Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Gedragscode bestuurlijke integriteit college burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode bestuurlijke integriteit college burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelGedragscode bestuurlijke integriteit college burgemeester en wethouders gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 41c van de Gemeentewet
 2. artikel 69 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-202001-01-2019nieuwe regeling

24-06-2020

gmb-2020-164301

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode bestuurlijke integriteit college burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier 2020

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 41c, tweede lid en 69, tweede lid van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier 2020.

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1  

 • 1.

  Deze gedragscode geldt voor de burgemeester en de wethouders.

 • 2.

  Waar in de tekst van deze code 'hij' of 'hem' wordt genoemd kan ook 'zij' of 'haar' worden gelezen.

 • 3.

  In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het college.

 • 4.

  In gevallen waarbij op grond van de gedragscode mededeling dient te worden gedaan aan het college stelt het college afspraken vast over de wijze waarop de informatie verstrekt wordt.

 • 5.

  De gedragscode wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en is daarmee openbaar.

 • 6.

  De leden van het college worden bij hun aantreden gewezen op de gedragscode.

 

Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling

 

Artikel 2 Nevenfuncties

 • 1.

  Het collegelid levert de gemeentesecretaris informatie aan over (neven)functies die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het wethouderschap of de benoeming als burgemeester. Als gaande het lidmaatschap nieuwe (neven)functies aanvaard worden of de omstandigheden met betrekking tot bestaande (neven)functies wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de griffier respectievelijk de gemeentesecretaris.

 • 2.

  De informatie bevat in ieder geval:

  • a.

   de omschrijving van de (neven)functie;

  • b.

   de organisatie waarvoor de (neven)functie wordt verricht;

  • c.

   of het al dan niet een (neven)functie betreft uit hoofde van het wethouderschap of uit hoofde van het burgemeestersambt.

  • d.

   of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is;

 • 3.

  De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert het register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

 

Artikel 3 Functie na aftreden

 • 1.

  Dagelijks bestuurders handelen in de uitoefening van hun ambt niet zodanig dat zij vooruitlopen op een functie na aftreden.

 • 2.

  De wethouder bespreekt het voornemen tot tussentijdse aanvaarding van een functie na aftreden met de burgemeester.

 

Artikel 4 Werkzaamheden voor gemeente na aftreden

 • 1.

  Het dagelijks bestuur sluit de burgemeester en een wethouder gedurende een jaar na aftreden uit van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente.

 • 2.

  Uitsluiting geldt niet bij aanvaarding van een dienstbetrekking bij de gemeente waar hij burgemeester onderscheidenlijk wethouder was. Voor werving, selectie en indiensttreding bij de gemeenten zijn de voor het ambtelijk personeel geldende regels ter zake van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 5 Benoeming bij verbonden partij na aftreden

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt de burgemeester en een wethouder niet eerder dan een jaar na aftreden voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurslid van een verbonden partij.

 • 2.

  Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

 

Paragraaf 3 Informatie

 

Artikel 6 Veilig bewaren vertrouwelijke en geheime informatie

De wethouder respectievelijk de burgemeester zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.

 

Artikel 7 Zorgvuldig gebruik informatie

 • 1.

  De wethouder respectievelijk de burgemeester maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie.

 • 2.

  De wethouder respectievelijk de burgemeester gaat zorgvuldig om met informatie waarover zij uit hoofde van hun ambt beschikken.

 

Paragraaf 4 Omgang met geschenken, diensten en uitnodigingen

 

Artikel 8 Accepteren geschenken etc.

 • 1.

  De wethouder respectievelijk de burgemeester accepteren geen geschenken, faciliteiten en diensten als hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid kan de wethouder en de burgemeester incidentele geschenken die een geschatte waarde van € 50 niet te boven gaan behouden.

 • 3.

  Geschenken die in lid 1 genoemde personen uit hoofde van hun ambt ontvangen en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de gemeente.

 • 4.

  De gemeentesecretaris legt ten behoeve van het college een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

 • 5.

  Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

 

Artikel 9 Deelname aan excursies, evenementen etc.

 • 1.

  Deelname aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente maakt de wethouder respectievelijk de burgemeester binnen één week na deelname openbaar. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen, tenzij dat behoort tot de uitoefening van de functie en de aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt ook voor deelname aan lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald of georganiseerd worden.

 • 3.

  De informatie is openbaar en via internet beschikbaar.

 

Artikel 10 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Een wethouder respectievelijk de burgemeester meldt het voornemen tot een buitenlandse dienstreis al dan niet op invitatie van anderen dan de gemeente of een uitnodiging daartoe aan burgemeester en wethouders. Hij verschaft daarbij informatie over het doel en de duur van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap dat meereist, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 2.

  Een wethouder respectievelijk de burgemeester meldt daarbij tevens als hij voornemens is om de buitenlandse reis voor privé doeleinden te verlengen. De extra kosten van de verlenging komen daarbij volledig voor eigen rekening.

 • 3.

  De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

 

Paragraaf 5 Gebruik van voorzieningen van de gemeente

 

Artikel 11 Inrichting financiële en administratieve organisatie

Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zo in dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteren heldere procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.

 

Artikel 12 Geen dubbele declaratie

Een wethouder respectievelijk de burgemeester declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 

Artikel 13 Gebruik gemeente eigendommen

Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeente te eigen bate of ten bate van derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Paragraaf 6 Uitvoering gedragscode

 

Artikel 14 Eenduidige interpretatie gedragscode

De wethouder, respectievelijk de burgemeester bevordert de eenduidige interpretatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daarin.

 

Artikel 15  

 • 1.

  Op voorstel van de burgemeester maakt de gemeenteraad in ieder geval afspraken over:

  • a.

   De periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder.

  • b.

   De aanwijzing van contactpersonen integriteit.

  • c.

   De processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteit-schending door een politieke ambtsdrager van de gemeente.

 • 2.

  De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze gedragscode kan worden aangehaald als Gedragscode bestuurlijke integriteit college burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier 2020

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze gedragscode treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze gedragscode werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 24 juni 2020

A. van der Tuuk, voorzitter J.L. de Jong, griffier