Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Financiële verordening gemeente West Maas en Waal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciële verordening gemeente West Maas en Waal
CiteertitelFinanciële verordening gemeente West Maas en Waal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 212
 2. Wet financiering decentrale overheden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2011Nieuwe regeling

07-04-2011

Waalkanter, 25-05-2011

Kenmerk 2011/04-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening gemeente West Maas en Waal

 

 

Hoofdstuk 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Administratie

  Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • 2.

  Financieringsfunctie

  De functie die alle activiteiten omvat die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Hoofdstuk 2 Financiën

Artikel 1 Financieel beleid

 • 1.

  Het college draagt zorg voor beleidsnota’s op het gebied van:

  • a.

   reserves en voorzieningen;

De nota reserves en voorzieningen behandelt in ieder geval de vorming en besteding van reserves en voorzieningen en de toerekening en verwerking van rente over de reserves en voorzieningen.

activa, investeringen en afschrijving.

De nota activabeleid behandelt tenminste de afschrijvingsmethodieken en -termijnen van immateriële b. vaste activa en materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut.

 • 2.

  Indien daar aanleiding toe is zorgt het college voor beleidsnota’s op de volgende terreinen:

  • a.

   financiën;

   De nota stelt financiële kaders met als uitgangspunt een verantwoord financieel beleid.

  • b.

   grondbeleid;

   Deze nota behandelt in ieder geval de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente, de verwerving en uitgifte van gronden en de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden.

  • c.

   lokale heffingen;

   De nota behandelt minimaal de mate van kostendekkendheid van heffingen.

  • d.

   weerstandsvermogen;

   De nota bevat in ieder geval de norm voor het weerstandsvermogen.

  • e.

   verbonden partijen.

 • 3.

  De nota behandelt tenminste wanneer, hoe en waarom deelgenomen wordt in verbonden partijen.

Behandeling en vaststelling beleidsnota’s:

De nota's als bedoeld in lid 1 worden minimaal eens in de vier jaar behandeld in en vastgesteld door de raad;

De beleidsnota’s bedoeld in artikel 2 worden in de raad behandeld en vastgesteld indien er sprake is van behoefte of noodzaak aan wijziging van de door de raad te stellen kaders. Redenen hiervoor kunnen zijn wijziging van hogere wet- en regelgeving, economische of maatschappelijke veranderingen en behoefte of noodzaak vanuit het college of de raad.

Artikel 2 Financieringsfunctie

Voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar vraagt het college tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële ondernemingen.

Het college stelt een treasurystatuut vast, waarin zorgvuldig financieringsbeheer uitgangspunt is.

In het treasurystatuut worden in ieder geval nadere regels opgenomen over de volgende onderwerpen:

het aantrekken en uitzetten van financiële middelen;

de duurzame toegang tot financiële markten;

het beheersen van de financiële risico’s;

de kosten van het beheren van de geldstromen en financiële posities;

rendementoptimalisatie van de beschikbare liquiditeiten.

Het college zendt het treasurystatuut ter kennisname aan de raad.

Hoofdstuk 3 Planning en control

Artikel 3 Perspectiefnota

Het college biedt uiterlijk 1 junide perspectiefnota aan met de kaders en richtlijnen voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren.

De perspectiefnota gaat in op de plannen en financiën voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren, bevat een meerjareninvesteringsplan en het meerjarig financieel perspectief.

De raad stelt de perspectiefnota uiterlijk 15 juli vast.

De raad bepaalt aan de hand van de nota bedoeld in lid 1 of de beleidsdoelen van de programma's voor het lopende jaar bijstelling behoeven.

Artikel 4 Programmabegroting

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling vast voor de komende raadsperiode.

Artikel 5 Bestuursrapportages

Het college rapporteert de raad minimaal twee keer per jaar door middel van bestuursrapportages.

De inrichting van de bestuursrapportages sluit aan bij de programmabegroting.

De rapportages gaan in ieder geval in op (te verwachten) significante afwijkingen, zowel wat betreft baten als lasten, goederen en diensten als maatschappelijke effecten.

Artikel 6 Jaarstukken

Het college legt in de jaarstukken de verantwoording af over de uitvoering van de programma's.

Hoofdstuk 4 Financiële en Planning en Control organisatie

Artikel 7 Financiële organisatie

Het college draagt zorg voor:

een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de verstrekte informatie betrouwbaar is.

de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van rechten ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten.

Artikel 8 Interne controle

Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 9 Kostprijsberekening

Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente intern geleverde producten en verleende diensten.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Intrekking oude verordening

De financiële verordening gemeente West Maas en Waal vastgesteld bij raadsbesluit van 15 april 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening gemeente West Maas en Waal”.