Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.23 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2020nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-337587

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het advies met zaaknummer 196941974;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020;

 

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020.

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, zoals een minicontainer of een kca-box ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, zoals een verzamelcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  kunststof zak: zak door of vanwege de gemeente beschikbaar gesteld voor de aparte inzameling van kunststof verpakkingen, drankenkartons en textiel;

 • e.

  milieupas: een perceelsgebonden pas noodzakelijk in verband met identificatie en betaling voor afgifte van huishoudelijke afvalstoffen op het afvalbrengpunt;

 • f.

  containerpas: een pas noodzakelijk in verband met identificatie voor afgifte van huishoudelijke afvalstoffen bij een verzamelcontainer of een wijkcontainer.

 

Artikel 2 Aanwijzing inzameldiensten

Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  Hoeksema’s Totaal Recycling (HTR) statutair gevestigd te Grootegast voor de brongescheiden stromen. Deze stromen zijn kunststof en drankenkartons middels inzamelzak, textiel middels inzamelzak, glas, GF (droog keukenafval), metaal, oud papier en karton, kleine elektrische apparatuur, frituurvet.

 • b.

  Renewi, statutair gevestigd te Drachten voor de inzameling van rest afval en gft middels mini- en verzamelcontainers.

 

Artikel 3 Aanwijzing inzamelplaats

Als inzamellocatie op grond van artikel 5 van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  de Milieustraat De Tweemat, Tweemat 7 te Grootegast als inzamelplaats voor grof huishoudelijk afval wat niet middels de brongescheiden-, rest afval- en gft inzameling kan worden meegegeven;

 • b.

  de locatie Vagroen locatie Top Gaarkeuken als inzamelplaats voor groen afval;

 • c.

  de locatie Noordhorn als inzamelplaats voor KCA en elektrische apparatuur.

 

Artikel 4 Inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1.

  De volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen worden aangewezen voor de aanbieding van de daarbij genoemde bestanddelen van huishoudelijk afval:

  • a.

   voor restafval van gebruikers van een perceel een grijze miniconainer met een inhoud van 240 of 140 liter, welke minicontainer van gemeentewege is verstrekt en van gemeentewege is voorzien van een chip en (op verzoek) een slot;

  • b.

   voor GFT-afval van gebruikers van een perceel een groene miniconainer met een inhoud van 240 of 140 liter, welke minicontainer van gemeentewege is verstrekt en van gemeentewege is voorzien van een chip en (op verzoek) een slot;

  • c.

   (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk rest- en GFT-afval voor bewoners van appartementencomplexen huishoudens, voor wie inzameling via voornoemde inzamelvoorziening een betere optie is, dan inzameling via een individueel inzamelmiddel;

  • d.

   voor kunststof verpakkingen, overige kunststoffen, drankenkartons en textiel een door of vanwege de gemeente verstrekte zak voor kunststoffen en drankenkartons en een kledingzak;

  • e.

   voor klein chemisch afval een van gemeentewege verstrekte chemobox.

 • 2.

  Ten aanzien van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen geldt het volgende:

  • a.

   de gemeente verstrekt standaard en kosteloos aan ieder huishouden, waarbij het huishoudelijk afval bij het perceel wordt ingezameld, een grijze en een groene minicontainer in bruikleen. Op verzoek kan 1 extra groene minicontainer kosteloos worden verkregen. Indien een gezin uit 6 personen of meer bestaat of er sprake is van een bijzondere omstandigheid (medisch) kan kosteloos 1 extra grijze minicontainer worden verkregen;

  • b.

   op verzoek kunnen de in bruikleen te geven minicontainers worden voorzien van een containerslot, waarbij voor ieder containerslot een borg van € 27,50 aan de gemeente worden betaald;

  • c.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door de gemeente, berust bij de gemeente Westerkwartier;

  • d.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Westerkwartier te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente Westerkwartier en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water.

 • 3.

  Ten aanzien van de inzamelvoorzieningen geldt het volgende:

  • a.

   huishoudelijk afval kan alleen middels een verzamelcontainer worden aangeboden, als de aanbieder in het bezit is van een containerpas;

  • b.

   een containerpas wordt verstrekt aan bewoners van appartementencomplexen/gestapelde bouw, die voor de inzameling van hun huishoudelijk afval zijn aangewezen op een inzamel-voorziening in de vorm van een (ondergrondse) verzamelcontainer en huishoudens, voor wie inzameling via voornoemde inzamelvoorziening een betere optie is, dan inzameling via een individueel inzamelmiddel. De containerpas kan worden aangevraagd via de gemeentelijke website en op het gemeentehuis.

