerkingtreden van de wet. Daarom is 28 januari 2010 de uiterste datum voor vaststelling.