Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Geurverordening gemeente Werkendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening gemeente Werkendam
CiteertitelGeurverordening gemeente Werkendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpArchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet geurhinder en veehouderij, art. 6
  2. Gemeentewet, art. 147
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-200909-10-2020Nieuwe regeling

08-07-2009

Altena Nieuws, 16-07-2009

WE/ 20151

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening gemeente Werkendam

 

De raad van de gemeente Werkendam,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij en artikel 147 van de Gemeentewet;

 

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2009

 

 

besluit:

 

vast te stellen de verordening:   Geurverordening gemeente Werkendam

 

Artikel 1    Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

 

Artikel 2    Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

 

Artikel 3    Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Roode Camer

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikelen 3 en 4 gelden’). Het gebied is op die kaart gearceerd. Het gebied omvat het nieuwbouwplan Roode Camer en het aangrenzend toekomstig plangebied, aan de noorzijde van de bestaande bebouwde kom van Hank. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,5 ouE/m3.

 

Artikel 4    Wijzigen afstanden nieuwbouwplan Roode Camer

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikelen 3 en 4 gelden’). Het gebied is op die kaart gearceerd. Het gebied omvat het nieuwbouwplan Roode Camer en het aangrenzend toekomstig plangebied, aan de noorzijde van de bestaande bebouwde kom van Hank. In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is voor dit gebied als waarde van toepassing 50 meter.

 

Toelichting bij artikelen 3 en 4:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. De bedoelde uitzonderingen betreffen geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of geurgevoelige objecten die daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

 

Artikel 5    Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport ‘Gebiedsvisie Roode Camer, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij’, De Roever Milieuadvisering, d.d. 9 april 2009”. Deze is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

 

Artikel 6    Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening gemeente Werkendam”.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Werkendam van 8 juli 2009     

 

 

 de raadsgriffier,                                      de voorzitter,

 

 

 

mr. I. Bakker                                           drs. J.A.M. van Agt