 

Artikel 5 Frequentie inzameling diverse huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Huishoudelijke afvalstoffen in de grijze minicontainers worden iedere oneven week van het jaar ingezameld.

 • 2.

  Het groente-, fruit en tuinafval in de groene minicontainers wordt iedere even week van het jaar ingezameld.

 • 3.

  Papier en karton, glas, textiel, kunststof verpakkingsmateriaal, overige kunststoffen, drankenkartons, blik en metaal en kleine elektrische of elektronische apparatuur wordt iedere week ingezameld.

 

Artikel 6 Dagen en tijden aanbieding huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Inzamelmiddelen moeten vanaf 's ochtends 07.00 uur worden aangeboden op de vastgestelde in-zameldag. Deze vastgestelde inzameldag is door inzamelaar en gemeente bepaald en is voor de inwoner terug te vinden in de afvalkalender.

 • 2.

  Indien het aanbieden van de grijze dan wel de groene minicontainer op grond van het bepaalde in leden 1 en 2 op een erkende feestdag valt, dan kunnen burgemeester en wethouders een andere dag aanwijzen voor het aanbieden van deze minicontainers. Deze dag ligt kort voor of kort na de betreffende feestdag. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • 4.

  Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afspraak ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.

 

Artikel 7 Locatie van inzameling

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

 • 2.

  Klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt.

 • 3.

  Kunststof verpakkingen, drankenkartons en textiel dienen te worden aangeboden in de door de gemeente beschikbaar gestelde zak waarbij het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing is.

 • 4.

  Glas, oud papier en karton, blik en metaal, kleine elektrische en elektronische apparatuur, en frituurvet dienen te worden aangeboden in een door de aanbieder zelf te kiezen geschikt inzamel-middel waarbij het bepaalde in lid 1van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Bij de Milieustraat De Tweemat kunnen vrachten afval afgegeven worden. Een vracht afval bestaat uit maximaal een volle kofferbak of een 1-assig karretje. Ook een 2-assige kar is toegestaan, mits de wielen niet meer dan 1 meter uit elkaar staan. De afgifte van afvalstoffen op het afvalbrengpunt is alleen mogelijk indien de aanbieder in het bezit is van een milieupas. Een milieupas kan worden aangevraagd via de gemeentelijke website en bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Westerkwartier.

 • 6.

  Bij Vagroen locatie Top Gaarkeuken kunnen vrachten groen afval afgegeven worden. Een vracht groen afval bestaat uit maximaal een volle kofferbak of een 1-assig karretje. Ook een 2-assige kar is toegestaan, mits de wielen niet meer dan 1 meter uit elkaar staan. De afgifte van groen afval op het afvalbrengpunt is alleen mogelijk indien de aanbieder in het bezit is van een milieupas. Een milieupas kan worden aangevraagd via de gemeentelijke website en bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Westerkwartier.

 • 7.

  Bij de locatie Noordhorn kan KCA en elektrische apparatuur afgegeven worden.

 • 8.

  Grof huishoudelijk afval dat niet in de container kan, kan na het telefonisch maken van een afspraak worden opgehaald. Hiervoor moet gebeld worden met het volgende telefoonnummer 0594 516 839. Het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het in-zamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 • 10.

  Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar wordt takken- en snoeiafval huis-aan-huis opgehaald. Dit afval moet gebundeld worden aangeboden op de in lid 1 omschreven wijze.

 • 11.

  In het najaar worden in de wijken bladkooien geplaatst. In deze bladkooien mag alleen bladafval gedaan worden en geen takken of ander tuinafval.

 • 12.

  Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

 • 13.

  Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaat-sen te bereiken, kan voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

 

Artikel 8 Regels voor het gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

 • 1.

  De minicontainers moeten met de handvaten naar de wegzijde toe gekeerd aangeboden worden.

 • 2.

  Inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden.

 • 3.

  Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken.

 • 4.

  Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd.

 • 5.

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram.

 

Artikel 9 Bedrijfsafvalstoffen die worden ingezameld door de inzameldienst

De inzameldienst kan ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

 

Artikel 10 Aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 11 Aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan anderen dan de inzameldienst

 • 1.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • 2.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekendgemaakt is.

 

Artikel 13 Citeerbepaling

Dit besluit kan aangehaald worden als Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de Westerkwartier,

d.d. 15 december 2020

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris