Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2020nieuwe regeling

02-12-2020

gmb-2020-324471

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Westerkwartier 2020

De raad van de gemeente Westerkwartier,

 

gelezen het voorstel Verordening geurhinder en veehouderij van 18 augustus 2020 en de raadsbrief van 27 oktober 2020 met het onderwerp Toezegging geurhinder en veehouderij, van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 6, lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

 

Besluit:

 

 

vast te stellen de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Westerkwartier 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

 • b.

  de regeling: de Regeling geurhinder en veehouderij;

 • c.

  omgevingsvergunning bouwen: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  geurgevoelig object: een geurgevoelig object zoals omschreven in de wet;

 • e.

  vaste afstandsdieren: dieren van een diercategorie waarvoor op grond van de wet geen geuremissiefactor is vastgesteld.

 

Artikel 2 Aanwijzing gebied

Als deel van het grondgebied als bedoeld in artikel 6, derde lid van de wet waarvoor een andere afstand van toepassing is dan de afstand genoemd in artikel 4, eerste lid van de wet wordt aangewezen: de gehele gemeente Westerkwartier.

 

Artikel 3 Afwijkende waarde voor de afstand

 • 1.

  In afwijking van artikel 4, eerste lid van de wet bedraagt de afstand tussen een dierenverblijf voor vaste afstandsdieren waarvoor een omgevingsvergunning bouwen is verleend voor de inwerkingtreding van deze verordening en dat is gereedgekomen uiterlijk 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening, en een geurgevoelig object:

  • a.

   tenminste 50 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen, en

  • b.

   tenminste 25 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.

 • 2.

  De afstand als bedoeld in het eerste lid wordt gemeten op de wijze zoals bepaald in artikel 4 van de regeling.

 

 

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Westerkwartier 2020.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   de Verordening geurhinder en veehouderij zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Grootegast op 16 juni 2009;

  • b.

   de Verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Leek 2012 zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Leek op 15 februari 2012.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 december 2020.

A. van der Tuuk, Voorzitter

J.L. de Jong, Griffier