Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Terugwerkende tot 1 januari 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-201901-01-2019nieuwe regeling

25-09-2019

gmb-2019-267455

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier 2019

 

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

 

gelet op de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening.

 • 3.

  De Antidiscriminatievoorzieningen: Antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a, van de Wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1, onder d van het Besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1, onder e van het Besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een Antidiscriminatievoorzieningen.

 

Artikel 3 Inrichting Antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de Antidiscriminatievoorziening worden de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De Antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtenbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   Per post;

  • b.

   Per e-mail;

  • c.

   Telefonisch;

  • d.

   Op de gemeentelijke website;

  • e.

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze Verordening.

 

Artikel 3a Onafhankelijkheid klachtenbehandelaar

 • 1.

  De klachtenbehandelaar is niet ondergeschikt aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De klachtenbehandelaar neemt geen instructies aan van leden aan de gemeenteraad, van leden van het college van burgemeester en wethouders of van ambtenaren van de gemeente.

 • 3.

  De klachtenbehandelaar vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

 • 4.

  De klachtenbehandelaar verwijst de klager door naar een andere klachtenbehandelaar wanneer er sprake is van een persoonlijk belang van de eerstgenoemde klachtenbehandelaar bij de ingediende klacht.

 

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het Besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

 

Artikel 5 Laagdrempeligheid Antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Een melding over een klacht kan door inwoners van de gemeente Westerkwartier worden gedaan bij het team Mens & Gezin van de gemeente Westerkwartier.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de klachtenbehandelaars die deze meldingen op adequate manier opnemen en behandelen

 • 4.

  Klager wordt door medewerkers zo spoedig mogelijk doorgeleid naar de Antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 6 Verslaglegging

 • 1.

  De Antidiscriminatievoorziening brengt jaarlijks vóór 1 maart verslag uit aan het College over de door de Antidiscriminatievoorziening in het daaraan voorafgaande kalenderjaar geregistreerde klachten.

 • 2.

  Het verslag, als bedoeld in het eerste lid, omvat geanonimiseerde gegevens over het aantal klachten dat door de Antidiscriminatievoorziening in het voorafgaande kalenderjaar is geregistreerd en deze worden ten minste onderverdeeld naar:

  • a.

   Grond of gronden van onderscheid of discriminatie;

  • b.

   Maatschappelijk terrein;

  • c.

   Aard van de klacht;

  • d.

   Plaats van het voorval;

  • e.

   Wijze van behandeling.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot 1 januari 2019

 • 3.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening wordt/worden de volgende verordening(en) vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Marum.

  • b.

   Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Zuidhorn.

  • c.

   Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Grootegast.

  • d.

   Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Leek.

  • e.

   Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Winsum.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier 2019.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier,

d.d. 25 september 2019.

K. Wiersma, voorzitter J. de Jong, griffier