Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Regeling adviescommissie cultuur Werkendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling adviescommissie cultuur Werkendam
CiteertitelRegeling adviescommissie cultuur Werkendam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011Nieuwe regeling

26-01-2010

Altena Nieuws, 11-02-2010

WE/18133

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling adviescommissie cultuur Werkendam

 

REGELING ADVIESCOMMISSIE CULTUUR WERKENDAM

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam besluit op grond van artikel 84 lid 1 van de Gemeentewet:

 

Besluit:

 • 1.

  een commissie in te stellen onder de naam “Adviescommissie Cultuur gemeente Werkendam”

 • 2.

  de taak, samenstelling en werkwijze van de Adviescommissie Cultuur als volgt te regelen

 

Artikel 1

 • 1.

  er is een Adviescommissie Cultuur, hierna te noemen: de commissie

 • 2.

  de commissie heeft tot taak het college te adviseren over de artistieke beoordeling en budgettaire prioritering van subsidieaanvragen en projecten cultuur betreffende, alsmede over het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het cultuurbeleid.

 

Artikel 2

 • 1.

  de commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven deskundigen afkomstig uit de gemeente Werkendam, de voorzitter daaronder inbegrepen

 • 2.

  de leden van de commissie worden benoemd, geschorst of ontslagen door het college

 • 3.

  De leden van de Commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen van de gemeente Werkendam

 

Artikel 3

 • 1.

  het college wijst ter ondersteuning van de werkzaamheden van de commissie een ambtelijk secretaris uit eigen organisatie aan

 • 2.

  voor zover het betreft de advisering van de commissie is de secretaris uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie

 • 3.

  in de vergaderingen van de commissie heeft de secretaris geen stem

 

Artikel 4

 • 1.

  de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar

 • 2.

  afgetreden leden zijn terstond voor één periode van vier jaar herbenoembaar, tenzij zij reeds twee aaneengesloten periodes lid zijn

 • 3.

  de voorzitter en de leden kunnen steeds tussentijds hun ontslag indienen bij het college

 • 4.

  het college voorzit zo spoedig mogelijk in de opengevallen vacature

 • 5.

  een tussentijds benoemd lid treedt af op het moment waarop het lid waarvoor hij in de plaats komt moest aftreden met dien verstande dat het tussentijds benoemde lid wel voor herbenoeming in aanmerking komt, indien het lid wiens plaats hij vervult op grond van het gestelde in het tweede lid van dit artikel niet voor herbenoeming in aanmerking zou zijn gekomen

 

Artikel 5

 • 1.

  de commissie vergadert zo vaak als zij door de voorzitter bijeen wordt geroepen

 • 2.

  de commissie beraadslaagt noch besluit als niet tenminste de meerderheid van het aantal leden dat zich niet van stemming moet onthouden aanwezig is

 • 3.

  besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. De leden van de commissie stemmen zonder last of ruggenspraak

 • 4.

  indien de stemmen staken, dan wordt de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, dan beslist de stem van de voorzitter

 • 5.

  een lid van de commissie onthoudt zich van stemming en woont de beraadslaging niet bij indien hij persoonlijk, functioneel dan wel bestuurlijk direct of indirect betrokken is bij een project of subsidieaanvraag waarover de commissie een advies uitbrengt

 • 6.

  het lid van het college, het afdelingshoofd en de beleidsmedewerker met kunst en cultuur in hun portefeuille kunnen de vergaderingen van de commissie bijwonen en, indien de commissie dat toestaat, aan de beraadslagingen deelnemen. Zij hebben echter geen stem

 • 7.

  de vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar

 • 8.

  van de vergaderingen wordt door de secretaris een presentielijst bijgehouden en een verslag gemaakt

 

Artikel 6

 • 1.

  de commissie is bevoegd uit eigener beweging omtrent onderwerpen op het gebied van cultuur haar opvattingen kenbaar te maken aan het college en daaromtrent adviezen uit te brengen

 • 2.

  de commissie maakt haar oordeel schriftelijk en gemotiveerd kenbaar aan het college. Haar oordeel wordt ondertekend door de voorzitter van de commissie

 • 3.

  in het oordeel worden minderheidsstandpunten bekend gemaakt indien de minderheid dat verlangt

 

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als de “regeling adviescommissie cultuur” en treedt in werking per 1 februari 2010.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam in de vergadering van 26 januari 2010.

 

 

 

burgemeester en wethouders van Werkendam,

de secretaris,                          de burgemeester,

 

 

 

 

drs. H.A. Koenen                    mw drs. C.G.J. Breuer