Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkzaak Rivierenland

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent dienstbetrekkingen in een beschutte omgeving Beleidsregel Beschut Werk Werkzaak Rivierenland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkzaak Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent dienstbetrekkingen in een beschutte omgeving Beleidsregel Beschut Werk Werkzaak Rivierenland 2018
CiteertitelBeleidsregel Beschut Werk Werkzaak Rivierenland 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10b van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2018nieuwe regeling

01-10-2018

bgr-2018-1254

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland houdende regels omtrent dienstbetrekkingen in een beschutte omgeving Beleidsregel Beschut Werk Werkzaak Rivierenland 2018

Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak;

 

Gelet op artikel 10b van de Participatiewet,

 

Overwegende dat in het kader van de uitvoering van het voorzien in dienstbetrekkingen in een beschutte omgeving het wenselijk is om nadere regels te stellen,

 

Besluit vast te stellen de Beleidsregels Beschut werk Werkzaak Rivierenland,

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a)

  de wet: de Participatiewet

 • b)

  belanghebbende: de persoon die mogelijk behoort tot de doelgroep Beschut werk;

 • c)

  de geïndiceerde: de persoon met een indicatie Beschut werk;

 • d)

  Beschut werk: het werken in een beschutte werkomgeving binnen de kaders van artikel 10b eerste lid van de Participatiewet.

Artikel 2. Advies en indicatie beschut werk

Werkzaak besluit binnen acht weken na ontvangst van het advies van het UWV zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, of belanghebbende tot de doelgroep 'Beschut werk' behoort.

Artikel 3. Voorschakeltraject Beschut werk

 • 1.

  Aan geïndiceerden, die via het UWV aangemeld worden, kan een voorschakeltraject worden ingezet van maximaal 3 maanden met als doel het arbeidspotentieel en de loonwaarde goed in beeld te brengen.

 • 2.

  In uitzonderlijke situaties kan het voorschakeltraject verlengd worden met maximaal 3 maanden.

 • 3.

  Werkzaak legt in een beschikking voorschakeltraject Beschut werk vast:

  • a.

   dat geïndiceerde in aanmerking komt voor een voorschakeltraject;

  • b.

   onder welke voorwaarden geïndiceerde het voorschakeltraject zal doorlopen;

  • c.

   welke voorzieningen worden ingezet;

  • d.

   wat de duur is van het voorschakeltraject;

  • e.

   het individuele plan van aanpak;

 • 4.

  Wanneer de mogelijkheid zich voordoet kan, anders dan vermeld in het eerste lid, direct een dienstbetrekking Beschut Werk worden ingezet op grond van artikel 5 van deze beleidsregels.

 • 5.

  Het voorschakeltraject kan bestaan uit voorzieningen zoals genoemd in de nadere regels re-integratie en loonkostensubsidie 2016, met inachtneming van de termijn van het voorschakeltraject zoals genoemd in dit artikel.

 • 6.

  Het voorschakeltraject vindt plaats met behoud van uitkering, indien van toepassing.

 • 7.

  Tijdens het voorschakeltraject kan een loonwaardebepaling plaatsvinden.

 • 8.

  Indien gedurende het voorschakeltraject een loonwaardemeting is uitgevoerd en loonwaarde komt uit tussen 30 – 70% dan kan op dat moment direct worden overgegaan tot een dienstbetrekking Beschut werk op grond van artikel 5 van deze beleidsregels.

 • 9.

  Indien gedurende het voorschakeltraject blijkt dat geïndiceerde minder dan 30% loonwaarde heeft en/óf mogelijk niet (langer) voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het besluit Beschut werk, vraagt het Werkzaak een nieuw advies Beschut werk aan het UWV.

 • 10.

  Indien uit het nieuwe advies Beschut werk blijkt dat belanghebbende geen indicatie Beschut werk meer heeft, zal Werkzaak een nieuw besluit nemen waarbij wordt aangegeven dat belanghebbende niet langer tot de doelgroep Beschut werk behoort.

 • 11.

  Indien het UWV opnieuw een positief advies Beschut werk afgeeft, zal het voorschakeltraject worden voortgezet met eventueel aanvullende voorzieningen.

Artikel 4. Aantal dienstbetrekkingen Beschut werk

 • 1.

  Indien een gemeente uit de GR Werkzaak heeft voldaan aan het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen Beschut werk zoals vastgelegd in de ministeriële regeling tot vaststelling van de aantallen beschut werk, kan worden besloten voor nieuwe indicaties Beschut werk een wachtlijst te laten gelden.

 • 2.

  Indien wordt besloten tot het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zal de belanghebbende met een advies beschut werk op volgorde van datum afgifte indicatie op de wachtlijst van de betreffende gemeente worden geplaatst.

Artikel 5. Vorm dienstbetrekking

 • 1.

  Beschut werk wordt in de vorm van een tijdelijk dienstverband aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de maximale duur die de Wet Werk en Zekerheid in haar ketenbepaling biedt;

 • 2.

  Na het einde van de in het vorige lid genoemde periode wordt beschut werk aangeboden in de vorm van een dienstverband voor onbepaalde duur, tenzij uit tussentijds onderzoek is gebleken dat iemand niet langer tot de doelgroep van beschut werk behoort.

Artikel 6. Arbeidsomvang dienstbetrekking

 • 1.

  Beschut werk wordt aangeboden voor 36 uur per week, doch minimaal 24 uur per week.

 • 2.

  Werkzaak kan een dienstverband van geringere omvang aanbieden, indien:

  • sprake is van een medische urenbeperking of;

  • als belanghebbende in staat wordt geacht om binnen 1 jaar zijn dienstverband op te bouwen naar 24 uur.

Artikel 7. Plaatsing na ontslag wegens misdragingen

 • 1.

  Indien een persoon, die op beschut werk is geplaatst, wegens misdragingen is ontslagen, wordt aan deze persoon, mede gelet op de veiligheid van andere medewerkers, pas na een periode van minimaal 6 maanden en 1 dag opnieuw beschut werk aangeboden.

 • 2.

  Indien na afloop van deze periode geen beschut werk beschikbaar is, omdat het aantal te realiseren beschutte werkplekken al is gerealiseerd, wordt deze persoon op de wachtlijst van de betreffende gemeente geplaatst, bedoeld in artikel 4. In afwijking van artikel 4 lid 2, wordt zijn rangorde op deze wachtlijst bepaald door de datum van het ontslag.

 • 3.

  Tijdens de periode, bedoeld in het eerste lid, kan aan deze persoon een passende gedragstraining dan wel aanvullende ondersteuning of begeleiding of een andere voorziening, worden aangeboden, die de kans op herhaling van misdragingen kan voorkomen of beperken en de kans op arbeidsinschakeling vergroot. Een dergelijke voorziening wordt aangemerkt als een voorziening bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Participatiewet. Bij het oordeel of een gedragstraining passend is wordt mede beoordeeld of de betreffende persoon leerbaar is.

Artikel 8. Weigeren passende werkplek of dienstverband

 • 1.

  Indien een geïndiceerde een passende werkplek of dienstverband weigert wordt geïndiceerde op de wachtlijst beschut werk geplaatst.

 • 2.

  De geïndiceerde wordt op volgorde van datum van het weigeren van de passende werkplek of dienstverband op de wachtlijst van de betreffende gemeente geplaatst.

 • 3.

  Periodiek, doch minstens 2 keer per jaar, zal Werkzaak nagaan of geïndiceerde nog immer niet een passende werkplek of dienstverband wil aanvaarden.

Artikel 9. Aanvragen nieuw advies Beschut

Een nieuwe aanvraag Beschut kan door Werkzaak worden aangevraagd bij de volgende situaties

 • 1.

  Een medewerker voldoet niet (langer) aan de ondergrens van Beschut, zijnde:

  • Kan minimaal 1 taak in een arbeidsorganisatie uitvoeren 1 ;

  • Heeft basale werknemersvaardigheden;

  • Kan één uur aaneengesloten werken en

  • Is minimaal vier uur per dag belastbaar.

 • 2.

  Een medewerker functioneert boven de bovengrens van Beschut, zijnde:

  • Zijn begeleidingsbehoefte is <15%;

  • De begeleiding kan door een reguliere werkgever uitgevoerd worden.

 • 3.

  Hiertoe wordt door Werkzaak een nieuwe aanvraag indicatie Beschut bij het UWV ingediend.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het Werkzaak kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Beschut Werk Werkzaak Rivierenland 2018.

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland op 1 oktober 2018.

 

secretaris,

 

 

 

 

mevrouw E. Boer MBA

 

 

voorzitter,

 

 

 

de heer C. Stolwijk

 

 


1

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten